میانگین‌پذیری چپ گروه‌های وزن‌دار


میانگین‌پذیری چپ گروه‌های وزن‌دار
این پایان‌نامه به بررسی میانگین‌پذیری گروههای وزن‌دار اختصاص دارد [9] و در پنج فصل تنظیم شده هست .


مدلهای ARCH و کاربرد آن در اقتصاد و امور مالی
فصل اول: تعاریف و قضایای لازم برای تدوین این پایان‌نامه ذکر شده هست .


جبرهای چند ارزش و منطق فازی
فصل دوم: در این فصل نشان می‌دهیم شرطهای زیر معادلند.


حل عددی معادله انتگرال ولترا براساس درونیابی مرکب
(I) L'(u) میانگین‌پذیر هست .


پایه‌های متعامد فضاهای تانسوری متقارن شده
(II) میانگین پایای چپ روی L ( 1-) وجود دارد G(III) میانگین‌پذیر هست و <{ (g)/g G}sup فصل سوم: به بررسی میانگین پذیری (G,w) پرداخته و نشان می‌دهیم شرطهای زیر معادلند.


کاربرد الصاقهای تصویری توماس و وایتهد در الصاقهای پایا
(I) (G,w) به طور توپولوژیکی میانگین‌پذیر چپ هست .


استنتاج قضایای فازی از قضایای کلاسیک
(II) (G,w) میانگین‌پذیر چپ هست .


فضاهای لورنز به عنوان L1-Modules و ضرب آنها
(III) میانگین پایای چپ روی UG(w-1) وجود دارد.


نگاشت‌های فانتوم عمومی
فصل چهارم: به بررسی میانگین‌پذیری (N,w) پرداخته و تابع وزن w روی N را طوری می‌سازیم که (N,w) میانگین‌پذیر چپ باشد.

فصل پنجم: به بررسی میانگین‌پذیری چپ (L'(w),i) اختصاص داشته که در اون i(f) fd (f L'(w)) و نشان می‌دهیم (L'(w).i) میانگین‌پذیر چپ هست اگر و تنها اگر (G,w) میانگین‌پذیر چپ باشد.
74 out of 100 based on 29 user ratings 904 reviews