کنترل بیولوژیک نماتود ریشه گرهی گوجه فرنگی با تعدادی از عوامل آنتاگونیستی


کنترل بیولوژیک نماتود ریشه گرهی گوجه فرنگی با تعدادی از عوامل آنتاگونیستی
نماتود های ریشه گرهی (Meloidogyne spp.)از جمله شرایط بیماریزای مهم گوجه فرنگی در سراسر دنیا محسوب می شوند.


ارزیابی انرژی قابل سوخت وساز دانه کامل و کنجاله آفتابگردان و تأثیر آن بر سیستم ایمنی، فیزیولوژیکی و عملکرد جوجه‌های گوشتی
این نماتودها به بیش از 2000 گونه گیاهی حمله می نمايند و سالیانه حدود 70 بیلیون دلار خسارت وارد می نمايند.


تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی
هدف اصلی این تحقیق کاهش مصرف سموم شیمیایی جهت کنترل نماتود بود.


مطالعه اثر تغییرات زمانی و مکانی بارش بر میزان فرسایندگی باران (مطالعه موردی حوزه آبخیز گرگانرود در استان گلستان)
اثر بیوکنترل 11 هسترین از باکتری Pseudomonas fluorescens، دو جدایه از گونه قارچ Trichoderma harzianum و دو گونه از قارچ های میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae و (G.


بررسی تأثیر اشعه گاما در ایجاد تنوع در صفات زراعی کلزا و ردیابی ژن کنترل‌کننده اولئیک اسید با استفاده از نشانگرهای مولکولی
intraradices روی این نماتود بررسی شد.


بررسی ویروس زردی چغندرقند (BYV) و تعیین پراکنش آن در استان خراسان رضوی
% مرگ و میر لارو سن دوم و عدم تفریخ تخم نماتود تحت تاثیر هسترین های باکتری و جدایه های تریکودرما در تشتک های 96 چاهکی با هستفاده از بیناکولر بررسی شد.


استفاده از فنولوژی وابسته به دما در تهیه مدل پیش آگاهی کرم سیب
چهار هسترین باکتری که تاثیر بهتری روی نماتود داشتند برای آزمایش های گلخانه ای انتخاب شدند.


مدلسازی و پهنه‌بندی وقوع زمین لغزش با استفاده از رگرسیون چندگانه لجستیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سجا رود)
اثر دو جدایه تریکودرما در شرایط آزمایشگاهی فاقد تفاوت معنی دار در سطح 1% بود، بنابراین هر دو جدایه برای آزمایش های گلخانه ای انتخاب شد.


تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)
در آزمایش های گلخانه ای، عامل های اونتاگونیستی و نماتود پس از تعیین جمعیت با فاصله وقتی2 هفته به نهال های 3 هفتگی گوجه فرنگی مایه کوبی شدند.

سپس 45 روز گیاهان برداشت شدند و یکسری شاخص های رشد و بیماریزایی اندازه گیری شد.

تمامی آزمایش های گلخانه ای و آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار انجام شد و سپس تجزیه واریانس صورت گرفت.

هسترین های UTPF86 و UTPF95 باکتری و تیمار های قارچ T1Mt1و T2Mt1 تریکودرما و گونه G.

mosseae قارچ میکوریز در شرایط گلخانه ای جمعیت نماتود را بیش از 50 % کنترل کردند.

مایه کوبی قارچ تریکودرما 12 روز قبل از انتقال نهال، جمعیت نماتود را 70 % کنترل کرد و در افزایش رشد گیاه بیشترین اثر را داشت.

نتایج آزمایش ها نشان داد که احتمالاً کنترل تیمار های قارچ تریکودرمای T1Mt1 و T2Mt1 از طریق تجمع متابولیت های اون در خاک و فعالیت اونتاگونیستی می باشد که نماتود را فلج کرده و حرکت اونها به سمت ریشه را کند می کند و قارچ موقعيت کلونیزه کردن و جلوگیری از نفوذ نماتود به ریشه را پیدا می کند.

هسترین UTPF86 باکتری ممکن هست با تولید سالیسیلیک اسید زیاد و ایجاد مقاومت القایی در گیاه و هسترین UTPF95 با تولید سیانید هیدروژن زیاد نماتود را کنترل نمايند.

قارچ میکوریز احتمالاً از طریق ایجاد مقاومت القایی در گیاه و کلونیزه کردن ریشه ها مانع از نفوذ نماتود شده و تحمل گیاه را افزایش داده و یا شاید از طریق تغییر در فیزیولوژی و ترشحات ریشه جمعیت نماتود را کاهش داده هست.
74 out of 100 based on 19 user ratings 1144 reviews

جداسازی، تشخیص و بررسی بیماری زایی عوامل قارچی همراه ریشه و طوقه درختان زیتون در استان خوزستان
بررسی فنولوژی و سیتولوژی ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی به بیماری لکه موجی
اثر کودهای زیستی (ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان در شرایط تنش کم‌آبی
مقایسه روش‌های حذف ویروس ابلقی میخک (CarMV) از گیاه میخک
بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی روی میزان اسانس درمنه دشتی در پارک ملی گلستان و اثر آللوپاتی اسانس آن روی صفات جوانه‌زنی سه گونه گرامینه
مقایسه تاثیر فیبر معمولی و فرآوری شده در جیره جوجه گوشتی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده
DateTime formatting in SSRS ReportViewer always uses en-US?
Implementing maxmize a control to occupy the whole client area in winforms?
Detect when application becomes active
what is the best free/open source WinForms “progress bar” control? [closed]
How do I get the C# Winforms Webbrowser control to show PDF content embedded in the html file as binary content?
Why doesn't SAPI's ISpNotifySource::SetNotifyWindowMessage() send the notification to my WndProc()?
What is the best free skinning library for Windows Forms?
How do I fix tooltip help in Windows Forms apps under Windows 7/Vista?
Odd form closing behavior when using taskbar's Close All Windows
Drawing problem does ShowWindow(hWnd, SW_HIDE) automatically invalidate rectangles?
*