مقایسه تحلیلی ضریب شکل‌پذیری سازه‌های قاب فولادی با سیستمهای مهاربندی گوناگون


مقایسه تحلیلی ضریب شکل‌پذیری سازه‌های قاب فولادی با سیستمهای مهاربندی گوناگون
یکی از معیارهای اصلی برای تشخیص پایداری سازه‌ها در برابر زلزله شکل‌پذیری هست با انتخاب هندسه و فیزیک مناسبی از مصالح مصرفی در سازه می‌توان با محاسبه ضریب شکل‌پذیری رفتار واقعی سازه‌های مختلف را بدرستی الگوسازی نمود.


شبکه‌بندی تطبیقی اجزاء محدود مسائل تکینه با استفاده از جبر فرمکسی
مساله اصلی در تعیین شکل‌پذیری یک سیستم تعریف صحیح نقاط تسلیم و نهایی می‌باشد.


بررسی تاثیر شکل مصالح لایه آرمور بر واکنشهای هیدرولیکی دیواره ساحلی توده سنگی با استفاده از مدل فیزیکی
لذا جهت بررسی رفتار سازه در برابر بارهای جانبی می‌بایست رفتار غیرخطی سازه الگوسازی شود.


بررسی تئوریک رفتار غیرخطی بادبند فلزی در قاب بتن آرمه و ارائه اصول طراحی سیستم قاب و بادبند
اثرات غیرخطی بطور کلی شامل مصالح و هندسه هست با توجه به ناچیز بودن اثرات غیرخطی هندسی (از قبیل تغییر مکانها و دورانهای جسم صلب سازه، اثرات نیروی محوری در کاهش سختی اعضاء و دورانهای بزرگ اعضا) در سازه‌های با ارتفاع متوسط از بررسی اونها در این مقایسه صرفنظر شده و برای بررسی رفتار غیرخطی مصالح از مدل دو خطی موجود در نرم‌افزار DRAIN-2DX هستفاده شده هست .


مدلسازی رفتار الاستوپلاستیک در خاکهای غیراشباع و کاربرد آن در تحلیل سدهای خاکی با استفاده از روش اجزاء محدود
در این پایان‌نامه با انتخاب سیستمهای قابل لنگرگیر (MRF)، مهاربندی همگرا یا × شکل (CBF)، مهاربندی و اگر (EBF) با تیر پیوند کوتاه و بلند و سه نوع بادبند زانوئی (KBF) برای یک پلان مشترک و تعداد طبقات 3، 6 و 9 با فرض سخت‌شدگی کرنش 0/01 % و 5 % برای مصالح، ضرایب شکل‌پذیری، رفتار، سختی و مقاومت قابهای فولادی مقایسه گردیده هست .


کاربرد روش المان مرزی تعدیل شده توسط تکنیک تقابل دوگانه در تحلیل دینامیکی سازه‌ها


بررسی اثر انفجار در حملات هوایی روی سازه‌های نظامی


62 out of 100 based on 37 user ratings 1012 reviews