بررسی وضعیت پراکنش تابستانه و پاییزه آهو ایرانی در منطقه شکار ممنوع قراویز کرمانشاه


بررسی وضعیت پراکنش تابستانه و پاییزه آهو ایرانی در منطقه شکار ممنوع قراویز کرمانشاه
به منظور تهیه نقشه پراکندگی و محدوده پراکندگی آهو در منطقه شکار ممنوع قراویز در یک دوره تابستانه و پاییزه سال 1392 طی 12 بازدید میدانی و120 ساعت محدوده پراکندگی بررسی شد.


جذب آرسنیک از محلول های آبی بوسیله زغال پوست استخوانی پسته
به این منظور منطقه شکار ممنوع قراویز به دو بخش تقسیم و حضور آهوی ایرانی با مشاهده مستقیم و غیرمستقیم یعنی آثار و شواهد به جای مانده شامل: سرگین، ردپا، محل هستراحت ثبت شد.


جوندگان از جانداران مهم زیست محیط های انسانی
در مجموع189رأس مشاهده و 80 مورد آثار و شواهد حضور حیوان ثبت شده هست.


بهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی
پس از پیمودن مسیرها و ثبت اطلاعات صحرایی انتقال نقاط حاصل از پیمایش های صحرایی به نرم‌افزار Map source و Arc GIs روی نقشه منطقه انجام شد.


بهینه سازی فرآیند فیلتر بیولوژیکی هوادهی شده (BAF) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) در بهبود کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه شهر قم
در این بررسی مشخص شد بیش‌ترین نقاط حضور آهو و مشاهده آهو در زیستگاه دشتی با کاربری اراضی مرتع و دیم بوده هست.


بهینه سازی فرایند انعقاد با استفاده از کمک منعقد کننده طبیعی تخم شربتی در واحد های تصفیه آب
بر طبق آمار در سال های گذشته جمعیت آهو در منطقه شکار ممنوع قراویز رو به افزایش بوده هست بصورت تخمینی حدود 300 رأس، این در حالی هست که سایر شرایط برای گونه مساعد نیستند از جمله شرایط نامساعد مشاهده‌شده در منطقه می‌توان به حضور عشایر، فعالیت های ساوقت های دولتی و غیردولتی، ساختن سد، عملیات راه داری،کارخانه شن و ماسه اشاره کرد تمام این شرایط از یک سو ورود دام به منطقه بدون برنامه و مشخص بودن ظرفیت برد از سوی دیگر باعث شده هست که شرایط برای زیستن آهو برای زندگی در این منطقه نامساعد و عملا به جمعیتی منزوی تبدیل گردند.


چالش های زیست محیطی خلیج فارس


چالش های فراروی گردشگری واکوتوریسم درشهرها وروستاهای استان آذربایجان شرقی


68 out of 100 based on 43 user ratings 1168 reviews