جوانی و پیری در شعر عربی تا پایان عصر عباسی (جلد اول)


جوانی و پیری در شعر عربی تا پایان عصر عباسی (جلد اول)
کتاب "الشباب و الشیب فی الشعر العربی حتی نهایه العصر العباسی " که این اثر ترجمه اون می‌باشد، به بررسی همین مساله از وقت جاهلیت تا پایان عصر عباسی پرداخته و نظرات و موضع گیریهای مثبت و منفی شاعران را در باره جوانی و پیری به تصویر می‌کشد.


"شکوی الشعراء فی الادب المعاصر"
این کتاب که - طبق فرموده مولف - نگارش اون شش سال به طول انجامیده و بالغ بر هشتصد صفحه می‌باشد در دو جلد تالیف شده و مشتمل بر یک فصل مقدماتی و پنج باب هست : نویسنده در فصل مقدماتی به تعریف جوانی و پیری از جهت لغوی پرداخته و در باب اول که خود مشتمل بر دو فصل هست ، جوانی و پیری در شعر جاهلی را مورد بررسی برنامه داده هست .


تحقیق و تحلیل پیرامون استفهامات قرآنی از نظر ادبی و بلاغی
در باب دوم که اون نیز مشتمل بر دو فصل هست ، جوانی و پیری در شعر اسلامی که شامل دوره صدر اسلام و عصر اموی می‌باشد، مورد بحث برنامه گرفته هست .


بررسی آثار و احوال حافظ ابراهیم
در باب سوم ، نظرات شاعران عصر عباسی در باره جوانی که عبارتند از : مدح جوانی و اظهار خرسندی از اون ، گریه بر جوانی ، نکوهش جوانی و برشمردن معایب اون مورد بحث برنامه گرفته هست و در باب چهارم نویسنده به بررسی دیدگاه شاعران عصر عباسی در باره قضیه پیری پرداخته و مسائلی نظیر : نکوهش پیری و اظهار تنفر از اون به خاطر نزدیک کردن انسان به مرگ ، ستایش پیری به دلیل خصلتهایی نظیر متانت ، وقار و تعقل و ...


تصویری از یک هنرمند به عنوان یک انسان کامل: تفسیر رمان پولی‌سیز اثر جمیز جویس از دیدگاه کارل یونگ
را مطرح کرده هست .


دیدگاهها و ابعاد شخصیت سیدقطب
اما پنجمین و آخرین باب که اختصاص به بررسیهای فنی دارد، حاوی مطالبی نظیر : آغاز نمودن قصاید با حدیث پیری و جوانی که نشانگر خروج شاعران از اسلوب سنتی قصیده عربی هست و بررسی قصیده‌های مستقل مربوط به این موضوع و بررسیهای شعر جوانی و پیری می‌باشد.


بررسی اجمالی شعر و ادب اندلس و شرح حال مختصری از احوال وآثار مشهورترین نویسندگان و شاعران این سرزمی


حق‌التلاوه
نمایه ها:


62 out of 100 based on 47 user ratings 472 reviews