سلول دیپلوئید چیست؟

پاسخ :
به سلولی كه تعداد كروموزومهای ان برابر2n باشدسلول دیپلویید گویند

68 out of 100 based on 63 user ratings 988 reviews

مرا در مورد رشته زیست شناسی دانشگاه و دروس اختصاصی آن مخصوصا" در سال 3و4
در
در مورد رشته دانشگاهی زیست شناسی عمومی مطالب آن بطور كلی مخصوصا" كتابها
گی
در صورت امكان پاسخ سوال 44 المپیاد امسال را(ششمین دوره) در مورد گروه خونی
سوال 43 بدین شرح است: در پستانداران ماده یكی از كروموزوم های xدر مراحل
قسمت ه (دافنی) در صفحه ی 170 علت نو
با بالا رفتن سطح هرمون های جنسی ماده سبوم (در قده چربی پوست) نیز افزایش
قلب را به طور عامیانه
من را هر چه سریعتر ارسال فرمایید. بسیار به ان
دمای معمولی آب آكواریم های خانگی باید چند درجه سانتی گراد باشد با تشكر
باقیمانده در بدن را محاسبه كرد وظرفیت هوایی ششها را بدست آورد؟ باتشكر

بخواهیم از یك ویروس به عنوان وكتور برای الوده سازی یك باكتری (باكتریوفاز)
بهبود شرایط واکنش تولید دی ایزوپروپیل فلوروفسفات در یک سیستم نیمه پیوسته/
بررسی و ساخت کاتالیست گوگردگیری از دیزل سبک/
سنتز و ارزیابی ماده افزودنی به روغن موتور جهت افزایش شاخص گرانروی/
یکی از روشهای ثالثیه ازدیاد برداشت از مخازن نفت/
بررسی سینتیک سنتز الکلهای سنگین بر روی کاتالیست Cu/Co/Zno/Al2o3/
بررسی چگونگی بهبود میزان تزریق پذیری آب به مخزن سیری/
شناسایی باکتریهای اکسیدکننده گوگرد و نقش آنها در صنعت نفت/
جداسازی و شناسایی ترکیبات سولفوره (تیوفنها) در برشهای نفتی توسط دستگاه Gc/ms/ds/
رابطه بهداشت و تکنولوژی با نگاهدارنده‌های شیمیایی مواد غذایی/
تک درخت تنها (قسمت دوم) توسعه انسانی در حوزه آبخیز/
*