رویاهای اخلاقی: سنت نمایشنامه اخلاقی در سه اثر ادوارد آلبی


رویاهای اخلاقی: سنت نمایشنامه اخلاقی در سه اثر ادوارد آلبی
از نظر موضوع و شکل، آثار آلبی شباهت زیادی به نمایشنامه اخلاقی قرون وسطی دارند.


استفاده از نظرات متخصصین از طریق روش دلفی برای ارائه راهکارهایی به منظور برنامه‌ریزی دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاههای ایرا
از اینرو می‌توان اونها را نوعی نمایشنامه اخلاقی معاصر قلمداد کرد.


مصطفی جمال‌الدین
از لحاظ موضوع، آثار آلبی به مصیبت انسان معاصر می‌پردازد که بین فشار اجتماعی و ضعفهای خود دست و پا می‌زند.


فلسفه ادبی تنی سون: تنش میان هنر و اجتماع
مشکل اول بصورت معکوس شدن ارزشها و نبود ارتباط بین انسانها عینیت میگیرد، و مشکل دوم در ناتوانایی او در رویارویی با حقاق تلخ زندگی نمود پیدا نمود پیدا می‌کند که منجر به گریز او به دنیای خیالی و ذهنی خود میشود.


الاسماءالحسنی مطالعه لغوی- معنایی
این وضعیت را می‌توان به مثابه نوعی هبوط براس شخصیتهای آلبی بشمار آورد، اما راز نجات اونها نیز در مواجه شدنشان با مشکلات طراحی شده هست .


روش اصلاح زبان‌آموز توسط معلم در مقایسه با خود اصلاحی دانش‌آموز با راهنمایی معلم
از لحاظ ساختار، آثار آلبی، همانند نمایشنامه اخلاقی، از شخصیتهای تمثیلی یا شخصیتهای نوعی و نیز از شرایط وقتی و مکانی کلی و جهانی بهره می‌گیرند.


بررسی میزان تاثیر روشهای تدریس شنیداری-گفتاری و پاسخ فیزیکی بر یادگیری و یادآوری لغات در زبان‌آموزان سطح مقدماتی ایرانی
سه نمایشنامه از آثار آلبی برای این بررسی انتخاب شده‌اند که به هبوط و نجات شصیتها در سه سطح زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی و زندگی فردی به ترتیب می پردازند.


بحثی کلی در تشبیه همراه با ترجمه عیارالشعر ابن طباطبا
رویای آمریکایی به چگونگی و نتایج جایگزینی ارزشهای انسان دوستانه قدیمی توسط ارزشهای مادیگرایانه جدید می‌پردازد.


تغییر تفصیلی لغوی به عنوان شیوه‌ای برای ترجمه درون زبانی
کی از ویرجینیا وولف می‌ترسه؟ رابطه سرد و رقت بار یک زوج را به تصویر می‌کشد که ظاهرا زد و خورد لفظی تنها عاملی پیوند اونها بهم هست .

آلیس کوچولو نیز عقاید باطل پیرامون ایمان را نشن می‌دهد که انسان را از واقعیت‌های زندگی و بطور کلی از حقیقت دور می‌کند.

اما اونچه آثار آلبی را از بسیاری از آثار قرن بیستم متمایز می‌کند نتیجه خوشبینانه برای شخصیت‌ها هست .

این نتایج به احتمال احیا ارزشهای قدیمی، پیوند زوجین و یا فهم و شناخت نهایی حقیقت در هر یک از سه نمایشنامه فوق مبتنی می‌شود.

این جمع‌بندیها اشاره به اعتقاد آلبی به هستقامت در برابر نارسائیهای موجود می‌کند تا اونکه به یاس و ناامیدی بپردازد.
68 out of 100 based on 23 user ratings 748 reviews