بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارکنان باسکوت سازمانی (مورد مطالعه بانک کشاوزی استان یزد)

بررسی قابلیت پیش بینی حد بالا و پایین قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی مبتنی بر حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران
طرحواره های تصویری در داستان های کودکان در دو گروه سنی (الف) و (د) با رویکردی شناختی
اولویت بندی خدمات با توجه به شاخص های کارت امتیازی متوازن در شرکت بیمه آسیا به روش فرآیند تحلیل شبکه ای
بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی در بانک صادرات سرپرستی شرق استان تهران
ارتباط هوش سازمانی با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
بررسی مبانی فقهی وحقوقی بذل مهریه درحقوق ایران وفقه امامیه
برسی ابعاد مختلف سرمایه فکری بر عملکرد گروهی دانشگاه ارومیه با استفاده از مدل اچیو
نقش رادیو در ارتقای سلامت معنوی
تأیر مبانی هستی شناسی ومعرفت شناختی امام خمینی(س) بر کنش انقلابی ایشان
اسیب شناسی حقوقی بیمه عمر در کشور و راهکارهای حقوقی افزایش ضریب نفوذ ان
ارتباط فرهنگ سازمانی با بازارگرایی در استخرهای اداره ورزش استان خراسان شمالی
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرینی با تعهد سازمانی کارکنان موسسه اعتباری نور
پیامدهای فرهنگی ـ تربیتی ناشی از تعارض های نقش زنان شاغل
*