رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس


رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفسرموز موفقيت از زبان خداوند
بسيار پيـش آمـده كـه در سـايـتــها و و مجلات گوناگون به مطالبي باعنوان "روشـهاي موفقيت"، "رموز كاميابي" و غيره برخـورد نـمـوده بـاشيـد. همـه اين نوشتارها عموما داراي نـواقـص و نقاط ضعفي مي باشد كه انسـان را آنچنان كه بايد و شـايـد به سـر منـزل مقصود نمي رسانن در كتاب آسماني قرآن 12 آيه بسيـار معجزه آسا وجود دارد كه شايد كمتـر كسي تا به حـال بـه آن تـوجه نـموده باشد. سخناني به نهايت جالب و هدايت گر كه هر فردي را بـطور يقين در زندگي موفق نموده و به بالاترين درجات سوق مي دهد. به نظر من اسـرار كاميابي در تمامي مراحل و جنبه هاي زندگي در اين 12 آيه ارزشمند نهفته است.روان شناسي تكامل

1:

هنگام نگارش اين مقاله تصميم گرفتم كلمات مهم اين آيات را بصورت مورب (ايتاليك) از ديگر كلمات متمايز كنم ولي ديدم كه تـك بـه تـك كـلمـات اونـقدر زيـبا و لطيف هستند كه نمي توان برخي از اونها را از برخي ديگر تميز داد.


روان شناسي چيست؟

بـراي رسـيـدن بـه مـوفـقـيت كـافي هست اين آيات را با قلبي روشن به ذهن سپرده و با تفكر اونها را سرلوحه همه اعمال و رفتار خود نماييد.
به خداوند موقعيت دهيد، خواهيد ديد كه زندگي شما دچار تحول شگرفي خواهد شد.
و اكنون آيات...
آيات 19 تا 30 سوره مباركه الرعد:
بنام خداوند بخشنده مهربان
آيا مسلماني كه به يقين ميداند كـه اين قراون به حق از جانب خدا بـر تو نازل شده هست ‌‌‌[ و از اون كـسب عـلـم و حـكـمت و سعادت مي كـند ] مقامش نزد حق با كافر نا بيناي جاهل يكسان هست؟
و تنها عاقلان متذكر اين حقيقتند تنـها عاقلانند كه هم به عهد خدا وفا ميكنند و هم پيمان حق را نمي شكنند


و هم اونچه را خدا به پيوند اون امر كرده [مانند صله رحم و دوستي پدر و مـادر و مـحـبـت اهـل ايـمـان و حـفـظ عـهـد و پـيـمـان بـا خـدا و خـلق و راسـتـگايشانـي و غـيـبت نكردن و مسخره نكردن و چـشم نداشتن به مال و ناموس ديگران] اطلاعت ميكنند


و از خدا مي تـرسـند و از سختي هنگام حساب مي انديشند و هم در طلب رضاي خدا راه استقامت پيش ميگيرند و نماز بپا ميدارند


و از اونچه نصيبشان كرديم به فـقـرا پـنهان و آشكارا انفاق مي كنند و در عوض بديهاي امت نيكي ميكنند


اينان هستندكه عاقبت منزلگاه نيكو يافتند كه اون منزل بهشتهاي عدن هست كه در اون بهشت خود و همه پـدران و زنـان و فـرزنـدان شـايـسـته خايشانش داخل ميشوند


درحالي كه فرشتگان بر [تهيت] اونها از هـر در وارد ميگردند و [مـيگايشانند] سلام بر شما كه [در طاعت و عبادت خدا و رنج و آلام عالم] استقامت پيشه كرديد تا عاقبت منزلگاه نيكو يافتيد


و اونانكه پس از پيمان بستن [ با خدا و رسول] عـهد خـدا شـكسـتـنـد و هم اونچه خدا به پيوند اون امر كرده [مانند صله رحم و دوستي علي (ع) و مؤمنان و اولياء خدا ] پاك بريدند


و در رايشان زمين فساد و فـتـنه بـرانـگيـختـنـد ايـنان را لعن خدا و منزلگاه عذاب دوزخ نصيب هستخدا هر كه را خواهد فراخ روزي و هر كه را خـواهـد تنگ روزي گردانـد و[ اين امت كافر] به زندگي و متاع دنيا دلشادند در صورتيكه دنيا در قبال آخرت متاع ناقابلي بيش نيست


كافران ميگايشانند چرا آيات و حجت قاطعي از خدا بر [ اثبات نـبوت] او نازل نشد [ اي رسول ما ] تو به اونها بگو كه [ حـجت قـاطـعـي مـانـند قراون و معجزات ديگر آمد اكنون ]


خـدا هر كه را خواهد گـمـراه و هـر كـه را بـه درگـاه او تـضرع و انابه كند هدايت ميكند.


آداب معاشرت !!
[ چه اشخاصي بدرگاه خدا تضرع و انابه ميـكـنـند؟ ] اونها كـه بـه خدا ايمان آورده دلهاشان بياد خدا آرام مي گـيـرد
[مـردم] آگـاه باشيد كه تنها ياد خدا آرام بخش دلها هست


اونها كه به خدا ايمان آورده به كارهاي نيكو پرداختند خوشا بر احوال اونها و مقام نيكايشان اونها


[ اي محمد (ص) ] ما تو را به رسالت ميان خلقي فرستاديم كه پيش از اين هم پيغمبران و امتهاي ديگر بجايشان بوده و درگذشتند[امر تازه اي نيست كه ترا به رسالت فرستاديم ] تا بر امـت اونـچه [ از معارف الهـي] از ما به وحي بر تو رسد تلاوت كني و به مـردمـي كـه بـه خداي مهربان كافر ميشوند بگو او خداي من هست و جز اون خدايي نيست و من بر او توكل كرده ام و رايشان اميدم بسايشان اوست.


راست فرمود خداوند بلند مرتبه بزرگوار


اين آيات را 10 باره و 100 باره بخوانيد، به اونها عمل كنيد، به تك تك كـلمـات بينديشيد و در زندگي موفق شايشاند! معجزه اين آيات اين هست كه با هر با مطالعهاونها چيز جديدي از رموز موفقيت در ذهن شما منقوش خواهد شد.
واقعا زيبا هست!


روانشناسی گروه های خونی

2:

رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس


شما مي توانيد هر روز يك صفت را براي اعتماد به نفس در خود پرورش دهيد


هفته اول
روز اول : باور كنيد كه موجودي بي نظير در عالم هستيد .
روز دوم : ديگران را همينطوري كه هستند بپذيريد .
روز سوم : به هنر و هستعداد ديگران حسادت نورزيد .
روز چهارم : هيچگاه خشمگين نشايشاند و همواره خونسردي خود را حفظ كنيد .
روز پنجم : به ديگران احترام بگذاريد .
روز ششم : با انسانهاي ژرف انديش معاشرت كنيد و از انسانهاي عيب جو و بدبين دوري كنيد .
روز هفتم : ديگران را دوست بداريد .

هفته دوم
روز اول : دست ديگران را براي ياري و كمك بفشاريد .
روز دوم : ديگران را ببخشيد .
روز سوم : انتظارات خود را از ديگران كاهش دهيد .
روز چهارم : ديگران را مورد انتقاد و سرزنش برنامه ندهيد .
روز پنجم : خود را سرزنش نكنيد .
روز ششم : انتظارات منفي و غيرمنطقي را از ذهن خود بيرون كنيد .
روز هفتم : خود را جدي بگيريد .

هفته سوم
روز اول : ديگران را بخشي از وجود خود ببينيد .
روز دوم : خطاها و لغزشهاي خود را جدي نگيريد .
روز سوم : تصور ذهني خود را از ديگران اصلاح كنيد .
روز چهارم : ارزشهاي نيك را در خود تقايشانت كنيد .
روز پنجم : احساس رضايتمندي و خشنودي از خود را افزايش دهيد .
روز ششم : از تكنيك هاي تنفس عميق و تغذيه سالم هستفاده كنيد .
روز هفتم : تبسم و خوش خلقي را تمرين كنيم .

هفته چهارم
روز اول : مسوليت كارهاي خود را بپذيريد .
روز دوم : سعي كنيد خطاها و لغزشهاي خود را كاهش دهيد .
روز سوم : مشكلات را آسان بگيريد و از ديگران براي رفع اونها ياري بخواهيد .
روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد كنيد .
روز پنجم : در صدد توجيه خود نباشيد .
روز ششم : براي شاديهاي خود پيش فرض و واقعيات مشخص نكنيد .
روز هفتم : به واقعيات درون خود تمركز دهيد


خــــــواص ســـــنگ ها

3:

این پویا منو کشته با این تاپیک های قشنگش و موضوعات خوندنیش
این بار فهمیدیم تو روانشناسی هم تخصص دارن ایشون


خنده و اثرات روانشناختی آن

4:

ممنون تازه كجاش رو ديدي


تکنیک های شناسایی افراد در حین صحبت !

5:

جالبه.


روش هايي براي افزايش روحيه کاري
منتظریم باقیش رو هم ببینیم

6:

موفقيت
آيا شما بدنبال اهدافي هستيد و براي رسيدن به اونها تلاش مي كنيد ولي موفق نمي شايشاند به هدف مورد نظر دست يابيد.

اما اگر بعضي باورهاي خود را تقايشانت كنيد نه تنها راه رسيدن به هدف آسانتر مي شود بلكه آرامش و قدرتي پيدا مي كنيد كه شما را به يك انسان موفق در همه زمينه هاي زندگي تبديل مي كند به طوري كه از ناملايمات نمي ترسيد و پيروزي را به عنوان قسمتي از زندگي در آغوش مي كشيد.

در اينجا به بعضي از اين باورها اشاره مي كنيم.

اونچه در اين مقاله مي خوانيد روشهايي هست كه افراد بسياري در سراسر دنيا بوسيله اونها به موفقيت هاي بزرگي رسيده اند.

پس شما هم امتحان كنيد و از نتايج اون لذت ببريد.
خود را لايق موفقيت بدانيد

براي رسيدن به موفقيت بايد خود را لايق موفقيت و توانگري بدانيد تحقيقات مختلف ثابت كرده اند كه بيشتر افراد موفق خود را لايق اين واقعيات مي دانند.

چگونه مي خواهيد به هدفي برسيد كه خود را لايق اون هدف نمي دانيد يا خود را در رسيدن به اون ناتوان مي شماريد؟ پس در قدم اول به توانا بودن خود ايمان داشته باشيد تا بتوانيد قدم هاي بعدي را با اطمينان و قدرت تمام برداريد.

بدانيد كه ذهن انسان داراي قدرت نهفته اي هست كه اگر به اون دست يابد مي تواند كارهاي فوق العاده اي اجرا کند و لازمه دستيابي به اين قدرت دروني باور اون هست و خبر خوب اين كه شما هم مي توانيد به اين قدرت دست پيدا كنيد.

براي رسيدن به اين توانايي فقط بايد اين باور را در خود ايجاد كنيد كه قدرتمند هستيد و مي توانيد به قدرت ذهني كه در شما نهفته هست دست پيدا كنيد و بر مشكلات غلبه كنيد.

پس هميشه با خود اين عبارات را تكرار كنيد.

من توانا هستم قدرت ذهني مرا به موفقيت مي رساند.

قدرت ذهني ام بزرگترين مشكلات را از مقابلم بر مي دارد.

7:

ثروت را منفور ندانيد
چه اشكالي دارد كه موفقيت شما رسيدن به ثروت باشد مگر نه اين هست كه تا وقتيكه نتوانيد مشكل خود را حل كنيد نمي توانيد مشكل همنوعان را حل كنيد.

بسياري ، ثروتمندان را انسانهاي نابكار مي دانند و تصور مي كنند راهي براي پولدار شدن نيست مگر اينكه حق كسي را ضايع كرده باشند.

اين افراد در ناخودآگاه خود را به فقير بودن تشايشانق مي كنند و در حاليكه به ثروتمندان رشك مي ورزند (چون فكر مي كنند حق اونها را ضايع كرده اند) و از اونها متنفرند.

چرا از نعمتهايي كه خداوند در اختيار انسان برنامه داده نبايد هستفاده كرد و از اون براي كمك به انسانهاي ديگر سود برد.

چرا فقر را كه باعث بسياري مشكلات بزرگ هست بايد مقدس شمرد و نبايد با اون مبارزه كرد؟هميشه به ياد داشته باشيد كه منشاء همه ثروت ها خداوند بزرگ هست و قدرت و بخشش خدا نامحدود هست پس مي توان ثروتمند بود و از همه نعمتهاي الهي هستفاده نمود.

و به ديگران هم كمك كرد تا به اين منبع بي كران دست پيدا كنند مگر غير از اين هست كه ما از بزرگترين قسمت توان مغوقت هستفاده نمي كنيم.

مگر غير از اين هست كه علوم جديد هر روز راههاي در آمد زايي جديدي پيش رايشان ما برنامه مي دهند مگر غير از اين هست كه علم ژنتيك به افزايش توليدات كشاورزي كمك حيرت انگيزي كرده هست.

مگر غير از اين هست كه در تمام دنيا با هستفاده از اينترنت افراد زيادي داراي شغل پر درآمدي شده اند.

و بسياري مگر هاي ديگر اينچنيني وجود دارد ولي چرا هنوز فقر گرسنگي و بيكاري يكي از بزرگترين مشكلات جوامع بشري هستند.

شايد بگايشانيد واقعيات دوروبر ما و نبود امكانات باعث همه اين مشكلات هستند البته نبود امكانات باعث كند شدن سرعت مي شود ولي نمي تواند جلايشان قدرت اراده انسان را بگيرد.

ولي در همين واقعيات هم افراد بسياري به موفقيت هاي بزرگي مي رسند.

و در پيشرفته ترين كشور هاي دنيا هم آمار فقر و بي خانماني قابل توجه هست.

يك نكته را به خاطر داشته باشيد برنده ها در واقعيات سخت نه تنها كنار نمي كشند بلكه قايشان تر مي شوند ولي بازنده ها همان افراد نا اميد هستند كه به خود موقعيت نمي دهند از هستعداد هايشان هستفاده كنند.

پس قايشان باشيد و سپس برخورد به مشكل به اين فكر كنيد كه چگونه مي توان مشكل را از مقابل خود بر داريد.

در واقعيات سخت ايمان داشته باشيد كه اين واقعيات را پشت سر مي گذاريد.

8:

در چه فعاليتي موفقترم؟

اگر مي خواهيد يك فعاليت جديد را شروع كنيد ولي نمي دانيد چه كاري را اجرا کنيد و براي انتخاب هدف خود بين چند گزينه سر در گم هستيد هدفي را انتخاب كنيد كه در اون زمينه تجربه داريد چون اين تجربه ها چراغي مي شود در برابر ديدگان شما.

ابتدا هدف خود را به اهداف كوچكتر تقسيم كنيد تا مرحله به مرحله موفقيت را احساس كنيد.

حتماً اين اهداف را به ترتيبي كه بايد به اونها دست يابيد در جايي يادداشت كنيد و هر روز به اونها مراجعه كنيد و سعي كنيد تخمين بزنيد كه چند % از هدف هاي كوچك (تقسيم شده ) برآورده شده هست.

با توجه به تجربه قبلي مشكلات كار را بسنجيد و براي اونها راه حل پيدا كنيد و اشتباهاتي را كه در گذشته از شما سر زده يادداشت كنيد و سعي كنيد از اونها اجتناب كنيد نقاط قوت كار خود را هم يادداشت كنيد و به دنبال بهبود اونها باشيد به ياد داشته باشيد هميشه مي توانيد هر كاري را كه به خوبي انجام داده ايد باز هم بهتر اجرا کنيد.

به عبارت ديگر بهبود يك فرايند پايان ناپذير هست.

9:

از سختي ها نهراسيد

انسانهاي بزرگ و موفق هميشه از واقعيات به نفع خود هستفاده مي كنند.

حتي اگر يكي از اين واقعيات شكست يا مشكلات بسيار باشد.

زيرا اونها از شكست تجربيات جديد مي آموزند و قايشان تر و راسخ تر به سمت موفقيت حركت مي كنند.

و مشكلات را به نقطه قوتي براي خود تبديل مي كنند زيرا هر جه مشكلات كاري بيشتر باشد رقبا هم كمترند و اونها موقعيت بهتر بودن را در اختيار دارند.

و در نقطه مقابل انسانهايي كه در جا مي زنند وجود دارند اونها كساني هستند كه هميشه واقعيات را مقصر مي دانند.

و يا عمل نمي كنند يا اگر كاري مي كنند با اولين شكست يا سختي كنار مي كشند.

پس از واقعيات نترسيد زيرا اونچه مهم هست اراده و قدرت شماست شمايي كه به اراده و قدرت الهي متصل هستيد پس شما قدرتمنديد فقط بايد اين قدرت را طلب كنيد.

10:

پشتكار و آينده نگري

موفقيت با خطر كردن و ارادة قايشان امكان پذير هست نه با راحت طلبي.

البته خطر كردن به معني بدون فكر عمل كردن نيست بلكه در عين حال كه ريسك مي كنيد بايد پيش بيني هاي لازم را اجرا کنيد و براي شكست احتمالي جايي را در محاسبات خود باز كنيد براي جلوگيري از شكست يا مقابله با مشكلات احتمالي برنامه ريزي كنيد اين در وقت بروز مشكل به شما قدرت و آرامش خاطر مي دهد.

بنابراين با اين باور كه خدا شما را ياري مي كند و اطمينان به موفقيت خود را دلگرم به كار نگه داريد.

و بزرگترين مشكلات را با قدرت از مقابل خود برداريد.

11:

علاقه به هدف

براي موفقيت بايد عاشق كار و هدف خود باشيد البته بدون علاقه به هدف هم مي توان موفق شد ولي اين موفقيت عميق و پرشكوه نخواهد بود.

اگر به كار خود علاقه مند نيستيد و نمي توانيد واقعيات را عوض كنيد سعي كنيد خود را عوض كنيد و در خود علاقه ايجاد كنيد.

به جنبه هاي مثبت كار خود فكر كنيد و سعي كنيد اونها را در كار خود پر رنگ تر كنيد سعي كنيد نقاط مثبت جديدي در كار خود كشف و حتي ايجاد كنيد.

براي اين كار لازم نيست كار خارق العاده اي اجرا کنيد، حتي تميز و مرتب كردن ميز كار هم به شما كمك مي كند.

روابط عمومي خود را قايشان كنيد.

شايد تا به حال به افراد موفق زيادي در محل كار خود برخورد كرده ايد و اونها را خوش شانس بدانيد ولي در بيشتر اونها يك نقطه مشترك مي بينيد و اون روابط عمومي قايشان هست.

و اين همان چيزي هست كه براي شما شانس مي آورد.

اگر شما در اين زمينه ضعف داشته باشيد از بسياري از موقعيت هايي كه ممكن هست براي شما پيش آيد حتي خبر دار هم نمي شايشاند.

اگر روابط عمومي شما ضعيف هست اون را به نقطه قوت خود تبديل كنيد.

سعي كنيد گوش كردن را ياد بگيريد يعني هنگام صحبت با ديگران طوري رفتار كنيد كه اونها بدانند به اونها توجه داريد.

گاهي اوقات يك احوال پرسي يا يك لبخند ساده بسياري از مشكلات را حل مي كند.

اين را بدانيد كه احترامي كه افراد به شما مي گذارند بازتابي از رفتار شما با اونها هست به عبارت ديگر وقتي كه به ديگران احترام بگذاريد به شما احترام گذاشته مي شود.

در پايان بايد خدمت شما عرض كنم كه اين علاقه هست كه باعث مي شود در كار خود پشتكار و خلاقيت داشته باشيد.

12:

نا اميد نشايشاند
هميشه به ياد داشته باشيد كه آينده را نمي توان پيش بيني كرد پس هميشه امكان بوجود آمدن واقعيات مساعد يا فوق العاده اي وجود دارد كه در محاسبات ما نمي گنجد.

پس در سخت ترين واقعيات هرگز نا اميد نشايشاند.

مثلاً اگر شما حقوق تمام عمرتان را حساب كنيد شايد هيچگاه با اين پول نتوانيد خانه بخريد.

ولي افراد بسياري هم قبل از شما اين حساب و كتابها را انجام داده اند ولي اكنون داراي خانه و زندگي مناسبي هستند.

بعضي وقتها در حاليكه تلاش مي كنيد كمي استقامت و بي خيالي نتايج مثبت فوق العاده اي دارد.

هميشه به خدا توكل كنيد و از نتايج معجزه آساي اون بهره مند شايشاند.


13:

خيرخواهي
انسانهاي موفق خير خواه هستند.

بسياري از اونها به موسسات خيريه متعددي كمك مي كنند يا اونها را اداره مي كنند.

و اگر با اونها صحبت كنيد به رابطه خير خواهي و موفقيت خود ايمان دارند.

هر مشكلي كه از سر راه ديگران كنار مي زنيد مشكلات بسياري از مقابل شما برداشته مي شود.

سعي كنيد بخشنده باشيد.

صدقه در حد توان آثار فوق العاده اي دارد.

شايد وقتي به فردي نيازمند كمك مي كنيد فكر كنيد به او كمك كرده ايد ولي كمك اصلي را به خود كرده ايد.

بخشندگي فقط مادي نيست، بلكه دور كردن كينه و خشم از خود نسبت به ديگران به شما كمك بسيار مي كند باور داشته باشيد كه اگر ديگران را ببخشيد و به اونها كمك كنيد خداوند به شما كمك مي كند و نتيجه اون را ببينيد اين بسيار مهم هست بنده حقير بارها اين تجربه را داشته ام همين الان اين كار را بكنيد و هر كينه اي كه در دل داريد از خود دور كنيد.

خواهيد ديد راه فوران لطف الهي به سايشان شما باز خواهد شد.

كينه همانند سد ديدگان شما به نعمت هاي خداست.

اولين نتيجه مستقيم اين بخشش آرامش روحي شماست.

اولين بار كه بنده سعي كردم كينه را از خود دور كنم به رفتار خود توجه بيشتري كردم و متوجه شدم در زندگي روزمره بارها از افراد مختلف دلگير يا عصباني شده ام و وقتي كه سعي كردم كينه اي از كسي بدل نگيرم و عصباني نشوم.

روحيه توصيف نكردني داشتم كه تا اون وقت اون را احساس نكرده بودم.

هر روز صبح سر كار اين دلگيري ها كه بسيار كوچك هم بود مدتي انرژي مرا تلف مي كرد اون روز وقتي رانندگي مي كردم از هميشه خونسردتر بودم.

خلاصه كلام اينكه خدا به كسي كه به ديگران كمك مي كند ياري مي رساند.

اين اعتقاد همراه با رعايت نكات بالا به شما اعتماد به نفسي مي دهد كه وصف ناشدني هست.

14:

در پايان شايد فكر كنيد كه چگونه مي توان همه اين باورها را در ذهن نشاند.

شما حق داريد زيرا همه اين حرف ها زده مي شود و مدتي شما را تحت تأثير برنامه مي دهد و شايد در اين مدت كوتاه آثار گذراي دلپذيري را هم تجربه كنيد.

ولي خيلي زود همه چيز را فراموش مي كنيد چون انسان فراموشكار هست.

اگر به اندازه كافي و در دوره هاي وقتي معين اين مطالب در ذهن شما نشيند اثر اون كوچك و موقت خواهد بود.

اما چه بايد كرد؟ بهترين راه نوشتن هست.

خيلي ساده عباراتي مانند جملات زير بنايشانسيد و اونها را هر روز صبح سپس بيدار شدن بخوانيد.

يك شرط مهم براي اين كار وجود دارد هيچ كس نبايد از نوشته هاي شما اطلاع پيدا كند.

نمونه اي از اين جملات را در زير مي بينيد:

«من انسان توانايي هستم چون به قدرت نامحدودي كه خدا در وجودم برنامه داده اعتقاد دارم» ، «تا امروز عصر بايد اين كار خير را اجرا کنم» ، « من همه را مي بخشم» ، « امروز بايد روابط خود را با اطرافيانم بهبود ببخشم» ، «من به زودي در كسب كار خود يك موفقيت جديد تجربه خواهم كرد» ، «امروز روزي هست كه به هدفم نزديكتر مي شوم» و هزاران جمله ديگر كه با قدرت خلاقيت خود مي توانيد بسازيد و از نتيجه معجزه آساي اون لذت ببريد.

براي انجام اين كار هر روز صبح يك ربع زودتر از خواب بيدار شايشاند.

شما تمام روز را براي رسيدن به هدف خود تلاش مي كنيد پس واقعاً مي ارزد كه روزي يك ربع وقت بگذاريد تا اين تلاش مداوم را اثر بخش نماييد.

يك راه ديگر هستفاده از عكسهاي رنگي و زيبا از اونچه كه آرزايشان اونرا داريد هست.

البته در اين مورد هم كسي نبايد متوجه عكسهاي شما شود.

و هر روز مدتي را براي نگاه كردن به اونها و تجسم رسيدن به اون وقت بگذاريد.

شايد در ابتدا نتوانيد همه اين اصول را مو به مو رعايت كنيد.

يا حتي در درون خود با اين عقايد بجنگيد ، ولي به تدريج همه اين باورها ملكه ذهن شما خواهد شد و از نتايج اون به گونه اي بهره مند خواهيد شد كه اون را به ديگران توصيه خواهيد كرد.

و ما منتظريم تا ما را در جريان موفقيتها و نتايجي كه از اين باورها بدست مي آوريد برنامه دهيد.

15:

خلاقيت تعريف خلاقيت

يك فكر يا ايدة جديد كه تركيبي از ايده هاي قديمي هست را خلاقيت گايشانند.

داشتن توانايي ساخت ايده هاي نو به توانايي شما در تشخيص ارتباط بين موارد ظاهراً غير متجانس بستگي دارد.

خلاقيت يعني كنار هم برنامه دادن افكار و ايده هايي كه تا قبل از اين پنداشته مي شد به يكديگر ربطي ندارند.

اين توانايي شماست كه افكار مختلف را با يكديگر تركيب كنيد و يك ايده نو كه مفيد هم هست بوجود آوريد.

اون گونه كه به نظر مي رسد ظاهراً مسئله اي وجود ندارد كه نتوانيد حل كنيد هدفي وجود ندارد كه نتوانيد به اون برسيد هيچ مانعي وجود كه نتوانيد از اون بگذريد اگر بدانيد چگونه از قدرت خلاقيت مغز خود هستفاده كنيد تا هر مشكلي را مانند يك اشعه ليزر از زندگي خود جدا كنيد و دور بيندازيد.

16:

شما خلاق هستيد

خلاقيت به معني اختراع يك چيز كاملاً جديد نيست، بلكه بوجود آوردن يك سري ارتباطات همسو هست.

لازم نيست كه حتماً يك فرد خاص باشيد تا خلاق باشيد هر كسي مي تواند خلاق باشد.

اين مهم نيست كه شما كي هستيد، مهم اين هست كه چگونه عمل مي كنيد.

تنها چيزي كه احتياج داريد اين هست كه براي مشكل خود چندين راه حل پيدا كنيد نه اين كه خود را به اولين راه حلي كه به نظرتان مي رسد يا از همه ساده تر هست محدود كنيد.

به خود اجازه بدهيد كه سر زنده كنجكاو و انعطاف پذير باشيد.
روانشناسان معتقدند كه ایجاد ايده در يك شخص به فعاليتهاي او بستگي دارد و اين تفكر را تفكر همبسته مي نامند.

اين وابستگي به صورت مداوم و خطي نيست بلكه پرشي هست.

با بوجود آوردن ارتباط بين افكار و ايده هاي مختلف براي يك لحظه هم كه شده بايد نسبت به وضعيت موجود در خود شك و ترديد ايجاد كنيد.

محدوديت براي خلاقيت كشنده هست كه به جاي اينكه به جواب برسد باعث خفه شدن نطفه تفكر خلاق مي شود.

در پروسه يك تفكر خلاق همه مراحل ارزيابي ميزان ترديد، غلبه بر اون و بها دادن به اون براي ایجاد يك ايدة بزرگ بسيار مهم هستند.

17:

يك پيش شرط مهم

همچنان كه به بررسي افراد خلاق مي پردازيد يك چيز مشترك در همه اونها خواهيد يافت و اون عشق به كاري هست كه انجام مي دهند.
آموزش و پروراندن خلاقيت

يك خبر خوب اين هست كه خلاقيت يك مهارت و هستعداد هست كه قابل يادگيري و پروراندن هست پس براي افزايش مهارت خود تمرين كنيد.

با اين مهارت مي توانيد رشد شخصي و حرفه اي خود را شتاب ببخشيد.

با افزايش مهارت هاي فكري و انجام تمرين هاي لازم براي شكوفايي خلاقيت مي توانيد ارزش فعاليتهاي خود را چند برابر كنيد و به سرعت كميت و كيفيت دستاورد هايتان افزايش مي يابد.
هر روز تمرين كنيد

اگر بخواهيد جام قهرماني تنيس را ببريد.

هر چند وقت تمرين مي كنيد؟ ماهي يكبار؟ هفته اي يكبار؟ روزي يكبار؟
هر چند وقت يكبار بايد عضلات خلاقيت مغز خود را تمرين دهيد تا داراي قدرت خلاقيت بالايي باشيد؟ ماهي يكبار؟ هفته اي يكبار؟ يا هر روز؟

18:

با يك ديدگاه متفاوت به قضايا بنگريد
هميشه يك ديدگاه متفاوت منجر به يك نوع آوري شده هست.

حال براي كارها و مسائل موجود مي خواهيد يك راه حل بهتر پيدا كنيد پس اونها را بازسازي كنيد يعني اول كار يا حرفه يا مشكل خود را به اجزاي كوچكتر تقسيم كنيد و براي حل مشكل يا يافتن راه بهتر براي انجام كار از يك راه متفاوت اين اجزا را كنار هم بچينيد.

بدنبال سئوالات جستجوگر باشيد
براي خلاق بودن يك ذهن كنجكاو نياز داريد بدون تعداد زيادي سئوالات چرا؟ و چه مي شد اگر؟ نمي توانيد يك ديد خلاق بوجود آوريد.

براي بوجود آوردن چنين ديدي كه اكثر افراد در همين زمينه دچار مشكل هستند مطمئن شايشاند كه علاوه بر طاهر هر چيزي به زير پوسته و ماهيت اون هم نگاهي داشته باشيد هيچ كاري را براي امتياز گرفتن و مورد توجه برنامه گرفتن انجام ندهيد.

سعي كنيد به دنيا با چشمهاي كنجكاو تري بنگريد.

سعي كنيد نظرياتي پايشانا ارائه دهيد و به اونها اكتفا نكنيد سعي كنيد هر چيز مهمي را از خود بپرسيد چرا؟ و ببينيد چه اتفاقي مي افتاد اگر اينچنين مي شد؟

19:

شكست محرك اوليه براي موفقيت

خطا يك موقعيت با ارزش يادگيري در اختيار شما برنامه مي دهد و بايد به عنوان خوني حياتي در رگهاي موفقيت به اون نگاه كرد همينطور بيشتر افراد از اين متنفرند كه شكست خورده شناخته شوند و دوست دارند يك انسان موفق شناخته شوند.

بسياري از بزرگترين افراد موفق از طريق همين ظاهراً شكست ها به اين موقعيت رسيده اند.

موفقيت هميشه مديون شكست هاست.

خطا اغلب نتيجه يك بدفهمي از چيزي هست كه وجود دارد و مورد توجه برنامه نگرفته هست و اين همان چيزي هست كه سپس شكست افراد متوجه اون مي شوند.

20:

بين يك شكست شرافتمندانه و يك شكست احمقانه تفاوت قائل شايشاند
ديايشاند پوتراك يكي از مديران شركت چارلز اسكواب مي گايشاند.

اين عقيده كه بگايشانيم خطا و اشتباه خوب هست خنده دار هست.

من نمي خواهم داخل شركت به دنبال افرادي بگردم كه اشتباه كرده اند و به اونها جايزه بدهم.

ولي اينجا در شركت اسكواب ما بين يك اشتباه احمقانه و يك خطاي شرفتمندانه تفاوت قائل هستيم.


چارلز اسكواب يك سري معيار براي تعريف يك خطاي شرافتمندانه دارد.

خطاي شرافتمندانه وقتي اتفاق مي افتد كه:
  • شما يك نقشه خوب داريد و مي دانيد چه مي كنيد و به هر مرحله از كار به دقت انديشيده ايد و در همه كارها ديسيپلين مديريتي كافي بكار برده ايد و اگر به عقب برگرديد و به كارهايي كه انجام داده ايد يك بازنگري داشته باشيد نتيجه اين باشد كه همة كارها با با فكر و تدبير انجام شده هست.

  • آيا شما براي روبرو شدن با خطاي احتمالي برنامه داشته ايد و آيا اين برنامه بايد اجرا مي شده هست.

  • لازم هست كه از خود بپرسيد و بدنبال اون باشيد كه با آموختن از تجربه جديد قدرتمند تر و چالاكتر باشيد.

مؤسسه چارلز اسكواب اشتباهات و درسهايي را كه از اين اشتباهات آموخته هست به صورت مقاله منتشر كرده هست.

اونها همينطور يك تابلو از نوع آوري هايي كه به شكست منتهي شده هست به همراه يك نوار ايشانديايشاني براي راهنمايي كارمندان تهيه كرده اند.

و هر سال در جشن noble failure رسماً به نمايش مي گذارند.

و افرادي كه در مراسم شركت دارند راه حل هاي ممكن را پيشنهاد مي دهند.

سپس بهترين پيشنهاد ها انتخاب و سپس اصلاح مي شود.

21:

جلوگيري از شكست

شكست يك تصادف نيست بلكه نتيجه فعل و انفعالات داخلي يك سيستم هست.

كه يك ساختار و يك ترتيب دارد.

براي جلوگيري از شكست به يك موقعيت كه در برابر اون برنامه مي گيريد بايد با تمام اجزاي اون بنگريد و تحليل كنيد كه هر يك از اين اجزاء چگونه عمل مي كنند آيا به نفع شما عمل مي كنند يا به ضرر شما براي اين منظور مي توانيد از NLP هستفاده كنيد كه به شما مي آموزد به صورت ناخودآگاه به همه چيز نگاه سيستماتيك پيدا كنيد.

اين موقعيت شامل افراد و يك ترتيب رخداد ، افكار ، احساسها ، اعمال و فعل انفعالات هست.

حتي خود شما هم جزء اون هستيد.

پس بايد به همه اينها توجه كنيد همينكه متوجه شديد سيستم براي شما كار مي كند يا بر ضد شما اين لوازم را در اختيار داريد تا در آينده واقعيات متفاوتي را بسازيد.

پس مي توانيد از اشتباه دوباره جلوگيري كنيد.

خطاها و شكست ها را به موقعيت جديد تبديل كنيد

براي بهره بردن از تجربه ها بايد هميشه آماده يادگيري باشيد.

حتي وقتيكه بعضي از افراد ممكن هست اشتباه شما را گوشزد كنند.

معمولاً افراد نسبت به شكست داراي ديد منفي هستند.

و تمايل دارند از اون فرار كنند يك عكس العمل كه موقعيت با ارزش يادگيري را از بين مي برد اما چطور ممكن هست كه يك شكست منجر به يك موقعيت جديد شود؟ اين مسئله وقتي جدي تر مي شود كه ندانيد چگونه مي توان دانشي را كه از يك خطا ناشي مي شود را هستخراج كنيد.

براي شروع بايد بياموزيد كه از خود سئوال كنيد البته بايد با خود رو راست باشيد و خود را گول نزنيد تا بتوانيد تجربه با ارزشي را كه بدست آورده ايد در آينده هستفاده كنيد.

كليد راه موفقيت سپس شكست تغيير ديدگاه شماست خوشبينانه فكر كردن بيش از حد بدليل دور شدن از واقعيت سبب نتايج ناحوشانيدي شده هست اما تحقيقات نشان داده هست كه ما مي توانيم خوشحالتر و سالمتر زندگي كنيم و در زندگي موفق تر باشيم اگر بياموزيم كه چگونه موقعيت هاي موجود در قلب مشكلات را شناسايي كنيم.

در اين وقت هست كه مسائل و مشكلات تبديل به موقعيت هايي براي مبارزه و مي شوند مي توان اونها را به يك موفقيت منتهي كرد.

22:

چرا بعضي از شركت ها شكست مي خورند

99 % از شركت هايي كه بوسيله افراد كم تجربه تاسيس و اداره شده اند در دو سه سال اول كار خود شكست خورده اند علت اين هست كه اونها چگونگي انجام كار را نمي دانند اونها كوچكترين تجربه اي نسبت به موفقيت شركت و چگونگي مراحل اون ندارند.

ممكن هست اونها ايده هايي براي توليد يك محصول داشته باشند ولي همه اون چيزي را كه براي موفقيت لازم هست نمي دانند.

يك مثال: مايكروسافت

همه ما با شركت موفق مايكروسافت كه عرضه كنندة سيستم عامل ايشانندوز هست را مي شناسيم.

بسياري از محصولات نرم افزاري مايكروسافت كه منجر به شكست شد زمينه اي براي آموختن و ايجاد موقعيتهاي جديد شد كه تبديل به بزرگترين موفقيت هاي اون شركت شد.

در زير به چند نمونه اشاره مي كنيم:
  • چندين سال بر رايشان پروژه بانكها ي اطلاعاتي اومگا كار شد كه منجر به شكست تجاري محصول شد ولي نتيجه اون توليد بانك اطلاعاتي معروف Access بود.

  • ميليون ها دلار هزينه و ساعتهاي بيشمار وقت براي يك پروژه مشترك با IBM براي توليد يك سيستم عامل صرف شد و محصولي توليد نشد ولي اين تجربه منجر به توليد سيستم عامل ايشانندوز NT شد.

  • و يك پروژه نرم افزاري شكست خورده ديگر كه در رقابت با Lotus 1-2-3 اجرا شده بود در پروژه بعدي منجر به توليد و توسعه نرم افزار معروف Excel شد كه يكي ديگر از موفقيت هاي مايكروسافت را رقم زد.


23:

هميشه از انسان موفق مي پرسند: راز موفقيتتان چيست؟
اما هرگز از انسان شکست خورده نمي پرسند: راز شکستتان چيست؟
دليل اون آشکار هست و تازه در خور توجه نيز نيست.
براي هر انساني توفيقي هست.

هر چند که انگار اين توفيق در پس در يا ديواري پنهان شده هست.
اگر شکست خورده باشيد و به موفقيت ديگران نفرت بورزيد، راه موفقيت خود را مسدود مي نماييد.

اکنون خدا نه تنها اونچه را براي ديگران کرده، بيش از اون را براي من نيز مي نمايد.
اون کلامي که بارقه اي از تحقق آرزو در اون باشد، امورتان را دگرگون مي نمايد.
شور و شوق نسبت به هر کاري که انجام مي دهيد در پنهان توفيق را به رايشانتان مي گشايد
راز موفقيت اين هست که اونچه را انجام مي دهيد براي ديگران جالب توجه کنيد.

خود علاقمند باشيد، ديگران نيز علاقمند خواهند شد.
معمولا حالتي خوشايند يا يک لبخند، در پنهان توفيق را مي گشايد
چيني هاي مي گايشانند: مردي که چهره اي بشاش ندارد نبايد مغازه باز کند
زندگي در گذشته، و ناله و مايشانه از بد اقباليها، پيرامون شماديواري بلند ميکشد
با فرمودگايشان فراوان در اين باره، نيرايشان خود را هدر مي دهيد و مدام به بن بست بر مي خوريد
راز کاميابي، راهي هست مستقيم و باريک
جاده جذبه عاشقانه و توجه ناگسسته
تنها اون چيزهايي را به خود جذب مي نماييد که بي نهايت به اون مي انديشيد.
پس اگر مدام به تنگدستي بينديشيد ، تنگدستي را به خود جذب مي نماييد.

اگر مدام به بي عدالتي بينديشيد، بي عدالتي بيشتري را به سايشان خود مي کشانيد.
نفوذکلام خودتان، موانع را نابود مي نمايد و سدها را از ميان بر مي دارد.


24:

مجدداً كودك شايشاند، در اين صورت خلاق خواهيد شد.

همه‏ كودكان خلاق هستند.

خلاقيت نياز به آزادى دارد.

آزادى از بند ذهن، از بند دانش و از بند پيش‏داورى‏ها.


فرد خلاق كسى هست كه چيزهاى جديد را مى‏آزمايد و ربوپات نيست.

ربوپات‏ها هرگز خلاق نيستند، بلكه تكراركننده‏اند.

پس مجدداً كودك شايشاند.

از اين‏كه همه كودكان خلاقند، تعجب خواهيد كرد؛ همه كودكان صرف نظر از اين‏كه كجا زاده شده‏اند، خلاقند.

اما ما وقتي مى‏خواهيم راه معمول انجام دادن كارها را به اون‏ها بياموزيم، معمولا در جهت عكس پرورش خلاقيت اون‏ها عمل مي كنيم و به اون ميدان نمى‏دهيم.

اين را بدانيد، يك شخص خلاق همواره راه‏هاى متنوعي را مى‏آزمايد.

اگر هميشه راه معمول انجام دادن كارى را در پيش بگيريد، هرگز خلاق نخواهيد شد؛ زيرا راه معمول يعنى راهى كه ديگران اون را كشف كرده‏اند.


يك فرد خلاق سرگردان هست و نمى‏داند راه درست انجام دادن يك كار چيست؛ بنابراين بارها و بارها در جهت‏هاى مختلف جستجو مى‏كند.

دفعات بسيارى در جهت غلط حركت مى‏كند، اما به هر سو كه مى‏رود، مى‏آموزد؛ غنى و غنى‏تر مى‏شود.

كارى را انجام مى‏دهد كه هرگز تا به حال كسى به اون اقدام نكرده هست.

اگر راه معمول انجام دادن كارها را دنبال مى‏كرد، قادر به انجام دادن اون نبود.
دوقلوها
نطفه كوچك به دو نيم شد و دوقلوها شكل گرفتند.


هفته ها گذشت و دوقلوها رشد مي كردند.

وقت مي گذشت و آگاهي و دركشان از محيطي كه در اون بودند نيز رشد مي كرد.

با ذوق و شادي مي خنديدند و شفرمود زده از هم مي پرسيدند: "آيا اين جالب نيست كه ما به وجود آمده ايم؟ آيا زنده بودن ما يك اتفاق عظيم و مهم نیست؟"
دو قلوها در كنار هم دنيايشان را سياحت مي كردند.

وقتي كه ريسمان جفت را كه به بدن مادرشان متصل بود و به اونها زندگي مي داد، ‌يافتند،‌ با شفرمودي مي فرمودند: "عشق مادر ما چقدر جالب هست! چطور زندگيش را با ما شريك شده هست!"
هفته ها به ماهها تبديل مي شد؛ دوقلوها به خوبي متوجه تغييرات خود بودند.

اولي پرسيد:‌"معني اين تغيير و تحول چيست؟" دومي جواب داد:‌"اين به اون معناست كه اقامت ما در اين دنيا رو به پايان هست."
اولي فرمود: "اما من نمي خواهم بروم، ‌من مي خواهم براي هميشه اينجا بمانم."
دومي فرمود:‌ "ما انتخابي نداريم.

تو چه مي داني؟‌ شايد زندگي ديگري سپس تولد وجود داشته باشد."
اولي جواب داد: "تو از كجا مي داني كه اونجا چطور جايي هست؟ ما بند جفت را از دست خواهيم داد، بدون اون چطور زندگي ممكن هست؟ از اين گذشته، كجاست كسي كه براي ما از زندگي سپس تولد بگايشاند.

آه.

نه! اين پايان زندگي هست.

شايد سپس اون به كل مادري وجود نداشته باشد."
ديگري در جواب او با اعتراض فرمود: "اما بايد وجود داشته باشد.

اگر غير از اين باشد، ما براي چه اينجا هستيم؟ اصلا چرا زنده ايم؟"
اولي فرمود:‌"آيا تو تا به حال مادرمان را ديده اي؟ شايد او تنها در ذهن ما زندگي مي كند.

شايد ما خودمان او را ساخته ايم تا احساس خوبي از زندگي داشته باشيم." ...


با اين حساب روزهاي آخر زندگي در رحم مادر پر از سوالهاي مبهم و ترس شد.

...


بالاخره،‌ لحظه تولد فرا رسيد.

دوقلوها هنگام عبور از دنياي خودشان، چشمها را باز كردند و از شادي گريه سر دادند.

از شادي اونچه كه مي ديدند، اونچه فراتر از رايشاناهايشان بود.


25:

الفباي موفقيت الف: اشتياق براي رسيدن به نهايت آرزوها
ب: بخشش براي تجلي روح و صيقل جسم
پ: پايشاناپي براي پيوستن به خروش حيات
ت: تدبير براي ديدن افق فرداها
ث: ثبات براي ايستادن در برابر باز دارند ه ها
ج: جسارت براي ادامه زيستن
چ: چاره انديشي براي يافتن راهي در گرداب اشتباه
ح: حق شناسي براي تزكيه نفس
خ: خودداري براي تمرين هستقامت
د: دور انديشي براي تحول تاريخ
‌ذ: ذكر گوپي براي اخلاص عمل
ر: رضايت مندي براي احساس شعف
ز: زيركي براي مغتنم شمردن دم ها
ژ: ژرف بيني براي شكافتن عمق درد ها
س: سخاوت براي گشايش كار ها
ش: شايستگي براي لبريز شدن در اوج
ص: صداقت براي بقاي دوستي
ض: ضمانت براي پايبندي به عهد
ط: طا قت براي تحمل شكست
ظ: ظرافت براي ديدن حقيقت پوشيده در صدف
ع: عطوفت براي غنچه نشكفته باورها
غ: غيرت براي بقاي انسانيت
ف: فداكاري براي قلب هاي درد مند
ق: قدر شناسي براي فرمودن نافرموده هاي دل
ك: كرامت براي نگاهي از سر عشق
گ: گذشت براي پالايش احساس
ل: لياقت براي تحقق اميد ها
م: محبت براي نگاه معصوم يك كودك
ن: نكته بيني براي ديدن ناديده ها
و: واقع گرايي براي دستيابي به كنه هستي
ه: هدفمندي براي تبلور خواسته ها
ي: يك رنگي براي گريز از تجربه دردهاي مشترك

26:

چه جالبه..............!

27:

خواهش مي كنم و ممنونم

28:

بزرگترین رمز موفقیت این هست که : رمزی در کار نیست !!!
پو یا جان مطلبتون خیلی قشنگ بود

29:

سه موسسه سنجش افکار از جمله موسسه (گالوپ) از سه هزار مرد در 15 کشور راز پیروزی و موفقیت اونها را پرسیده هست :
28% از اونان پیروزی خود را مدیون داشتن یک همسر خوب دانسته اند.
25% از اونان انتخاب رشته تحصیلی و شغل خوب
11% مشورت با دیگران
5% دوری گزیدن از اعتیاد
را نتیجه موفقیت خود عنوان کرده اند بقیه هم فرموده اند که موفق نبوده اند .

ماخذ : روان شناسی پیروزی : دکتر دنیس ویتلی

30:

ممنونم عزيزم مطالب شما هم زيبا بود

31:

پيله كرم ابريشم
روزي سوراخ کوچکي در يک پيله ظاهر شد .

شخصي نشست و ساعتها تقلاي پروانه براي بيرون آمدن از سوراخ کوچک پيله راتماشا کرد.

ناگهان تقلاي پروانه متوقف شدو به نظر رسيد که خسته شده و ديگر نمي تواند به تلاشش ادامه دهد.

اون شخص مصمم شد به پروانه کمک کندو با برش قيچي سوراخ پيله را گشاد کرد.

پروانه به راحتي از پيله خارج شد اما جثه اش ضعيف و بالهايش چروکيده بودند.

اون شخص به تماشاي پروانه همچنين گفت .

او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحکم شود واز جثه او محافظت کند اما چنين نشد .

در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را رايشان زمين بخزد .

و هرگز نتوانست با بالهايش پرواز کند .

اون شخص مهربان نفهميد که محدوديت پيله و تقلا براي خارج شدن از سوراخ ريز اون را خدا براي پروانه برنامه داده بود تا به اون وسيله مايعي از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پيله به او امکان پرواز دهد .

گاهي اوقات در زندگي فقط به تقلا نياز داريم.

اگر خداوند مقرر ميکرد بدون هيچ مشکلي زندگي کنيم فلج ميشديم - به اندازه کافي قايشان نميشديم و هر گز نمي توانستيم پرواز کنيم .

32:

پيله كرم ابريشم
روزي سوراخ کوچکي در يک پيله ظاهر شد .

شخصي نشست و ساعتها تقلاي پروانه براي بيرون آمدن از سوراخ کوچک پيله راتماشا کرد.

ناگهان تقلاي پروانه متوقف شدو به نظر رسيد که خسته شده و ديگر نمي تواند به تلاشش ادامه دهد.

اون شخص مصمم شد به پروانه کمک کندو با برش قيچي سوراخ پيله را گشاد کرد.

پروانه به راحتي از پيله خارج شد اما جثه اش ضعيف و بالهايش چروکيده بودند.

اون شخص به تماشاي پروانه همچنين گفت .

او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحکم شود واز جثه او محافظت کند اما چنين نشد .

در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را رايشان زمين بخزد .

و هرگز نتوانست با بالهايش پرواز کند .

اون شخص مهربان نفهميد که محدوديت پيله و تقلا براي خارج شدن از سوراخ ريز اون را خدا براي پروانه برنامه داده بود تا به اون وسيله مايعي از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پيله به او امکان پرواز دهد .

گاهي اوقات در زندگي فقط به تقلا نياز داريم.

اگر خداوند مقرر ميکرد بدون هيچ مشکلي زندگي کنيم فلج ميشديم - به اندازه کافي قايشان نميشديم و هر گز نمي توانستيم پرواز کنيم .

33:

پيله كرم ابريشم
روزي سوراخ کوچکي در يک پيله ظاهر شد .

شخصي نشست و ساعتها تقلاي پروانه براي بيرون آمدن از سوراخ کوچک پيله راتماشا کرد.

ناگهان تقلاي پروانه متوقف شدو به نظر رسيد که خسته شده و ديگر نمي تواند به تلاشش ادامه دهد.

اون شخص مصمم شد به پروانه کمک کندو با برش قيچي سوراخ پيله را گشاد کرد.

پروانه به راحتي از پيله خارج شد اما جثه اش ضعيف و بالهايش چروکيده بودند.

اون شخص به تماشاي پروانه همچنين گفت .

او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحکم شود واز جثه او محافظت کند اما چنين نشد .

در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را رايشان زمين بخزد .

و هرگز نتوانست با بالهايش پرواز کند .

اون شخص مهربان نفهميد که محدوديت پيله و تقلا براي خارج شدن از سوراخ ريز اون را خدا براي پروانه برنامه داده بود تا به اون وسيله مايعي از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پيله به او امکان پرواز دهد .

گاهي اوقات در زندگي فقط به تقلا نياز داريم.

اگر خداوند مقرر ميکرد بدون هيچ مشکلي زندگي کنيم فلج ميشديم - به اندازه کافي قايشان نميشديم و هر گز نمي توانستيم پرواز کنيم .

34:

با سلام و عرض ادب و احترام
دوستان عزیزم امیدوارم که خوب باشین
رمز موفقیت در چیست ؟ اگر می خواهید به جواب این سؤال برسید موارد زیر را بخوانید.
*
دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید.

روشن بودن در این مورد یک شرط پايه ی هست.پیش از شروع کار ، اهداف و تصمیم هایتان را لیست کنید.
*
برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید.

به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید ، به هنگام اجرای اون 5 یا 6 دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد.
*
مهم ترین و ضروری ترین کارهای شما اونهایی هستند که می توانند بیشترین تأثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند.

به جای تمرکز روی سایر کارها ، تمام توجهتان را معطوف این نوع کارها بکنید.
*
قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس اونها را از نظر ارزش و ضرورت اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهم ترین کارهایتان هستید.
*
نتایجی را که باید قطعاً از کارتان به دست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهده کار بر آمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن اونها باشید.
*
هرگز برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی وجود دارد.
*
پیش از شروع کار ، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید.

آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف می شود.
*
هرچه در ارتباط با کارهای ضروری و مهم تان دانش و مهارت بیشتری به دست آورید ، می توانید سریع تر اونها را شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.
*
دقیقاً مشخص کنید چه کاری هست که در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا در آینده می توانید خیلی خوب اجرا کنید.سپس تمام توان خود را در انجام اون به کار گیرید.
*
محدودیت ها و یا شرایط بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید ، عواملی که سرعت شما را در دستیابی به مهمترین اهدافتان تعیین می نمايند.

سپس تمرکزتان را برای از بین بردن این محدودیت ها معطوف کنید.
*
اگر کارها را مرحله به مرحله اجرا کنید ، می توانید بزرگترین و پیچیده ترین کارها را به انجام برسانید.
*
برای انجام کارها خودتان را تحت فشار بگذارید.

تصور کنید که دیگر از عمرتان زیاد باقی نمانده هست و باید هر چه سریعتر کارهایتان را تمام کنید.
*
اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهم ترین و ضروری ترین کارهایتان را در این اوقات اجرا کنید.

به اندازه کافی هستراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.
*
خودتان مشوق خودتان باشید.

در هر شرایط و موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید.

به جای تمرکز بر مشکلات به دنبال راه حل بگردید.

همواره فردی خوش بین و سازنده باشید.
*
روزتان را با سخت ترین کار آغاز کنید ، کاری که می تواند بزرگترین تأثیر را بر خودتان و حرفه تان بگذارد ، و تا وقتی که اون را تمام نکرده اید دست از کار نکشید.
*
کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.
*
برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که به صورت طولانی مدت هر روز وقت کافی برای تمرکز کامل روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید.
*
عادت کنید که کارهای اصلی خودتان را سریع تر اجرا کنید.

به عنوان فردی که کارها را درست و سریع انجام می دهد مشهور شوید.
*
کارهای ضروریتان را دقیقاً مشخص کنید.

سریعاً کار را شروع کنید و سپس بدون توقف تا اتمام 100 % کار پیش بروید.

این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی هست.
امیدوارم که بتوانید این نکات را در زندگیتون به کار بگیرید و از برکات اون بهره مند شوید.

ایرانی لایق اون هست که بهترین باشد پس به سوی بهترین شدن گام برداریم.
برگرفته از کتاب قورباغه را قورت بده

35:

گام1: فهرستي از موفقيت هايي را که تا کنون نصيبتان شده تهيه کنيد .

گام2: هرچند وقت يک بار به ميان طبيعت برايشاند و در محيطي سبز و سرشار از آرامش قدم بزنيد .

گام3: در تعطيلات آخر هفته به تماشاي کارتون هاي مورد علاقه تان بپردازيد .

گام4: تلاش کنيد هميشه مثبت بينديشيد .

گام5: به خاطر داشته باشيد که هرگاه در کاري حيران و سرگردان مي مانيد ، در حال آموختن نکته اي جديد هستيد .

گام6: در روز عشق «والنتاين» براي خودتان کارت تبريک بخريد.

گام7: هر چند وقت يک بار به يک مکان مقدس برايشاند و در خلوت با خداوند راز و نياز کنيد .

گام8: هر چند وقت يک بار به رستوران مورد علاقه تان برايشاند.

گام9: با کسي که از صميم قلب دوستش داريد ، تلفني صحبت کنيد .

گام10: هر روز خود را در آينه نگاه کنيد و از ديدن زيباييهاي خود لذت ببريد و خداوند را سپاس گايشانيد.

گام11: اهداف خود را بنايشانسيد و هر روز اونها را بخوانيد .

گام12: وسواس را از زندگي خود حذف کنيد .و بدانيد که با برداشتن اين گام ، قادر به انجام هرکاري خواهيد بود .

گام 13: لبخند را وسيله زينتي دائمي خود کنيد.

گام14: تاخير در انجام کارها ، بهتراز انجام ندادن اونهاست .

گام15: براي خودتان يک مشاور برگزينيد و از راهنمايي هاي او هستفاده کنيد.

گام16: هنگام راه رفتن سر خود را بالا بگيريد ، و محکم راه برايشاند.

گام17: وقتي در کاري موفق مي شايشاند ، با خريدن يک هديه براي خودتان موفقيت تان را جشن بگيريد.

گام18: براي خودتان گل بخريد.

گام19: هروقت احساس تنش کرديد ، به يک موسيقي کلاسيک ملايم گوش بدهيد.

گام20: تکرار عبارات تاکيدي مثبت را به ياد داشته باشيد .عباراتي مثل :
هر روز ، هر قدمي که برمي دارم ، بهتر و بهتر مي شوم .
من اين وضعيت را به عشق الهي مي سپارم و به بهبود اون اطمينان کامل دارم .
نعمت هاي کائنات بي شمار هستند از اين رو همواره احساس وفور نعمت کرده و مي دانم که به تمامي خواسته هاي بر حق خود مي رسم .
من کساني را که در حقم بدي کرده اند مي بخشم و آزاد مي شوم.
من کاملا از خودم رضايت دارم و...

گام21: از کساني که شما را مورد ستايش برنامه مي دهند تشکر کنيد .

گام22: هر روز 10واژه جديد بياموزيد.

گام23: همواره خداوند را ستايش کنيد و شکرگزار باشيد .

گام24: قبول کنيد که انسان جايزالخطا هست و مهارت هاي جديد را بياموزيد.

و گام آخر:
هر روز به اين جملات فکر کنيد:
تا وقتي که خودتان نخواهيد ، هيچ کس نمي تواند تحقيرتان کند.
خواه فکر کنيد کاري را مي توانيد اجرا کنيد ، خواه فکر کنيد که از انجام کاري ناتوان هستيد ؛ هميشه حق با شماست .
عشق از اون جهت در ما به وديعه گذاشته شده که اون را به ديگران ببخشيد.
قلمرو خداوند ، درون ما انسان هاست .
هر کاري که دوست داري انجام بده ، پول خود به دنبال کار مي آيد.
به دنبال رستگاري و سعادت خودت باش.

36:

به نام ايزد منان

سلام دوستانآيا تا به حال شده هست كه در مورد موفقيت خودتان انديشيده باشيد؟

به رايشاناهاي خودتان چقدر اهميت مي دهيد؟

براي رسيدن به اونها چقدر تلاش مي كنيد؟

آيا خود را انسان موفقي مي دانيد؟

اصولا موفقيت چيست؟ و چه تعريفي دارد؟

چگونه به همه خواسته هاي خود برسيم؟

آدم هاي موفق چگونه مي انديشند و چگونه رفتار مي كنند؟

شما آدم هدفمندي هستيد يا خير؟

چرا بعضي زندگي سراسر شاد و با نشاطي دارند سالمند و از روحيه بالايي برخوردارند؟

اما عده اي ديگر- كه متاسفانه تعدادشان بيشتر هم هست -
از ناراختي هاي رواني و عصبي مثل افسردگي و بيماريهاي جسمي و يا اعتياد به مواد مخدر و ..

رنج مي برند؟


دليل اين تفاوت ها در زندگي افراد چيست؟

آيا راهي وجود دارد كه ما هم جزو دسته اول شايشانم؟

راهي كه هم در دنياسالم و شاداب و سلامت باشيم و هم پس از مرگ جايگاهي خوب داشته باشيم؟

در يك كلام:
راه ميان بر موفقيت و نشاط چيست؟

منتظر نظرات و مطالب سودمندتان هستم.


37:

همه ی انسان ها خواهان موفقیت اند.


موفقیت یعنی به هدف رسیدن موفقیت مراحل متداوم دارد و یک اتفاق ناگهانی نیست
یکی از راههای رسیدن به پیشرفت همه جانبه داشتن اعتماد به نفس هست·
اعتماد به نفس نقش مهمی در موفقیتهای انسان دارد·اگر اعتماد به نفس نداشته باشیم نمی توانیم از ابعاد وجودی خود هستفاده کنیم

یکی دیگر از راههای رسیدن به پیشرفت همه جانبه انتقاد پذیری هست·
انتقاد پذیری یعنی هستفاده از نظرات دیگران·
از دیگر راههای رسیدن به پیشرفت همه جانبه تفکر و تعقل هست· تا انسان تفکر نکند به جایی راه نخواهد یافت·
و در نهایت وحدت٬ علم آموزی٬ خلاقیت عواملی هستند که ما را برای رسیدن به نقطه ی پیشرفت هدایت می نمايند·


38:

سلامي دوباره
از همزاهي همه دوستان با اين تاپيك متشكرم.

به جهت منظم تر شدن بحث ابتدا چند سرفصل كلي خدمتتان ارائه مي كنم و تا به تدريج درباره اون صحبت كنيم:

تعاریف موفقیت
مبانی موفقیت
اصول موفقیت
آثار موفقیت
آفات موفقیت
روشهای موفقیت
گام های موفقیت
داستان های موفقیت
الگوهای موفقیت
تفکر مثبت
ارتباطات موثر
اساتید بزرگان و مشاهیر موفقیت

كه براي شروع پيشنهاد مي كنم از يكي از معروف ترين اساتيد موفقيت يعني اونتوني رابينز آغاز كنيم.
ومن با اجازتون عنوان اونرا ‹‹ درس هایی از اونتونی رابینز ›› مي گذارم.


39:

رايشانا هايه من بهقدري تخيلي كه من كه نه تمام امت جهان هم كمكم كنند نميتونم بهش برسم

40:

ابتدا بهتر هست مختصري راجع به خود ايشان بگايشانم:

درباره اونتونی رابینز:

اونتونی رابینز تا سن 22 سالگی جوانی گمنام، فقیر و تن‌پرور بود.

اما ناگهان با یک تصمیم قاطع و به کارگیری اراده‌ای قوی دگرگونی عظیمی در خود ایجاد کرد.

او در مدت کوتاهی به بیشترین آرزوها و رویاهای جوانی خود جامه عمل پوشانید.
قصری زیبا و بزرگ در ساحل سن دیه گو خریداری کرد و چند طبقه اون را به دفتر کار خود اختصاص داد و به یکی از بزرگترین سخنرانان و گویندگان برنامه‌های روانشناسی رادیو و تلویزیون درآمد.
اونتونی رابینز اهداف معنوی را بسیار باارزش‌تر از مقاصد مادی می‌شمارد.

اکنون کتابهای او در ردیف پرفروشترین کتابهای دنیا برنامه دارد.


مطالب بيشتر را درباره ايشان از اينجا بخوانيد.


41:

موفقیت جریان مداومی هست که ضمن ان مشتاق وارزومند موفقیتهای بیشتری هستیم.موفقیت بیش رفتن هست نه به نقطه ی بایان رسیدن

42:

عنوان معروف ترين كتاب ايشان بسايشان كاميابي هست.
ومن قصد دارم بخشهايي از ان را برايتان نقل كنم.

بخش اول:

رویای سرنوشت
تصمیم گیری و هدف گذاری

همه ما رویا ها و آرزوها یی داریم ...

همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم.
آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی هست که اون را فراموش کرده اید و یا درشرف زوال و نابودی هست .

اگر آرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شماچگونه بود؟
اکنون چند لحظه وقت صرف کنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟

کارهایی که گاه به گاه انجام می دهیم، ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما هستند که نقش تعیین نماينده دارند.

پدر همه اعمال ما کدام هست ؟ چه عملی در نهایت ، تعیین نماينده شخصیت و راه زندگانی ماست ؟ جواب این پرسش در کلمه تصمیم نهفته هست .

در لحظات تصمیمگیری هست که سرنوشت ما رقم زده می شود .

من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که اونچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست.ادامه اين مطلب را هم مي توانيد از اينجا بخوانيد.
البته كمي طولاني هست اما دستوراتش كاملا اجرايي هست و با انجام اون نشاط و موفقيتي كه منتظرش بوده ايد به سراغتان خواهد آمد!!

43:

سلام
هر انساني به نوعي در زندگي خود موفق يكي در كار ديگري در تحصيل وان يكي در زندگي اجتماعي و يا فردي
ولي كسي موفق كه در جامعه و زندگي رزمره خود موفق باشد
و موفقيت از اون كسي هست كه تلاش و كوشش و پشتكار داشته باشد
تلاش مي كنيم تا موفق شايشانم
حرفي قشنگي كه در قران امده از تو حركت از من بركت
او كه خالق تمام و كمال هست مي گايشاند حركت و تلاش كن تا موفق شايشاند اين يك رمز موفقيت هست ايمان به خدا و تلاش و كوشش و پشتكار و كمك ديگران براي رسيدن به اهداف هر چند كوچك
با تشكر شرايشاننه

44:

فعلا وقت ندارم ولي بعدا كامل توضيح ميدم

45:

خوب با اينكه مطالعه و اجراي دستورات بخش اول از درسهاي اونتوني رابينز به وقتي حداقل يك هفته اي نياز دارد.اما من مي خواهم مطالب بيشتري از ايشان نقل كنم تا زمينه مطالعه بيشتر فراهم آمده و به زودي به سراغ مطالب بعدي برايشانم.

بخش دوم:

چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم

رنج، لذت ، و نیروی روحیه


برای اینکه به خواسته های خود برسید ، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش
و کوشش در جهت رسیدن به هدف، باز می دارند.

کارهایی هست که تا آخرین لحظه از انجام
اونها خودداری می کنیم.( مثلاٌ پرداخت مالیات).

علتش اون هست که پرداخت مالیات، ممکن
هست بعداٌ حتی ما را دچار عواقب دردناکتری سازد.
اما همین که 14 آوریل فرا می رسد تمام تردیدها و تعللها از میان می رود ، زیرا نظر
ما درباره اونچه که مایه رنج یا لذت هست عوض می شود و متوجه می شویم که انجام ندادن
عمل بمراتب دردناکتر از انجام دادن اون هست.
برای ایجاد تغییر در زندگی ، می توان از همین نکته هستفاده کرد.

در آینده بجای
اینکه از خود بپرسید ( چگونه می توان از انجام این کار دردناک خودداری کرد؟
)بپرسید( اگر اکنون این کار را نکنم ، در آینده به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد؟)
نیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد، به شرط اینکه از اون به صورت صحیح هستفاده
کنید.


ادامه اين مطلب را نيز مي توانيد از اينجا مطالعه نماييد.


46:

اينهم مطالب بخش سوم:

نیروی سازنده , نیروی نابود نماينده , اعتقادات

چه عاملی سبب می شود که در زندگی خود، راهها و هدفهای معینی را انتخاب کنیم؟ این عامل، اعتقادات ماست؛ عقیده به اینکه تواناییهای ما چقدر هست و چه کارهایی ممکن ، یا غیر ممکن هست.

در فرهنگ امت هائیتی ، پزشک جادوگر قبیله داری چنان قدرت مرموزی هست که میتواند با یک اشاره فردی را هلاک کند.

اما در واقع، اونچه موجب مرگ اون فرد می شود قدرت جادویی پزشک نیست، بلکه اعتقاد افراد به قدرت فوق تصور اوست.
آیا در زندگی خود تاکنون انتظار واقعه ناگواری را کشیده اید؟ اثر اون انتظار بر زندگیتان چه بوده هست؟ چه عقاید مثبتی بر زندگی فعلی شما اثر گذاشته هست؟ چه انتظارات مثبت تازه ای می توانید در خود یا دیگران ایجاد کنید؟
لطفا ادامه اين بخش را نيز از اينجا مطالعه كنيد.


47:

ابتدا بهتر هست مختصري راجع به خود ايشان بگايشانم:

درباره اونتونی رابینز:

اونتونی رابینز تا سن 22 سالگی جوانی گمنام، فقیر و تن‌پرور بود.

اما ناگهان با یک تصمیم قاطع و به کارگیری اراده‌ای قوی دگرگونی عظیمی در خود ایجاد کرد.

او در مدت کوتاهی به بیشترین آرزوها و رویاهای جوانی خود جامه عمل پوشانید.
قصری زیبا و بزرگ در ساحل سن دیه گو خریداری کرد و چند طبقه اون را به دفتر کار خود اختصاص داد و به یکی از بزرگترین سخنرانان و گویندگان برنامه‌های روانشناسی رادیو و تلویزیون درآمد.
اونتونی رابینز اهداف معنوی را بسیار باارزش‌تر از مقاصد مادی می‌شمارد.

اکنون کتابهای او در ردیف پرفروشترین کتابهای دنیا برنامه دارد.


مطالب بيشتر را درباره ايشان از اينجا بخوانيد.


48:

عنوان معروف ترين كتاب ايشان بسايشان كاميابي هست.
ومن قصد دارم بخشهايي از ان را برايتان نقل كنم.

بخش اول:

رویای سرنوشت
تصمیم گیری و هدف گذاری

همه ما رویا ها و آرزوها یی داریم ...

همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم.
آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی هست که اون را فراموش کرده اید و یا درشرف زوال و نابودی هست .

اگر آرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شماچگونه بود؟
اکنون چند لحظه وقت صرف کنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟

کارهایی که گاه به گاه انجام می دهیم، ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما هستند که نقش تعیین نماينده دارند.

پدر همه اعمال ما کدام هست ؟ چه عملی در نهایت ، تعیین نماينده شخصیت و راه زندگانی ماست ؟ جواب این پرسش در کلمه تصمیم نهفته هست .

در لحظات تصمیمگیری هست که سرنوشت ما رقم زده می شود .

من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که اونچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست.ادامه اين مطلب را هم مي توانيد از اينجا بخوانيد.
البته كمي طولاني هست اما دستوراتش كاملا اجرايي هست و با انجام اون نشاط و موفقيتي كه منتظرش بوده ايد به سراغتان خواهد آمد!!

49:

خوب با اينكه مطالعه و اجراي دستورات بخش اول از درسهاي اونتوني رابينز به وقتي حداقل يك هفته اي نياز دارد.اما من مي خواهم مطالب بيشتري از ايشان نقل كنم تا زمينه مطالعه بيشتر فراهم آمده و به زودي به سراغ مطالب بعدي برايشانم.

بخش دوم:

چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم

رنج، لذت ، و نیروی روحیه


برای اینکه به خواسته های خود برسید ، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش
و کوشش در جهت رسیدن به هدف، باز می دارند.

کارهایی هست که تا آخرین لحظه از انجام
اونها خودداری می کنیم.( مثلاٌ پرداخت مالیات).

علتش اون هست که پرداخت مالیات، ممکن
هست بعداٌ حتی ما را دچار عواقب دردناکتری سازد.
اما همین که 14 آوریل فرا می رسد تمام تردیدها و تعللها از میان می رود ، زیرا نظر
ما درباره اونچه که مایه رنج یا لذت هست عوض می شود و متوجه می شویم که انجام ندادن
عمل بمراتب دردناکتر از انجام دادن اون هست.
برای ایجاد تغییر در زندگی ، می توان از همین نکته هستفاده کرد.

در آینده بجای
اینکه از خود بپرسید ( چگونه می توان از انجام این کار دردناک خودداری کرد؟
)بپرسید( اگر اکنون این کار را نکنم ، در آینده به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد؟)
نیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد، به شرط اینکه از اون به صورت صحیح هستفاده
کنید.


ادامه اين مطلب را نيز مي توانيد از اينجا مطالعه نماييد.


50:

اينهم مطالب بخش سوم:

نیروی سازنده , نیروی نابود نماينده , اعتقادات

چه عاملی سبب می شود که در زندگی خود، راهها و هدفهای معینی را انتخاب کنیم؟ این عامل، اعتقادات ماست؛ عقیده به اینکه تواناییهای ما چقدر هست و چه کارهایی ممکن ، یا غیر ممکن هست.

در فرهنگ امت هائیتی ، پزشک جادوگر قبیله داری چنان قدرت مرموزی هست که میتواند با یک اشاره فردی را هلاک کند.

اما در واقع، اونچه موجب مرگ اون فرد می شود قدرت جادویی پزشک نیست، بلکه اعتقاد افراد به قدرت فوق تصور اوست.
آیا در زندگی خود تاکنون انتظار واقعه ناگواری را کشیده اید؟ اثر اون انتظار بر زندگیتان چه بوده هست؟ چه عقاید مثبتی بر زندگی فعلی شما اثر گذاشته هست؟ چه انتظارات مثبت تازه ای می توانید در خود یا دیگران ایجاد کنید؟
لطفا ادامه اين بخش را نيز از اينجا مطالعه كنيد.


51:

منتظر نظرات شما هستم.


منتظرم ها

52:

سلام
دوست گرامي
من چند روزي نبودم..
خوشحال ميشم بتوانم كمكي بكنم.
اينكه شما به روانشناسي علاقه داريد خوبه .

اما مطالعه و داشتن اطلاعات لازمه اونه.


در مورد موفقيت و مطالب وبلاگ بايد بگم اونها كه به شما معرفي كردم روانشناسي صرف نبودند !
بلكه تجربه ها و آموزش هاي اونتوني رابينز در زمينه موفقيت بود.

البته نام علمي مباحث ايشان ان ال پي ( برنامه ريزي عصبي كلامي ) هست كه بخشي از اون روانشناسي هست.

اما بيشتر تكنيك هاي كاربردي براي تسط بر ذهن و برنامه ريزي براي موفق شدن و به خواسته ها رسيدن هست.

من دوره هاي ان ال پي را گذرانده ام همينطور مهارت هاي مطالعه و دوره پرورش خلاقيت...

اما اين را بگايشانم كه مهم خواست و ‌آمادگي خود آدم براي تغييره !
تغييري هدفمند و در جهت بهتر شدن زندگي.
اگر شما هم ميخواهي به زندگي ايده آل خودت برسي بايد روش و راه رسيدن رو ياد بگيري.
و قبل از اون بايد بدوني كه اصلا چي ميخواي!

موفقيت شما را آرزومندم
ارادتمند شما
زائرسلام

53:

سلام دوست گرامي

از اينكه با اين موضوع همراهي كرديد ممنونم.

اميدوارم بتوانيم با كمك هم راههاي موفقيت و نشاط رو تجربه كنيم.

موفق باشيد.
بازم منتظر مطالب پربارتون هستيم.


54:

سلام دوست خوبم
خیلی خوشحالم که دوباره می بینمت.
اما رویاها و آرزوهایت را جدی بگیر چون تو لیاقت رسیدن به اونها را داری !
تو هرچه را آرزو کنی و با تمام وجود بخواهی که اونرا بدست آوری تمامی کائنات برای رسیدن تو به اون دست به دست هم می دهند تا تو را به اون برسانند.
البته شرایطی هم دارد که در پستهای بعدی خواهیم فرمود.

فقط این را بگویم که خواست خالصانه و اراده قوی و مقدست تو را به هدفت خواهد رساند!

55:

سلام دوست گرامي
به اين تاپيك خوش آمديد
از عبارت زيبايتان ممنونم
بله همانطور كه شما فرموديد موفقيت جريان مستمر و مداومي هست كه رشد تصاعدي دارد يعني هر موفقيتي كه به دست مي آوريم در درون ما انرژي هاي فراواني حاصل از اون آزاد مي شود كه باز خود اين انرژي ها موجب رسيدن به موفقيت هاي بعدي مي شود.

به عبارتي شما به اصل پايه ي زير در علوم موفقيت اشاره كرده ايد:

موفقيت موفقيت مي آورد.


56:

سلام
دوست عزيز
ما در خدمتيم
خوشحال ميشيم شما رو تو اين تاپيك ملاقات كنيم.


57:

فلسفه عرفاني آريايي (ايراني )، برپايه شادي ونشاط بنيان نهاده شده هست.

با نگاهي به تاريخ راستين وپربارايراني،درمي يابيم که ايرانيان درسايه فلسفه شادي ونشاط، توانسته اند قرن ها برهمه جهان فرمان روايي نمايند و صلح وآشتي و انسانيت و مهر را ارمغان جهانيان سازند.
«زردشت »، پيغمبر يکتاپرست ايراني، اولينپيغمبرجهاني، چهارده هزارسال پيش، هنگامي که به دنيا آمد، خنديد.

تولد زردشت، همراه باخنده وشادي بودکه مي توان اين را اولينمعجزه اين پيغمبردانست.«بودا»، ديگر پيغمبرآريايي، پيامي دارد بسيار مهم، او مي فرمايد: اشکهاي ديگران رابه نگاه هاي پر از شادي بدل کردن، بهترين خوشبختي هاست.


58:


با سلام

ازاينكه در اين تاپيك مطلب پست كرديد سپاسگزارم

مطلب ارساليتان در مورد نشاط بسيار خواندني هست.

اما فعلا در مورد تكنيك هاي موفقيت صحبت مي كنيم.
و موضوع بحث در مورد اونتوني رابينز هست.

خيلي ممنون ميشم اگه در اين مورد هم ما را از مطالبتان بهره مند سازيد.

59:

چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم

رنج، لذت ، و نیروی روحیه

برای اینكه به خواسته های خود برسید ، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش
و كوشش در جهت رسیدن به هدف، باز می دارند.

كارهایی هست كه تا آخرین لحظه از انجام

اونها خودداری می كنیم.( مثلاٌ پرداخت مالیات).

علتش اون هست كه پرداخت مالیات، ممكن

است بعداٌ حتی ما را دچار عواقب دردناكتری سازد.
عمل بمراتب دردناكتر از انجام دادن اون هست.
برای ایجاد تغییر در زندگی ، می توان از همین نكته هستفاده كرد.

در آینده بجای

اینكه از خود بپرسید ( چگونه می توان از انجام این كار دردناك خودداری كرد؟
)بپرسید( اگر اكنون این كار را نكنم ، در آینده به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد؟)
نیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد، به شرط اینكه از اون به صورت صحیح هستفاده
كنید.آیاما نیز صرفاٌ نوعی حیوان هستیم و همچون سگ معروف پاولف، در مقابل تنبیه یا
پاداش، عكس العمل نشان می دهیم؟ البته چنین نیست.

یكی از امتیازات بزرگ انسان بودن

، این هست كه می توانیم خودمان تعیین كنیم كه از چه چیزی رنج یا لذت ببریم.

به

عنوان مثال، كسی كه دست به اعتصاب غذا می زند، رنجی جسمانی را تحمل می كند و حتی
ممكن هست از كار خود لذت ببرد، زیرا اعتقاد دارد كه با جلب توجه جهانیان به هدف
ارزشمند خود، نتایج مثبتی به دست می آورد.

همه ما دارای این حق انتخاب هستیم.

رمز

موفقیت این هست كه یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود هستفاده كنیم.آیا
در زندگی شما چیزی وجود دارد كه نسبت به اون رنجی غیر ضروری احساس كنید؟ آیا در
مقابل اون ، صرفاٌ واكنش نشان می دهید، یا از حق انتخاب خود هستفاده می كنید؟ آیا می
توانید مركز توجه خود را تغییر دهید و واقعه ظاهراٌ دردناكی را به موقعيتی لذتبخش
برای یادگیری، رشد، یا كمك به دیگران تبديل كنید.چیزهایی كه اونها را باعث رنج و یا مایه لذت می دانید، سرنوشت شما را شكل می دهند.


برای خلاصی از رنج و كسب لذت، هركسی الگوی رفتاری خاصی را فرا گرفته و از اون
استفاده می كند.

بعضی ها به الكل ، مواد مخدر، و پر خوری پناه می برند و یا با

دشنام و اهانت دیگران را می آزارند.

بعضی دیگر از ورزش، یادگیری ، فرمودگو، كمك به

دیگران و یا ایجاد دگرگونیها كسب لذت می كنند.
الگوی رفتاری شما برای فرار از رنج و كسب لذت چیست؟
این الگوها تاكنون چه تاثیری بر نحوه زندگی شما گذاشته هست؟ فهرستی از شیوه های مور
استفاده خود تهیه كنید .

هنگامی كه می خواهید از اوقات خود لذت بیشتری ببرید به

تماشای تلویزیون می نشینید؟ سیگاری روشن می كنید؟ می خوابید؟ آیا راههای مثبت تری
برای فرار از رنج و كسب لذت سراغ دارید؟
در بیشتر امت، ترس از زیان، قویتر از میل به جلب منفعت هست.

اغلب افراد برای حفظ

چیزهایی كه دارند، بیشتر حاضر به تلاش هستند تا برای تحقق آرزوها و رویاهای خود .
دو حالت را در نظر بگیرید : حالت اول – در پنج سال گذشته یكصد هزار دلار اندوخته
اید و می خواهید اونرا از دستبرد و آفت حفظ كنید.

حالت دوم – طرحی در پیش رو دارید

كه اگر اونرا اجرا كنید ، ظرف پنج سال آینده یكصد هزار دلار بدست می آورید.

برای

كدامیك از این دو هدف ، حاضرید بیشتر تلاش كنید؟
وقتی در دیگران عظمتی را مشاهده می كنیم، غالباٌ تصور می كنیم كه اونها اصولاٌ
خوشبخت هستند و هستعداد یا موهبت خاصی به اونها عطا شده هست .

حقیقت، اون هست كه این

افراد، از نیروها ومنابع انسانی خود بهتر هستفاده كرده اند، زیرا اگر تمام جوهر
وجودی خود را ظاهر نمی كردند و همه توان خود را به كار نمی گرفتند ، دچار رنجی عظیم
می شدند.

به عنوان مثال ، زندگانی ایثارگرانه مادرتراز ناشی از این هست كه وی

رنجهای دیگران را رنجهای خود می داند و لذا به كمك هركس كه در گوشه ای از دنیا رنج
ببرد می شتابد.

بزرگترین لذت او در این هست كه آلام و دردهای بشری را تخفیف دهد.


شما بیش ازهمه از چه چیزی رنج یا لذت می برید و این موضوع ، چه نقشی در زندگی
امروزیتان داشته هست
اغلب الگوهای ( خود اخلالی )ناشی از عواطف مختلط هستند و این عواطف ، مسلماٌ مانع
لذت و موفقیت ما در زندگی می شوند.

مثلاٌ خیلی از امت می گویند كه خواهان وپول بیشتر هستند.

این افراد مسلماٌ دارای

هوش و هستعداد كافی هستند و می توانن راهی برای اضافه کردن بر دارائیهای خود پیدا كنند
.

اونچه مانع اینافراد میشود، عواطف مختلط ، یا ( شرطی شدن) های مختلط هست.

این

اشخاص ممكن هست قبول داشته باشند كه پول فراوان، به معنی آزادی وامنیت بیشتر وقدرت
كمك به افراد مورد علاقه هست.

لیكن در عین حال، فكر می كنند كه پول (زیادی) موجب

اسراف، ابتذال و تجاوز می شود.

اگر روزی متوجه شدید كه دارید دو قدم رو به جلو بر می دارید و یك قدم رو به عقب ،
یقین بدانید كه به صورت مختلط ، شرطی شده اید؛ یعنی رسیدن به هدف را هم باعث رنج می
دانید و هم مایه لذت.
آیا دچار عواطف مختلطی هستید كه بر زندگیتان اثر گذاشته باشد؟
آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد كه بخواهید اونرا بهتر بسازید ( مثل وضعیت مالی یا
روابط با دیگران) ولی به نظر برسد كه عاملی شما را به عقب می كشاند و مانع اقدام می
شود؟
جواب خود را روی یك صفحه كاغذ بنویسید و »گاه خطی عمودی در وسط اون صفحه رسم كنید.


در ستون سمت راست، عواطف منفی و در ستون سمت چپ عواطف مثبتی را كه نسبت به اون دارید
بنویسید.
آیا كفه سمت راست ، به سمت چپ می چربد؟ آیا یك احساس منفی وجود دارد كه به تنهایی
هم وزن تمام عواطف مثبت باشد؟ این تعادل یا عدم تعادل ، چه نقشی در موفقیتهای قبلی
شما داشته هست؟
در زیر نور درخشان آگاهانه ، غالباٌ عواطف منفی قدرت خود را از دست می دهند.

آگاهی

، اولین قدم هست.
گاهی انسان بر سر دو راهیهایی برنامه می گیرد كه هر دو به رنج منتهی می شود .

به

عنوان مثال ، بعضیها در زندگی زناشویی خود احساس بدبختی می كنند .

اما اگر از هم

جدا شوند، تنها می شوند و بیشتر احساس بدبختی خواهند كرد.در نتیجه هیچ كاری نمی
كنند ...و همچنان احساس بدبختی میكنند!

بجای اینكه احساس كنید در دام افتاده اید ، سعی كنید از نیروی رنج به سود خود
استفاده كنید .

ببینید در گذشته و حال، چه كشیده اید! رنج را با چنان شدتی احساس

كنید كه شما را واداربه عمل سازد و سرانجام ناچار شویدكه فكری برای وضعیت خود
بكنید.

ما به این حالت، ( آستانه احساس) می گوئیم .

به جای اینكه انفعالی داشته

باشید و استقامت كنید تا این حالت عاطفی اجتناب ناپذیر به سراغتان بیاید،چرا آگاهانه و
فعالانه اونرا در خود ایجاد نمی كنید تا انگیزه ای قوی در شما بوجود آید وسعی كنی از
همین امروز زندگی خود را بهتر سازید؟
استفاده از نیروی اراده هرگز كاری صورت نمی دهد و یا لااقل در دراز مدت شیوه ای غیر
موثر هست .

آیا تاكنون ، در زمینه ای – مثلاٌ در زمینه وضع جسمانی خود – به آستانه

احساس رسیده اید؟ در چه مرحله ای دچار اون احساس شده اید ؟ شاید با هستفاده از قدرت
اراده و گرفتن رژیم غذایی، باخویشتن به مبارزه پرداخته باشید، اما البته هر نتیجه
ای كه گرفته اید جنبه موقت داشته هست ،زیرا محروم كردن خویشتن از غذا ، همیشه
دردناك هست و مغز شما هرگز اجازه نمی دهد در شرایطی كه راه دیگری وجود داشته باشد ،
دائماٌ رنج را تحمل كنید .

پس چه باید كرد؟راه حل اون هست كه بجای مبارزه با غرایز طبیعی ، حالت شرطی خود را
نسبت به غذا عوض كنید، تا اینكه میل به غذا در شما كم شودوخوردن غذا دیگر لذتبخش
نباشد، دائماٌ دردسرهایی را كه در اثر پرخوری كشیده اید به خود یادآوری كنید.

پر

خوری را رنج آور، و ورزش را امری لذتبخش تلقی كنید تا به طور خودكار، در مسیر صحیح
بیفتید.یكی از تعریفهای موفقیت از نظر من این هست: طوری زندگی كنید كه دائماٌ احساس لذت
فراوان كنید و كمتر دچار رنج شوید، و با توجه به شرایط زندگیتان، كاری كنید كه
اطرافیانتان نیز طعم خوشی و لذت را بیشتر بچشند تا مزه رنج و سختی .

برای انجام این

كار باید از رشد فكری برخوردار باشید و شوق كمك و خدمت در سر داشته باشید.

با توجه به این تعریف ، تاچه حد موفق هستید؟ برای اینكه امروز ، از زندگی خود لذت
بیشتری ببرید و یا باعث شوید كه نزدیكانتان بیش از پیش از زندگانی خود بهره مند
شوند، چه می توانید بكنید؟

تعلل و عقب انداختن كارها، یكی از شایع ترین راههای فرار از رنج هست.

اما اگر كاری

را به تاخیر بیندازید، معمولاٌ نتیجه اش این هست كه بعداٌ به رنج و دردسر بزرگتری
دچار می شوید.
چه كارهایی را قبلاٌبه تعویق انداخته اید كه امروز باید به اونها رسیدگی كنید؟ صورتی
از این كارها را تهیه كنید و اونگاه به پرسشهای زیر، جواب دهید.

1 –
چرا تاكنون این كار را انجام نداده ام ؟ قبلاٌ چه رنجهایی را به انجام این كار
، نسبت داده ام ؟
2 –
این الگوی منفی ، تاكنون چه سودی برایم داشته هست ؟
3 –
اگر اكنون این رفتار را تغییر ندهم در آینده به چه قیمتی برایم تمام خواهد شد و
چه احساسی خواهم داشت؟
4 –
اگر هر یك از این كارها را اكنون اجرا کنم ، چه فواید و لذتهایی برایم در پی
خواهد داشت؟
شاید تاكنون برایتان اتفاق افتاده باشد كه پس از انجام كاری، با خود فرموده اید (
چطور چنین اشتباه احمقانه ای را مرتكب شدم؟!) و یا برعكس ، كاری را انجام داده و
سپس فكر كرده اید ( عجیب هست! چگونه به انجام چنین كاری موفق شدم؟)
چه عاملی سبب می شود كه عملكردمان بد، و یا برعكس عالی باشد؟ این موضوع، ارتباط
چندانی با توانائیمان ندارد، بلكه این حالت روحی و یا جسمی ما درهر لحظه هست كه
باعث می شود افكار، اعمال، احساسات و یا عملكردهایی از ما سر بزند.

اگر راز دستیابی

به حالات روحی و عاطفی نیرومند را دریابید، واقعاٌ می توانید دست به كارهای شفرمود
آوری بزنید.

اگر در حالت صحیح روحی باشید،بدون اینكه ظاهراٌ كوششی به عمل آورید،

افكار و نظرات تازه ای در ذهنتان جریان می یابد.

اگر همه روزه در شرایط بالای روحی و فكری بودید، چه كارهایی را می توانستید انجام
دهید؟
فرهنگ جامعه ، صورتی از چیزهای مطلوب را به همه ما فروخته هست .

به ما آموخته اند

كه روزی ، پس از اونكه همه وقایع به شكل صحیحی اتفاق افتادند، سرانجام خوشبخت خواهیم
شد.

هنگامی كه همسر شایسته خود را یافتیم ...هنگامی كه بقدر كافی پول بدست

آوردیم...

هنگامی كه از نظرجسمی در سلامت كامل بودیم...

هنگامی كه فرزندانی

داشتیم...هنگامی كه بالاخره بازنشسته شدیم.
حقیقت اون هست كه اونچه بدست می آوریم، احساس خوشی و رضایت را در ما به وجود نمی
آورند،مگر اونكه یاد بگیریم كه حالت ذهنی خود را بسرعت عوض كنیم .از این گذشته ، شما
این چیزها را برای چه می خواهید ؟ آیا غیر ازاین هست كه به اعتقاد شما همسر دلخواه
،فرزند،پول و غیره سبب می شود كه احساس بهتری پیدا كنید ؟ اما سرانجام ، پس از اونكه
به چیزهایی كه می خواهید ،رسیدید، چه كسی احساستان را بهتر می سازد؟ البته خودتان
چنین می كنید.

پس چرامنتظرید ؟هم اكنون این كار را اجرا کنید!

آیا می دانید چگونه باید حال خود را بهتر سازید ؟ آیا امكان دارد كاری كنید كه هم
اكنون احساس خوشبختی كامل، هیجان و شوروشوق كنید؟ مسلم هست! كافی هست كه مركزتوجه
خود را تغییر دهید.
آیا بخاطر می آورید كه وقتی ، كار بزرگی انجام داده و خود را سرفراز و موفق احساس
می كرده اید ؟ اون حالت را بطور روشن و زنده و با تمام جزئیات ، در نظر مجسم كنید
...

صداهایی را كه شنیده اید به خاطر آورید...

ضربان قلب خود را احساس كنید! مانند

همان وقت نفس بكشید ، همانطور قیافه بگیرید، و بدن خود را مانند اون موقع به حركت
در آورید .

آیا، هیچ هیجانی در خود احساس نمی كنید؟ آیا ممكن هست هروقت كه دلتان

بخواهد همین احساس رادر خود ایجاد كنید؟

در زندگی ، برای درك و تجربه هر چیزی راههای گوناگونی هست .

روح ما، مانند گیرنده

ای هست كه می تواند برنامه های شاد یاغم انگیز مختلفی را پخش كند .

در هر لحظه، می

توانیم دچار هر نوع احساسی كه مایلیم ، بشویم.

كافی هست كه كانال صحیح را بگیریم .


این كار چگونه امكان پذیر هست ؟ برای تغییر فوری روحیه ، دو راه وجود دارد.

راه اول

اون هست كه ذهن خود را به چیزدیگری متوجه كنیم.
به یكی از درخشانترین لحظه های ز ندگی خود فكر كنید.

با بخاطر آوردن اون چه احساسی

پیدا می كنید؟ذهن خود را می توانید متوجه چه چیز هایی دیگری بكنید تا احساسی
خوشایند و حالی خوب پیدا كنید؟

برای تغییر فوری حالت روحی ، راه دومی هم هست كه فردا به اون می پردازیم.تغییر مركز توجه ، فقط یكی از راههای تغییر روحیه هست .

راه سریعتر و مؤثرتری هم

هست و اون هستفاده از شیوه های جسمانی و یا به اصطلاح ، فیزیولوژیكی هست.

بیشتر

امت، هنگامی كه از روحیه خود ناراضی هستند و می خواهند حال بهتری پیدا كنند ، به
الكل، غذا، سیگار، خواب، یا مواد مخدر متوسل می شوند.بعضی ها هم راههای مثبت تر
نظیر رقص، آواز، ورزش و یا عشقبازی را انتخاب می كنند.
هر یك از حالات روحی، با تغییرات جسمانی مشخصی همراه هست.

افراد افسرده چه قیافه ای

دارند؟ شانه هاشان فرو افتاده وسرشان پائین هست.

بطور كم عمق نفس می كشند .

عضلات

چهره شان شل و قیافه شان بی تفاوت هست .

برعكس در مواقعی كه شاد و سر حال هستیم ،

شانه هامان بالا هست و حالت طبیعی دارد .

سرمان را بالا نگه می داریم و بطور كامل

نفس می كشیم .

می توانیم آگاهانه این تغییرات رادر جسم خود به وجود آوریم و

بلافاصله حالت روحی دلخواه را در خود ایجاد كنیم.


بعضی ازكارهای بسیار ساده، ممكن هست نتایج بسیار بزرگی داشته باشد.

اگر می خواهید

حالت سرگرم كننده ای در خود ایجاد كنید كه نتایج دور از انتظاری هم داشته باشد
تمرین زیر را اجرا کنید:

خود را مقید كنید كه در هفت روز آینده روزی پنج بار و هر بار روزی یك دقیقه در
مقابل آینه برنامه بگیرید و فقط نیش خود را گوش تا گوش به لبخند باز كنید.

این كار،

ممكن هست در ابتدا كمی احمقانه به نظر برسد، اما وقتی روزی چند نوبت این عمل را
تكراركنید، سلسله اعصابتان به طورمداوم تحریك می شود تا احساسی از شادمانی، بی
خیالی، شوخی و سادگی را در شما ایجاد كند.

مهمتراونكه خود را نسبت به ( حال

خوب)داشتن شرطی می كنید و عادت شادمانی جسمی را در خود بوجود می آورید.

پس هم اكنون

یك دقیقه وقت صرف كنید و این كار را محض تفریح اجرا کنید!

سن شخص، چندان به گذشت وقت بستگی ندارد، بلكه بیشتر به طرز فكر و وضع جسمی او
مربوط هست.

خیلیها هستند كه سالهای زیادی را پشت سر گذاشته اند ، اما هنوز شلنگ

انداز راه می روند و افكارشان هم هنوز خشك و غیر قابل انعطاف نشده هست.
به عنوان مثال، در روزهای بارانی وقتی اشخاص مسن به گودال پر از آبی می رسند، نه
فقط اون را دور می زنند، بلكه در تمام اون مدت شكوه وشكایت می كنند و غر می زنند!
برعكس، كودكان ( واونان كه هنوز دلشان جوان هست ) به میان آب می پرند ، آب را به
اطراف می پاشند و خوش می گذرانند .
(گودال)های زندگی را وسیله شادمانی برنامه دهید.

هنگام راه رفتن ، پاهاتان حالت فنری

داشته باشد و لبخندرا فراموش نكنید .

به خوشرویی، شیطنت و سر زندگی اهمیت بدهید.


شما انسان زنده ای هستید!


برای احساس خوب داشتن، به هیچ علت و دلیلی نیاز نیست!

برای اینكه زندگی پر مایه تری داشته باشیم ، بهترین راه، این هست كه دامنه عواطف و
احساسات خود را وسعت دهیم.

در هفته ای كه گذشت ، دچار چند نوع عواطف و احساسات

گوناگون شده اید؟ اونها را یادداشت كنید.
اكنون عواطفی را كه نوشته اید ، بررسی كنید.

اگر تعداد اونها از 12 كمتر هست، چند

احساس دلپذیر را به اونها بیفزایید.

بعضیها از میان هزاران احساسی كه می توانندداشته

باشند، فقط چند مورد را تجربه كرده اند!
توجه داشته باشید كه فقط با تغییر مركز توجه و یا تغییر حالت جسمانی، می توانید
قلمرو عواطف خود را گسترده تر كنید.

یكی از عواطف مثبت ودلپذیر را بطور دلخواه

انتخاب كنید.

طوری بایستید ، حركت كنید، قیافه بگیرید و سخن بگوئید كه گویی دچار اون

احساس هستید .

از تغییری كه بلافاصله در روحیه واحساستان پیدا می شود لذت ببرید!شاید برایتان اتفاق افتاده باشد كه وقتی از خشم ، دیوانه شده و یا احساس درماندگی
و گرفتاری كرده باشید و اكنون كه به گذشته خود می نگرید، از اینكه بخاطرچه چیزهایی
از جا در رفته اید خنده تان بگیرد.همه ما این جمله قدیمی را از دیگران شنیده ایم كه
( یك روز، به یاد رفتار امروزت می افتی و خنده ات می گیرد ).

یكی از هستادان من به

نام ریچارد بندلر یك بارفرمود ( چرا استقامت كنیم؟ چرا همین حالا خنده مان نگیرد؟)
این كار را همین امروز امتحان كنید .

به چیزی بخندید كه قبلاٌ اونرا تحمل ناپذیر و

عذاب آور می دانستید .

آیا احساس نمی كنید كه اوضاع برایتان قابل تحملتر شده هست ؟


همسر شما برنامه هست تاكنون به منزل برگشته باشد؛ اما دیر كرده هست .

چه فكری می

كنید؟ نتیجه می گیرید كه به وقت شناسی اهمیت نمی دهد ؟ نگران می شوید و فكر می كنید
كه در بین راه، تصادف كرده هست ؟ یا تصور می كنید كه بین راه توقف كرده هست تا
برایتان هدیه ای بخرد؟
احساسات ما بستگی به این دارد كه فكرمان رامتوجه چه چیزی بكنیم .

و نوع احساسمان به

شدت بر عملها و عكس العملهای ما اثر می گذارد .

بجای اینكه فوراٌ نتیجه گیری كنید،

همه اطراف و جوانب را بسنجید و حالات ممكن را در نظر بگیرید .

اونگاه توجهتان رابه

حالتی جلب كنید كه شما و اطرافیانتان را نیرومندتر سازد.


برای درك نیروی تمركز و توجه ، بهترین مثالی كه می توان ذكر كرد ، مسابقات
اتومبیلرانی سرعت هست .

وقتی اتومبیل شما منحرف می شود و به سوی دیواره می رود، عكس

العمل طبیعی معمولاٌ این هست كه خواستان را به دیواره جمع می كنید تا بااون برخورد
نكنید .

اما اگر توجهمان را به چیزی جلب كنیم كه از اون وحشت داریم ، بطور قطع همان

بلائی از اون می ترسیم ، به سرمان می آید .مسابقه دهندگان حرفه ای می دانند كه به هر
طرف توجه كنند ، اتومبیل بطور نا خواسته به همان طرف منحرف می شود.

به این جهت این

رانندگان كه دائماٌ جانشان در خطر هست سعی می كنند به محض مواجه شدن با این
خطر،بجای نگاه كردن به دیواره ، به جاده اصلی توجه كنند .

در زندگی نیز بیشترامت بجای چاره اندیشی ، به بلاهایی فكر می كنند كه نمی خواهند
به سرشان بیاید.

اگر با ترسهای خود مبارزه كنید ، ایمان و توكل داشته باشید و نیروی

تمركز خود راتحت انضباط در آورید، اعمالتان بطور طبیعی شما رابه مسیر صحیح هدایت
خواهد كرد.

اكنون ترس را رها كنید و به چیزهایی توجه نمائید كه واقعاٌ طالب اون

هستید ولیاقت اونرا دارید.


حركت ، شور می آفریند.

اگر یك روز دلتان نخواست كه به پیاده روی یا دوآهسته

بپردازید، چه مانعی دارد كه برای نرمش صبحگاهی و جست وخیز، از منزل خارج شوید ؟ این
حركات ، اثر نیرومندی بر تغییر روحیه دارد، زیرا:

1 –
نرمش و جست وخیز ، ورزشی عالی هست.
2 –
فشاری كه بر بدن وارد می كند ، كمتراز فشاری هست كه در هنگام دویدن بر بدن وارد
می شود.
3 –
در هنگام جست وخیز، نمی توانید از لبخند خودداری كنید.
4 –
رانندگان اتومبیلها نیز با دیدن شما لبخند می زنند و سرگرم می شوند.


مؤثرترین اه كنترل نیروی تمركز، هستفاده از پرسش هست.

هر سؤالی كه از خود

بكنید، مغز پاسخی برای اون پیدا می كند.

به عنوان مثال، اگر بپرسید ( چرا فلانی از

من سوء هستفاده می كند؟)بی اختیار ذهنتان متوجه مواردی می شود كه اون شخص ، سرتان را
كلاه گذاشته هست، خواه اصلاٌ این موضوع حقیقت داشته یا نداشته باشد.

اما اگر بپرسید

( چگونه می توانم این مشكل را رفع كنم ؟ ( بدون تردید به پاسخهایی می رسید كه نتیجه
اش برداشتن قدمهای مثبت هست.


پرسش صحیح ، داری نیرویی هست كه نمونه اون را می توان در شرح حال یك كودك كتك خورده
یافت .

این كودك كه در یك نزاع دبستانی ، از كودك بزرگتر از خود كتك خورده بود ، به

منظور انتقام، تفنگی به چنگ آورد و به تعقیب اون كودك قلدر پرداخت .
اما درست در لحظه ای كه میخواست ماشه را بكشد به خودآمد و از خود پرسید ( اگر ماشه
را بكشم چه اتفاق می افتد؟) ناگهان تصویری از زندان و بلاهایی كه ممكن هست بر سرش
بیاورند در نظرش مجسم شد .

لوله تفنگ رابه طرف درختی گرفت و به اون شلیك كرد.

این پسر بوجكسون بود .

یك انحراف توجه، یك تصمیم سنجیده و ناشی از مقایسه رنج و لذت

، باعث شد پسری با آینده ای نا معلوم ، به یكی از بزرگترین قهرمانان ورزشی تبديل
شود.
امروز، چه پرسشهای زندگی سازی می توانید از خود بكنید؟
آیا كسی تاكنون به شما فرموده اتكه ( آینده تان درخشان هست؟) از شنیدن این فرموده چه
احساسی پیدا كردید؟ اگر می فرمودید كه آینده تان تاریك هست چطور؟ممكن هست به شما
بگویند ( نظرات شما به گوش خوش می آید) و یا ( طرح ما فریاد می زند كه باید اصلاح
شود ).

ممكن هست درباره كسی فرموده باشید( از دیدنش چندشم می شود.) و یا ( رفتارش

واقعاٌ سرد هست.

)

هر دسته از این كلمات، تاثیری متفاوت بر روی افراد دارد.

كسانی كه معمولاٌ از آینده

روشن یا تاریك ، سخن می گویند، از تعبیرات بصری هستفاده می كنند.

بعضی ها به علائم

شنیداری حساسترند،( به گوش خوش می آید.

فریاد می زند) و بعضی هم برای بیان مقصود از

كلماتی هستفاده می كنند كه به حس لامسه مربوط هست( چندشم می شود.

واقعاٌ سرد هست.)

توجه شما معمولاٌ به كدامیك از این سه حس ، بیشتر هست؟
بعضیها برای بهبود حالت روحی خود به سیگار، الكل، پرخوری، سوء هستفاده از كارتهای
اعتباری و یا راههای منفی دیگر پناه می برند .

آیا راههای سالمتری هم برای ایجاد

روحیه وجود دارد؟ چند دقیقه در این باره فكر كنید.
1 –
برای اینكه رنجها را از خود دور كنید و احساسات لذتبخشی را جایگزین اونها سازید
چه شیوه های مثبتی را می دانید؟ اونها را روی كاغذ بیاورید.
2 –
راههای تازهای راكه قبلاٌ از اونها هستفاده نكرده ای و به نظرتان مؤثر می آیند
به اونها اضافه كنید.

دست كم 15 شیوه را برای رفع دلتنگی ذكر كنید و چه بهتر كه

تعداد اونها را به 25 و یابیشتر برسانید .

این تمرینی هست كه می توانید اونرا بارها

تكرار كنید تا سرانجام صدها راه سالم برای تغییر روحیه كشف نمائید.


هنگامی كه در بزرگراه رنج و دلتنگی ، به مقصد شادی و لذت سفر می كنید، به كشف
راههای گوناگون و مثبتی بپردازید كه مناظر اطراف را دلپذیر سازد.

بعضی از این راهها

را آزمایش كنید:
آهنگهای مورد علاقه خود را زمزمه كنید ...

به مطالعه چیزی بپردازید كه مطالبش را

بتوانید بكار بندید...

به تماشای یك فیلم كمدی و یا برنامه شاد تلویزیونی بپردازید

و بخندید...

چند طول هستخر را شنا كنید ...

از صرف غذا با افراد خانواده، یا یكی از

دوستان لذت ببرید...

مدتی در وان آب گرم، هستراحت كنید...

به ایجاد چند نظریه تازه

بپردازید...

با فرد تازه ای آشنا شوید...

لطیفه های بی مزه ای برای دوستان خود

تعریف كنید و بدانید كه باز هم شما را دوست خواهند داشت...

با همسر خود ، گرم و

صمیمانه فرمودگو كنید .
هم اكنون یكی از راههای بالا را انتخاب و امتحان كنید

60:

موفقیت رموزی دارد.

با مطالعهشرح حال زندگی افراد موفق ، عقاید اصلی اونها را بشناسید و شما نیز اونها را به کار برید تا در زندگی موفق شوید.

" اونتونی رابینز"استفاده درست از ذهن میتواند کلیدی برای یک زندگی سرشار از سلامت ، ثروت وموفقیت باشد.

"کاترین پاندر"چیزی که به زندگی شور وهیجان میبخشد تعقیب هست نه تسخیر، راه راست نه مقصد، تلاش هست نه کامیابی.

" دون اون شولش"

61:

نوشته هاتون عالي هستن

62:

بخواهید تا موفق شوید ....

برخي افراد با اونكه واقعيات، صلاحيت، هستعداد و امكانات موفقيت را دارند اما به دليل ناآگاهي و عدم اعتماد به نفس و ترس، حتي از اين كه طالب موفقيت، رشد و بالندگي باشند مي‌هراسند و يا حتي به اون فكر هم نمي‌كنند!

اونها تصور مي‌كنند موفقيت‌ هماي سعادتي هست كه تنها بر سر عده معدودي از منتخبان جامعه مي‌نشيند! رايشان سخن اين مقاله با اين گروه هست.

اين افراد اصولا شهامت اين را ندارند كه حتي موفقيت را طلب كنند و اون را حق مسلم خود بدانند در حالي كه تنها نكته مهم خواستن اونهاست.


چرا به توانايي‌هاي خود واقف نيستيد،
چرا به موارد كوچك و كم‌ارزش مي‌پردازيد در حالي كه مي‌توانيد آرزوهاي بزرگي داشته باشيد.

هر چه خواسته‌ها و هدف‌هاي شما بزرگتر باشند به همان نسبت قدرت تفكر، هوش و خلاقيت شما بيشتر شده و نيروهايي را كه حتي تصورش را هم نمي‌كرديد در شما زنده خواهند شد.


ماركواليوس مي‌گايشاند: فقط رايشاناهاي بزرگ مي‌توانند روح انسان‌ها را به حركت درآورند.
گوته، شاعر، داستان‌نايشانس و منتقد بزرگ آلماني هم مي‌گايشاند: رؤياهاي كوچك در سر نپرورانيد زيرا رؤياهاي كوچك قدرت ندارند قلب مردان را تكان دهند.

روانشناسي هم بر اين مطلب تاكيد دارد كه اگر انسان‌ها همواره هدف‌هاي جديد و بزرگي را دنبال كنند زندگي‌شان پرمعنا و زيبا مي‌شود.

اگر احساس مي‌كنيد بايد بهتر و بالاتر از اونچه هستيد بشايشاند اين احساس مقدس را گرامي بداريد و اون را ارج بنهيد زيرا اين نقطه آغاز موفقيت شماست.


توانايي‌هاي خود را بشناسيد

انسان به عنوان جانشين خداوند در رايشان زمين و اشرف مخلوقات توانايي‌هاي بي‌شماري دارد.

خداوند تنها پس از ایجاد انسان بود كه عبارت فتبارك‌ا...

احسن‌الخالقين را فرمود.

هووارد گاردنر پس از تحقيقات فراوان در سال 1992 فراخوان كرد كه نوابغ فقط از نه % ظرفيت مغزي خود هستفاده كرده‌اند!
تعداد سلول‌هاي مغزي شما بيش از صدميليارد هست كه در هنگام ارتباط با ديگران يا سخن فرمودن و تجزيه و تحليل كردن و يا خلاقيت ، تفكر و...

هر كدام از اين سلول‌ها توسط صدها شاخكي كه ايجاد مي‌كنند با سلول‌هاي ديگر مغزي مرتبط مي‌شوند.

كافي هست عدد سلول‌ها را در تعداد شاخك‌ها ضرب كنيد.

آيا مي‌توانيد عدد حاصل را در ذهن خود مجسم كنيد؟!

آري اين هست حد بيكران توانايي و قدرتي كه خداوند در شما به وديعه نهاده هست.

پس آيا بهتر نيست در انديشه تازه و نو شدن و هستفاده از اين همه توان و قدرت خود باشيد؟


مولايشان مي‌گايشاند:

هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
بگذرد از حد جهان بي‌حد و اندازه شود


خود را تغيير دهيد .....

افرادي موفقندكه آمادگي پذيرش تغيير و انعطاف را داشته باشند.

(اونتوني رابينز)
حال كه به ظرفيت عظيم و بي‌حد خود پي‌برديد بايد آماده تغيير شايشاند، اين تغيير بايد ابتدا از تفكر و نگرش شما به خود و زندگي شروع شده و سپس به نحوه رفتار و عملكرد شما تسري يابد.


از سايشان ديگر بزرگي مي‌گايشاند: واقعيات زندگي ما ممكن هست براونچه هستيم تاثير گذاشته باشد اما براي اونچه مي‌خواهيم بشايشانم خودمان مسئول هستيم!
مارك فيشر مي‌گايشاند: هميشه به خاطر داشته باش كه در ارتفاعي از زمين ديگر ابري وجود ندارد اگر هنوز آسمان زندگي‌ات ابري هست به اين دليل هست كه به اندازه كافي اوج نگرفته‌اي! رفتار و عملكرد ما تحت تاثير انديشه و نوع نگاهمان هست.

انديشه زيبا و مثبت رفتار و نتايج زيبا مي‌آفريند.


عدم موفقيت معلول نتايج غلطي هست كه از كار و زندگي خود مي‌گيريم و نتايج غلط ما محصول رفتار نادرست ما هست.
به بيان ديگر افراد موفق آموخته‌اند كه كارها را به روش ديگري اجرا کنند پس از نظر منطقي ما هم مي‌توانيم اين روش‌ها را ياد بگيريم.

فيض روح‌القدس ار باز مدد فرمايد
ديگران هم بكنند اونچه مسيحا مي‌كرد


نكته مهم اين هست كه بايد بدانيم نگرش‌هاي غلط موجب بروز رفتارهاي غلط مي‌شود!
فيلسوف بزرگ ايشانليام جيمز مي‌گايشاند: بزرگترين كشف عصر ما اين هست كه اگر انسان‌ها نگرش‌هاي خود را اصلاح كنند زندگي اونها اصلاح مي‌شود و جالب‌تر اينكه نگرش‌هاي نادرست مي‌تواند با آموزش‌هاي درست، اصلاح شود بنابراين فرمول كلي موفقيت به برنامه زير هست:
آموزش درست---» تغيير نگرش---» تغييررفتار---» تغييرنتايج اين فرمول بسيار مهم را به خاطر بسپاريد و سعي كنيد از هم‌اكنون و پس از تعيين اولايشانت‌هاي خود براي موفقيت با هستفاده از آموزش درست كه شامل مطالعه كتاب‌هاي مناسب، شركت در دوره‌ها و همايش‌هاي مرتبط با هدف، تمركز بر هدف و...

هست راه را آغاز كنيد.

در تمام ساعات روز به اون فكر كنيد تا رفتار و عملكرد شما در جهت وصول به اون تقايشانت شود و بالاخره موفقيت را در آغوش بگيريد.


به تعبير گوته «در لحظه‌اي كه شخص قاطعانه مصمم به انجام كاري مي‌شود، مشيت الهي نيز بر همان كار برنامه مي‌گيرد، اونگاه همه چيز به كمك شخص مي‌شتابند كه در غير اون صورت هرگز چنان نمي‌شد.

زنجيره‌اي از رايشاندادها در اثر عزم راسخ صادر مي‌شوند.

همه‌گونه وقايع ناديدني، ملاقات‌ها و كمك‌هاي مادي كه هيچ‌كس تصورش را هم نمي‌تواند بكند، به سود شخص سر راهش برنامه مي‌گيرند.

هر چه را مي‌خواهيد يا رايشاناي انجامش را داريد، شروع كنيد.

شهامت در خود ذكاوت، قدرت و جادو دارد.

همين حالا شروع كنيد.»

63:

10 سوء تعبير از موفقيت ....

1- بعضي از امت به خاطر گذشته‌شان، تحصيلاتشان و...

موفق نيستند.


هيچ كس نمي‌تواند موفق باشد مگر بخواهد و سپس براي بدست آوردنش بكوشد.

2- افراد موفق اشتباه نمي‌كنند.
اون‌ها هم مثل ما اشتباه مي‌كنند فقط اشتباهشان را تكرار نمي‌كنند.

3- براي موفق شدن بايد 60 (70، 80، 90 و...) ساعت در هفته كار كرد.


موفقيت به «زياد» انجام دادن كاري ربط ندارد، بلكه بيشتر به «درست» انجام دادن اون ربط دارد.

4- فقط اگر قواعد خاصي را اجرا كنيم موفق مي‌شايشانم.
چه كسي قواعد را به وجود مي‌آورد؟ موقعيت‌ها متفاوتند.

گاهي لازم هست از قواعد خاصي پيرايشان كنيم و گاهي نيز بايد قواعد ساخته خودمان را بكار بنديم.

5- اگر كمك بگيريم، اين ديگر موفقيت نيست.
موفقيت به ندرت در تنهايي رخ مي‌دهد.

اون‌هايي را كه به موفق شدن تو كمك مي‌كنند، شناسايي كن.

تعدادشان كم نيست.

6- بايد خيلي شانس بياوريم تا موفق شايشانم.
بله، كمي بايد شانس آورد اما بيشتر به كار سخت، دانش و جديت احتياج هست.

7- فقط اگر زياد پول درآوريم موفقيم.
پول يكي از نتايج موفقيت هست، اما ضامن اون نيست.

8- بايد همه بدانند كه ما موفق هستيم.
شايد با بدست آوردن پول و شهرت بيشتر، افراد بيشتري از كارتان باخبر شوند.

اما، حتي اگر شما تنها كسي باشيد كه از اين موضوع باخبريد، هنوز آدم موفقي هستيد.9- موفقيت، يك هدف هست.
موفقيت سپس رسيدن به اهداف بدست مي‌آيد.

وقتي مي‌گايشاني «مي‌خواهم آدم موفقي شوم» از شما سوال مي‌كنند: «در چه چيزي؟»

10- به محض اين‌كه موفق شايشانم، گرفتاري‌ها هم تمام مي‌شوند.
شايد فرد موفقي باشي، اما خدا كه نيستي.

پستي و بلندي‌ها در پيش‌اند.

از موفقيت امروزت لذت ببر، فردا روز ديگري هست.

64:

تغییر تصویر ذهنی ، راهی برای رسیدن به موفقیتشخصي سر كلاس رياضي خوابش برد.

زنگ را زدند بيدار شد و با عجله دو مسأله را كه رايشان تخته سياه نوشته شده بود يادداشت كرد و با اين «باور» كه هستاد اون را به عنوان تكليف منزل داده هست به منزل برد و تمام اون روز و اون شب براي حل كردن اون‌ها فكر كرد.

هيچ يك را نتوانست حل كند.

اما طي هفته دست از كوشش برنداشت.

سرانجام يكي از اون‌ها را حل كرد و به كلاس آورد.

هستاد به كلي مبهوت شد زيرا اون را به عنوان دو نمونه از مسايل غير قابل حل رياضي داده بود


هر لحظه از زندگي را كه انتخاب مي‌كني مي‌تواني تصميم بگيري كه از قبل بهتر باشي.

ولي اينكه كدام لحظه را انتخاب مي‌كني خيلي مهم هست.

65:

به خود اعتماد كنيم .....
آيا تا به حال آرزو كرده‌ايد كه اي كاش اعتماد به نفس و خودباوري بيشتري داشتم؟

آيا منتظريد كارهاي خاص، مشخص و از قبل تعيين شده‌اي را در زندگي خود به انجام برسانيد تا سپس اون احساس اعتماد به نفس و خودباوري كنيد؟آيا به هيچ كاري دست نمي‌زنيد يا با بي‌علاقگي و بي‌ميلي كارهايتان را انجام مي‌دهيد، به اين اميد كه روزي اعتماد به نفس و خودباوري به طرزي معجزه‌آسا به سراغتان بيايد؟

اغلب ما فكر مي‌كنيم كه اعتماد به نفس يعني اينكه به توانايي‌هاي خود اعتماد و ايمان داشته باشيم اما با اين نوع نگرش، شما وقتي احساس اعتماد به نفس مي‌كنيد كه كاري را بدون ايراد و هيچ عيب و نقصي اجرا کنيد؛ حال اونكه اعتماد به نفس واقعي اون هست كه رايشان آگاهي و توانايي‌هاي ما نيز تاثير بگذارد.در واقع اعتماد به نفس واقعي ارتباطي با اونچه در زندگي بيروني اتفاق مي‌افتد، ندارد بلكه نتيجه باور قلبي و دروني شماست به توانايي‌ها و قابليت‌هايتان؛ حتي اگر از پس كاري برنياييد و شكست بخوريد.

اعتماد به نفس تفاوت بين احساس ترسي هست كه شما از انجام كاري داريد، اما به‌رغم آگاهي از اين ترس به انجام اون اقدام مي‌كنيد.ادراكي كه از خودتان داريد، تاثير بسيار زياد و شفرمود‌ انگيزي بربرداشت ديگران نسبت به شما دارد.


تعبير شما از خودتان يك واقعيت هست؛ هر چه اعتماد به نفس بيشتري داشته باشيد، احتمال موفقيت شما نيز بيشتر خواهد شد.اگر چه شرایط زيادي در ميزان اعتماد به نفس شما موثر هست- كه خارج از كنترل‌تان هست- چيزهايي هم وجود دارد كه شما مي‌توانيد با آگاهي از اونها، پايه‌هاي اعتماد به نفس خود را بنا كنيد.به وسيله اين راهكار شما مي‌توانيد تاثير ذهني‌اي را كه براي دستيابي به اين پتانسيل نياز داريد، به دست آوريد.

خوب پوشش بپوشيد:

گر چه نوع پوشش انسان براي او شخصيت نمي‌آورد و انسانيت آدم‌ها به نوع پوشش اونها نيست اما نوع پوشش انسان در چگونگي احساس او نسبت به خودش موثر هست.

هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از اونچه از ظاهر شما مي‌بيند از شما شناخت و آگاهي داشته باشد.


هنگامي كه ظاهر شما خوب به نظر نمي‌رسد، طرز تلقي شما را نسبت به خودتان تغيير مي‌دهد و باعث مي‌شود همين تاثير را بر ديگران نيز بگذاريد.با مراقبت و رسيدگي به وضع ظاهرتان از اين مزيت خود بهره‌مند شايشاند.

در بيشتر موارد، توجه به ظاهر مثل حمام كردن، اصلاح كردن مرتب و منظم و پوشيدن لباس‌هاي تميز و مناسب مي‌تواند پيشرفت قابل ملاحظه‌اي را برايتان به ارمغان بياورد.اين بدان معنا نيست كه شما لزوما بايد بهاي بالايي را براي خريد پوشش بپردازيد.
طبق يك اصل مهم، بهتر هست به جاي خريدن تعداد زيادي لباس‌هاي ارزان، نصف اون تعداد را انتخاب و با كيفيت بهتر و بالاتري اونها را خريداري كنيد.

در طولاني مدت خرج شما كاهش خواهد يافت زيرا لباس‌هاي گرانقيمت كمتر از شكل خارج شده و كهنه مي‌شوند و شما به راحتي مي‌توانيد مدت وقت بيشتري از اونها هستفاده كنيد.


خريد كمتر همينطور به كمتر شلوغ شدن كمد لباس‌هايتان نيز كمك مي‌كند.

تند برايشاند:
يكي از آسان‌ترين روش‌هاي فرمودن اينكه يك شخص چه احساسي نسبت به خودش دارد، امتحان راه رفتن اوست.

آيا آهسته راه مي‌رود؟ راه رفتن او ناشي از خستگي هست و آيا با زحمت و پردردسر به نظر مي‌رسد يا پرانرژي و با عزم و اراده هست؟ افرادي كه اعتماد به نفس بالايي دارند، تند راه مي‌روند؛ اونها هدف مشخصي را در نظر دارند كه به سايشان اون گام برمي‌دارند؛ برنامه ملاقات و كار مهمي براي انجام دادن دارند.

حتي اگر شما براي رسيدن به مقصد خود عجله نداريد، مي‌توانيد اعتماد به نفس خود را با برداشتن گام‌هايي با عزم و اراده نشان دهيد؛ 25 % تندتر راه رفتن باعث مي‌شود شما مهمتر به نظر برسيد.


برنامه گرفتن در حالتي خوب و راحت:‌
راه رفتن هر شخص براي خود داستاني به همراه دارد؛ افرادي كه شانه‌هاي افتاده‌اي دارند و بي‌حال حركت مي‌كنند، افرادي هستند كه فاقد اعتماد به نفس هستند.

اونها نسبت به كاري كه انجام مي‌دهند علاقه‌مند و پرشور و شوق نيستند و از نظر ديگران نيز مهم به نظر نمي‌رسند.


به وسيله تمرين كردن برنامه گرفتن در حالت و وضعيت خوب، شما خود به خود از احساس اعتماد به نفس بيشتري برخوردار خواهيد شد؛ به طور مستقيم و ثابت بايستيد، سرتان را بالا نگه داريد و با چشمانتان با ديگران ارتباط بربرنامه كنيد.بدين گونه، شما تاثير مثبتي بر ديگران مي‌گذاريد و خودتان نيز متعاقبا احساس هوشياري و قدرت و اختيار بيشتري داريد.

تبليغ شخص:
يكي از بهترين راه‌هاي ساختن اعتماد به نفس گوش دادن به سخنان الهام‌بخش و انگيزه‌دهنده هست.

متاسفانه موقعيت گوشت دادن به حرف‌هاي يك سخنران بزرگ بسيار محدود و كم هست.

شما مي‌توانيد اون را با يك تبليغ ساده جبران كنيد؛ 30 تا 60 ثانيه از يك فرمودار انرژي‌بخش، نكات برجسته و اهداف خود را بنايشانسيد.

سپس جلايشان آينه بايستيد و هر چه را كه مي‌دانيد به افزايش اعتماد به نفس شما كمك مي‌كند، با صداي بلند براي خود تكرار كنيد.

سپاسگزاري و قدرداني: وقتي شما بر چيزي كه مي‌خواهيد بيش از اندازه تمركز كنيد، ذهن شما دلايلي براي نداشتن اون ایجاد مي‌كند.

اين باعث مي‌شود كه ذهن شما هوشيارتر شود.

بهترين راه، تمركز هميشگي بر حق‌شناسي و سپاسگزاري هست.

در طول روز وقتي را اختصاص دهيد كه ذهن خود را از كساني كه شايسته سپاسگزاري هستند، قدرداني به عمل آوريد.

موفقيت‌هاي گذشته را به ياد آوريد؛ مانند مهارت‌هاي خاص و ايشانژه، روابط عاشقانه و لحظات مثبت.

شما تعجب خواهيد كرد كه چطور اين قدرشناسي بيشتر، باعث مي‌شود كه در راه موفقيت گام برداريد.


تعريف كردن از ديگران:
هنگامي كه ما درباره خودمان احساس منفي داشته باشيم، اغلب نسبت به ديگران نيز احساساتي بي‌پايه و پايه ، ناشي از توهين و بي‌احترامي داريم.

اين چرخه معيوب را بشكنيد.

عادت كنيد از ديگران تعريف و تمجيد كنيد و بگذاريد كه اين عادت در شما نهادينه شود.از بدگايشاني و توهين پشت‌سر ديگران خودداري كرده و سعي كنيد از اطرافيانتان تعريف و تمجيد كنيد؛ بدين ترتيب احساس خوبي خواهيد داشت و پايه‌هاي اعتماد به نفس خود را پي‌ريزي خواهيد كرد.

با جست‌وجايشان بهترين‌ها در وجود ديگران، شما مستقيما بهترين‌ها را در وجود خود نيز كشف خواهيد كرد.


در رديف جلو بنشينيد:
در مدرسه، محل كار و محافل عمومي در گوشه و كنار دنيا، امت هميشه تلاش مي‌كنند كه رديفي را در انتهاي اتاق براي نشستن انتخاب كنند.

بيشتر امت ترجيح مي‌دهند در رديف‌هاي عقبي بنشينند زيرا اونها از اينكه مورد توجه واقع شوند، هراس دارند.

اين واكنش ناشي از عدم اعتماد به نفس هست.با اين تصميم كه سپس اين رديف‌هاي جلايشاني را براي نشستن انتخاب كنيد، شما مي‌توانيد با غلبه براين ترس‌هاي نامعقول، اعتماد به نفس خود را بالا ببريد.همينطور شما به عنوان افرادي مهم كه رديف‌هاي جلو را انتخاب كرده‌ايد بيشتر مورد توجه و فرمود‌وگو برنامه خواهيد گرفت.


بلند صحبت كنيد:
بسياري از امت در طول بحث‌هاي گروهي هرگز بلندصحبت نمي‌كنند زيرا مي‌ترسند ديگران فكر كنند اونها چه حرف‌هاي بي‌ارزشي مي‌زنند.اين ترس در واقع به حق و سزاوار نيست.

به طور كلي امت همان تصايشانري را كه ما از خود داريم، مي‌پذيرند و مبناي رفتار بيشتر اونها نيز با ما دقيقا برپايه همان ترس‌هاي ما خواهد بود.منبع: pickthebrain.com


رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

66:

ای خدا خیرت بده ارباب جانگرموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس من کشته این اواتورتم در ضمن بحث خوبی هم دادیرموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

67:

تشکر داداش خوبم ...


آواتار که قابل شما رو نداره خوب من ...


تشکر می کنم از لطف شما ....

68:

ارتباط ، اولينگام موفقيت ....


كسي كه از لفظ و معناي مثبت در سخن فرمودن هستفاده نمي‌كند، مانند اين هست كه از حق و حقوق خايشانش هيچ‌گونه شناختي نداشته يا اينكه قدرت فهماندن صادقانه افكار و احساسات خايشانش را ندارد.

در اين صورت به ديگران اجازه داده هست كه به او احترام نگذارند.

در واقع بدون اين كه متوجه شود، عقايد مخالف ديگران را بر عليه خودش مي‌شوراند.

در حالي كه مي‌تواند با زبان و بيان مثبت و پر كشش افراد و مسير فكري و رفتاري اونها را به سايشان خود جلب كند.
فهماندن افكار و عقايد خايشانش و درك احساسات و ديدگاههاي ديگران به طور صادقانه و همينطور پذيرش احساسات و افكار ديگران.


پس نتيجه‌ مي‌گيريم كه مثبت‌انديشي مي‌تواند 2 نوع ارزش‌گذاري را در پي داشته باشد.

اول: ارزش دادن به خود با دفاع از حق و حقوق خايشانش و خواسته‌ها و نيازهاي معقول و منطقي خود.

دوم: ارزش قائل شدن براي ديگران و احترام به خواسته‌ها و نيازها و همينطور حقوق اونها.

پيامي كه ارزش‌گذاري به خود و ديگران و به طوري كه نگرش مثبت دارند عبارتند از :

-اين چيزي هست كه من فكر مي‌كنم.
-اين هست چيزي كه من احساس مي‌كنم.
-اينگونه مي‌توانم وضعيت خودم را ارزيابي بكنم.
-من آمادگي شنيدن حرف‌هاي شما و ديگران را دارم.
-سعي مي‌كنم افكار و عقايد شما و ديگران را بفهمم.

يكي از مراحل مهم براي يادگيري، ارتباط بربرنامه كردن، ارزيابي مثبت كردن، و از همه مهمتر ارزش براي خايشانش قائل بودن هست.

درك و تصور مثبت از خايشانش داشتن، در ذهن رشد مي‌كند و باعث مي‌شود كه اينگونه اشخاص با خودشان و افكار و احساسات خودشان راحت و مثبت برخورد كنند.برقراري ارتباط مثبت، باعث زياد شدن اعتماد به نفس ما و ديگران مي‌شود.

اشخاصي كه در وضعيت‌هاي مختلف به سختي اظهارنظر مي‌كنند،كساني هستند كه نسبت به خود احساس ضعيفي دارند و هميشه افراد افسرده و با اضطراب بسياري با ديگران ارتباط دارند.

اونها هميشه احساس مي‌كنند كه مورد قبول ديگران نيستند و يا مورد سوءاستفاده اونها برنامه گرفته‌اند و به بيگاري كشانده شده‌اند و به مرور وقت اونها علائم بيماري مانند: ميگرن، زخم معده و غيره را احساس مي‌كنند.


رفتارهاي چاپلوسانه
پيامي كه رفتار افراد چاپلوس مي‌دهد، اين هست:
- من مهم نيستم تو مي‌تواني از من هستفاده بكني.
يقينا افراد اين چنيني قوه ابتكارشان را نمي‌توانند نشان دهند زيرا اين نوع رفتار بيهوده و كوركورانه، به ديگران اجازه مي‌دهد كه در مورد او هرگونه تصميمي را بگيرند و در هر مسيري كه مي‌خواهند او را بكشانند.

چنين اشخاصي با رفتار كوركورانه خود، معمولا دچار اضطراب و پريشاني و خشم مي‌شوند، اما نمي‌توانند هيچ‌ عكس‌العملي از خود نشان دهند و نهايتا دچار افسردگي و اضطراب و ترس هستند.

شخص چاپلوس، براي حق و حقوق ديگران ارزشي قائل نيست و فقط به نيازها و حقوق خود اهميت مي‌دهد.

اين چنين شخصي، به نظر مي‌رسد كه ماسكي به صورت زده و به راحتي به خاطر منافع خودش تلاش مي‌كند.او با جملات قشنگ و با زرنگي ماهرانه، ديگران را مجبور به حمايت ناآگاهانه از خودش مي‌كند.

مانند:
-تو بايد قدرت بيشتري خرج مي‌دادي.


- تو رئيس خوبي هستي و اگر بخواهي مي‌تواني...
-تو خيلي بزرگي و مي‌تواني...
تو پول خوبي جمع كرده‌اي و ...

اما در مقابل اين حرف‌هاي زيبا، او فقط و فقط به دنبال يك چيز هست، اون هم اين هست كه ديگران خواسته‌هاي او را بر آورده بكنند.

براي به دست آوردن چيزي كه مي‌خواهد، او حتي ديگران را فريب داده و اونها را عصبي و به حد جنون مي‌رساند.

او حتي باعث مي‌شود شخصي به خاطر اعمال چاپلوسانه او در جامعه كنار گذارده شود.


اين چنين رفتارهاي چاپلوسانه معمولا براي رسيدن به هدف موثر واقع مي‌شود.

البته اگر اين هدف و نيت به زرنگي تمام پنهان شود و ديگران نيز ناخودآگاه از اون اطاعت بكنند و از حقه بازي او بي اطلاع باشند، مي‌تواند موجب پيشرفت او شود.

اين دسته از اشخاصي كه فريب خورده‌اند، دچار نوعي اضطراب و پريشاني مي‌شوند كه چرا به اين سادگي گول خوردند و چرا ديگران توانسته‌اند ارزش‌هاي اونها را پايمال كنند.


نگرش و رفتار مثبت داشتن
نگرش و رفتار مثبت داشتن، علاوه بر ابراز عقايد و خواسته‌هاي خايشانش، عقايد و حقوق ديگران را نيز رعايت مي‌كند، در حقيقت او داراي احساس، رفتار و نگرش متعادل و متوازن هست.

شخصي كه اين چنين رفتار مثبتي دارد، معمولا به راحتي ارتباط بربرنامه مي‌كند.

به آرامي و با سرعت بيشتر با ديگران به تفاهم مي‌رسد و مورد تاييد نيز برنامه مي‌گيرد.

طبيعتا اينگونه رفتار براي رسيدن به هدف موثرتر هست زيرا هم باعث رضايت خود و هم باعث رضايت ديگران مي‌شود و براي خود و ديگران ارزش قائل هست.


اينگونه رفتاري نتيجه خوب و رضايت‌بخشي را در پي دارد و خود و ديگران احساسات مثبت و افكار آزادانديشانه را تشايشانق مي‌كند.

نتيجه اينكه ما مي‌توانيم يك نوع رفتار كودكانه در مقابل ديگران داشته باشيم يا رفتار عصبي يا چاپلوسانه و يا رفتار مثبت با ديگران داشته باشيم.


خود، ديگران و محيط زيست زندگي در تقايشانت و كاهش هر كدام از رفتارها موثرند.

محيط نامناسب، رفتارهاي چاپلوسانه و غيرانساني را ترغيب مي‌كند، اما زندگي در فضاي سالم اجتماعي رفتارهاي انساني و معقولانه را تقايشانت مي‌كند.در حقيقت تقايشانت كننده‌ها اعم از پولي و معنايشان در شكل‌گيري مثبت يا منفي تاثير گذارند.فرزندانمان، والدينمان، دوستان و رئيس و همكارانمان مي‌توانند زمينه‌ساز و تقايشانت كننده يا كاهش دهنده اين رفتارها باشند.مثلا: مي‌توانيم مثبت باشيم وقتي كه شخصي مقابل‌مان قصد دارد چيز مورد نياوقت را به ما قرض بدهد.

-مي‌توانيم خشمگين باشيم، وقتي كه در محل كارمان كسي مزاحم ماست.
- گاهي مجبور مي‌شايشانم رفتار كوركورانه را در دستور كار قراردهيم.
- گاهي مجبور مي‌شايشانم رفتار چاپلوسانه را پذيرا شايشانم.


حالا سؤال اين هست:
- چگونه ما يادگرفته‌ايم كه اين‌گونه رفتارهايي را داشته باشيم؟
- نگرش و رفتار مثبت اكتسابي هست و در محيط زندگي تقايشانت يا كاهش مي‌يابد.

بعضي از اشخاص به‌خاطر اظهار نظر شخصي مورد تنبيه و بازخواست برنامه گرفته‌اند (تنبيه شدن)
- ديگري مورد تشايشانق برنامه مي‌گيرد كه تسليم شده و بله بگايشاند به‌جاي نه.

(فشار و زور)
- بعضي اوقات تنبيه كردن رفتار مثبت و هموقت فشار آوردن به رفتار منفي.

(تنبيه و زور)
- اگر رفتاري مورد قبول برنامه نگرفته و يا به‌وسيله اشخاصي مهم كه در اطراف ما هستند مورد نگرش برنامه گيرد.

(الگوبرداشتن)
- ديگر اينكه افرادي كه در انزوا بودند و موقعيت پيشرفت و اجازه بروز رفتاري مثبت نداشته‌اند.

(نداشتن موقعيت)
- همينطور اگر نگاهي به شرایط فرهنگي بيندازيم، مي‌بينيم كه به الگوهاي سنتي زنانه و مردانه برمي‌خوريم.

تشايشانق زنان به داشتن رفتارهاي كوركورانه و تشايشانق مردان به داشتن رفتارهاي خشمانه.

پس بايد فرمود كه گاهي اوقات اشخاصي از حق خود بي‌خبرند يا از اون محروم مي‌شوند كه بايد كوشيد اونان را آگاه كرد.

منبع ...

سایت همشهری ....


رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

69:

من نوکرتم ارباب جانگرموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس یاغوت جانرموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس
ولی خدا کنه دیگه این تاپیکتو قفل ننمايندرموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

70:

برای چی باید قفل کنن ...

داداش خوبم ...

مگر موردی داره ...

71:

تاپيك ادغام شد

72:

بسيار جالب و مفيد بود ممنون

73:

اين عبارت تاكيدي را تا ميتوانيد در همه جا نصب كنيد((در دنياي من هيچ چيز هرگز به خطا نميرود!))هر روز به اون بنگريد و بگذاريد به شما خاطر نشان كند كه همه ي رايشانداد هاي زندگيتان تابع نظم الهي و در وراي ان درسي نهفته هست!ايشانن داير.

74:اعتقاد + تلاش = پيروزي
همشهري اونلاين .....

گروهی از روانشناسان براين باورند كه براي رسيدن به اونچه مي‌خواهيم بايد قبل از هرچيز، اعتقاد به پيروزي در دسترسي به هدف داشته ‌باشيم

اما آيا به واقع، اين نگاه واقع‌گرايانه و دقيق هست؟
اونان مي‌گايشانند خواستن، اعتقادداشتن، رسيدن و دريافت‌كردن، سه مرحله ساده اما پايه ي براي ايجاد اون چيزي هست كه خواسته‌ايد؛ اگرچه مرحله دوم، يعني اعتقاد داشتن به اون اتفاق مورد نظر، مي‌تواند سخت‌ترين و مهمترين مرحله باشد.چرا كه وقتي شما موفق مي‌شايشاند معتقدات خود را مديريت كنيد، درواقع زندگي‌تان را مديريت كرده‌ايد.

اين نوع نگاه اهميت و نقش ذهنيت‌هاي مثبت را دردست‌يابي به هدف مطرح مي‌كند[
نقش تصايشانرهاي ذهني در زندگي]

به عبارتي ما بايد با مديريت اعتقادات خود، همه افكار، اظهارات، واژه‌هايي كه بكار مي‌بريم و عمل‌مان را -كه قبلا با نوعي بي‌‌اعتقادي و عدم اطمينان همراه بود- به سايشان اعتماد و اعتقاد به قدرت‌مان براي دست‌يابي به اونچه مي‌خواهيم سوق دهيم.

و دراين مسيرهرچه بيشتر راسخ و پايدارباشيم و اجازه ندهيم اين بي‌اعتقادي‌ها و ذهنيت‌هاي منفي، اونچه مي‌خواهيم را درهاله‌اي از ابهام و تاريكي فرو برده و پنهان سازد؛ قطعا درچارچوب شفاف‌سازي‌ها و روشن‌بيني‌ها، مي‌توانيم مرحله عمده‌اي را براي رسيدن به هدف، پشت سرگذاريم.


اگر توجه كنيد ارتباط قابل توجهي بين پايه بيشتر افكار، اظهارات و اعمال شما با ميزان اعتقاد‌پذيري و قانون جاذبه وجود دارد كه در نهايت جهت‌گيري اونها را سمت و سو مي‌بخشد.

اين اعتقاد‌پذيري به گونه‌اي هست كه هيچ شك و ترديدي را در بر ندارد و همينطور به مفهوم چشم‌پوشي از واقعيات جاري و ساري نيست.

به عبارت دقيق‌تر، اعتقاد و ايمان به پيروزي، به طور قطعي و غيرمشروط هست.اعتقاد مقوله‌اي هست كه به دوراز تاثيرپذيري از سايرمسايل، بخصوص اونچه دردنياي خارج اتفاق مي‌افتد ثابت و هستوار در ذهن‌ها باقي مي‌ماند و در عمل نمود مي‌يابد.


اما به نظرمي‌رسد يك نكته مهم دراين ديدگاه مورد تاكيد قرارنگرفته هست؛ اينكه هر اعتقادي بنا به ماهيت، كيفيت و كميتي كه دارد، تلاش خاص خود را مي‌طلبد تا به واقع، به ثمرنشيند.

و هراعتقادي هراندازه هم كه راسخ و جدي باشد اگربا تلاش لازم همراه نباشد به بارنخواهد نشست.

75:

براي رسيدن به موفقيت ....


ترس به دل‌تان راه ندهيد ....

رسيدن به موفقيت براي همه امت خوشايند و لذت بخش هست اما به هرحال افرادي هم هستند.

كه با برنامه گرفتن در موقعيت‌هاي جديد و حتي با رسيدن به موفقيت دچار اضطراب مي‌شوند و ترس از اونچه در آينده به سراغشان مي‌آيد، سدي در مقابل پيشرفت‌هايشان خواهد بود.همه ما در لحظه لحظه‌زندگي‌مان در واقعياتي برنامه مي‌گيريم كه بايد براي ادامه راه دست به انتخاب‌هاي كاملاً‌ آگاهانه بزنيم.

انتخاب‌هايي كه ريشه در حال دارند اما ثمره و ميوه اونها در آينده بدست مي‌آيد.آينده‌اي كه شايد يك دقيقه بعد و شايد سال‌هاي دور را تداعي كند.

اين ديد نه تنها مي‌تواند منبع خوبي براي ايجاد انگيزه باشد، بلكه به شما كمك مي‌كند تا موانعي را كه تا كنون بر سر راه‌تان وجود داشته و شما را به عقب رانده،‌ تشخيص دهيد و از سر راه برداريد.

اين موانع مي‌تواند ترس از شكست و شك داشتن نسبت به شايستگي خود براي موفقيت و مواردي اين‌چنيني را در برگيرد.ترس از شكست وقتي به سراغ شما مي‌آيد كه واقعاً‌ در حال پيشرفت در زندگي و حركت به جلوهستيد.

ترس از موفقيت به اندازه آينده‌اي كه ما به سمت اون گام بر مي‌داريم واقعيت دارد، چراكه اين قانون زندگي هست كه هراونچه را كه تصور كنيد، روزي اتفاق خواهد افتاد، پس از تاثيرات بزرگي كه افكار شما مي‌تواند بر آينده‌تان داشته باشد غافل نشايشاند.ترس‌ها نيز در دسته همين افكار برنامه دارند و به‌هرحال تا حدي راه موفقيت را بر شما سد خواهند كرد.

از اونجاييكه در فرهنگ ما بيشتر رايشان اتفاقات و حوادثي كه در گذشته رخ داده تمركز مي‌شود، ما براي غلبه بر اين تشايشانش‌ها راهكار خاصي در دست نداريم، چراكه برنامه هست در آينده رخ دهند و ما كه در حال زندگي مي‌كنيم نمي‌دانيم چگونه با چيزي كه در دسترس نيست برخورد كنيم.


اما اگر واقعاً مي‌خواهيد بازيگر نقشي باشيد كه دوست داريد در زندگي داشته باشيد بايد سعي كنيد تصايشانر دقيقي از اونچه توقع داريد در ذهن خود ايجاد نماييد.

تصايشانري با تمام جزئيات.ريشه يابي اين ترس و برطرف كردن اون لازمه ايجاد و تقايشانت موفقيت خواهد بود.

دلايل ايجاد اين ترس مي‌تواند متفاوت باشد.

شايد يكي از اين دلايل، ترس از تنهايي ناخواسته ايست كه ممكن هست پس از نائل شدن به موفقيت به سراغ شما بيايد.

معمولاً خانم‌ها براي اين نوع ترس مستعدتر هستند، زيرا اونها از اينكه پس از رسيدن به موفقيت و قدرتمند شدن ديگر مثل قبل مورد توجه نباشند، نگرانند.دليل ديگر اين هست كه هر‌چقدر كه كارهاي انجام نشده و عقب افتاده را بيشتر رايشان هم تلمبار كنيد، نگراني از عدم موفقيت بيشتر و بيشتر درون شما را تسخير كرده و كنترل‌تان را بدست مي‌گيرد.

دليل ديگر ترس از موفقيت مي‌تواند ترس از اذيت شدن توسط مخالفان و دشمنان احتمالي باشد كه پس از اون در اطراف شما ايجاد خواهند شد.با برنامه گرفتن در راه پيشرفت و موفقيت و به محض اينكه واقعيات شما تغيير كند، روابط شما با اطرافيانتان نيز ناخواسته دچار تغيير و تحول خواهد شد.

مطمئناً دوستان خوب و قابل اطمينان شما مثل هميشه مشوق و پشتيبانتان خواهند بود اما بالاخره افرادي هم هستند كه از رايشان حسادت شما را بدنام كنند تا سدي در مقابل حركت رو به جلايشان شما برنامه دهند و طبعاً چنين موضوعي منجر به ايجاد ترس و نگراني خواهد شد.


اما خوشبختانه بعضي از اين نگراني‌ها به دليل اينكه هيچ وقت به وقوع نمي‌پيوندند، به راحتي برطرف مي‌شوند چراكه ذاتاً احتمال موفقيت در زمينه مورد نظر بسيار كمرنگ خواهد بود.

شايد اصلي‌ترين دليل ترس از موفقيت نگراني از عدم توانايي براي تغيير مسائلي باشد كه در گذشته نتوانسته‌ايم به درستي اونها را تغيير دهيم.چراكه تغييرات به واسطه انتخاب‌هايي ايجاد ميشوند كه ما هميشه قدرت چنين انتخاب‌هايي را داريم و پس از تصميم‌گيري شما با واقع گرايي كه از اين انتخاب‌ها ناشي مي‌شود رو در رو ميشايشاند.

تنها يك چيز مي‌تواند احساسي را كه در پي مشكلات ناشي از انتخاب‌هاي آگاهانه ما در زندگي ايجاد مي‌شود را تخفيف دهد.

بخشش خود.

رنجي كه از چنين دركي ناشي مي‌شود تنها با بخشيدن خودتان التيام مي‌يابد.


اين احساس هيچ‌وقت توسط شرایط خارجي به شما القا نمي‌شود و شما بايد از درون خود دست بكار شايشاند و تصميم بگيريد كه چگونه با خوتان رفتار كنيد.

اگر شما ندانيد چگونه خودتان را ببخشيد، هيچ وقت نمي‌توانيد موفقيت‌هاي اختياري موردنظر را در زندگي‌تان ايجاد كنيد.

بخشش خودتان به عنوان يك تصميم و انتخاب اختياري منجر به ايجاد حس تكاملي مي‌شود كه در پي اون مي‌توانيد احساس شكست را بهتر به عقب برانيد.اين حق طبيعي شماست كه بدانيد چرا براي مدتي هست قوايتان تحليل رفته هست.


شايد با پرسيدن چند سوال ساده از خودتان بتوانيد به نتيجه قابل قبولي برسيد.

سوال‌هايي از قبيل چه چيزي باعث شده كه از انجام كارهاي مورد علاقه‌تان اجتناب كنيد؟ دوست داريد در كدام حس درونيتان تغييري ايجاد نشده و از ميزان اون كاسته نشود؟ چه چيزي موقعيت من را پس از رسيدن به موفقيت تضمين مي‌كند؟


آيا پس از اون احساس بهتري خواهم داشت؟ در صورت دست يابي به موفقيت از دست دادن چه چيزهايي من را نگران مي‌كند؟ پس از جواب صادقانه به اين سوالات و يافتن ترس‌ها و نگراني‌هاي‌تان به ريشه يابي اونها بپردازيد، سپس با مشخص شدن نتيجه راحت تر خود را ببخشيد.

براي اينكه به سادگي بتوانيد از اين ترس‌ها رهايي يابيد، در ذهن خود آينده پس از كسب موفقيت را با تمام جزئيات تصور كنيد و در كنار اون نگراني‌هايتان را بصورت واقعي شبيه سازي نماييد، سپس با كمك خلاقيت‌هاي ذهني خود به تخريب اونها بپردازيد.

روش ديگر اين هست كه هر اونچه كه ذهن‌تان را بخود مشغول كرده رايشان كاغذ يادداشت كنيد، سپس اون كاغذ را پاره كنيد.

اين كار به منزله دور ريختن تمام تشايشانش‌ها و نگراني‌هايي هست كه ذهن شما را به خود مشغول كرده بود و با نوشتن به رايشان كاغذ منتقل شده و حالا كاملاً از صفحه روزگار محو شده‌اند.حالا چشمان‌تان را ببنديد و با خيال راحت آينده درخشان و سرشار از موفقيت خود را كه هيچ تشايشانش و ترسي بر اون سايه نيانداخته هست را در ذهنتان تجسم كنيد.


كسي كه شكار كردن بلد باشد، مي‌داند كه مي‌توانيد منتظر شكار در جايي پنهان شايشاند اما هيچ‌وقت چيزي شكار نكنيد.

قانون شكار اين نيست.

بايد از مخفيگاه بيرون آييد و خودتان به دنبالش برايشاند.در مسائل كاري نيز وضع به همين منوال هست.

منتظر تكليف نمانيد.

خودتان به دنبال كار باشيد.

در خود انگيزه ايجاد كنيد و به دنبال پروژه‌هاي جديد باشيد و از هيچ چيز هراسي به دل راه ندهيد.


هميشه كارها را طوري اجرا کنيد كه انتظار داريد ديگران اجرا کنند.

اين كار بسيار تاثير گذار هست و در كل شركت انعكاس پيدا مي‌كند.

اگر هميشه كارهايتان را به بهترين نحو اجرا کنيد، در كارتان نمونه خواهيد شد و ديگران نيز به عنوان يك سرمشق از شما پيرايشان مي‌كنند.


سعي كنيد هميشه در زمينه كاريتان از اطلاعات روز باخبر شايشاند و علوم جديد مربوطه را ياد بگيريد.

هميشه سطح دانش خود را بالاتر از ديگران نگاه داريد و موفق خواهيد شد.


ممكن هست تصور كنيد كه شما راهتان با اون دسته افراد موفقي كه پيوسته كاميابي‌هاي تازه حاصل مي‌كنند يكي نباشد.

البته ممكن هست اونها توانايي‌هايي داشته باشند كه شما فاقد اون هستيد، اما هميشه به ياد داشته باشيد: موفقيت آموختني هست و تنها تفاوت شما با اونها اين هست كه اونها هميشه يك سري عادات خاص را به كار مي‌بندند و اين باعث كاميابي‌شان مي‌شود.

76:

نكته هایی درباره ی اعتماد به نفس

1- همه چیز از شما شروع می شود.

ارزش و احترام خود را بدانید و به وجود خود افتخار كنید.

2- هر فردی جدا از ظاهر و موجودیت واقعی اش ، از توانایی های بالقوه و هستعدادهای نهانی فراوانی برخوردار هست كه با برخورداری از اعتماد به نفس می تواند اونها را بارور و شكوفا سازد .
3- شما می توانید به انسانی كامل و واقعی تبدیل شوید ، فقط باید به خود كمك كنید تا هستعدادهای نهانی خود را از قوه به فعل در آورید.
4- سعی نكنید پیوستگی شما به دیگران موجب تقلید كوركورانه شما از اونها بشود و هستقلال و اعتماد به نفس خود را از دست بدهید .
5- انسان همان هست كه خود باور می كند .
6- بزرگ ترین و حیاتی ترین ویژگی یك انسان ، اعتماد به نفس هست .
7- از این نكته آگاه باشید كه برخورداری از اعتماد به نفس، تمامی نقص های جسمانی را جبران می كند.
8- سعادت و آسایشِ هر كس در اختیار خود اوست.

از قبول مسئولیت نهراسید، پذیرش مسئولیت نشانه شخصیت شماست.
9- اظهارنظركردن و سخن فرمودن درجمع مانند ویتامینی هست كه در ساختمان اعتماد به نفس شما نقش حیاتی ایفا می كند.
10- بهترین دستور زندگی این هست كه انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد.

11- تمام وعده و وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگانی این هست كه اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی.

12- كسی كه به خود اطمینان دارد به تعریف كسی احتیاج ندارد.

13- هیچ چیز بیش از نیروی درونی و بیش از اعتماد به نفس ، شخص را قوی و نیرومند نگه نمی دارد.

وقتی كه این قوت باطنی متزلزل شود، یك باره قوای بدنی شخص فرو می ریزد و او را از پای در می آورد.

14- اعتماد به نفس شرط موفقیت هست.

77:

با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاكم شوید

1.

كسب آمادگی برای دور شدن از شرایط نامساعد به منظور پیشگیری از شكست ها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود.2.

اگر مایل نیستید در كار فعلی تان بهترین باشید، احتمالاً این كار مناسب شما نیست.3.

اعتماد به نفس بالا ناشی از این احساس هست كه بر سرنوشت خود حاكم هستید.4.

یاد بگیرید كه برای رسیدن به علائق حقیقی خود تلاش كنید.

این كار باعث می شود كه احساس بسیار خوبی داشته باشید.5.

حوزه ای را كه از كار كردن در اون لذت می برید مشخص كنید و سپس تمام وقت و توانی را كه در اختیار دارید صرف اون كنید.6.

لازمه اعتماد به نفس این هست كه شهامتش را داشته باشید كه به روش خودتان زندگی كنید.7.

آماده باشید كه خود را هر سال از نو بسازید.

مجسم كنید كه می توانید بدون هیچ زحمت و محدودیتی بارها از نو شروع كنید.8.

نقاط ضعف هر كسی بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست .

همیشه روی نقاط قوت خود تمركز كنید.9.

توجه خود را روی مهمترین چیز متمركز كنید و تا انجام كامل اون دست از كار نكشید.10.

افكارتان را روی كاغذ بیاورید .

كارها را اولویت بندی كنید و همیشه از مهم ترین اونها شروع كنید.11.

اعتماد به نفس هنگامی به دست می آید كه شما با حداكثر توانایی و كارایی تان كار كنید.12.

هر چه كارهای مهم بیشتری را به پایان برسانید بیشتر احساس می كنید كه فرد قدرتمند و مثبتی هستید.13.

به هنگام آشفتگی و تحولات سریع، مرتباً خود را با در نظر گرفتن شرایط جدید ارزیابی كنید.14.

مدام برای خود هدف های جدید و هستانداردهای بالاتری در نظر بگیرید و هرگز قانع نباشید.


15.

شما می توانید هر كاری را به انجام برسانید به شرط اون كه شدیداً مایل به انجام اون باشید و آماده باشید كه به مدت لازم و به اندازه كافی روی اون كار كنید.

78:

اعتماد به نفس یعنی مطابق میل خود زندگی كردن1.

هر چقدر كارتان را بهتر اجرا کنید خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفستان نیز بیشتر خواهد شد.2.

شما هنگامی واقعاً خوشحال هستید و اعتماد به نفس دارید كه بدانید كارتان را واقعاً خوب انجام داده اید.3.

پذیرش مسئولیت كامل زندگی تان به شما احساس قدرت فردی و اعتماد به نفس بسیار می دهد.

4.

درست در همین موقعیتی كه هستید با تمام توان و امكاناتتان كار كنید.5.

شما قابلیت اون را دارید كه در هر كاری كه برایتان ارزشمند هست خیلی خوب عمل كنید.6.

احساس رشد و پیشرفت مداوم منبع شفرمود انگیزی برای ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس هست.7.

داشتن توانایی زیاد و مهارت كامل در كار احساس اعتماد به نفسی تزلزل ناپذیر در شما ایجاد می كند.8.

لازمه اعتماد به نفس داشتن سلامتی كامل و انرژی زیاد هست.9.

كنترل محیط پیرامون خود را در دست بگیرید و از مثبت و سازنده بودن اون اطمینان حاصل كنید.10.

در انتخاب چیزهایی كه می بینید، تماشا می كنید، می شنوید و به اونها گوش می دهید ، دقت كنید.

همواره تأثیرات مثبت محیط را به خود جذب كنید.11.

قابلیت كنترل محیط برای داشتن احساس اعتماد به نفس و تفكر مثبت ضروری هست.12.

همیشه از قبل خود را برای داشتن واكنش مثبت و سازنده نسبت به هر مشكلی آماده كنید.13.

انتظار مثبت را به صورت یك دیدگاه در خود پرورش دهید و به خود اطمینان دهید كه از هر موقعیتی می توانید نتایج مثبت و سازنده به دست آورید.14.

تحت هر شرایطی از معاشرت با افرادی كه تفكر منفی دارند خودداری كنید .

این افراد بزرگ ترین مخرب اعتماد به نفس و عزت نفس شما هستند.

79:

راهكارهایی برای كسب اعتماد به نفس


1.

اعتماد به نفسِ تزلزل ناپذیر نتیجه ایمان تزلزل ناپذیربه ارزشهایتان هست.2.

خوشبختی و اعتماد به نفس هنگامی به طور طبیعی ایجاد می شود كه شما احساس كنید در حال تبدیل شدن به بهترین انسانی هستید كه می توانید باشید.3.

اگر به ندای درون خود گوش فرا دهید و از فطرت خود پیروی كنید احتمال این كه بار دیگر مرتكب اشتباه شوید بسیار كم خواهد شد .4.اعتماد به نفس هنگامی به طور طبیعی ایجاد می شود كه زندگی بیرونی و درونی شما با یكدیگر هماهنگ باشد.


5.پایبندی به یك هدف و احساس تعهد نسبت به اون در شما اعتماد به نفس ایجاد می كند.


6.برای داشتن اعتماد به نفس بالا باید در زندگی خود به ارزش های والا پایبند باشید نه ارزش های حقیر.


7.

هر فعالیتی در جهت بالا بردن انضباط فردی اعتماد و اطمینان شما را نسبت به خودتان و توانایی هایتان افزایش می دهد.8.

ایستادگی در برابر سختی ها ، در شما اعتماد به نفس ایجاد می كند و توانایی مقاومت شما را نیز افزایش می دهد.9.

پشتكار یعنی داشتن انضباط فردی در انجام كارها.10.

هر تلاشی در جهت افزایش انضباط فردی و پشتكار موجب افزایش عزت نفس، احترام به خود و احساس غرور نسبت به خود می شود.11.

تلاش و مبارزه با مشكلات كوچك تر به شما توانایی مبارزه با مشكلات بزرگتر را می دهد و دست آوردهای عظیم تری را نصیب شما می كند.12.

انسان هایی كه اعتماد به نفس دارند همواره در تمام زمینه های زندگی برای خود هدف های بزرگی مشخص می كنند.13.

داشتن هدف های بزرگ ، اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد و نیز اطمینان شما را در مورد دست یافتن به هدف ها بالا می برد.14.

بر روی كاغذ آوردن هدف ها موجب می شود تا اعتماد و اطمینان شما نسبت به دست یافتنی بودن اونها افزایش پیدا كند.15.

اعتماد به نفس یك نگرش هست و نگرش ها از واقعیت ها مهمترند

80:

می توانید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید اگر ...


1- بپذیرید كه هر جا و هر كه هستید به این دلیل هست كه خودتان خواسته اید.

اگر موقعیت تان

را دوست ندارید ، خودتان را تغییر دهید.2.

اونقدر تجسم كنید تا تحقق پیدا كند.

طوری عمل كنید كه گویی همان اعتماد به نفسی را كه خواستارید دارا هستید و تا به واقعیت پیوستن اون ، این تصویر ذهنی را حفظ كنید.


3.

یك خوش بین تمام عیار باشید.

در هر شرایطی به دنبال یافتن نقاط مثبت باشید.4.

بزرگ ترین ویژگی انسان این هست كه می تواند توقف ناپذیر شود.

شما هنگامی توقف ناپذیر می شوید كه تحت هیچ شرایطی از ادامه كار خسته نشوید.5.

در از بین بردن نیروهای بالقوه درونی، تردید داشتن نسبت به خود ، به تنهایی از تمام محدودیت های بیرونی قوی تراست.6.

از امروز تصمیم بگیرید به جای اون كه قربانی تغییر باشید هستاد تغییر شوید.


7.

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن اون هست.8.

اعتماد به نفس هم مانند تایپ كردن یا دوچرخه سواری یك مهارت هست كه می توان با تمرین اون را پرورش داد.9.

برای به دست آوردن اعتماد به نفس باید طوری عمل كنید كه گویی اون را دارا هستید.10.

ابتدا مشخص كنید كه دقیقاً چه می خواهید و اونگاه با تمام توان برای دستیابی به اون تلاش كنید.11.

پرورش اعتماد به نفس مانند پرورش اندام هست.

باید ابتدا تركیب اصلی را بسازید و سپس روی اون كار كنید.12.

شما بسیار بیش از اون چه تصور می كنید باهوش و خلاق هستید .

اراده كنید كه هر روز هوش و خلاقیت خود را بیشتراز قوه به فعل درآورید.13.

همه می ترسند، اما انسان برتر كسی هست كه علیرغم ترسش كاری را كه باید ، اجرا کند.14.

اگر كاری را به خاطر اون كه از اون می ترسید انجام ندهید ، ترس كنترل زندگی شما را به دست می گیرد.

15.

شما به همان چیزی بدل می شوید كه اكثر اوقات به اون فكر می كنید .

پس به اونچه كه می خواهید باشید فكر كنید نه اونچه نمی خواهید.

81:

معجزه اعتماد به نفس


1.

هنگامی كه برای اولین بار با كسی ملاقات می كنید در چشم هایش نگاه كنید ، نامتان را به وضوح بگویید و محكم با او دست بدهید.2.

طریقه بر زبان آوردن نامتان هنگام معرفی خود به دیگران معیاری هست برای سنجش این كه چقدر خودتان را دوست دارید و به خود احترام می گذارید.3.

هر كجا كه می روید پیش فرضتان این باشد كه موفق می شوید و انتظار داشته باشید كه مورد محبت و توجه دیگران برنامه گیرید.4.

شما بزرگ ترین معجزه طبیعت هستید و هرگز نه در گذشته و نه در آینده نظیر شما نبوده و نخواهد بود.


5.

لازم نیست كه كسی غیر از خودتان باشید.

فقط كافی هست از كسی كه قبلاً بوده اید بهتر باشید.6.

زندگی را با واژه های خودتان تعریف كنید و همیشه مثل بهترین كسی كه می توانید باشید زندگی كنید.7.

هیچ مشكلی وجود ندارد كه شما قادر به حل اون نباشید، هیچ مانعی وجود ندارد كه شما قادر به از میان برداشتن اون نباشید و هیچ هدفی وجود ندارد كه شما قادر به رسیدن به اون نباشید.8.

هر كاری را كه دیگری انجام داده باشد شما هم به احتمال زیاد می توانید اجرا کنید به شرط اون كه شدیداً طالب اون باشید.9.

هیچ كس بهتر از شما نیست.

فقط بعضی از افراد در زمینه های بخصوصی بهتر از شما پرورش یافته اند و دانش بیشتری كسب كرده اند.10.

اگر كاری ارزش انجام دادن داشته باشد، باید اون را شروع كنید ، حتی اگر در اوایل كار نتوانید اون را به خوبی اجرا کنید.11.

اگر كاری ارزش انجام دادن داشته باشد باید اون را با تمام وجود دنبال كرد.12.

برای رسیدن به هدفی كه برای خود تعیین كرده اید می توانید هر چه را كه لازم هست یاد بگیرید.13.

ذهن شما مثل ماهیچه عمل می كند.

هر چه بیشتر اون را به كار گیرید قوی تر می شود.14.

یكی از راه های پرورش اعتماد به نفس این هست كه حتی وقتی می توان محتاطانه عمل كرد ، شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل كنید.


15.

انسان هایی كه اعتماد به نفس دارند ابتدا فكر می كنند، تصمیم می گیرند و سپس عمل می كنند.

82:

اعتماد به نفس كلید موفقیت

1.

اعتماد به نفس پايه موفقیت ها و پیروزی های بزرگ هست.
2.

شما می توانید از عهده هر كاری برآیید به شرط اون كه شدیداً خواستار اون باشید.3.امت عادی امید و آرزو دارند ؛ افراد متكی به نفس ، هدف و برنامه.4.

عدم توانایی یا نداشتن شرایط مناسب نیست كه مانع پیشرفت شماست ؛ مانع واقعی نداشتن اعتماد به نفس هست.5.

شما هیچ محدودیتی در توانایی انجام كار ندارید جز محدودیت هایی كه خودتان در ذهنتان ایجاد می كنید.6.

اعتماد به نفس یك عادت هست .

برای پرورش اون باید طوری عمل كنید كه گویی اعتماد به نفسی را كه خواستار اون هستید دارید.7.

رؤیاهای بزرگ داشته باشید.

فقط رؤیاهای بزرگ می توانند روحیه و ذهن شما را فعال نگه دارند.8.

كلید اعتماد به نفس این هست كه ابتدا تصمیم بگیرید چه می خواهید و سپس برای رسیدن به خواسته خود طوری عمل كنید كه گویی امكان شكست وجود ندارد.9.

در درونِ جسارت ، نبوغ و قدرت سحرآمیزی نهفته هست.10.

واقع نگر باشید و آینده ایده آل خود را با تمام جزئیات اون مجسم كنید.11.

آینده متعلق به كسانی هست كه خواستار اون هستند .

از همین امروز تصمیم بگیرید هر چه را در زندگی آرزو دارید طلب كنید.12.

شما همیشه در این كه چه كاری را بیشتر، چه كاری را كمتر و چه كاری را اصلاً انجام ندهید آزاد هستید.13.

انسان هایی كه اعتماد به نفس دارند خودشان را با دیگران مقایسه نمی كنند.

فقط خودشان را با بهترین كسی كه می توانند باشند مقایسه می كنند.14.

در هر بخشی از زندگی به عالی بودن فكر كنید و هرگز برای دستیابی به اون از هیچ تلاشی كوتاهی نكنید.


15.

هر كاری را كه دوست دارید ، اجرا کنید و با تمام وجود برای بهتر بودن در اون كار تلاش كنید.

83:

تاثیر ظاهر بر اعتماد به نفس


مـن چـاقـم.

مـن بيـش از حد لاغرم.

کاش کمی قدم بلندتر
بـود، کـاش قـدم کوتاه تر بود، کاش موهام مجعد بود، کاش
مـوهام صـاف بود.

کـاش بينـيـم کـوچکـتـر بـود.

کـاش پاهام
بلـنــدتر بود، کاش عضله هام برجسته تر بود و هزاران هزار
کاشکی دیگر....ایـن گـلایه هـا بـه نظر شما آشنا نمی آید؟ شما هم عادت
دارید از خودتان ایراد بگیرید؟ اگر اینطور هست بدانید که تنها
نیستید.

شما بعنوان یک جوان دستخوش تـغییرات ظاهری
و جسـمـانی بسیـاری مـی شوید.

و هــمراه با این تغییرات
ظـاهـری، تـصویر شــما از خودتان نیز تغییر می یـابـد.

افـراد
بسیاری برای کنار آمدن با این مسئله مشکل دارند، و همین بر عزت نفسشان تاثیر می گذارد.
دلیل اهمیت عزت نفس و تصویر ذهنی از خود


عزت نفس یعنی چقدر افراد برای خود احترام قائلند، چقدر نسبت به خود احساس غرور می نمايند، و به نظرشان چقدر ارزشمندند.

عزت نفس از این نظر دارای اهمیت هست که احساس شما نسبت به خودتان بر اعمال و رفتار شما تاثیر می گذارد.

افرادی که عزت نفس و اعتماد به نفس بالایی دارند، سریعتر دوست پیدا می نمايند، بر رفتارهای خود کنترل بیشتری دارند و از زندگی بیشتر لذت می برند.تصویر ذهنی از خود، یعنی احساس فرد نسبت به ظاهر فیزیکی و جسمانی خود.در بیشتر امت، به ویژه نوجوانان، تصویر ظاهری رابطه ی بسیار نزدیکی با اعتماد به نفس دارد.

این به اون خاطر هست که وقتی افراد از دوران کودکی به نوجوانی منتقل میشوند، دیدگاه دیگران نسبت به اونها برایشان اهمیت بیشتری پیدا می کند.
شرایط موثر بر عزت نفس

بلوغ
بعضی از نوجوانان در آستانه بلوغ به خاطر تغییراتی که جسمشان متحمل می شود، با اعتماد به نفس خود در کشمکش هستند.

این تغییرات، به علاوه میل طبیعی برای مورد قبول واقع شدن، باعث می شود افراد خود را با دیگران مقایسه نمايند.

اونها ممکن هست خود را با افراد دور و بر خود یا هنرپیشه ها و افراد معروفی که در تلویزیون، سینما، یا مجلات می بینند مقایسه نمايند.اما مقایسه خود با دیگران کاری غیر ممکن هست، چون تغییراتی که با رسیدن بلوغ ایجاد می شود، در افراد مختلف متفاوت هست.

برخی افراد زود به بلوغ می رسند، درحالیکه بعضی دیگر دیر بالغ می شوند.

بعضی نوجوانان در این دوره چاق می شوند، برخی دیگر با وجود پرخوری همانطور لاغر و نزار می مانند.

همه ی این مسائل به ژنتیک افراد بستگی دارد.این تغییراتی که با رسیدن بلوغ حاصل می شود، می تواند بر احساس فرد نسبت به خودش تاثیر بگذارد.

بعضی دخترها ممکن هست از رشد و بالغ شدن اندامشان احساس ترس یا خجالت نمايند.

بعضی دیگر آرزو می نمايند کاش زودتر رشد کرده و بالغ می شدند.

دخترها خودشان را تحت فشار می گذارند تا لاغر بمانند و اندامشان بر هم نخورد، اما پسرها دوست دارند اندامشان بزرگتر و عضلانی تر شود.تاثیرات بیرونی

البته فقط رشد بدن نیست که بر اعتماد به نفس افراد تاثیر می گذارد.

شرایط بسیار دیگری (مثل تصویر رسانه ها از دختران لاغر و مردهای عضلانی) نیز می تواند بر تصویر ذهنی فرد از خود، تاثیر گذارد.زندگی خانوادگی نیز می تواند بر عزت نفس افراد تاثیر بگذارد.

برخی از والدین عادت دارند به جای تحسین و تمجید فرزندانشان، پیوسته از اونها عیبجویی نمايند.

این انتقادها و عیبجویی ها باعث کاهش اعتماد به نفس در نوجوانان شود.همچن یك فرد ممکن هست از طرف همکلاسی ها و دوستانش نیز مورد اذیت و آزار برنامه گیرد.

گاهی اوقات تبعیضات نژادی و قومی مبنای این انتقادات برنامه می گیرد.

گرچه اکثر اوقات این انتقادات و توهین ها از حماقت و نادانی فرد منتقد منشاء می گیرد، اما میتواند اعتماد به نفس و تصویر ذهنی فرد از خود را متاثر کند.
عزت نفس سالم

اگر تصویر ذهنی شما از خودتان مثبت باشد، خود را اونطور که هستید می پذیرید.

این برخورد صحیح باعث می شود بتوانید از سایر جنبه های رشد کردنتان نیز بهره گیرید، مثل محکم کردن پایه های دوستی، مستقل تر شدن از والدین و رقابت با خود چه از نظر فیزیکی و چه عقلی.

توسعه این جنبه های میتواند عزت نفس شما را افزایش داده و تقویت کند.یک برخورد مثبت و خوشبینانه می تواند به افراد در دستیابی به عزت نفس کمک کند.

مثلاً اگر افراد هنگام ارتکاب به اشتباه به جای فرمودن، "من یک شکست خورده هستم" بگویند "من هم یک آدمم و جایزالخطاء"، و دست از سرزنش و ملامت کردن دیگران بردارند، اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهند کرد.دانستن اینکه چه چیزهایی باعث خوشحالی و رضایت شما می شود، به شما کمک می کند تا خود را تواناتر و قوی تر ببینید.

برخورد مثبت و شیوه زندگی سالم (مثل ورزش کردن و داشتن رژیم غذایی سالم) برای دستیابی به اعتماد به نفس اهمیت بسیار زیادی دارد.
نکاتی برای ارتقاء تصویر ذهنی از خود

بعضی افراد تصور می نمايند برای اینکه بتوانند احساس خوبی نسبت به خودشان پیدا نمايند، باید ظاهرشان را تغییر دهند.

اما اونچه واقعاً باید اجرا کنید این هست که راه دیدن و احساس کردن خودتان را تغییر دهید.
اولین قدم، تشخیص این هست که این بدن متعلق به شماست، اهمیتی ندارد که چه شکلی، چه اندازه ای یا چه رنگی دارد، هرچه که هست مال شماست.

اگر خیلی نگران سایز و وزنتان هستید، می توانید به پزشک مراجعه کنید تا درصورت وجود مشکل راهنماییتان کند.
قدم بعدی این هست که ببینید قادر به تغییر کدام جنبه های ظاهری خود هستید و کدام جنبه ها را نمی توانید تغییر دهید.

همه ی آدم ها (حتی زیباترین و خوش اندام ترین هنرپیشه) هم به نظر خود اشکالاتی دارد که قادر به تغییر دادن اون نیست.

هرچه در توان دارید اجرا کنید تا ظاهرتان اونطور باشد که شما می خواهید.

اما اگر قادر به تغییر اون نیستید، این دیگر تقصیر شما نبوده هست.

باید از اونطور که هستید راضی و خرسند باشید.
اگر چیزهایی هست که قادر به تغییر اون هستید (مثل وزن و چاقی و لاغری) برای خود هدف سازی کنید تا به اندام دلخواه خود دست یابید.

اگر می خواهید لاغر شوید و اندام متناسبی داشته باشید، ورزش کنید و رژیم غذایی مناسبی داشته باشید.اگر نظرات منفی از درون خودتان به گوشتان رسید، دست نگهدارید.

سعی کنید با تعریف و تمجید کردن از خودتان اعتماد به نفستان را بالا ببرید.

مثلاً هر روز سه نقطه قوت خود را به خود گوشزد کنید.

این نقاط قوت هر چیزی می تواند باشد.

مهم این هست که با متمرکز شدن بر نقاط قوت و جوانب مثبت زندگیتان، می توانید احساستان را نسبت به خود تغییر دهید.از کجا می توان کمک گرفت؟


گاهی اوقات مشکل اعتماد به نفس پایین اونقدر بزرگ هست که فرد به تنهایی قادر به کنار آمدن و برطرف کردن اون نخواهد بود.

به موجب پایین بودن عزت نفس، برخی از نوجوانان ممکن هست افسرده شوند، میل به فعالیت را از دست بدهند و نتوانند با اطرافیان خود ارتباط بربرنامه نمايند.

حتی ممکن هست به خودشان نیز صدمه بزنند، معتاد شوند یا اقدام به خودکشی نمايند.

اگر شما نیز چنین احساسی دارید، بهتر هست با یکی از والدین، معلم، روانشناس یا هر فرد مورد اعتماد دیگر در این رابطه صحبت کنید.

چنین فردی می تواند به شما کمک کند تا دیدگاه بهتری نسبت به خود پیدا کنید، و جنبه های مثبت ظاهری، اخلاقی و مهارتیتان را به شما نشان دهد .

منبع

84:

افزایش اعتماد به نفس

بسیاری از افراد، حتی اونهایی که به نظر خوش برخورد و صمیمی می رسند، با مسئله کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند.

اما خوشبختانه گام های اولیه ای وجود دارد که می توان برداشت تا احساس بهتری نسبت به خود داشته و در مسائل اجتماعی آسوده تر باشیم.بسیاری از افراد، حتی اونهایی که به نظر خوش برخورد و صمیمی می رسند، با مسئله کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند.

اما خوشبختانه گام های اولیه ای وجود دارد که می توان برداشت تا احساس بهتری نسبت به خود داشته و در مسائل اجتماعی آسوده تر باشیم.


از خودتان مراقبت کنید: داشتن اعتماد به نفس تا حدی به داشتن تصویری مثبت از اندام خود بستگی دارد.

اگر هر روز صبح تا محل کار خود پیاده راه بروید، بیشتر ورزش کنید، و تغذیه سالم تری داشته باشید، هم در بهبود ظاهر و هم در بهبود حال شما تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.

اگر احساس می کنید وقت کافی برای ورزش ندارید، سعی کنید صبح ها چند دقیقه زودتر از خواب بیدار شوید – حتی یک پیاده روی کوتاه، اگر به طور روزانه تکرار شود، نتیجه بخش خواهد بود.

مراقبه نیز به تمرکز شما کمک خواهد کرد.


یک فهرست تهیه کنید: در اغلب اوقات، افرادی که از کمبود اعتماد به نفس رنج می برند فهرست های ذهنی ای از تمام ایرادهایشان دارند: بیش از اندازه چاق، دست و پا چلفتی، کند در روابط اجتماعی، و غیره.

این نکات منفی را با تهیه فهرستی از خصوصیات مثبت خود، چه روی کاغذ چه به صورت ذهنی، به نکات مثبت تبدیل کنید.

آیا آسانگیر و خوش برخورد هستید؟ در کار خاصی مهارت دارید؟ آیا طنز هستثنایی دارید؟ تفکر در مورد این چیزها وقتی ایام به کام شما نیست تاثیر فراوانی در بهبود حال و افزایش اعتماد به نفس شما خواهد داشت.


دارو: برای برخی از افراد، اضطراب اجتماعی و کمبود اعتماد به نفس می تواند موجب ناتوانی در سخن فرمودن در مقابل گروهی از افراد، یا در تعامل با فرد یا افراد دیگر گشته و منجر به حملات ترس شود.

در برخی از این قبیل موارد جواب مسئله دارو هست.

داروهای ضد افسردگی مانند پاکسیل (1) و بازدارنده های مونوامین اکسیدازی، یا آرام بخش هایی مانند زاناکس (2)، لیبریوم (3)، والیوم (4)، می توانند به افرادی که اضطراب اجتماعی شدید دارند کمک نمايند.

با این وجود، بسیاری از افراد در حالی از این داروها به عنوان علاج هر دردی هستفاده می نمايند که شاید بهتر باشد مسئله اونها از طریق درمان حل شود.

قبل از آغاز هر نوع رژیم دارویی باید ابتدا با یک پزشک مشورت شود.


چارچوب ذهنی: فکر ورود به اتاقی که پر از آدم های غریبه هست شما را در جای خود می خشکاند؛ بعضی صبح ها، ترک خانه امری دشوار هست.

چنین افرادی می توانند از چند تمرین ساده ذهنی کمک بگیرند.

قبل از ورود به موقعیت های اجتماعی ای که می توانند دشوار باشند، از خودتان بپرسید، "بدترین اتفاق ممکن چیست؟" انرژی خود را صرف خود موقعیت کنید، نه صرف نگرانی جلوتر در مورد اون.

اگر کاری را برای بار اول انجام می دهید، تصور کنید که اون را قبلا هم انجام داده اید.

به خاطر داشته باشید در اونچه که نمی آزمایید همیشه بازنده هستید.


اهداف واقع بینانه تایین کنید: بسیاری از افراد وقتی از عدم اعتماد به نفس رنج می برند که برای خود اهداف غیر قابل دسترس تایین کرده و در رسیدن به اونها با شکست مواجه می شوند.

در عوض، اهدافی تایین کنید که قابل دسترس تر باشند و برای رسیدن به اونها در طول روز تلاش کنید.

شاید نتوانید تا پایان هفته جهان را تسخیر کنید، اما حتما به کارهای خود خواهید رسید.

با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این اهداف، احساس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت.1.

Paxil

2.

Xanax

3.

Librium

4.

Valium

85:

گامهايی براي کسب اعتماد به نفس ....
گام1: فهرستي از موفقيت هايي را که تا کنون نصيبتان شده تهيه کنيد .

گام2: هرچند وقت يک بار به ميان طبيعت برايشاند و در محيطي سبز و سرشار از آرامش قدم بزنيد .

گام3: در تعطيلات آخر هفته به تماشاي کارتون هاي مورد علاقه تان بپردازيد .

گام4: تلاش کنيد هميشه مثبت بينديشيد .

گام5: به خاطر داشته باشيد که هرگاه در کاري حيران و سرگردان مي مانيد ، در حال آموختن نکته اي جديد هستيد .

گام6: در روز عشق «والنتاين» براي خودتان کارت تبريک بخريد.

گام7: هر چند وقت يک بار به يک مکان مقدس برايشاند و در خلوت با خداوند راز و نياز کنيد .

گام8: هر چند وقت يک بار به رستوران مورد علاقه تان برايشاند.

گام9: با کسي که از صميم قلب دوستش داريد ، تلفني صحبت کنيد .

گام10: هر روز خود را در آينه نگاه کنيد و از ديدن زيباييهاي خود لذت ببريد و خداوند را سپاس گايشانيد.

گام11: اهداف خود را بنايشانسيد و هر روز اونها را بخوانيد .

گام12: وسواس را از زندگي خود حذف کنيد .و بدانيد که با برداشتن اين گام ، قادر به انجام هرکاري خواهيد بود .

گام 13: لبخند را وسيله زينتي دائمي خود کنيد.

گام14: تاخير در انجام کارها ، بهتراز انجام ندادن اونهاست .

گام15: براي خودتان يک مشاور برگزينيد و از راهنمايي هاي او هستفاده کنيد.

گام16: هنگام راه رفتن سر خود را بالا بگيريد ، و محکم راه برايشاند.

گام17: وقتي در کاري موفق مي شايشاند ، با خريدن يک هديه براي خودتان موفقيت تان را جشن بگيريد.

گام18: براي خودتان گل بخريد.

گام19: هروقت احساس تنش کرديد ، به يک موسيقي کلاسيک ملايم گوش بدهيد.

گام20: تکرار عبارات تاکيدي مثبت را به ياد داشته باشيد .عباراتي مثل :
هر روز ، هر قدمي که برمي دارم ، بهتر و بهتر مي شوم .
من اين وضعيت را به عشق الهي مي سپارم و به بهبود اون اطمينان کامل دارم .
نعمت هاي کائنات بي شمار هستند از اين رو همواره احساس وفور نعمت کرده و مي دانم که به تمامي خواسته هاي بر حق خود مي رسم .
من کساني را که در حقم بدي کرده اند مي بخشم و آزاد مي شوم.
من کاملا از خودم رضايت دارم و...

گام21: از کساني که شما را مورد ستايش برنامه مي دهند تشکر کنيد .

گام22: هر روز 10واژه جديد بياموزيد.

گام23: همواره خداوند را ستايش کنيد و شکرگزار باشيد .

گام24: قبول کنيد که انسان جايزالخطا هست و مهارت هاي جديد را بياموزيد.

و گام آخر:
هر روز به اين جملات فکر کنيد:


تا وقتي که خودتان نخواهيد ، هيچ کس نمي تواند تحقيرتان کند.
خواه فکر کنيد کاري را مي توانيد اجرا کنيد ، خواه فکر کنيد که از انجام کاري ناتوان هستيد ؛ هميشه حق با شماست .
عشق از اون جهت در ما به وديعه گذاشته شده که اون را به

ديگران ببخشيد.
قلمرو خداوند ، درون ما انسان هاست .
هر کاري که دوست داري انجام بده ، پول خود به دنبال کار مي آيد.
به دنبال رستگاري و سعادت خودت باش

86:

۹ ویژگی افراد موفق در کار و تجارت

یکی از مهمترین غرایز موجود در انسان، مراقبت و حراست مـحـیـط اطـراف و دارایی هاست.

هرکسی راهی ویژه برای این کـار دارد.

ایـن راه هـر چـه کـه بـاشـد، هـدف نهایی این هست که ببینید شما چه چیزهایی را از دیگران می پذیرید و چه چیزهایی را رد می کنید.۱) احتیاط

بـا این کـه جزء طبیعت انسان هست که هنگام ملاقات افرادجــدید کمی بیمناک و هوشیار شود، اما باید مثل انسانهارفــتار کنیم.

علت اینکه هم انسانها و هم حیوانات نسبت بـه مـحـیط پـیـرامون و دارایی های خود احساس مالکیت و مـراقبـــت دارند، این هست که نیازها و خواسته های هر دوتمام ناشدنی هست، چه بخواهیم این مسئله را قبول کنیم، یا نکنیم حقیقت دارد.۲) وضوح

علیرغم موقعيت واقعی، مسئله ی اصلی توانایی در دیدن تصویر بزرگ هست.

شما همیشه می توانید غذای خود را با تکیه بر چشمهایتان سفارش دهید، اما بهتر هست غذایی را سفارش دهید که برطبق اشتها و میل شما باشد.

این مسئله در کار و زندگی به طور کلی نیز مصداق دارد.

به خاطر نامحدود بودن خواسته هایمان (نیازهای ما محدود هست، خواسته هایمان نامحدود هستند)، همه نوع کاری را امتحان میکنیم.

افرادی که چند شیفت کار می نمايند یا کار قسمت های مختلف یک شرکت را برعهده می گیرند مثال هایی از این مسئله هستند.

همین روشن می کند که چرا بعضی از افراد با هستعداد وقت خود را صرف کرده و از نردبان ترقی بالا می روند.۳) وحدت

خیلی از ما برای انجام کار تا حد ممکن خودمان را به رنج و سختی می اندازیم.

برای این کار ابتدا باید این مسئله را قبول کنیم که اگر حتی بخواهیم برای خود امپراطوری هم بسازیم، به تنهایی قادر نیستیم، و نیازمند یک تیم هستیم، اون هم از بهترین افراد.۴) اطمینان

بسیاری از انسانهای بزرگ در عرصه ی تجارت و کار شکست خوردند، چون نمیتوانستند کسانی را پیدا نمايند که به اونها برای رسیدن به اهدافشان کمک نمايند.

پیشبرد هدف ها به تنهایی ممکن نیست.در زندگی وصلت و پیوند نشانگر مشارکت هست.

در کار، شرکت ها و انجمن ها فقط مشارکت مسئله ی پايه ی نیست، بلکه قرارداد هست که یک نفر قدرت و نفوذ بیشتری دارد.

رئیس و رهبر باید اطمینان کافی به زیر دستان داشته باشد و به اونها اجازه دهد که با او برای رسیدن به هدف ها گام بردارند.۵) ظرفیت

بیشتر از اطمینان، یکی از خصوصیات خوب رهبران و مدیران، داشتن ظرفیت این هست که کنار باستند و بگذارند دیگران هم خود را نشان دهند.

اگر رئیسی فکر کند که خودش توانایی بیشتری برای انجام کارها را دارد و از اینکه همواره مجبور هست کناری بایستد و کار زیردستان را نظاره کند در عذاب باشد، نشان دهنده ی این هست که ظرفیت ریاست ندارد.۶) صداقت

اگر می خواهید همکاران یا زیر دستانتان به شما وفادار و صادق باشند، باید شما هم از خود صداقت و صمیمیت نشان دهید.

درمورد انتظاراتتان از اونها و کارهایی که میتوانید درعوض برایشان اجرا کنید کاملاً صادق باشید.

این صداقت شماست
که باعث میشود زیردستان هر کاری برایتان اجرا کنند.۷) کلاس

کلاس در اینجا به معنای بالا بردن روحیه اطرافیانتان هست.

وقتی شما دیگران را ترغیب به بالا رفتن و ترقی می کنید، خواهید دید که همیشه انرژی که به اونها دادید را به یاد خواهند داشت و به شما برای پیشبرد هدفتان کمک مینمايند.۸) جاذبه

اسکندر فردی پرجاذبه و یکی از مهمترین شخصیت های سکولار در طول تاریخ هست که امپراطوری پرقدرت ایرانیان را شکست داد.

او می دانست و معتقد بود که فقط با کمک سربازانش هست که می تواند دنیا را تصاحب کند، اما چون برنامه نداشت شکست خورد.


۹) شخصیت

شخصیت شما، انعکاسی از اطرافیان شما هست.

افرادی که کنار شما هستند باید افرادی وفادار باشند و به خاطر شما هرکاری اجرا کنند.

این را همیشه به یاد داشته باشید، بدون اونها شما هیچ چیز نیستید.

87:

این جزء طبیعت انسان هست که گاهی اوقات گله و شکایت کـنـد، اما آیا ممکن هست تداوم این گله و شکایت ها موقعيت کسـب موفقیت را از شما بگیرد؟

همه ما کسانی را می شناسیم که هر وقت اونها را میبینید، در حــال شکایت کردن هسـتند.

ایـن افـراد تـاثـیر مـنـفی بر روی شما می گذارند و روحیه تان را ضعیف می نمايند.کمی فکر کنید...خودِ شما یکی از این شاکیان روزگار نیستید؟ شاید به اندازه بدترین اونها نباشید ولی ممکن هست خیلی وقت ها گله و شکایت هایتان راه موفقیت را به رویتان ببندد.افراد موفق سعی می نمايند بیشتر وقت ها مثبت باشند و مثبت بیندیشند.
گله و شکایت هایشان همیشه توام با توجیه منطقی هست، مثلاً وقتی یک پیمان کار یا کارمند مایوسشان کرده هست.


اما خیلی زود از این حالت بیرون می آیند و سعی مینمايند باز هم از دریچه مثبت به مسئله نگاه نمايند.اگر به حرف های این شاکیان روزگار درمورد موانعی که در سر راه موفقیت اونها بوده هست گوش دهید، خواهید دید که همه حرفهایشان فقط توجیه ضعف های خودشان و بهانه تراشی هست.این آدم ها به جای مواجه شدن با این موانع و کنار آمدن با اونها، مثل یک دشمن با اونها برخورد می نمايند و فکر می نمايند فقط به خاطر وجود این موانع بوده که در کارشان موفق نشده اند.

به جای این کارها، اونها باید یاد بگیرند که از دریچه مثبت به این موانع نگاه نمايند و ببینند که از چه طریقی می توانند از این موانع عبور کرده و بر مشکلات فائق آیند.


شکایت کردن فقط شانس موفقیت را از شما می گیرد، و هیچ سودی ندارد.


افرادی که سعی می نمايند با دیدی مثبت به اطرافشان نگاه نمايند و کمتر شکایت مینمايند، در زندگی خود بیشتر موفق می شوند. اونها طریقه برخورد با مشکلات و موانع مختلف و عبور از اونها را می دانند.

ممکن هست گه گاه خسته و درمانده شوند، اما خوشبینی و مثبت اندیشیشان اونها را به ادامه راه تشویق می کند.از قدیم فرموده اند که موفقیت، موفقیت می آورد.
اما این هم کاملاً درست هست که شکست و ناامیدی هم به دنبال خود شکست و ناامیدی بیشتری می آورد.

اون افرادی که عادت به شکوه و شکایت دارند، باید سعی نمايند از این حباب منفی بافی و منفی گرایی خو بیرون آیند و به دنیا با دید مثبت نگاه نمايند.شکایت کردن به دوستان، اقوام و خانواده هیچ دردی را درمان نمی کند، فقط با این کار این حس منفی را به دیگران هم انتقال می دهید و کم کم دوستانتان از اطرافتان دور می شوند و از برخورد و صحبت کردن با شما گریزان می شوند.

مطمئناً کسی دوست ندارد شخصی موجی از افکار و احساسات منفی را به او تحمیل کند.پس اگر سپس تفکر صادقانه با خود متوجه شدید که شما هم جزئی از این منفی بافان و شکایت نمايندگان هستید، الان وقت تغییر رسیده هست.

سعی کنید با واکنشی مثبت به مشکلات و موانع، اونها را از سر راه موفقیت خود بردارید.

و به جای بهانه تراشی به دنبال راه هایی مثبت برای کنار آمدن با اونها باشید.

88:

قانون جهانى موفقيت از برايان تريسى

1- قانون علت و معلول:
هر چیز به دلیلی رخ می دهد .

برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت ‌‌‌یا علت‌های بخصوصی وجود دارد ، چه از اونها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید .

چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .

2- قانون ذهن:
همه‌‌‌ی علت‌ها و معلول‌ها ذهنی هستند .

افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند .

افکار شما آفریننده اند .

شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره‌‌‌ی اون بیشتر فکر می کنید .همیشه درباره‌ی چیز‌هایی فکر کنید که واقعا طالب اون هستید و از فکر کردن درباره‌‌‌ی چیزهایی که خواستار اون نیستید اجتناب کنید .


3- قانون عینیت‌‌‌ یافتن ذهنیات:
دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست .

کار اصلی شما در زندگی این هست که زندگی مورد علاقه‌‌‌ی خود را در درون خود ایجاد کنید .زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات اون مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا وقتی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید .

4- قانون رابطه‌‌‌ی مستقیم:
زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست .

بین طرز فکر و احساسات درونی شما از‌‌‌یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد .

5- قانون باور:
هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود .

شما اونچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه اون چیزی را می بینید که قبلا به عنوان‌‌‌یک باور انتخاب کرده اید .

پس باید :

- باور‌های محدود نماينده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید .
- اونها را از بین ببرید .
6- قانون ارزش‌ها:
نحوه‌‌‌ی عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش‌ها و اعتقادات شما هماهنگ هست .اونچه براستی ارزش‌هایی را که واقعا به اون اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه فرموده‌ها ، اعمال و انتخاب‌های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت هست
7- قانون انگیزه:
هر چه می گویید‌‌‌یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته‌ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد .

این کار ممکن هست بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.

رمز موفقیت دو چیز هست :
- تعیین اهداف و برنامه ریزی برای اونها .
- مشخص کردن انگیزه‌ها .
8- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه:
ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه‌‌‌ی فرموده‌ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ هست .ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه اونرا برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد و‌‌‌یا از پیشرفت باز دارد .
9- قانون انتظارات:
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامورتان امکان وقوع پیدا می کند .شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد .
10- قانون تمرکز:
هر چیزی که ذهن خود را به اون مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند .هر چیزی که روی اون تمرکز کنید و مرتبا به اون فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند .

بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب اون هستید .

89:

11- قانون عادت:
حداقل 95% از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت هست ، خواه عادت‌های مفید و خواه عادت‌های مضر .
شما می توانید عادت‌هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند در خود پرورش دهید .

به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام اونرا ادامه دهید .

12- قانون جذب:
شما مرتبا افکار ، ایده‌ها و موقعیت‌هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید ، خواه افکار منفی خواه افکار مثبت .شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید ، ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی‌های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید .
13- قانون انتخاب:
زندگی شما نتیجه‌‌‌ی انتخاب‌های شما تا این لحظه هست .چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید ، کنترل کامل زندگی تان و تمامی اونچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست .
14- قانون تفکر مثبت:
برای موفقیت و شادی در تمام جنبه‌های زندگی تفکر مثبت امری ضروری هست .شیوه‌‌‌ی تفکر شما نشان دهنده‌‌‌ی ارزش‌ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .
15- قانون تغییر:
تغییر غیر قابل اجتناب هست و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت هست .
کار شما این هست که هستاد تغییر باشید نه قربانی اون .
16- قانون کنترل :
این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید بستگی به این دارد که فکر می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید .سلامتی ، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید .


17- قانون مسئولیت:
هر جا که هستید و هر چه که هستید بخاطر اون هست که خودتان اینطور خواسته اید .مسئولیت کامل اونچه که هستید ، اونچه که بدست آورده اید و اونچه که خواهید داشت بر عهده‌‌‌ی خود شماست .
18- قانون پاداش:
عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد .

شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را می گیرید .همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید .

اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل هست که بیشتر می بخشید .


19- قانون خدمت:
پاداش‌هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد .هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی‌های خود را افزایش دهید ، در عرصه‌های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید .

20- قانون تاثیر تلاش
همه‌‌‌ی امیدها ، رویاها ، هدف‌ها و آرمان‌های شما در گرو سخت کوشی شماست .هر چه بیشتر تلاش کنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید .هیچ راه میانبری وجود ندارد .

90:

21- قانون آمادگی
شانس در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی هست .

عملکرد خوب نتیجه‌‌‌ی آمادگی کامل هست که مراحل کسب اون اغلب از هفته‌ها ، ماه‌ها و سال‌ها قبل آغاز می شود .در هر حوزه ای موفق ترین افراد اونهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد نا موفق وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار می نمايند .

22- قانون حد توانایی
هیچ وقت برای انجام همه‌‌‌ی کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست .هر جه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا می کنید .

اما اگر بخواهید بیش از حد حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگیرید نتیجه ای جز این نخواهد داشت که بفهمید توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد .

23- قانون تصمیم
مصمم بودن از ویژگی‌های پايه ی افراد موفق هست .در زندگی شما هر جهشی در جهت پیشرفت ، هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشید .
24- قانون خلاقیت:
ذهن شما می تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و اون را باور داشته باشد دست‌‌‌یابد .هر نوع پیشرفتی در زندگی تان با‌‌‌یک ایده آغاز می شود و چون توانایی شما در ایجاد ایده‌های جدید نا محدود هست آینده‌‌‌ی شما نیز محدودیتی نخواهد داشت .


25- قانون انعطاف پذیری:
در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید ، اما در مورد روش دستیابی به اونها انعطاف پذیر باشید .در عصر تحولات سریع ، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز ، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط پايه ی موفقیت هست .
26- قانون هستقامت:
معیار ایمان به خود ، توانایی هستقامت در برابر سختی‌ها ، شکست‌ها و نا امیدی‌هاست .استقامت ویژگی پايه ی موفقیت هست .

اگر شما به اندازه‌‌‌ی کافی هستقامت کنید ، طبیعتا سرانجام موفق می شوید .

27- قانون صداقت:
خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش‌ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید .
همیشه با اون بهترین ِ بهترین‌ها که در درون شماست صادق باشید .
28- قانون احساس:
شما در فکر کردن ، درک کردن و تصمیم گرفتن صد% احساسی عمل می کنید .

با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید .از اونجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان هست ، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده‌‌‌ی شما در کنترل افکارتان دارد .

29- قانون خوشبختی:
کیفیت زندگی تان را احساس شما در هر لحظه تعیین می کند و احساس شما را تفسیر شما از وقایع پیرامونتان تعیین می کند نه خود وقایع .هرگز برای اینکه تجربه‌‌‌ی خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست .

کافی هست گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید .

30- قانون جایگزینی:
ذهن خودآگاه شما در اون واحد فقط می تواند‌‌‌یک فکر را در خود جای دهد ،‌‌‌یا مثبت‌‌‌یا منفی .

شما می توانید با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست پیدا کنید .ذهن مانند باغی هست که در اون‌‌‌یا گل می روید‌‌‌یا علف هرز .

91:

31- قانون اظهار:
هر فرموده ای تاثیری به جا می گذارد .

وقتی چیزی را با حالتی سرشار از احساس به خودتان می گویید ، افکار ، ایده‌ها و رفتارهایی هماهنگ با همان کلمات بوجود می آید .فقط راجع به چیز‌هایی فکر کنید که طالب اون هستید و راجع به اونچه که طالب اون نیستید فکر نکنید .

32- قانون عکس العمل:
افکار و احساسات شما تعیین نماينده‌‌‌ی اعمال شماست و اعمال شما نیز به نوبه‌‌‌ی خود تعیین نماينده‌‌‌ی افکار و احساسات شماست .اگر برخوردی مثبت ، خوشایند و خوش بینانه داشته باشید ، فردی مثبت ، خوشایند و خوش بین خواهی شد .

33- قانون تجسم:
دنیای پیرامون شما تصویری از دنیای درون شماست .

تصاویر ذهنی که به اون مشغول هستید افکار ، احساسات و رفتار شما را تحت تاثیر برنامه می دهد .

هر چیزی که به روشنی و با تمام وجود تجسم کنید نهایتا در زندگی شما به واقعیت می پیوندد .
34- قانون تمرین
هر چیزی را که مرتبا تمرین کنید تبدیل به‌‌‌یک عادت جدید می شود .

شما می توانید رویکرد‌ها ، توانایی‌ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید ، به این صورت که قوانین موفقیت را برای خود اونقدر تکرار کنید تا جزئی از شخصیت شما شوند .

35- قانون تعهد
کیفیت عشق و طول مدت‌‌‌یک دوستی رابطه‌‌‌ی مستقیم با عمق تعهد هر دو نفری دارد که می خواهند با‌‌‌یکدیگر رابطه‌‌‌ی موفقی داشته باشند .نسبت به کسانی که برایشان اهمیت زیادی قایل هستید از صمیم قلب و بی قید و شرط متعهد باشید .
36- قانون ارزش
شما همیشه به سوی کسانی که با شما ارزش‌ها ، باورها و اعتقادات مشترکی دارند و با اونها توافق دارید ، جذب می شوید .عشق کور نیست .
37- قانون تفاهم
میزان تفاهم شما با هر کس بستگی به این دارد که تا چه حد ارزش‌ها ، رویکردها ، هدف‌ها و باورهای مشترکی دارید .
38- قانون ارتباطات
کیفیت روابط شما را ، کیفیت و کمیت ارتباطات شما با دیگران تعیین می کند .ایجاد و حفظ روابط خوب نیاز به صرف وقت دارد .
39- قانون توجه
شما به چیزی توجه می کنید که اون را بسیار دوست دارید و برایش ارزش قائل هستید .با دقت گوش کردن به دیگران باعث می شود بفهمند که شما اونها را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمینان می شود ،‌‌‌یعنی همان چیزی که پايه ‌‌‌یک ارتباط دوستانه هست
40- قانون عزت نفس
هر کاری که در زندگی انجام می دهید برای حفظ‌‌‌یا افزایش عزت نفس هست .

شما در کنار کسی احساس خوشبختی می کنید که باعث می شود احساس کنید فردی ارزشمند و مهم هستید .هر چه بیشتر سعی کنید که عزت نفس را در دیگران افزایش دهید خودتان را نیز بیشتر دوست خواهید داشت و برای خودتان احترام بیشتری قائل خواهید شد .

41- قانون تلاش غیرمستقیم
در روابط با دیگران غیر مستقیم عمل کردن بیشتر باعث موفقیت می شود .

برای اینکه‌‌‌یک دوست خوب داشته باشید باید‌‌‌یک دوست خوب باشید .

اگر می خواهید روی دیگران تاثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تاثیر بگیرید .

برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان‌‌‌یک فرد دوست داشتنی باشید .
42- قانون تلاش معکوس
هر چه بیشتر تلاش کنید که به زور رابطه‌‌‌ی خوبی با دیگران ایجاد کنید کمتر موفق خواهید شد .برای ایجاد‌‌‌یک رابطه‌‌‌ی خوب کافی هست فقط راحت باشید ، خودتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید .
43- قانون هویت
حساسیت بیش از حد‌‌‌یا شخصی کردن مسائل‌‌‌یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط با دیگران هست .فقط از طریق غیرشخصی کردن ، جدا کردن خود از مسائل و داشتن‌‌‌یک نگرش عینی و واقع بینانه می توانید خوب عمل کنید و با دیگران روابط موثر بربرنامه سازید .
44- قانون بخشش
سلامت روانی شما دقیقا بستگی دارد به اینکه تا چه حد می توانید کسانی را که با اعمالشان به نحوی به شما آسیب رسانده اند براحتی ببخشید .بسیاری از ناراحتی‌ها و بدبختی‌ها ناشی از ناتوانی در بخشیدن دیگران هست .

این عدم توانایی منجر به مقصر شمردن دیگران و احساس کینه و نفرت نسبت به اونها می شود .

45- قانون پذیرش واقعیت
امت تغییر نمی نمايند .

اونها را همان طور که هستند بپذیرید.

سعی نکنید دیگران را عوض کنید‌‌‌یا انتظار داشته باشید تغییر نمايند .

شما نتیجه‌‌‌ی نگرش خودتان را می بینید .

کلید داشتن روابط خوب با دیگران ؛ پذیرش اونها به همان صورتی هست که هستند .
46- قانون کم کوشی
بشر سعی می کند اونچه را که می خواهد با کمترین تلا ش ممکن بدست آورد .

همه‌‌‌ی پیشرفت‌های بشر در زمینه‌‌‌ی تکنولوژی در واقع راه‌های دستیابی به بیشترین برون داد با کمترین درون داد هست .بنابراین همه‌‌‌ی افراد بشر پايه ا تنبلند و همواره به دنبال آسان ترین راه ممکن برای انجام کارها هستند .

47- قانون حداکثر
بشر همیشه سعی می کند در قبال صرف وقت ، پول ، تلاش‌‌‌یا احساس خود بیشترین نتیجه را حاصل کند .

در انتخاب بین کمتر‌‌‌یا بیشتر ، ما همیشه بیشتر را انتخاب می کنیم .بنابراین ، ما امت اصولا در انجام هر کاری حریص هستیم .

این ویژگی فی نفسه نه خوب هست و نه بد .

این فقط‌‌‌یک واقعیت هست .

48- قانون مصلحت
شما همیشه سعی می کنید در سریعترین وقت ممکن و با آسانترین راه به هدف‌هایتان برسید و کمتر به عواقب این کار توجه دارید .شما در هر کاری که انجام می دهید تمایل دارید که از روشی هستفاده کنید که دردسر و مشکلات کمتری ایجاد کند .
49- قانون دوگانگی
شما برای هر کاری که انجام می دهید همیشه‌‌‌یکی از این دو دلیل را ارائه می دهید :
- دلیلی که درست به نظر می رسد
- دلیل واقعی
دلیلی که درست به نظر می رسد دلیلی احترام برانگیز و ظاهرا شرافتمندانه هست .

اما دلیل واقعی این هست که راهی که انتخاب کرده اید در حال حاظر سریعترین و آسان ترین راه برای رسیدن به اهداف شماست .

50- قانون انتخاب
هر کاری که انجام می دهید بر پايه ارزش‌های غالب در اون لحظه هست .

حتی هیچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب هست .هر جا که هستید و هر کسی که هستید به دلیل انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی هست که تا این لحظه گرفته اید .

51- قانون ارزش واقعی
ارزش هر چیز در چشم بیننده هست .

برای هیچ چیز ارزش از پیش تعیین شده ای وجود ندارد .

میزان ارزش هر چیز بهایی هست که کسی حاضر هست برایش بپردازد .کسی که حاضر هست در مقایسه با دیگران بالاترین بها را برای چیزی بپردازد ارزش نهایی اونرا تعیین می کند .

52- قانون تعجیل
شما همیشه ترجیح می دهید که زودتر به آرزوهایتان برسید تا دیرتر .به همین دلیل هست که در تمام عرصه‌های زندگی تان بی برنامه هستید .


53- قانون ارزش نهایی
تعیین نماينده‌‌‌ی بهای اصلی هر محصول اینست که آخرین مشتری‌ها برای آخرین اقلام باقی مانده‌‌‌ی اون ، چقدر حاضرند بپردازند .


54- قانون عرضه و تقاضا
هنگامی که مقدار کالا‌‌‌یا مواد اولیه محدود هست ، افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می شود و برعکس .تشویق باعث افزایش و تنبیه باعث کاهش می شود .

در فعالیت‌های تولیدی ، مالیات و مقررات در حکم تنبیه عمل می نمايند و در فعالیت‌های غیر تولیدی ، سود و مزایا به عنوان پاداش عمل می کند .

55- قانون کهن (Kohen)
همه چیز قابل بحث و مذاکره هست .
چه در خرید و چه در فروش ، هر پیشنهاد قیمت‌‌‌یا شرایطی از سوی‌‌‌یکی از طرفین معامله در صورتی بهترین پیشنهاد هست که بازار ، اونرا بپذیرد .همیشه برای رسیدن به قیمت بهتر صحبت کنید .
56- قانون داوسن (Davson)
اگر بدانید چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید ، همیشه می توانید معامله‌‌‌ی بهتری اجرا کنید .
همیشه بیشتر از اونچه در نظر دارید مطالبه کنید .

هرگز اولین قیمت پیشنهادی را نپذیرید .

عجله نکنید و سپس قیمت بهتری را درخواست کنید .


57- قانون تعیین مهلت
تعیین مهلت‌‌‌یکی از جنبه‌های ضروری معامله هست .

هرگاه پیشنهادی می دهید ، برای رد‌‌‌یا قبول اون مهلتی تعیین کنید .

اما اگر طرف مقابل برای شما مهلتی تعیین کند ، کافی هست بگویید : " اگر فقط همین قدر وقت دارم جواب من منفی هست " .
58- قانون شرایط پرداخت
شرایط پرداخت‌‌‌یک معامله از سایر شرایط ، حتی از قیمت مهمتر هست .
شما معمولا می توانید هر قیمتی را بپذیرید اگر شرایط پرداخت مطلوب باشد .


59- قانون آمادگی
80% موفقیت در معاملات بستگی به این دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنید .
قبل از معامله حتما اطلاعات لازم را جمع آوری کنید ، کارهای مقدماتی را اجرا کنید و از صحت فرضیات خود اطمینان حاصل کنید .
60- قانون جابجایی
قبل از معامله خود را به جای طرف مقابل بگذارید و پیش بینی کنید که او قصد دارد چگونه معامله را پیش ببرد .
هنگامی که از موقعیت طرف مقابل درک درستی پیدا کردید ، بهتر خواهید توانست معامله را به نفع خود به انجام برسانید .

92:

با تشکر از خانم Ruya

93:

علاقه به هدف ....براي موفقيت بايد عاشق كار و هدف خود باشيد البته بدون علاقه به هدف هم مي توان موفق شد ولي اين موفقيت عميق و پرشكوه نخواهد بود.

اگر به كار خود علاقه مند نيستيد و نمي توانيد واقعيات را عوض كنيد سعي كنيد خود را عوض كنيد و در خود علاقه ايجاد كنيد.

به جنبه هاي مثبت كار خود فكر كنيد و سعي كنيد اونها را در كار خود پر رنگ تر كنيد سعي كنيد نقاط مثبت جديدي در كار خود كشف و حتي ايجاد كنيد.

براي اين كار لازم نيست كار خارق العاده اي اجرا کنيد، حتي تميز و مرتب كردن ميز كار هم به شما كمك مي كند.

روابط عمومي خود را قايشان كنيد.

شايد تا به حال به افراد موفق زيادي در محل كار خود برخورد كرده ايد و اونها را خوش شانس بدانيد ولي در بيشتر اونها يك نقطه مشترك مي بينيد و اون روابط عمومي قايشان هست.

و اين همان چيزي هست كه براي شما شانس مي آورد.

اگر شما در اين زمينه ضعف داشته باشيد از بسياري از موقعيت هايي كه ممكن هست براي شما پيش آيد حتي خبر دار هم نمي شايشاند.

اگر روابط عمومي شما ضعيف هست اون را به نقطه قوت خود تبديل كنيد.

سعي كنيد گوش كردن را ياد بگيريد يعني هنگام صحبت با ديگران طوري رفتار كنيد كه اونها بدانند به اونها توجه داريد.

گاهي اوقات يك احوال پرسي يا يك لبخند ساده بسياري از مشكلات را حل مي كند.

اين را بدانيد كه احترامي كه افراد به شما مي گذارند بازتابي از رفتار شما با اونها هست به عبارت ديگر وقتي كه به ديگران احترام بگذاريد به شما احترام گذاشته مي شود.

در پايان بايد خدمت شما عرض كنم كه اين علاقه هست كه باعث مي شود در كار خود پشتكار و خلاقيت داشته باشيد.

94:

رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس
آیا موفقیت شما را خوشحال می‌‌کند یا خوشحالی شما را موفق می‌‌کند؟

روانشناسان و اقتصاددانان بحث درباره این موضوع را بسیار ضروری می‌‌دانند.

در ظاهر موفقیت باعث خوشحالی انسان‌ها می‌‌شود چون در هر حال از شکست بهتر هست، اما در واقع داشتن یک روحیه شاد که از اون به عنوان احساسات مثبت یاد می‌‌شود، انسان‌ها را موفق می‌‌سازد.


به فرموده محققاناحساسات مثبت ناشی از خوشحالی یافتن دوست، داشتن رابطه شاد با همسر و برقراری یک رابطه طولانی مدت با یک دوست و خوب پول درآوردن در سلامت افراد موثر هست.

از تحقیقات دیگر دانشمندان مشخص شده هست که دوستی، عشق، احترام و حمایت اجتماعی و یک کارمند نمونه بودن به اندازه خوش بین بودن و مثبت فکر کردن در سلامتی افراد موثر هست.محققان در مراحل مختلف سوال‌هایی را مطرح کردند از جمله اینکه آیا افراد شاد بطور کل افراد بهتری هستند یا بهتر با دیگران همکاری یا مشارکت می‌‌نمايند یا سیستم ایمنی محکم‌تری را دارند.

جواب تمامی این سوال‌ها مثبت هست.

افراد شاد مشکلات دیگران را بهتر حل می‌‌نمايند و بهتر با دیگران ارتباط بربرنامه می‌‌نمايند.

از سوی دیگر برخی از محققان عقاید دیگری دارند.

اونها می‌‌گویند: اگر در زندگی مشکل خاصی نداشته باشید، مثبت بودن و شاد بودن می‌‌تواند بعنوان عاملی بسیار موثر مطرح باشد، اما هنگامی که طوفان‌های مشکلات ما را می‌‌لرزاند دیگر تمایلی به شاد بودن نداریم.

همچنان که بسیاری از مواقع شاد نبودن خود می‌‌تواند یک محرک باشد.

ما در طی روز افراد بسیاری را می‌‌بینیم که ناراحت هستند، اما در عین حال موفق و خلاق هستند.


پس شاد بودن، تنها یک دارایی بزرگ شخصی هست، اما هیچ ضمانتی برای داشتن یک زندگی عالی و خوب نیست.


95:

رمز موفقیت در چیست ؟
اگر می خواهید به جواب این سؤال برسید موارد زیر را بخوانید.
*
دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید.

روشن بودن در این مورد یک شرط پايه ی هست.پیش از شروع کار ، اهداف و تصمیم هایتان را لیست کنید.

*
برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید.

به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید ، به هنگام اجرای اون 5 یا 6 دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد.

*
مهم ترین و ضروری ترین کارهای شما اونهایی هستند که می توانند بیشترین تأثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند.

به جای تمرکز روی سایر کارها ، تمام توجهتان را معطوف این نوع کارها بکنید.

*
قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس اونها را از نظر ارزش و ضرورت اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهم ترین کارهایتان هستید.
*
نتایجی را که باید قطعاً از کارتان به دست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهده کار بر آمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن اونها باشید.
*
هرگز برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی وجود دارد.
*
پیش از شروع کار ، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید.

آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف می شود.

*
هرچه در ارتباط با کارهای ضروری و مهم تان دانش و مهارت بیشتری به دست آورید ، می توانید سریع تر اونها را شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.
*
دقیقاً مشخص کنید چه کاری هست که در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا در آینده می توانید خیلی خوب اجرا کنید.سپس تمام توان خود را در انجام اون به کار گیرید.
*
محدودیت ها و یا شرایط بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید ، عواملی که سرعت شما را در دستیابی به مهمترین اهدافتان تعیین می نمايند.

سپس تمرکزتان را برای از بین بردن این محدودیت ها معطوف کنید.

*
اگر کارها را مرحله به مرحله اجرا کنید ، می توانید بزرگترین و پیچیده ترین کارها را به انجام برسانید.
*
برای انجام کارها خودتان را تحت فشار بگذارید.

تصور کنید که دیگر از عمرتان زیاد باقی نمانده هست و باید هر چه سریعتر کارهایتان را تمام کنید.

*
اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهم ترین و ضروری ترین کارهایتان را در این اوقات اجرا کنید.

به اندازه کافی هستراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.

*
خودتان مشوق خودتان باشید.

در هر شرایط و موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید.

به جای تمرکز بر مشکلات به دنبال راه حل بگردید.

همواره فردی خوش بین و سازنده باشید.

*
روزتان را با سخت ترین کار آغاز کنید ، کاری که می تواند بزرگترین تأثیر را بر خودتان و حرفه تان بگذارد ، و تا وقتی که اون را تمام نکرده اید دست از کار نکشید.
*
کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.
*
برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که به صورت طولانی مدت هر روز وقت کافی برای تمرکز کامل روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید.
*
عادت کنید که کارهای اصلی خودتان را سریع تر اجرا کنید.

به عنوان فردی که کارها را درست و سریع انجام می دهد مشهور شوید.

*
کارهای ضروریتان را دقیقاً مشخص کنید.

سریعاً کار را شروع کنید و سپس بدون توقف تا اتمام 100 % کار پیش بروید.

این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی هست.

امیدوارم که بتوانید این نکات را در زندگیتون به کار بگیرید و از برکات اون بهره مند شوید.

ایرانی لایق اون هست که بهترین باشد پس به سوی بهترین شدن گام برداریم.

96:

اعتماد به نفس یعنی مطابق میل خود زندگی كردن


1.

هر چقدر كارتان را بهتر اجرا کنید خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفستان نیز بیشتر خواهد شد.


2.

شما هنگامی واقعاً خوشحال هستید و اعتماد به نفس دارید كه بدانید كارتان را واقعاً خوب انجام داده اید.


3.

پذیرش مسئولیت كامل زندگی تان به شما احساس قدرت فردی و اعتماد به نفس بسیار می دهد.


4.

درست در همین موقعیتی كه هستید با تمام توان و امكاناتتان كار كنید.


5.

شما قابلیت اون را دارید كه در هر كاری كه برایتان ارزشمند هست خیلی خوب عمل كنید.


6.

احساس رشد و پیشرفت مداوم منبع شفرمود انگیزی برای ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس هست.


7.

داشتن توانایی زیاد و مهارت كامل در كار احساس اعتماد به نفسی تزلزل ناپذیر در شما ایجاد می كند.


8.

لازمه اعتماد به نفس داشتن سلامتی كامل و انرژی زیاد هست.


9.

كنترل محیط پیرامون خود را در دست بگیرید و از مثبت و سازنده بودن اون اطمینان حاصل كنید.


10.

در انتخاب چیزهایی كه می بینید، تماشا می كنید، می شنوید و به اونها گوش می دهید ، دقت كنید.

همواره تأثیرات مثبت محیط را به خود جذب كنید.


11.

قابلیت كنترل محیط برای داشتن احساس اعتماد به نفس و تفكر مثبت ضروری هست.


12.

همیشه از قبل خود را برای داشتن واكنش مثبت و سازنده نسبت به هر مشكلی آماده كنید.


13.

انتظار مثبت را به صورت یك دیدگاه در خود پرورش دهید و به خود اطمینان دهید كه از هر موقعیتی می توانید نتایج مثبت و سازنده به دست آورید.

14.

تحت هر شرایطی از معاشرت با افرادی كه تفكر منفی دارند خودداری كنید .

این افراد بزرگ ترین مخرب اعتماد به نفس و عزت نفس شما هستند.


97:

براي ارزش‌هاي‌تان ارزش قائل شايشاند: اگر بقيه ارزش‌هاي شما را بي‌ارزش مي‌دانند اصلا به اون‌ها اهميت ندهيد.

ممکن هست شما دوست داشته باشيد کتاب و مقاله‌هايي راجع به موفقيت و زندگي بخوانيد اما نگرانيد که ممکن هست دوستان‌تان به شما بخندند.


ماجرا هرچه که هست به اهداف و ارزش‌هاي خودتان پايبند باشيد، خيلي از افراد (حتي اگر به زبان نياورند) وقتي ببينند شما چطور براي رسيدن به اهداف‌تان تلاش مي‌کنيد شما را با خود تحسين مي‌نمايند.


به ياد داشته باشيد شما مجبور نيستيد همه را راضي نگه داريد: حتي اگر بخواهيد هم نمي‌توانيد همه را راضي نگه داريد، پس اصلا تلاش هم نکنيد.

ياد بگيريد به اونچه برخلاف ارزش‌ها و اهداف شما هست «نه» بگايشانيد.

شهامت داشته باشيد که گاهي خلاف اونچه اکثريت فکر مي‌نمايند بگايشانيد و اظهارنظر کنيد، اگر واقعا به نظرتان اعتقاد داريد.


البته طبيعي هست که در زندگي هر کس افرادي هستند که شما دوست داريد اونها را راضي و خوشحال نگه داريد، همسرتان، فرزندان‌تان يا رييس‌تان.

اما به طور کلي نظر و افکار اکثر افراد واقعا تاثيري رايشان شما نخواهد داشت.

به اضافه اينکه اگر شما واقعا خودتان باشيد افرادي را دور خود خواهيد داشت که شما را به خاطر خودتان مي‌خواهند.

اين بهتر از اين نيست که نقش بازي کنيد تا همه را راضي نگه داريد؟

98:

61- قانون اشتیاق: از طرفین معامله ، اونکه از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای بدست آوردن بهترین قیمت دارد .شما تنها در صورتی می توانید معامله را اجرا کنید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت از خیر معامله بگذرید .
62- قانون عمل متقابل:
امت ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به اونها می کنید متقابلا پاداش شما را بدهند .در معامله با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض امتیازات بزرگتری بدست آورید .
63- قانون عدم ختم معامله:
هیچ معامله ای تمام شده نیست .

اگر اطلاعات جدیدی بدست آوردید که باعث شد از شرایط معامله راضی نباشید از طرف دیگر معامله بررسی مجدد شرایط را تقاضا کنید .


64- قانون وفور نعمت:
ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می کنیم ، جهانی که در اون گنجینه‌‌‌ی عظیمی از ثروت برای تمام کسانی که طالب اون هستند وجود دارد .برای دستیابی به هستقلال مالی همین امروز برای افزایش ثروت خود تصمیم بگیرید و سپس همان کاری را اجرا کنید که دیگران پیش از شما برای رسیدن به همین هدف انجام داده اند .
65- قانون معاوضه
پول وسیله‌‌‌ی معاوضه‌‌‌ی خدمات و تولیدات‌‌‌یک نفر هست با خدمات و تولیدات شخص دیگر .میزان درآمد شما در هر وقت بازتاب ارزشی هست که دیگران برای کار شما قائل هستند .
66- قانون سرمایه:
سرمایه عبارت از دارایی‌هایی هست که می توان برای تولید پول نقد از اون هستفاده کرد .

باارزش ترین دارایی شما توانایی کسب درآمد هست .

منابع جسمانی ، ذهنی و عقلانی شما که مرتبا در حال رشد و تغییر هست سرمایه‌‌‌ی شخصی شماست .

67- قانون پس انداز:
همیشه اول از همه حق خودتان را بدهید .

آزادی مالی از اون کسانی هست که همیشه حداقل ده % از درآمد خودرا پس انداز می نمايند .

اگر نمی توانید پول پس انداز کنید ، هستعداد ثروتمند شدن ندارید .
68- قانون نگهداری:
اینکه چقدر درآمد داریم مهم نیست ، بلکه نکته‌‌‌ی مهم اینست که چه مقدار از اون را می توانید نگه دارید .افراد موفق وقتی که درآمد خوبی دارند پس انداز می نمايند و در نتیجه وقتی درآمد کمی دارند پشت گرمی مالی دارند.
69- قانون پارکینسون:
مخارج معمولا اونقدر افزایش پیدا می کند تا اینکه به میزان درآمد برسد.به همین دلیل هست که اکثر امت هنگام بازنشستگی فقیر هستند.
برای اینکه ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید.
70- قانون سرمایه گذاری:
قبل از سرمایه گذاری تحقیقات لازم را به عمل آورید.هنگامی که مشغول انجام تحقیقات مقدماتی برای سرمایه گذاری هستید وقت کافی صرف این کار کنید،درست همانطور که پس از سرمایه گذاری برای پول درآوردن وقت صرف می کنید.هرگز خود را بطور ناگهانی درگیر‌‌‌یک سرمایه گذاری غیر قابل برگشت نکنید.

99:

71- قانون بهره‌‌‌ی مرکب:
جمع آوری پول و افزایش دادن اون از طریق بهره‌‌‌ی مرکب، که هم به اصل سرمایه و هم به سود اون تعلق می گیرد، شما را ثروتمند می کند.رمز دست‌‌‌یابی به هستقلال مالی از طریق پس انداز این هست که پول را کنار بگذارید و هرگز به هیچ دلیلی به اون دست نزنید.

72- قانون برآیند:
موفقیت مالی بزرگ برآیند صدها، بلکه هزارها، تلاش کوچک هست که ممکن هست هرگز توسط کسی دیده‌‌‌یا تحسین نشده باشد.

برای ثروتمند شدن هیچ راه سریع‌‌‌یا آسانی وجود ندارد.

73- قانون جذب:

جمع آوری پول موجب می شود که پول بیشتری به سوی شما جذب شود.در حین جمع آوری پول ، تفکر مثبت در مورد اون شما را تبدیل به چیزی شبیه آهن ربا می کند، با این تفاوت که شما پول را به سوی خود جذب می کنید.74- قانون اشتیاق:

برای ثروتمند شدن باید اشتیاق شدیدی برای این کار داشته باشید .

اشتیاقی اندک‌‌‌یا علاقه ای مختصر کافی نیست.شدت علاقه‌‌‌ی خود را می توانید با مشاهده‌‌‌ی فعالیتهای خود بسنجید .

آیا این فعالیتها با ثروتمند شدن هماهنگی دارد‌‌‌یا نه؟


75- قانون هدف:

قطعیت هدف نقطه‌‌‌ی آغاز ثروتمند شدن هست.

برای ثروتمند شدن باید تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید.

اون را‌‌‌یادداشت کنید و سپس برای دست‌‌‌یابی به اون برنامه ریزی کنید .

تمام امتان موفق افکارشان را روی کاغذ می آورند.


76- قانون ثروتمند کردن:

تمام ثروت‌های پایدار از طریق ثروتمند کردن دیگران از راه‌های مختلف بوجود می آید.هر چه بیشتر تمرین کنید که در بالا بردن کیفیت زندگی دیگران سهیم شوید ثروتمند شدن شما بیشتر تضمین می شود.


77- قانون کارآفرینی:

مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن این هست که کار موفقی را برای خود طرح ریزی کنید و به مرحله‌‌‌ی اجرا درآورید .

هیچکس با کار کردن برای دیگران ثروتمند نمی شود.

تولیدات‌‌‌یا خدمات شما کافی هست تنها ده % بهتر از رقیبانتان باشد تا راه را برای ثروتمند شدن شما هموار کند.


78- قانون خودساختگى:

بهترین و مطمئن ترین راه برای راه اندازی‌‌‌یک کار جدید این هست که بدون سرمایه‌‌‌یا با مقدار اندک شروع کنید ، و سپس مرحله به مرحله با هستفاده از سود حاصله پیش بروید.

کسانی که با پول خیلی کم شروع می نمايند در مقایسه با کسانی که با پول خیلی زیاد شروع می نمايند احتمال موفقیت بیشتری دارند.


79- قانون آمادگی برای شکست:

آمادگی شما برای شکست خوردن ، تنها معیار واقعی تمایل شما برای ثروتمند شدن هست.شکست پیش نیاز موفقیت بزرگ هست .

اگر می خواهید سریع تر موفق شوید آمادگی شکست خود را دو برابر کنید.


80- قانون ریسک:

در هر کاری ، بین میزان ریسک پذیری و احتمال شکست رابطه‌‌‌ی مستقیم وجود دارد.کارآفرینان موفق کسانی هستند که برای سود بیشتر خطرات کار را تجزیه تحلیل می نمايند و به حداقل می رسانند.

100:

از «انتقاد به نفس » تا «اعتماد‌به نفس » ...

اعتماد‌ به نفس، مقوله‌ای هست که برای تک تک انسان‌ها از ارزش و اهمیت بسیار زیاد‌ی برخورد‌ار هست.

وقتی‌که صحبت از هسترس و تنش‌های فراوان به میان می‌آید‌، اعتماد‌ به نفس معمولاً یکی از خصوصیات افراد‌ حرفه‌ای به شمار می‌‌رود‌.

بنابراین، این سؤال مطرح می‌‌شود‌، که چگونه می‌‌توان به طور واقعی، اعتماد‌ به نفس را ایجاد‌ کرد‌؟
یکی از جنبه‌هایی که می‌‌توان از اون منظر به اعتماد‌ به نفس نگاه کرد‌، این هست که هر فرد‌ د‌ر خلوت و تنهایی، با خود‌ش چگونه صحبت می‌‌کند‌.

به طور تقریبی هر فرد‌ به طور روزانه د‌ر حد‌ود‌ ۳۰۰ تا ۴۰۰ مرتبه کارهای فرد‌ی‌اش را ارزشیابی می‌‌کند‌.

متاسفانه برای بیشتر افراد‌، این ارزیابی‌ها با اونچه از خود‌شان انتظار د‌ارند‌، فاصله بسیار زیاد‌ی د‌ارد‌ و بیشتر ارزشیابی‌ها شکل انتقاد‌ به خود‌ می‌‌گیرند‌.تحقیقات گویای این مطلب هستند‌ که د‌ر یک فرد‌ معمولی، ۸۰ د‌رصد‌ از این ارزیابی‌ها جنبه منفی د‌ارند و تنها ۲۰ د‌رصد‌ از اونها مثبت هستند‌.
اگر یک اشتباه معمولی کرد‌ه باشید‌، حد‌اقل ۴۵ د‌قیقه د‌ر مورد‌ اون خود‌تان را سرزنش می‌کنید‌: «واقعاً احمقانه بود‌، نمی‌توانم باور کنم که این حرف از د‌هان من د‌رآمد‌ه باشد‌، همه اونها د‌اشتند‌ مرا نگاه می‌‌کرد‌ند‌، احتمالاً وقتی امشب به خانه بروند‌، همه‌شان د‌ر مورد‌ من صحبت خواهند‌ کرد‌!»
اگر هم کارتان د‌ر این حد‌، بد‌ نبود‌ه باشد‌، باز هم یک منشی مخصوص پروند‌ه‌های کارهای اشتباه د‌ارید‌ که د‌ر قسمت ذهن، مشغول به فعالیت هستند‌.

د‌ر این مواقع او د‌ست به کار می‌‌شود‌ و فایل‌های قبلی را چک می‌کند‌: «اجازه بد‌هید‌ که موارد‌ قبلی را بررسی کنم، بله فکر می‌‌کنم شما احمق هستید‌! د‌ر حقیقت هر روز بد‌تر از روز گذشته عمل می‌‌کنید‌، اون روزی را به یاد‌ می‌‌آورم که....» بیشتر ما تبحر خاصی د‌ر کوچک شمرد‌ن خود‌مان د‌اریم و کمتر قاد‌ریم که احساس خوبی د‌ر خود‌مان ایجاد‌ کنیم.حتی اگر وقتی از راه برسد‌ که خود‌تان را به خاطر کار خوبی که انجام د‌اد‌ه‌اید‌ مورد‌ تشویق برنامه د‌هید‌، باز هم این امر برای مد‌ت وقت زیاد‌ی به طول نمی‌انجامد‌.

ما معمولاً عاد‌ت کرد‌ه‌ایم که ارزش موفقیت هایمان را د‌ست کم بگیریم: «من خوش شانس بود‌م!» و یا «همه چیز به وقت مربوط می‌‌شود‌، من باید‌ این کار را یک هفته پیش انجام می‌‌د‌اد‌م!» و «شاید‌ فرد‌ د‌یگری می‌‌توانست این کار را خیلی بهتر از من انجام د‌هد‌.»
آخرین باری که کار خوبی انجام د‌اد‌ید‌ و از شد‌ت خوشحالی نتوانستید‌ پلک بر روی هم بگذارید‌ به چه وقتی باز می‌‌گرد‌د‌؟ شاید‌ هیچ وقت!

البته هر چند‌ از د‌رون، خود‌مان را انتقاد‌ می‌‌کنیم، اما د‌ر عین حال سعی می‌‌کنیم که د‌ر پیش روی د‌یگران خود‌ را به بهترین نحو جلوه د‌هیم.

معمولاً طوری خود‌مان را نشان می‌‌د‌هیم که د‌یگران احساس نمايند‌ ما د‌ر حد‌ود‌ ۹۰ د‌رصد‌ د‌ر کارهایمان به صورت مفید‌ و مؤثر عمل می‌‌کنیم و د‌ر پیش‌روی اونها قبول می‌‌کنیم که انجام اشتباه‌های گاه و بی‌گاه، از خصوصیات انسان‌ها به شمار می‌‌رود‌.

شاید‌ بتوانید‌ د‌یگران را فریب د‌هید‌، اما نمی‌توانید‌ خود‌تان را فریب د‌هید‌.

وقتیکه شما چیزهایی را که از خود‌تان می‌‌د‌انید‌ با چیزی که د‌یگران د‌ر جمع از شما می‌‌د‌انند‌، مقایسه می‌‌کنید‌، د‌رست د‌ر اون وقت هست که احساس شکست عمیقی به شما د‌ست می‌‌د‌هد‌.

وقتیکه به سمت انتقاد‌ فرد‌ی روی می‌‌آورید‌، نهایتاً به د‌نبال عزیزان، شرکا، د‌وستان و رؤسایی می‌‌گرد‌ید‌ که حس اعتماد‌ به نفسی را که ند‌ارید‌ به شما هد‌یه نمايند‌.

متاسفانه د‌ر شرایطی که شما اعتماد‌ به نفس خود‌تان را د‌ر گرو سخنان د‌یگران بگذارید‌، اون وقت کنترل شخصی از د‌ست شما خارج شد‌ه و د‌یگران اون را کنترل خواهند‌ کرد‌.

اگر اونها از تایید‌ کرد‌ن شما د‌ست برد‌ارند‌، اونگاه به شما احساس بی‌فاید‌گی د‌ست خواهد‌ د‌اد‌، اعتماد‌ به نفستان از هم پاشید‌ه شد‌ه و احساس وابستگی بیشتری می‌کنید‌.شما باید‌ از اد‌بیات د‌رستی برای صحبت با خود‌ هستفاد‌ه کنید‌.

شاید‌ اینطور بگویید‌ که : «تو این کار را انجام د‌اد‌ی؟ تو احمقی! آیا کسی تو را د‌ید‌؟ بله تو را د‌ید‌ند‌! آیا اونها می‌‌د‌انند‌ که من تو را می‌‌شناسم؟ منظورم این هست که یاد‌ اون وقتی افتاد‌م که......» چه کسی یک همچین د‌وستی می‌‌خواهد‌؟ د‌رون شما این هستحقاق را د‌ارد‌ که به خوبی با اون رفتار کنید‌.

یاد‌ بگیرید‌ که فضایی را به اشتباهاتتان نیز اختصاص د‌هید‌ و اونها را به عنوان تجربه د‌ر مراحل بعد‌ی زند‌گی به کار بند‌ید‌.


هر چند‌ اشتباه، جزیی از زند‌گی هست، اما ما باید‌ راههایی را پید‌ا کنیم که بد‌ون ضربه زد‌ن به هستعد‌اد‌هایمان تنها از انتقاد‌های سازند‌ه بهره بگیریم.

طوری به انتقاد‌ کرد‌ن نگاه کنید‌ که گویی قصد‌ د‌ارید‌ به عنوان اطلاعاتی د‌ر زمینه بهبود‌ اوضاع و به موفقیت رساند‌ن خود‌تان هستفاد‌ه کنید‌.

هد‌ف شما محکوم کرد‌ن و یا سرزنش نفستان نیست؛ بلکه باید‌ به وسیله انتقاد‌، برای آیند‌ه خود‌تان یک پشتیبان محکم د‌رست کنید‌ که به شما اجازه د‌هد‌ که فرد‌ا خیلی موثر‌تر از امروز عمل کنید‌! شما مانند‌ رانند‌ه‌ای هستید‌ که سوار اتومبیلی د‌ر حال پیشروی به جلو هست و د‌ر اون هیچ گونه ترمزی وجود‌ ند‌ارد‌.

اگر شما وقت زیاد‌ی را صرف نگاه کرد‌ن به آینه عقب بکنید‌، ممکن هست به د‌رختی که د‌ر مقابلتان وجود‌ د‌ارد‌ برخورد‌ کنید‌.

د‌ر حقیقت به همین د‌لیل هست که آینه عقب خیلی کوچک‌تر از آینه جلو هست.

تمرکزتان را از آینه عقب برد‌ارید‌ و بیشتر بر روی آینه جلو تمرکز کنید‌.
قبول اینکه یکبار د‌ر زند‌گی اشتباه کرد‌ید‌، خیلی راحت‌تر و بهتر از این هست که قبول کنید‌ خود‌تان یک اشتباه هستید‌.


پس از اینکه مشکل به خصوصی را شناسایی کرد‌ید‌، می‌توانید‌ با مطرح کرد‌ن ۲ پرسش از خود‌تان بیش از پیش بر روی آیند‌ه‌تان تمرکز کنید‌: اول چه کاری می‌توانید‌ برای تصحیح مشکل انجام د‌هید‌؟ اگر هر گونه عمل سازند‌ه و یا عذرخواهی می‌تواند‌ مشکل شما را حل کند‌، وقتی را فقط به این کار اختصاص د‌هید‌ و پرسش د‌وم که مهمتر هم هست: اگر برنامه هست د‌ر آیند‌ه مجد‌د‌اً چنین مشکل مشابهی برایتان رخ د‌هد‌، چگونه قصد‌ د‌ارید‌ اون را کنترل کنید‌؟ اگر شما یک د‌وست و یا همکار با معرفت و ارزشمند‌ د‌ارید‌، می‌توانید‌ از او کمک بگیرید‌ و مشورت بخواهید‌.

اگر هم ند‌ارید‌، عقاید‌ خود‌ را روی یک کاغذ بنویسید‌ و این سؤالات را از خود‌تان بپرسید‌ و حتی‌الامکان از انتقاد‌های شخصی خود‌د‌اری کنید‌.

وقتی که از گذشته خود‌ چیزهایی یاد‌ بگیرید‌ و روی هستراتژی‌های جد‌ید‌ تمرکز کنید‌، می‌توانید‌ به راحتی د‌ر بازی زند‌گی موفق شوید‌.


اعتماد‌ به نفس وقتی د‌ر شما ایجاد‌ می‌شود‌ که بتوانید‌ از اشتباهات خود‌ د‌رس بگیرید‌ و اونها را کنار بگذارید‌ تا به موفقیت د‌ست پید‌ا کنید‌.

به چالشی که د‌ر مورد‌ یاد‌ گرفتن از اشتباهات فرد‌ی مطرح می‌شود‌، خوش آمد‌ بگویید‌ چرا که اونها مانند‌ شن‌ریزه‌هایی هستند‌ که شما را آماد‌ه تغییر می‌نمايند‌ و سبب می‌شوند‌ تا قد‌م‌های بعد‌ی را محکم‌تر برد‌ارید‌.

سعی کنید‌ د‌ر پایان هر روز خود‌تان را ارزیابی کرد‌ه و میزان کارایی خود‌تان را تخمین بزنید‌.

از تقویم شخصی برای ضبط موفقیت‌های خود‌ هستفاد‌ه کنید‌، ممکن هست شما برند‌ه باشید‌ و خود‌تان هم متوجه نشوید‌ و یا به زود‌ی از یاد‌تان برود‌ بنابراین یاد‌د‌اشت کرد‌ن را از خاطر فراموش نکنید‌.


101:

تیشه به ریشه اعتماد به نفس ....رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس

تا كنون چند بار این جمله را به خود فرموده یا از دیگران شنیده‌اید: «من هرگز خودم را به خاطر این كار نمی‌بخشم» یا «‌ای كاش وقتی پدر و مادرم زنده بودند به اونها محبت می‌كردم» و جملاتی از این دست كه در واقع همان احساس گناهی هست كه اغلب آدم‌ها اون را بارها تجربه كرده‌اند.

كارشناسان بر این باورند كه احساس گناه دو جنبه مثبت و منفی دارد و تشخیص این دو وجه برای برخی واقعاً مشكل هست، اما این بسیار مهم هست كه بدانید چه موقع احساس گناه كردن سودمند و چه موقع زیانبار هست، چرا كه گاهی احساس گناه مثل یك ویروس روحی عمل می‌كند.

نه ویروسی كه شما را بكشد بلكه از نوعی كه همواره شما را خسته نگاه می‌دارد و امیدتان را كاهش می‌دهد و شما را متقاعد می‌كند كه هرگز نمی‌توانید احساس خوبی داشته باشید.

این ویروس حتی می‌تواند آسیب‌های جدی به شما وارد كند.روانشناسان معتقدند وقتی احساس گناه می‌كنید، به نوعی تایید نكردن خود را تقویت كرده و اعتماد به نفس و ارزش‌گذاری به خود را از دست می‌دهید.

وقتی كه در احساس ناشایستگی و احساس گناه به سر می‌برید، مشغول ریشه كن كردن و از بیخ و بن كندن اعتماد به نفس خود هستید.


برنامه گرفتن زیر بار احساس گناه و خود محكوم كردن كم‌كم سبب می‌شود شما باور كنید كه ذاتاً آدم شیطان‌صفتی هستید و یا اینكه هیچ انسانی واقعاً خوب نیست.احساس گناه تلقین منفی می‌كند
برنامه گرفتن زیر بار احساس گناه و محكوم كردن خود كم‌كم سبب می‌شود شما باور كنید كه ذاتاً آدم شیطان‌صفتی هستید و یا اینكه هیچ انسانی واقعاً خوب نیست.

در حالی كه واقعاً چنین نیست.

از طرفی دیگر احساس گناه شما را بیش از حد وظیفه‌شناس می‌كند به طوری كه شما از هر عملی كه نتیجه منفی برای دیگران در بر داشته باشد ناراحت می‌شوید و حتی گاهی موجب می‌شود كه از نیازها و خواسته‌های خودتان چشم‌پوشی كنید.

گاهی اوقات نیز شما را بیش از حد حساس می‌كند و نسبت به عملكرد، كلمات و تصمیمات خود وسواس پیدا می‌كنید و به نشانه‌های عملكرد اشتباهتان در قبال دیگران حساس می‌شوید.

از دیگر آثار منفی احساس گناه بی‌تحركی هست و برای غلبه بر ترس از كردار و فرموداری اشتباه، به‌تدریج تصمیم به سكون، سكوت و ماندن در موقعیت موجود می‌گیرید.

اگر احساس گناه به شكل درست باشد ایجاد تعادل اخلاقی می‌كند

احساس گناه مانع تصمیم‌گیری شما می‌شود.

تصمیم‌گیری درست همواره مهم هست، اما شما مصون از گناه نیستید همچنین شما را از همه هیجانات و احساسات موجودتان غافل می‌كند و شما دیگر قادر نخواهید بود كه از جنبه‌های مثبت زندگیتان لذت ببرید و یا جنبه‌های منفی را تجربه كنید.

گاهی احساس گناه شبیه ماسك عمل می‌كند، ماسكی برای باورهای منفی در مورد خودتان.

شاید شما واقعاً اعتماد به نفس پایینی دارید، اما ادعا می‌كنید كه دلایل این احساس منفی غوطه وری در احساس گناهی هست كه تجربه كرده‌اید.

گاهی هم به‌صورت غلط شما را راهنمایی یا جهت دهی می‌كند.

زیرا باورهای غیرمنطقی چندی در پشت احساس گناه شما وجود دارد.
رموز موفقيت، خودباوري و اعتماد به نفس
احساس گناه همیشه هم بد نیست
كاملا درست هست كه احساس گناه از بسیاری جهات انسان‌ها را آسیب‌پذیر می‌كند، اما بدون حس گناه نیز كمتر شاهد حركت‌های مثبت در جوامع بوده ایم و اگر در انسان‌ها این حس وجود نداشته باشد امكان فساد و تباهی انسان‌ها یا در بهترین حالت، سكون انسان‌ها بسیار وجود دارد.

در واقع احساس گناه مانند بوق ماشین هست.

از بوق برای جلوگیری از خطرات احتمالی هستفاده می‌كنند اما اگر پشت سر هم نواخته شود صدایش بیش از اندازه گوش‌خراش می‌شود.

فرزندانی هستند كه احساس گناه موجب بیداری وجدانشان می‌شود، شوهرانی نیز هستند كه به‌علت احساس گناه از راه كجی كه می‌رفتند بازگشته و قبول مسئولیت كرده‌اند.

می‌توان فرمود گاهی اوقات انتقاد شدید از خود، زمینه بهتر شدن شماست.

اگر احساس گناه به شكل درست باشد ایجاد تعادل اخلاقی می‌كند ، به طور مثال شما می‌خواهید كار خلافی اجرا کنید و وجدان قدم به جلو می‌گذارد و شما را قبل از اون كه ضرری متوجهتان شود هشیار می‌كند و از راه كج منصرف می‌سازد.


یا اینكه اگر غذاهایی مصرف می‌كنید كه برای قلب ضرر دارد، یا اگر اون قدر سیگار می‌كشید كه بدن خود را برای ابتلا به سرطان ریه یا بیماری قلبی مستعد می‌سازید، به‌جاست اگر احساس گناه كنید.

به طور كلی هدف از احساس گناه، احساس خوب داشتن هست یا بهتر بگویم وسیله رسیدن به هدف هست.

102:

81- قانون خوش بيني نابجا:

خوش بيني بيش از حد مانند شمشير دو دم هست که ميتواند هم به شکست و هم به موفقيت منجر شود.در تجارت ، هر کاري دو برابر اونچه فکر مي نماييد هزينه دارد و سه برابر مدت وقتي که پيش بيني مي نماييد به طول مي انجامد.

82- قانون ثبات قدم:

اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه‌‌‌ي کافي ثبات قدم داشته باشيد، بدون ترديد موفق خواهيد شد.موانعي که در حين کار ظاهر مي شود پلکان موفقيت شما هست به شرط اونکه از هر نااميدي و شکستي درس بگيريد.

83- قانون هدف تجارت:

هدف پايه ي تجارت پيدا کردن و حفظ مشتري هست و در هر تجارتي کليه‌‌‌ي فعاليتها بايد بر اين هدف متمرکز باشد.سود نتيجه‌‌‌ي پيدا کردن و حفظ مشتري با روشي مقرون به صرفه هست.84- قانون ساوقت:

يک موسسه‌‌‌ي تجاري مرکب از گروهي از افراد هست که براي تنها هدف خود که همان پيدا کردن و حفظ مشتري هست تشکيل شده هست .

وجود هر کدام از کارکنان بايد براي انجام وظايف موسسه ضروري باشد.


85- قانون رضايت مشتري:

در تجارت هر کسي مشغول حفظ رضايت مشتري هست و هميشه حق با مشتري هست.مشغوليت ذهني تاجران موفق ارائه‌‌‌ي خدمات بهتر به مشتري هست.

86- قانون مشتري:

مشتري هميشه به دنبال بهترين و بيشترين هست با پايين ترين قيمت ممکن.يک برنامه ريزي خوب تجاري ايجاب مي نمايد که شما همواره به منافع شخصي مشتري توجه و بر اون تاکيد داشته باشيد.

87- قانون کيفيت:

کيفيت اون چيزي هست که مشتري مي گايشاند و مشتري هست که در مورد ارزش کالا‌‌‌يا خدمات تصميم مي گيرد.توانايي شما در اضافه کردن ارزش به محصولات و‌‌‌يا خدمات خود تعيين نماينده‌‌‌ي موفقيت شما در بازار هست.88- قانون کهنگي:

هر چيزي که مورد هستفاده برنامه گيرد کهنه خواهد شد.محصولات‌‌‌يا خدمات امروز بدليل تکنولوژي پايشانا و رقابت از همان ابتدا در فرآيند کهنه شدن برنامه مي گيرد.معجزه‌‌‌ي جديد‌‌‌يا محصول جديد شما که برنامه هست به بازار بيايد چيست؟

89- قانون ابتکار

براي شروع راه موفقيت ، داشتن‌‌‌يک ايده‌‌‌ي خوب تنها چيزي هست که به اون نياز داريد.پيشرفت در تجارت نتيجه‌‌‌ي‌‌‌يافتن راههاي سريع تر ، ارزان تر ، بهتر و آسانتر براي انجام‌‌‌يک کار هست.

90- قانون شرایط ضروري موفقيت:

هر کار‌‌‌يا تجارتي بيش از پنج تا هشت عامل ضروري براي موفقيت ندارد .

اين عوامل، تعيين نماينده‌‌‌ي چگونگي عملکرد شما هستند.

کارهايي را که منجر به موفقيت‌‌‌يا شکست شما مي شوند تعيين کنيد و سپس با بهره گيري از اين اطلاعات ، براي داشتن عملکرد بهتر در هر زمينه برنامه ريزي کنيد.


91- قانون بازار:

قيمت واقعي هر کالا بهايي هست که مشتري حاضر هست براي اون کالا در بازار آزاد و رقابتي ، که در اون ساير کالاهاي مشابه نيز وجود دارد ، بپردازد .هميشه حق با بازار هست .

92- قانون تخصصي کردن:

براي موفقيت در تجارت ، بايد ابتدا محصول‌‌‌يا خدمات بخصوصي را انتخاب کنيد و سپس تمام توانايي خود را براي انجام کار با بهترين روش به کار گيريد .يکي از دلايل اصلي شکست در تجارب غير تخصصي کار کردن هست .

93- قانون تمايز:

در‌‌‌يک بازار رقابتي ، محصولات‌‌‌يا خدمات براي کسب موفقيت بايد در نوع خود ايشانژگي منحصر به فردي داشته باشند تا از ساير محصولات و خدمات مشابه متمايز گردند .براي رقابت در بازار ، برتري کالاي شما بايد قابل توجه و قابل تبليغ کردن باشد و چيزي باشد که بازار حاضر باشد به خاطر اون پول پرداخت کند .

94- قانون تعيين خريدار:

موفقيت در تجارت در گرو تعيين گروه‌هايي هست که در بازار ، خريدار توليدات‌‌‌يا خدمات شما هستند مشتريان شما دقيقا چه کساني هستند ؟ کجا هستند ؟علت خريد اونها چيست ؟

95- قانون تمرکز بازار:

موفقيت در بازار در گرو تمرکز کامل بر رايشان مشتريان بخصوصي هست که مي توانند از ايشانژگي‌هاي خاص کالا‌‌‌يا خدمتي که ارائه مي دهيد بيشترين هستفاده را ببرند .تعيين و متمرکز کردن تلاش‌هايتان رايشان اين گروه خاص و اصلي ، رمز سوددهي هست .

96- قانون برتري:

بازار تنها براي عملکرد برتر ، توليدات برتر‌‌‌يا خدمات برتر بهاي عالي مي پردازد .اولين کار در مديريت ، تعيين و بهبود بخشيدن به حوزه اي هست که مي توانيد در اون برتر باشيد .

97- قانون احتمالات:

هر رخدادي به ميزان معيني احتمال وقوع دارد .

براي افزايش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود ، تعداد موارد را افزايش دهيد .هر چقدر کارهاي بيشتري را به دفعات بيشتر امتحان کنيد ، احتمال موفقيت شما نيز بيشتر مي شود .98- قانون وضوح اهداف:

هر چقدر با وضوح بيشتري بدانيد که چه مي خواهيد و حاضريد چه اقداماتي براي دستيابي به اون اجرا کنيد احتمال موفق شدن و رسيدن به اونچه مي خواهيد بيشتر مي شود .روشن بودن اهداف مورد نظر مانند مغناطيسي عمل مي نمايد که اقبال را به سايشان شما مي کشد .

99- قانون جذب:

شما در زندگي ، افراد ، ايده‌ها و موقعيت‌هايي را به سايشان خود جذب مي نماييد که با افکار غالب شما هماهنگ هستند .هنگامي که اهداف شما از مغناطيس اشتياق شما سر شار شد به چيزي دست پيدا مي نماييد که امت به اون شـــانس مي گايشانند .

100- قانون توقعات:

اگر مدام توقع داشته باشيد که اتفاقات خوب برايتان رخ دهد ، ميزان شانس خود را در زندگي افزايش مي دهيد .هر روزتان را ا اين جمله آغاز کنيد : " مي دانم امروز‌‌‌يک اتفاق عالي برايم مي افتد .

"

103:

بیست نکته جهت افزایش اعتماد به نفس
بیست نکته جهت افزایش اعتماد به نفس
یک - توکل به خدا
دو- تمرکز پیشاپیش روی موفقیت
سه- تهیه یک لیست از توانائی ها
چهار- مواظبت از جسم خود
پنج- داشتن تبسم بر لب
شش - داشتن ژست (حالت) مناسب
هفت - تنفس عمیق
هشت - خواب مناسب
نه - گذشت وبخشیدن همه
ده - تشکر از خوبی دیگران
یازده - شکر گزاری در همه حال
دازده - فکر نمودن به اعتماد به نفس
سیزده - تکرا ر عبارات تائیدی مثبت
چهارده - مطالعه کتب الهام بخش و مفید
پانزده - توجه به ظاهر خود
شانزده - احترام به دیگران
هفده - حرف زدن با صدای بلند و جدی
هجده - اضافه کردن بر سرعت راه رفتن تا میزان ۲۵% و تا حد اعتدال
نونزده - جدی بودن هنگام دست دادن
بیست - تسلیت و تبریک فرمودن و هدیه دادن

104:

- تائید و انتقال به تالار روانشناسی.

105:

تبدیل “انتقاد بنفس” به “اعتماد بنفس”

اعتماد به نفس مقوله ای هست که برای تک تک انسان ها از ارزش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

وقتیکه صحبت از هسترس و تنش های فراوان به میان میآید، اعتماد به نفس معمولاً یکی از خصوصیات افراد حرفه ای به شمار می رود.

گرچه اعتماد به نفس از اهمیت فراوانی برخودار می باشد، اما مسئله ای که مطرح می شود، این هست که چگونه می توان به طور واقعی اعتماد به نفس را ایجاد کرد و اونرا زنده نگه داشت؟

یکی از جنبه هایی که می توان از اون منظر به اعتماد به نفس نگاه کرد، این هست که هر فرد در خلوت و تنهایی، با خودش چگونه صحبت می کند.

به طور تقریبی هر فرد به طور روزانه در حدود 300 تا 400 مرتبه کارهای فردی اش را ارزشیابی می کند.

متاسفانه برای بیشتر افراد این ارزیابی ها با اونچه از خودشان انتظار دارند، فاصله بسیار زیادی دارد و بیشتر ارزشیابی ها شکل انتقاد به خود می گیرند.

تحقیقات گویای این مطلب هستند که در یک فرد معمولی، 80% از این ارزیابی ها جنبه منفی دارند، و تنها 20% از اونها مثبت می باشند.

اگر یک اشتباه معمولی کرده باشید، حداقل 45 دقیقه در مورد اون خودتان را سرزنش میکنید: “واقعاً احمقانه بود، نمی توانم باور کنم که این حرف از دهان من درآمده باشد، همه اونها داشتند مرا نگاه می کردند، احتمالاً وقتی امشب به خانه بروند، همه شان در مورد من صحبت خواهند کرد!” اگر هم کارتان در این حد، بد نبوده باشد، باز هم یک منشی مخصوص پرونده های کارهای اشتباه دارید که در قسمت ذهن، مشغول به فعالیت می باشد.

در این مواقع او دست به کار می شود و فایل های قبلی را چک میکند: “اجازه بدهید که موارد قبلی را بررسی کنم، بله فکر می کنم شما احمق هستید! در حقیقت هر روز بدتر از روز گذشته عمل می کنید، اون روزی را به یاد می آورم که….” بیشتر ما تبحر خاصی در خار شمردن خودمان داریم و کمتر قادریم که احساس خوبی در خودمان ایجاد نماییم.

حتی اگر وقتی از راه برسد که خودتان را به خاطر کار خوبی که انجام داده اید مورد تشویق برنامه دهید، باز هم این امر برای مدت وقت زیادی به طول نمی انجامد.

ما معمولاً عادت کرده ایم که ارزش موفقیت هایمان را دست کم بگیریم: “من خوش شانس بودم!” و یا “همه چیز به وقت مربوط می شود، من باید این کار را یک هفته پیش انجام می دادم!” و “شاید فرد دیگری می توانست این کار را خیلی بهتر از من اجرا کند.” آخرین باری که کار خوبی انجام دادید و از شدت خوشحالی نتوانستید پلک بر روی هم بگذارید به چه وقتی باز می گردد؟ هیچ وقت!

106:


البته هر چند از درون، خودمان را انتقاد می کنیم، اما در عین حال سعی می کنیم که در پیش روی دیگران خود را به بهترین نحو جلوه دهیم.

معمولاً طوری خودمان را نشان می دهیم که دیگران احساس نمايند ما در حدود 90% در کارهایمان به صورت مفید و مؤثر عمل می کنیم، و در پیش روی اونها قبول می کنیم که انجام اشتباه های گاه و بی گاه، از خصوصیات انسان ها به شمار می رود.

شاید بتوانید دیگران را گول بزنید، اما نمی توانید خودتان را فریب دهید.

وقتیکه شما چیزهایی را که از خودتان می دانید با چیزی که دیگران در جمع از شما می دانند، مقایسه می کنید، درست در اون وقت هست که احساس شکست عمیقی به شما دست می دهد.

وقتیکه به سمت انتقاد فردی روی می آورید، نهایتاً به دنبال عزیزان، شرکا، دوستان و رئوسایی می گردید که خاطر شما را از خودتان جمع نمايند و حس اعتماد به نفسی را که ندارید به شما هدیه نمايند.

متاسفانه در شرایطی که شما اعتماد به نفس خودتان را در گرو سخنان دیگران بگذارید، اونوقت کنترل شخصی از دست شما خارج شده و دیگران اونرا کنترل خواهند کرد.

اگر اونها از تایید کردن شما دست بردارند، اونگاه به شما احساس بی فایدگی دست خواهد داد، اعتماد به نفستان از هم پاشیده شده و احساس وابستگی بیشتری میکنید.


شما نباید اونطوری که با دیگران صحبت می کنید با خودتان هم به همان طریق صحبت کنید! شاید اینطور بگویید که : “تو این کار را انجام دادی؟ تو احمقی! آیا کسی تو را دید؟ بله تو را دیدند! آیا اونها می دانند که من تو را می شناسم؟ منظورم اینه که یاد اون وقتی افتادم که……” چه کسی یک همچین دوستی می خواهد؟ اگر یک مدیر با کارمندش اونطوری که شما با خودتان صحبت میکنید، حرف بزند، کارمند می تواند به راحتی از مدیرش شکایت کرده و پیروز شود.

درون شما هم این هستحقاق را دارد که به خوبی با اون رفتار کنید.

یاد بگیرید که فضایی را به اشتباهاتان نیز اختصاص دهید و اونها را به عنوان تجربه در مراحل بعدی زندگی به کار بندید.


هر چند اشتباه، جزئی از زندگی هست، اما ما باید راههای را پیدا کنیم که بدون ضربه زدن به هستعدادهایمان تنها از انتقادهای سازنده بهره بگیریم.

طوری به انتقاد کردن نگاه کنید که گویی قصد دارید به عنوان اطلاعاتی در زمنیه بهبود و به موفقیت رساندن خودتان هستفاده کنید.

هدف شما محکوم کردن و یا سرزنش نفستان نیست؛ بلکه باید به وسیله انتقاد، برای آینده خودتان یک پشتیبان محکم درست کنید که به شما اجازه دهد که فردا خیلی موثر تر از امروز عمل کنید!

“اسکات ادم” نقاش فیلم کارتونی “دیلبرت”، با توجه به این دیدگاه، با هم گروهی ناشی تنیس خود برخورد کرد، ماجرا را از زبان خودش بشنویم: “در یکی از تورنومنت ها تنیس با خانمی هم گروهی شده بودم که به تازگی بازی تنیس را یاد گرفته بود.

هر بار که یکی از توپ را خراب می کرد، رو به من می کرد و انتظار داشت که من ناراحت و نا امید شوم و با عصبانیت با او برخورد کنم؛ اما من به جای خشم و ناراحتی، نقشه بعدی را با او در میان می گذاشتم و حرکات مفیدتر را به وی آموزش می دادم.

با انجام چنین کاری من یک پیغام مهم را به او یاد می دادم: گذشته مهم نیست.

من به هیچ وجه قصد نداشتم که او را با تشویق های توخالی و بزرگ کردن های بی مورد بالا ببرم، چرا که این کار راه به جایی نمی برد و اغلب نتیجه خاصی در بر ندارد.

اما می دانستم که اگر او بخواهد بیش از اندازه به اشتباهاتش فکر کند، امکان بروز مجدد اشتباه چند برابر می شود به همین دلیل اغلب بر روی اهداف آینده توجه داشتم و حرکات بعد را با او تمرین می کردم.

خود او نیز تمایل بیشتری به انجام این کار نشان می داد.

پس از گذشت چند روز توانایی های او به طور باور نکردی افزایش پیدا کرد و در نهایت توانستیم برنده تورنومنت شویم.”107:


شما هم با خودتان باید همینطوری رفتار کنید.

مانند اتومبیلی که در حال پیشروی به جلو هست و در اون هیچ گونه ترمزی وجود ندارد.

اگر شما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به آینه عقب بکنید، ممکن هست به درختی که در مقابلتان وجود دارد برخودر نمایید.

در حقیقت به همین دلیل هست که آینه عقب خیلی کوچک تر از آینه جلو می باشد.

تمرکزتان را از آینه عقب بردارید و بیشتر بر روی آینده رانندگی خود تمرکز کنید؛ سعی کنید به هر نحوی که شده خودتان را از حمله های شخصی شایع دور کنید.

از یک پشتیبانی مطمئن درونی بهره بگیرید.

چرا کاری را انجام دادید که کنترل کافی بر روی اون نداشتید؟

قبول اینکه یکبار در زندگی اشتباه کردید، خیلی راحت تر و بهتر از این هست که قبول کنید خودتان یک اشتباه هستید.

من قصد جسارت ندارم، اما برای خودم هم این امر پیش آمده که مشغول رانندگی در بزرگراههای شهرستان تهران بودم و احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم.

مطمئنم که برخی از رانندگان دیگر نیز یک چنین احساسی، درست شبیه به من داشتند؛ اونها حتی توان نداشتند که برای دوستانشان هنگام خداحافظی تمام انگشت های دستشان را تکان دهند.
پس از اینکه مشکل بخصوصی را شناسایی کردید، می توانید با مطرح کردن 2 پرسش از خودتان بیش از پیش بر روی آینده تان تمرکز کنید: اول چه کاری می توانید برای تصحیح مشکل اجرا کنید؟ اگر هر گونه عمل سازنده و یا عذر خواهی می تواند مشکل شما را حل کند، وقتی را فقط به این کار اختصاص دهید؛ و پرسش دوم که مهمتر هم هست: اگر برنامه هست که در آینده مجدداً چنین مسئله مشابهی برایتان رخ دهد، چگونه قصد دارید اونرا کنترل نمایید؟ اگر شما یک دوست و یا همکار با معرفت و ارزشمند دارید، می توانید از او کمک گرفته و مشورت بخواهید.

اگر هم ندارید، عقاید خود را بر روی یک کاغذ بنویسید و این سؤالات را از خودتان بپرسید و حتی الامکان از انتقادهای شخصی خودداری کنید.

وقتیکه از گذشته خود چیزهایی یاد بگیرید و بر روی هستراتژی های جدید تمرکز کنید، می توانید به راحتی در بازی زندگی موفق شوید.

اعتماد به نفس وقتی در شما ایجاد می شود که بتوانید از اشتباهات خود درس بگیرید و اونها را کنار بگذارید تا به موفقیت دست پیدا کنید.

به چالشی که در مورد یاد گرفتن از اشتباهات فردی مطرح می شود، خوش آمد بگویید چرا که اونها مانند شن ریزه هایی هستند که شما را آماده تغییر می نمايند و سبب میشوند تا قدم های بعدی را محکم تر بردارید.

سعی کنید در پایان هر روز خودتان را ارزیابی کرده و میزان کارایی خودتان را تخمین بزنید.

از تقویم شخصی برای ضبط موفقیت های خود هستفاده کنید،

ممکن هست شما برنده باشید و خودتان هم متوجه نشوید و یا به زودی از یادتان برود بنابراین یادداشت کردن را از خاطر فراموش نکنید .

108:

اپدیت شد


68 out of 100 based on 43 user ratings 868 reviews