مقایسه ساختار آبشش و بررسی برخی از خصوصیات فاکتورهای تنفسی خون در سه گونه ماهی گل‌خورک Scartelaos tenuis, Boleophthalmus dussumeiri, Periophthalmus waltoni

تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات لاشه اندازه‌گیری‌شده به روش سونوگرافی و بررسی ارتباط چندشکلی ژن IGF1 با این صفات در بلدرچین ژاپنی
ارزیابی توان اکولوژیک تفرج (گسترده و متمرکز )در منطقه حفاظت شده هفتاد‌قله اراک با استفاده از فن‌آوری‌های نوین
ارتباط بین سخت‎زایی و طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل‎های خطر نسبی ویبول
شناسایی و همسانه‌سازی ژن موتان‌سوکراز کوتاه‌شده ( (GTFICAT)باکتری Streptococcus downei Mfe28 برای بیان در گیاه چغندرقند (Beta vulgaris L.)
بررسی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک آلفامیون بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Oncorhynchus
بیولوژی تولیدمثل و عادات تغذیه‌ای ماهی گوازیم دم رشته ای(Nemipterus japonicus) در خلیج فارس (استان بوشهر)
Parallel for_each using openmp
Gtk_entry mouse click signal
ComboBoxEx32 (CComboBoxEx) keyboard behaviour
Qt's pragma directives [closed]
bring malloc() back to its initial state
C++ api for memcache
How to check that all exceptions thrown have their matching catch clause
What is wrong with this boost::lambda use?
Exceptions stacktrace
C++ : why bool is 8 bits long?

مقایسه ساختار آبشش و بررسی برخی از خصوصیات فاکتورهای تنفسی خون در سه گونه ماهی گل‌خورک Scartelaos tenuis, Boleophthalmus dussumeiri, Periophthalmus waltoni
تمام ماهیان، به جز برخی ماهیان شش‌دار، از آب برای تامین نیاز اکسیژنی هستفاده می‌نمايند.


بررسی اثر پرتودهی با اشعه گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی و پروفایل پروتئینی سه رقم کنجد زراعی
ماهیان اکسیژن را توسط آبشش از آب دریافت می‌نمايند و به کمک خون به سراسر بدن انتقال می‌دهند.


بررسی مفهوم آبزی پروری پایدار در میان پرورش دهندگان ماهی سایت آزادگان اهواز
با توجه به تفاوت‌های بسیار زیادی که در نحوه زندگی ماهیان مختلف وجود دارد، جذب اکسیژن از محیط آبی و انتقال اون به سلول‌های مختلف بدن نیز بایستی در ماهیان مختلف تفاوت زیادی را نشان دهد.


تاثیرکاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک روی رشد و نمو و عملکرد لوبیا چشم بلبلی
این تفاوت در بخش های مختلف این سیستم دیده می شود.


برآورد جمعیت کرم خاکی و ارتباط آن با برخی از ویژگیهای خاک در یک جنگل دانه زاد بلوط ایرانی- استان لرستان
در مطالعه حاضر آبشش و فاکتورهای تنفسی سه گونه گل خورک با نام های Scartelaos tenuis، Boleophthalmus dussumeiri و Periophthalmus waltoni بررسی و با یک ماهی آبزی با نام Liza klunzingeri مقایسه شده هست.


تأثیر مساحت حفره بر تنوع زیستی پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در یک جنگل مدیریت‌شده
ماهیان گل‌خورک، ماهیان هوا تنفسی می‌باشند که توانایی زندگی خارج از آب را دارند.


واکنش کیوی به کاربرد مقادیر، منابع و روش های مختلف مصرف کودهای پتاسیم دار


تاثیر کاربرد زئولیت در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه سویا در دو خاک با بافت متفاوت


50 out of 100 based on 25 user ratings 400 reviews