ضعیف هستم و تمام نمراتم در ریاضی به این دلیل كم می شود من باید چه كار كنم؟؟؟؟؟؟

هستم و ÷یش دانشگالهی را كامل تمام نكرده ام و 2 سال است كه مشغول خدمت سربازی
توابع جزء صحیح زیررا بكشید (مراحل از اول تا آخر كامل باشد) 1)جزء صحیح رادیكال

خواستم خواهشی بكنم اینكه نمونه سوالات المپیاد ریاضی مقدماتی رابرایم
تعریف می‌شود كدام عدد م

هضم شیمیایی مواد بیولوژیکی در محل کوره گرافیتی قبل از اندازه‌گیری به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی
معادله حالت و ایزوترم -Exp6 خطی برای سزیم در تمام گستره مایع شامل ناحیه فلز-غیرفلز و دمای بحرانی
اکسیداسیون کاتالیتیکی هایدروکربنها بوسیله سیستم هایدروژن پراکسایدˆفتالوسیانین مس (II)/N,N-دای‌متیل فرمامید در 282+-درجه سانتیگراد در 24 ساعت
سنتز و شناسایی چندین پلی هیدرازید جدید
فسفاته‌کاری روی بر روی فولاد ساده کربنی و بررسی عوامل مختلف موثر بر آن
-1بررسی سینتیکی و تعیین چگونگی تاثیر استخلاف بر سرعت توتومریزاسیون نیتروز و به فرم اکسیم در حلال استون -2اکسایش و محافظت‌زدایی انتخابی سیلیل
تهیه بنزیل کلرید در مقیاس BENCH به روش کلراسیون انتخابی تولوئن
بررسی سینتیک و مکانیسم جانشینی یون کلرید در کمپلکس ترانس -دی‌کلرویس (اتیلن دی‌آمین) پرکلرات به وسیله بازهای آلی در حلال دی‌متیل استامید
سنتز و آنالیز کنفورماسیونی حلقه‌های هشت عضوی اکسیژن و نیتروژن‌دار
مطالعه فضای فوقانی مخلوط BtEX توسط اسپکتروفتومتر جذب اتمی

ضعیف هستم و تمام نمراتم در ریاضی به این دلیل كم می شود من باید چه كار كنم؟؟؟؟؟؟
من در قسمت مختصات ضعیف هستم و تمام نمراتم در ریاضی به این دلیل كم می شود من باید چه كار كنم؟؟؟؟؟؟
پاسخ :
1.


نمرا
مطالب را به قسمتهای كوچك تقسیم كنید.مثلا":


آ ) می توانید از محور و بردار اعداد صحیح شروع نمایید.

سخت است اما من می خواهم كه نمره ام در این درس بیست باشد البته من كارنامه
ب) سپس محورهای مختصات و یافتن نقاط روی صفحه مختصات.

چگونه میتوان
پ) بردار انتقال و مختصات اون


ت) جمع بردار ها


ث) یافتن انتهای یك بردار با هستفاده از جمع مختصات ابتدای بردار با طول بردارو با توجه به جمع اعداد صحیح.

آموز سال سوم دبیرستان رشته ریاضی هستم ولی ریاضی من خیلی ضعیف است . از
ج) ضرب یك عدد در یك بردار


چ) بردارهای واحد مختصات
....و قسمتهای دیگر!
2.

درسها را با دوستان خود دوره كنید.
3.

اگر به مشكلی برخوردید در اولین موقعيت از معلمتان سوال كنید.

یا با ما در میان بگذارید.
4.

استقامت كنید! انشاءالله با تلاش شما مشكلتان آرام آرام حل خواهد شد.
5.

ما را از پیشرفتتان مطلع كنید.62 out of 100 based on 57 user ratings 1132 reviews

midanid yek mo,adeleye hamneheshti be tedade moshakhasi javab mitavanad dashte bashad va ba sharte inke be.mim.mim e adade samte1 به روی x به توان 2 در صورت
را بلد نیستم ... هندسه سخت و دشوار اس
اندازه‌گیری همزمان کاتالیزورها با استفاده از شبکه‌های عصبی در یک بار اجرای سینتیکی-کاتالیزوری
سنتز اپوکسی الکل و اپوکسی کتون حاصل از -2سیکلوهگزیلیدن سیکلوهگزانون و باز شدن حلقه دوسیت حلقه اپوکسیدی در آنها
کاربرد یک روش کالیبراسیون چند متغیره حداقل مربعات جزئی برای تعیین همزمان آهن (III) آلومینیم (III) و مس (II) و کاربرد یک روش کاتالیتیکی-سینتیکی برای
توصیف پیوندهای پل در مولکولهایی با نقص الکترونی با استفاده از روش FSGO
اثر سالت‌افکت برئیدرولیز ترسیربوتیل کلرید
تجزیه شیمیایی زئولیت طبیعی منطقه حرمک و بررسی کاربرد آن در تصفیه فاضلابها به روشهای دستگاهی
I - استخراج مقادیر بسیار کم آهن در نمونه‌های آبی با فاز جامد و اندازه‌گیری به روش اسپکتروفتومتری II - استخراج مقادیر کم آلکیل بنزن سولفوناتها
واکنشهای آلی در حالت جامد توسط امواج ریزموج یا در غیاب آن
اندازه‌گیری بریلیوم به روش طیف نورسنجی با استفاده از معرف آنترالین
خواص ترمودینامیکی گازهای کلر و زنون تحت فشار با استفاده از ضرایب دوم ویریال اندازه‌گیری شده از روش نوری
*