بیان ژن آسکوربات پراکسیداز (Cm APX)در توده های خربزه بومی سیستان تحت تنش شوری با استفاده از Real Time PCR

مطالعه تنوع زیستی، تجدید حیات گونه‌های چوبی ، پوشش علفی کف و خصوصیات خاک در توده‌های دست‌کاشت خالص افراپلت، بلوط ‌بلندمازو و زربین (مطالع
بررسی پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM در استان خراسان رضوی
بررسی تأثیر شوری های مختلف بر برخی شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهیان انگشت قد شیربت (Barbus grypus)
بررسی اثرات تجمعی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از شاخص‌های نابرابری محیط زیستی
اثر ورمی کمپوست ومحلول پاشی نانو پتاسیم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی آلوئه ورا (Aloe vera L.)
اثر تغذیه‌ی حشرات کامل شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد،(Lep., Pyralidae) Anagasta kuehniella (Zeller)، از چند ترکیب قندی روی طول عمر و باروری آن‌ها
streaming video to and from multiple sources
Overlaying a struct onto a u_char pointer
Easy way to add text above all methods in a solution in VS 2005?
How do I align QtWidget to right in the QtToolBar?
HitTest not working as expected
C++ - Deleting a vector element that is referenced by a pointer
Test MPI_Barrier C++
Checking if an iterator is valid
Parallel for_each using openmp
Gtk_entry mouse click signal

بیان ژن آسکوربات پراکسیداز (Cm APX)در توده های خربزه بومی سیستان تحت تنش شوری با استفاده از Real Time PCR




به منظور مشخص کردن سطح بیان ژن APXدر 3 توده خربزه بومی سیستان، آزمایش مقایسه بیان ژن APX تحت تنش شوری در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل انجام شد.


مقایسه ساختار آبشش و بررسی برخی از خصوصیات فاکتورهای تنفسی خون در سه گونه ماهی گل‌خورک Scartelaos tenuis, Boleophthalmus dussumeiri, Periophthalmus waltoni
سه تکرار برای هر توده در نظر گرفته شد و سپس نمونه های تیمار تحت تنش شوری با غلظتmM250 و mM350 نمک NaClبرنامه گرفتند.


بررسی تأثیر کاربرد سوپر جاذب ها و موسیلاژهای گیاهی بر برخی خصوصیات رویشی، زایشی و مواد موثره ریحان اصلاح شده(Ocimum basilicum L . var. keshkeny levelu)
RNA از برگ هر نمونه هستخراج شد و cDNA با رونویسی معکوس ساخته شد.


تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات لاشه اندازه‌گیری‌شده به روش سونوگرافی و بررسی ارتباط چندشکلی ژن IGF1 با این صفات در بلدرچین ژاپنی
برای بهنجار کردن تمامی نمونه ها سطح بیان ژن 18s rRNA به عنوان ژن کنترل در تمامی نمونه ها و هموقت با ژن مورد مطالعه در واکنش Real Time PCR مورد بررسی برنامه گرفت.


ارزیابی توان اکولوژیک تفرج (گسترده و متمرکز )در منطقه حفاظت شده هفتاد‌قله اراک با استفاده از فن‌آوری‌های نوین
داده ها با هستفاده از نرم افزار Rest 2009 اونالیز گردید.


ارتباط بین سخت‎زایی و طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل‎های خطر نسبی ویبول
بیان ژن APX در توده های خربزه بومی سفیدک تحت تیمارهای mM 350 وmM 250، قندک باmM350 و mM250، خط داربا mM350 و mM250، به ترتیب، 15/3، 057/3، 801/8، 219/6، 734/0 و 189/3 برابر نمونه شاهد ( سفیدک، قندک و خط دار بدون اعمال تنش شوری) حاصل شد.


شناسایی و همسانه‌سازی ژن موتان‌سوکراز کوتاه‌شده ( (GTFICAT)باکتری Streptococcus downei Mfe28 برای بیان در گیاه چغندرقند (Beta vulgaris L.)
بیان ژن APXدر توده خربزه بومی سفیدک در دو سطح شوری تفاوت کمی نشان داد.


بررسی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک آلفامیون بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Oncorhynchus
قندک بین سطح تظاهر ژن APX تحت حالات تنش شوری و کنترل تفاوت قابل ملاحظه ای داشت و خط دارنسبت به تنش شوری در سطح mM350 حساس بود.


بیولوژی تولیدمثل و عادات تغذیه‌ای ماهی گوازیم دم رشته ای(Nemipterus japonicus) در خلیج فارس (استان بوشهر)
بنابراین مقاومت به تنش شوری در میان توده های مورد بررسی در قندک بیشتر و در توده خط دارکمتر می باشد.




62 out of 100 based on 17 user ratings 892 reviews