بررسی عفونت سیتومگالوویروس در اولین بارداری زنان و نوزادان آنها

بررسی پراکنش بیماری ویروسی ریشه گنایی چغندرقند و ناقل آن در سمیرم اصفهان
آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پیرامون بیماری ایدز
ویروسهای گیاهی و مکانیسم‌های مقاومت به آنها
پیشنهاد واکسن جدید رکامبیننت ‏‎rBCG-HIV-1‎‏ جهت جلوگیری از عفونت همزمان ‏‎HIV‎‏ و ‏‎TB‎‏
بررسی شیوع آنتی‌بادی های ‏‎HTLV.I, II‎‏ ‌در افراد بالغ و سالم در شهرستان بابل (بررسی پایلوت)
جداسازی باکتریوفاژلیتیک جهت استفاده بر ضد کلبسیلای مقاوم به آنتی بیوتیک
یک روش ساده جهت ایمن‌سازی ماکیان بومی علیه بیماری آبله در شهرستان ایلام
سوشهای واکسن اوریون
مطالعه گذشته نگر موارد گامبورو در موارد مراجعه شد به کلینیک دانشکده دامپزشکی شهرکرد
بررسی ارتباط بین آنتی‌بادی‌های ‏‎IgM‎‏ ضد سیتومگالوویروس و موارد ‏‎HIV‎‏ مثبت
بررسی تکامل مولکولی پروتئین‌های پریون و رده بندی بیماری هیا پریونی بر اساس نوع موتاسیون ژن ‏‎PRNP‎‏
بررسی آلودگی ویروسی در عضوهای پیوندی در سال 1381
بررسی فراوانی افرادی که به منظور تست ایدز در نیمه اول سال 1382 در سازمان انتقال خون شیراز اقدام به اهداء خون می‌نمایند
 *