بررسی اثرات تغییر سختی دیوار برشی در ارتفاع سازه‌های بلند بر روی اندر کنش قاب و دیوار


بررسی اثرات تغییر سختی دیوار برشی در ارتفاع سازه‌های بلند بر روی اندر کنش قاب و دیوار
همگام با پیشرفت علم مهندسی زلزله و تاکید بر امر مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل زلزله، هستفاده از سیستمهای مناسب و با عملکردهای مطمئن احساس می‌شود.


تحلیل و طراحی بهینه قابهای مستوی با استفاده از روش ترکیباتی نیروها
با توجه به تجربیات بدست آمده از زلزله‌های اخیر، رفتار دیوارهای برشی یا کوپله و یا تداخل با قاب خمشی حاکی از اطمینان ذکر شده می‌باشد.در سازه‌های قاب -دیوار مرسوم هست که دیوارهای برشی به علت رفتار نامناسب اونها در طبقات فوقانی قطع یا نازک شوند.


بتن با مقاومت بالا با روش کاهش نسبت آب به سیمان و اصلاح دانه‌بندی
این عمل باعث تغییرات پیچیده‌ای در نیروهای اندرکنشی بین دیوار و قاب شده و تاثیرات عمده‌ای بر نیروهای داخلی قاب خمشی و دیوار و قاب شده و تاثیرات عمده‌ای بر نیروهای داخلی قاب خمشی و دیوار برشی و جابجایی راس سازه دارد.


بررسی رفتار پلهای کابلی ایستا
در این پایان‌نامه با تحلیل سازه‌های نمونه‌ای، رفتار سازه‌های قاب -دیوار برای دو حالت بارگذاری یکنواخت که نماینگر بارباد د بارگذاری مثلثی که نماینگر بار زلزله می‌باشند، بررسی شده هست .


مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
برای هر بار گذاری دو روش تغییر سختی دیوار به شکل قطع دیوار و کاهش سختی دیوار تا 50 % در نظر گرفته شده هست .


ارزیابی حمل و نقل ترانزیت کانتینری در کریدورهای مهم کشور
نهایتا نمودارهای مربوط به ترازهای بهینه تغییر سختی دیوار و نمودارهای % تغییر در جابجایی راس سازه برای سازه‌های مختلف برای حالات بارگذاری فوق داده شده هست .


ارائه مدل اقتصادی برای تعیین عوارض راههای برون شهری
اثرات تغییر سختی دیوار به شکل قطع دیوار یا کاهش سختی دیوار تا 50 %، بر روی سختی طبقات ، جهت ارضای ملاحظات به عدم تشکیل طبقه نرم در ارتفاع سازه نیز بررسی شده هست .


تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های تحت اثر انفجار به روش آنالیز مودال اصلاح شده


پیش‌بینی امواج با استفاده از مدل ریاضی و مقایسه نتایج با روشهای تجربی


74 out of 100 based on 39 user ratings 364 reviews