مکانیزم جابجاشدن یونهای پیکرات از میان یک غشاء مایع (نرمال هپتان)/


مکانیزم جابجاشدن یونهای پیکرات از میان یک غشاء مایع (نرمال هپتان)/
مکانیزم جابجاشدن یونهای پیکرات از میان یک غشاء مایع غیرآبی ساخته شده از نرمال هپتان ، پنتانول و یک ماده فعال سطخی کاتیونی با زنجیره طویل به وسیله اندازه‌گیری اسپکتروفوتومتری ماورای بنفش بررسی شده هست .


جداسازی و شناسایی ترکیبات سولفوره (تیوفنها) در برشهای نفتی توسط دستگاه Gc/ms/ds/
ماده فعال سطحی کاتیونی (استریل دی متیل بنزیل آمونیم کلراید) به عنوان یک حامل در غشاء مایع و بین محلول پیکرات (فاز منبع) و محلولهای الکیل سولفیت سدیم با زنجیره‌های طویل (فاز گیرنده) هستفاده شده هست .


رابطه بهداشت و تکنولوژی با نگاهدارنده‌های شیمیایی مواد غذایی/


تک درخت تنها (قسمت دوم) توسعه انسانی در حوزه آبخیز/


50 out of 100 based on 55 user ratings 580 reviews