طراحي الزامات انتخاب سيستم اطلاعات بيمارستاني در ايران -1390

بررسي عوامل اجتماعي و هيجاني مرتبط با ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر در مراجعين مراکز ترک اعتياد شهرهاي کاشان و آران وبيدگل 1390
بررسي وضعيت بخش ICU بيمارستان بهشتي شهر کاشان به روش مشاهده اي و ميکروبي در پائيز 1390
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي فراشناختي بر سبکهاي يادگيري آگاهي هاي فراشناختي خود کارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ک
بررسي عملکرد فرآيند سترون سازي دستگاههاي اتوکلاو موجود در CSR بيمارستان هاي دانشگاهي کاشان و ارائه راهکارهاي بهبود فرآيند در سال 1390
بررسي توانايي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني و پزشکان جهت استقرار پزشکي مبتني بر شواهد در بيمارستانهاي کشور
مقايسه اثرات دو روش آرامبخشي اتوميديت + رمي فنتانيل بر درد و هموديناميک بيماران تحت جراحي فيکوآمولفيکاسيون با بي حسي سطحي
بررسي کلونيزاسيون استرپتوکوک پنومونيه و استافيلوکوک اورئوس در بيني و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعيين سروتيپهاي استرپتوکوک پنومونيه توسط
بررسي عوامل موثر بر پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستانهاي آموزشي تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در سال 1390
اثر سرترالين بر پارامترهاي اسپرم در مردان متاهل مبتلا به انزال زودرس
مقايسه برنامه موجود آموزش پرستاري و مامايي بر مهارت تفکر انتقادي دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال 90-1389
بررسي ارزش تشخيصي روش ترانس در اندازه گيري سطح بيلي روبين سرم نوزادان ترم ايکتريک
بررسي اثر پروبيوتيک بر اختلالات يادگيري و حافظه در موش هاي صحرايي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوسين
تاثير سيگنالهاي قشري بر تقويت دراز مدت سيناپسي در مسير پريفورنت انتورينال کورتکس به گيروس دندانه اي و ناحيه CA1 هيپوکامپ موش صحرايي
*