سنتز و شناسائی in(ch3)3


سنتز و شناسائی in(ch3)3
در این تحقیق سنتز و شناسایی تری‌متیل ایندیوم آورده شده هست .


مطالعه آزمایشگاهی استخراج کافئین از چای با دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی
که از واکنش بین متیل لیتیوم و ایندیوم تری کلرید بدست می‌آید.


تاثیر متغیرهای واکنش رزین فنلیک در کیفیت چسبندگی تخته چند لایه ضدآب گونه چوب راش ایران
شناسائی این ترکیب با هستفاده از داده‌های طیفی حاصل از IR و H-NMR و همچنین شناسائی مواد جانبی بدست آمده انجام گرفت .


طراحی ستون استخراج مایع - مایع آکنده و مقایسه مدل کامپیوتری با نتایج تجربی
این مطالعه نشان می‌دهد که واکنشگر گرینیاردCH3LI با INCL3 در محیط اتری واکنش داده و تولید اترات تری متیل ایتدیوم Me3 inoet3 می‌کند که قابل تقطیر و جداسازی بصورت In(ch3)3 می‌باشد.


تهیه لیف آزمایشگاهی نوری پلیمری
کمپلکس حاصل بعنوان ماده اولیه برای تهیه نیمه هادیهای فلزی به صورت آلیاژی از In همراه با فلزات دیگر مورد هستفاده برنامه می‌گیرد.


طراحی و ساخت بتن پلیمری با کارایی بالا در محیطهای سخت و خورنده


بررسی رفتار ضربه‌خوری مواد مرکب پلیمری


56 out of 100 based on 21 user ratings 196 reviews

کاربرد ملاس نیشکر ومشتقات آن برای بهینه کردن خواص گل حفاری
بررسی روشهای بدست آوردن موجودی فاز پراکنده در برجهای استخراج مایع - مایع و نحوه محاسبه آن
تعیین ویژگیهای روغنهای ترانسفرمر ولتاژ بالا و مشخصات دی‌الکتریکی و علل فساد و تخریب آنها بمنظور بازیافت این روغنها
تولید روغن های نیمه جامد به روش اینتراستریفیکاسیون
بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرم در ستون‌های استخراج کننده مایع - مایع از نوع ضربه‌ای سینی‌دار
طراحی و ساخت پایلوت جهت بررسی حذف کاتالیستی اکسیژن محلول در سیکل آب و بخار نیروگاهها بوسیله تزریق هیدروژن
جداسازی مواد معلق و کلوئیدی آب با استفاده از مواد شیمیایی
بررسی جذب میکروبی پساب صنایع آبکاری
Bad reference to an object already freed
How to check if an OLEDB driver is installed on the system?
How can I copy a Delphi TTable including its calculated fields?
Delphi 2009 TurboPower library conversions
delphi “Invalid use of keyword” in TQuery
Remove and Replace a visual component at runtime
A Delphi/FreePascal lib or function that emulates the PHP's function parse_url
Delphi 2009 + Unicode + Char-size
How do you like the new Ribbon Controls in D2009? [closed]
Delphi 7 make complains about files not found
*