مطالعه مدل ریاضی وجود موجهای انفجار در گاز محترق


مطالعه مدل ریاضی وجود موجهای انفجار در گاز محترق
وجود موجهای انفجار یک گاز قابل احتراق برای واکنشهای گرمازا را در دو شکل ممکن مورد بررسی برنامه می‌دهیم.


پایه‌های متعامد فضاهای تانسوری متقارن شده
این رساله دارای دو قسمت پايه ی می‌باشد.


کاربرد الصاقهای تصویری توماس و وایتهد در الصاقهای پایا
در قسمت نخست (فصل‌های 1-4)، وجود موجهای انفجار برای واکنشهای تک‌مرحله‌ای گرمازا اثبات شده هست ، وجود این امواج انفجاری با اثبات وجود مدارهای هتروکلینیک مشخصی از یک دستگاه چهار بعدی ناپیوسته از معادلات دیفرانسیل عادی نشان داده می‌شود.


استنتاج قضایای فازی از قضایای کلاسیک
این دستگاه از چهار معادله اصل بقا جرم، اندازه حرکت ، انرژی و معادله واکنش تشکیل شده هست .


فضاهای لورنز به عنوان L1-Modules و ضرب آنها
معادله واکنش شامل تابع نرخ واکنش هست که با توجه به مسئله مرز سرد ناپیوسته می‌باشد.


نگاشت‌های فانتوم عمومی
با در نظر گرفتن مفروضات کلی ترمودینامیک برای یک گاز محترق و هستفاده از روشها و قضایای توپولوژی در معادلات دیفرانسیل عادی، وجود موجهای انفجار ضربه‌ای ضعیف ، قوی و CJ بررسی شده هست .


اجتماع زیرمدولهای اول
همچنین در رابطه با یکتایی این موجها بحث کرده‌ایم و در نهایت به مطالعه حد ZND پرداخته‌ایم.


نظریه نوسانات مجموعه‌های جزئی متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع
در قسمت دوم (فصل 5) به جای واکنشهای تک‌مرحله‌ای، واکنشهای چند مرحله‌ای همراه با مرحله شاخه زنجیره‌ای مورد بررسی برنامه گرفته هست ، در این حالت یک دستگاه شش بعدی ناپیوسته از معادلات دیفرانسیل عادی بدست آمده از اصول بقا را خواهیم داشت .


مطالعه وجود و رفتار مجانبی جواب برای یک رده از معادلات بیضوی روی فضای IR
در این حالت نیز مانند قسمت اول با در نظر گرفتن مفروضات کلی ترمودینامیک برای یک گاز محترق و هستفاده از روش اغتشاش منفرد، وجود موجهای انفجار ضربه‌ای ضعیف و قوی به اثبات خواهد رسید.
50 out of 100 based on 45 user ratings 820 reviews