بررسی وضعیت مراکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرهای کشور در سال 1371