بررسی خواص نوری و الکترواپتیکی نانو ذرات فرومغناطیس(Fe3O4) مخلوط شده با بلور مایع نماتیک

محتوای فنلی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum)تحت تنش کادمیوم
بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ترکیب های فلاوونوئیدی و فنولی و ویژگی های ضد قارچی دو گونه مانگرو ایران
ارزیابی نشانگرهای پروتئینی دخیل در بروز عوارض دیررس در چشم قربانیان بمباران شیمیایی ایران
بررسی خواص ساختاری،الکترونی و مغناطیسی ترکیب (ARuO3 (A=Ba, Sr, La در فاز مکعبی با استفاده از محاسبات اصول اولیه
بررسی هم بیانی ژن OCC-1 با ژن مجاور آن در سرطان کولورکتال
تحول همدوسی کوانتومی در زیرفضاهای بدون واهمدوسی
Why would breakpoints in VS2008 stop working?
What is the worker process for IIS7?
How do you customize the copy/paste behavior in Visual Studio 2008?
Branching and Merging in VSTS
In Visual Studio 2008, is it possible to mix vertical tab groups with horizontal tab groups?
How can I exclude the bin folder from sourcesafe in a Visual Studio 2008 web application?
I'm looking to use Visual Studio to write and compile using the open source version of Qt4
VS2008 Setup Project: Shared (By All Users) Application Data Files?
Unicode debug visualizer in Visual Studio 2008
VS 2008 vs VS 2008 Express

بررسی خواص نوری و الکترواپتیکی نانو ذرات فرومغناطیس(Fe3O4) مخلوط شده با بلور مایع نماتیک
در پروژه تجربی حاضر، پخش نانو ذرات فرومغناطیس اکسید آهن در بلور مایع نماتیک، به عنوان روشی سودمند برای بهبود خواص فیزیکی و الکترواپتیکی بلورهای مایع با کاربرد های فراوان در فوتونیک و الکترونیک نوری، مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی تغییرات بیان micro RNA302b در بافت سرطانی مثانه
شناخت ساختارهای مواد و نحوه قرارگیری نانو ذرات فرومغناطیس در بین مولکولهای بلورمایع نماتیک میزبان با هستفاده از تکنیک دورنگ نمایی خطی مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


بررسی تأثیر مایع مغزی نخاعی جنینی(E-CSF) موش صحرائی بر سلولهای بنیادی/پیش ساز عصبی(NS/PCs) جدا شده از مغز موش صحرائی بالغ 3 ماهه نژاد ویستار
و با هستفاده از نتایج اسپکتروسکوپی ناهمسانمگردی جذبی، پارامترهای نظم و نسبت دورنگ نمایی برای غلظت های مختلف نانو ذرات مخلوط شده در بلور مایع، محاسبه و با حالت بلور مایع خالص مقایسه شده هست.


تثبیت نمودن یک کمپلکس فلز-لیگاند روی سطح نانو مگنتیت و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیب حاصل
همچنین در این کار تجربی با اندازه گیری مقادیر ثابت های دی الکتریک برای محلول تهیه شده، ناهمسانگردی دی الکتریکی و دمای گذار از نماتیک به همسانگرد مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


طراحی و ساخت گزارشگر دوبخشی لوسیفراز( Split luciferase ) جهت تشخیص زود هنگام آپوپتوز
نتایج تجربی بدست آمده نشان می دهد که غلظت های کم (1 % وزنی) نانو ذرات مخلوط شده با بلور مایع، ناهمسانگردی دی الکتریک، پارامتر نظم و دمای گذار فازی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.


سنتز نانو‌رشته‌های شیشه‌ی زیستی توسط فرآیند الکترو‌ریسی جهت ساخت داربست‌های مهندسی بافت


آماده سازی، تعیین خصوصیات و مطالعه جذب سلولی نانوذرات حاوی Lapatinib


74 out of 100 based on 59 user ratings 484 reviews

هیدروژئولوژی وهیدروژئوشیمی دشت‌های مریوان و قزلچه سو
بررسی سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مقاومت به برخی عناصرسنگین در چندگونه ازجنس گون (Astragalus)از تیره بقولات(Fabaceae)
لیزر الکترون آزاد با موجبر دایروی
بخش ? : واکنش کمپلکس های دو هسته ای پلاتین (II) با اسید بخش ? : واکنش ?- فنیل اتیل برومید با یک کمپلکس اورگانوپلاتین (II)
میوسیپورهای سازند آب حاجی ، در برش چینه شناسی ریلط خان ، جنوب غرب طبس
بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی اندومتریال رحم به سلول های الیگودندروسیتی با استفاده از افزایش بیان miRNAs 219,338 در محیط in vitro
تاثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیسم فنل ها و ساختار رویشی و زایشی در در بابونه‌ی آلمانی .Matricaria chamomilla L.
بررسی قدرت آنتی ونوم مار Naja naja oxiana به روش الایزا و ارزیابی اثر آن با شاخص بیولوژیک ED50 درموش
How to compile Cairo for Visual C++ 2008 (Express edition)
Tool to reformat xml-comments (Visual Studio 2008)
Will a VS2008 setup project update Net 3.5 SP1?
VS2008 Crashing on Project Load
How to compile a DLL that does not require an external manifest file?
Does NUnit work with .NET 3.5?
Why is my program asking for permission to run on Vista?
VS 2008 Post Build Step funny business
Executing a script file from a Windows Installer Custom Action
Adding a classic ASP webapplication to VS 2008
*