مدل سازی عدم قطعیت در بار مصرفی به منظور اریابی قابل اطمینان سیستم های توزیع


مدل سازی عدم قطعیت در بار مصرفی به منظور اریابی قابل اطمینان سیستم های توزیع
در این مقاله قابلیت اطمینان سیستم های توزیع دارای بار متغییر با هستفاده از اطلاعات ساعتی بار مصرفی مورد ارزیابی برنامه می گیرد .


جایابی خازن در سیستمهای توزیع با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک
نتایج این مطالعه که در اون از روش شبیه سازی مونت کارلو هستفاده شده هست .


جبران کمبود ولتاژهای متقارن و نا متقارن سیستم توزیع توسط DVR با قابلیت های بازیابی زاویه فاز ولتاژ
در قالب پارامترهای نقاط بار و شاخص های سیستم بیان شده هست .


تغییر ساختار در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم مورچگان


حکمرانی خوب: اکولوژیی متعادل (رهیافتی فرایندی- غایتمندانه)
نمایه ها:


50 out of 100 based on 25 user ratings 700 reviews