آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده؟


آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده؟
    آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده؟

پاسخ :


آن چیست که اول سرش را میبرند بعد بخاطرش گریه می کنند؟

1:آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟

آفتابه


چه حیوان درنده ای است که از هر طرف نگاهش کنید آدم را می درد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 25 user ratings 700 reviews

آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟
آن چیست که اگر آن را بشکنید، جایزه می گیرید؟
آن چیست که هر چه از آن بردارید، بیشتر می شود؟
در یك میدان الكتریكی، بار الكتریكی +5Cµ از نقطه‌ی A تا B جا به جا می‌شود. اگر انرژی پتانسیل
هرگاه سه مقاومت مشابه یك بار به طور موازی و بار دیگر به طور متوال به اختلاف پتانسیل
اگر رنگ آبی عدد 6، رنگ قرمز عدد 2 و رنگ نارنجی عدد 3 را نشان دهد، اندازه‌ی مقاومت زیر
در مدار روبرو، ولت سنج 15 ولت را نشان می‌دهد. اختلاف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟

درون سیملوله‌ای به طول 40 سانتی‌متر كه حامل جریان 10 آمپر است، بزرگی میدان مغناطیسی
چگونه می توان مدل کارت گرافیک یک کامپیوتر را پیدا کرد؟
ANFIS مخفف چه کلماتی است؟
مراجع اصلی ANFIS کدامند؟
Design Patterns using IQueryable<T>
Does the MVC pattern describe Roles or Layers?
data access object pattern implementation
Lazy Function Definition in PHP - is it possible?
What should an Application Controller do?
Categories of design patterns
Techniques to Get rid of low level Locking
Controlling access to an internal collection in c# - Pattern required
Java annotations for design patterns?
Which design patterns are underutilized?
*