بررسی اثر گوگرد در اصلاح اراضی شور و قلیائی


بررسی اثر گوگرد در اصلاح اراضی شور و قلیائی
دریک قطعه زمین انتخاب شده تاعمق 150 سانتی متری پروفیل خاک حفر وپس‌ازمطالعه پروفیل نمونه برداری ازطبقات مختلف خاک جهت تجزیه شیمیائی وفیزیکی بعمل خواهدآمد سپس طرح بصورت بلوکهای تصادفی با6 تیماردرچهارتکرار برای مقادیر مختلف گوگرد پیاده وآبیاری میگردد.ازآب آبیاری تجزیه کامل شیمیائی بعمل‌آمده ضمنا تغییرات سطح آب زیرزمینی ونیزتغییرات فیزیکی و شیمیائی آب زیرزمینی بوسیله تجزیه های آزمایشگاهی بررسی می شود.


بررسی اثرات کود فسفره و پتاسه در زراعت یونجه آبی


مطالعه اثر شوری خاک بر روی عملکرد واریته‌های مختلف گندم و جو


50 out of 100 based on 15 user ratings 940 reviews

تهیه منحنی آبشوئی خاکهای شور و قلیائی در استان خوزستان
طرح مطالعات مربوط به کنترل هرز آبها و تعیین روشهای جلوگیری از فرسایش خاک ( مطالعات مربوط به ایجاد سدهای خاکی و آب‌بندها و غیره )
مطالعه و بررسی و اجرای پروژه‌های نمونه حفاظت خاک و آب
طرح بررسی روند تغییرات و کیفیت شیمیائی زه آب‌ها
بررسی روابط آب و خاک و عوامل وابسته با بازده تولیدات کشاورزی در تحت شرایط موجود و سنتی منطقه و مقایسه آن با نتایج حاصله از تحقیقات
ارزیابی حاصلخیزی خاک و مطالعه اثرات کاربردی توصیه‌های آب و کود در مزارع پنبه ، گندم و سویا
بررسی اثرات اصلی و باقیمانده ازت و فسفر و پتاس بر روی تناوب پنبه ، گندم و سویا در سری خاک کردکوی
اثر کودهای شیمیائی روی نخود
بررسی اثر کودهای شیمیائی در گندم دیم
اثر کودهای شیمیائی روی لوبیا چیتی
تعیین نیاز کودی محصولات عمده استان با کمک مروجین
تعیین فرمول کودی مناسب محصولات گندم و چغندرقند در مناطق مختلف استان خراسان
why does this always die?
How would I remove all spaces between single quotes skipping escaped quotes in PHP
script runs fine when run from command line but not via cron
application/force-download
Why specify an explicit database connection?
implementing a site wrapper in php
Universal Sorting Function for PHP without the Locale Hassle
Parse flat file
what i need to do in my code of my website to use CDN servers
Recursive mkdir() and chmod()?
*