غير فعال كردن لو گوي بوت در ويندوز


غير فعال كردن لو گوي بوت در ويندوزبراي غير فعال كردن مراحل زير را بييييييماييد
my computer propertice -advance
در قسمتstartupسر برگsettingرا كليك كنيد وارد قسمت editشويد
در كادر باز شده نوع سيستمهاي عاملي كه روي سيستم نصب است مشخص است بعد از كلمهfastdetectعلامت/ گذاشتهوتايپ كنيدnoguiboot تغييرات را ذخيره كنيد
restart كنيد :lol:---حذف ارور هاي نا خوا سته ---

1:

ممنون
دست شما درد نكنه

فقط اگه ميشه اين جور ترفند ها رو تايشان تاپيك ترفند هاي ايشانندوز در انجمن كامپيوتر بگذاريد.


نمايش شماره تماس گيرنده در ويندوز ( XP)


62 out of 100 based on 17 user ratings 1192 reviews