مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز


مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
بهره‌برداری از مخازن هیدروکربورهای گازی، اغلب نیازمند انتقال هموقت سه فاز نفت ، آب و گاز در داخل یک خط لوله می‌باشد زیرا اکثر این مخازن در مناطقی برنامه دارند که نصب یک سیستم جدانماينده با کارآیی بالا و هستفاده از دو خط لوله مجزا برای انتقال فازهای نفت و گاز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد.


بازیابی آهن از منابع اکسیدی آن
اکثر خطوط لله عملیاتی انتقال جریانهای چند فازی، بعلت قطر زیاد و فشار بالای خط لوله، نمی‌توانند با روشها و مدلهای موجود، مدلسازی شوند زیرا مدلهای موجود برپايه نتایج تجربی بدست آمده از لوله‌هایی با قطر کوچک در فشار پایین (شرایط آزمایشگاهی) و با مقدار مایعات تجمع یافته بیش از ده %، می‌باشند.


مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
بنابراین در خطوط لوله عملیاتی جریانهای سه فازی مربوط به انتقال گاز، بعلت وجود مقادیر کمتر از ده % مایعات تجمع‌یافته، هستفاده از مدلهای موجود باعث پیدایش خطاهای زیادی در پیش‌بینی مقایر افت فشار، مایعات تجمع‌یافته و همچنین نوع رژیم جریان درون خطوط لوله می‌شوند.


سنتز و شناسائی in(ch3)3
در این تحقیق، پس از تجزیه و تحلیل خطوط لوله واقعی انتقال جریانهای سه فازی، با هستفاده از معادلات بقای جرم، اندازه حرکت و انرژی و همچنین با توجه به مکانیزمهای فیزیکی مثر در انتقال رژیمهای جریان، مدلسازی جدیدی جهت طراحی و شبیه‌سازی خطوط لوله مذکور، ارائه شده هست .


استفاده از تکنولوژی فیبرهای موئین مشبک و امکان استفاده از مواد جاذب در جداسازی یونهای فلزی از فاضلاب صنعتی ایران
همچنین با هستفاده از برنامه رایانه‌ای تهیه شده، دقت نتایج حاصل از مدلسازی انجام شده، بمنظور پیش‌بینی مقادیر افت فشار و مایعات تجمع‌یافته در خطوط لوله انتقال جریانهای سه فازی، با نتایج مدلها و روشهای موجود نرم‌افزار "PIPE-PHASE" (1995)، نظیر Eaton (1966)، Dukler (1976)، "Lockhart-Martinelli" (1949) و "Beggs-Brill" (1973)، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست .


رفع گرفتگی پیش گرمکن عمودی واحد هفتم سیمان تهران


سنتز و شناسایی چند ترکیب اورگانوفسفر


74 out of 100 based on 59 user ratings 184 reviews

شبیه‌سازی پدیده مخروطی شدن آب -گاز در چاههای نفتی
بررسی علل خوردگی در سیکل آمین پروسه شیرین‌سازی گاز پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد
کمینه نمودن مصرف آب پالایشگاه شیراز از طریق تحلیل گلوگاهی در انتقال جرم
جداسازی آلدئیدفرمیک از پساب کارخانجات تولید کننده آن به روش‌های شیمیایی
مطالعه آزمایشگاهی استخراج کافئین از چای با دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی
تاثیر متغیرهای واکنش رزین فنلیک در کیفیت چسبندگی تخته چند لایه ضدآب گونه چوب راش ایران
طراحی ستون استخراج مایع - مایع آکنده و مقایسه مدل کامپیوتری با نتایج تجربی
تهیه لیف آزمایشگاهی نوری پلیمری
What impact (if any) does Delphi 2009's switch to Unicode(/UTF16) have on executable size and memory footprint?
What's the Best Logging Package for Delphi? [duplicate]
In Delphi, how can you have currency data types shown in different currencies in different forms?
How to retrieve a resource from within a tWebModule
How can I add an HyperLink in TRichEdit using Delphi
What's safecall?
How can I fix this delphi 7 compile error - “Duplicate resource(s)”
Codegear RAD Studio help system is corrupted
Getting BPL Versions at program startup
Delphi 7 and Windows Vista
*