شبیه‌سازی لرزش زمین ناشی از انفجار و بررسی اثرات تاخیر بر لرزش در معدن مس سرچشمه کرمان


شبیه‌سازی لرزش زمین ناشی از انفجار و بررسی اثرات تاخیر بر لرزش در معدن مس سرچشمه کرمان
یکی از مهمترین پدیده‌های انفجار، لرزش زمین هست که می‌تواند اثرات زیادی را بر ساختمانها و تاسیسات داشته باشد.


ارزیابی برنامه ابزاربندی و تحلیل پایداری مغارهای سد مسجد سلیمان
بهترین راه برای بررسی اثرات لرزش ناشی از انفجار و کمینه‌کردن مقدار اون و همچنین ارائه الگوی بهینه از دیدگاه لرزش ، ثبت نتایج لرزه‌ای حاصل از انفجار توسط لرزه‌نگارهاست .


طراحی کامپیوتری حفاری و آتشباری در معادن روباز
بدین منظور لرزش حاصل از 14 انفجار از تاریخ 25 ˆ9 ˆ77 لغایت 7ˆ 10 ˆ77 در معدن مس سرچشمه کرمان توسط 6 تا 8 دستگاه لرزه‌نگار رقمی سه‌مولفه‌ای(قائم،شعاعی،مماسی) ثبت شد.


تولید و شناسایی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید
از این تعداد، 11 انفجار بصورت چندردیفی و با تعداد چالهای مختلف و 3 انفجار که در یک بلوک نیز انجام شد، بصورت یک انفجار تک چال و دو انفجار دوچال با تاخیرهای 25 و 65 میلی‌ثانیه بود.


تخمین پارامترهای سیستم تحریک و تنظیم کننده ولتاژ ژنراتور سنکرون بروش الگوریتم ژنتیک


بهینه‌سازی پارامتری بر مبنای دینامیک معکوس برای تولید مسیر بهینه در حرکت برخاستن از صندلی


94 out of 100 based on 64 user ratings 214 reviews