تحلیل ژانر در حیطه آموزش زبان: بررسی ساختار بخش مباحثه مقالات چاپ شده در مجلات مربوط به آموزش زبان


تحلیل ژانر در حیطه آموزش زبان: بررسی ساختار بخش مباحثه مقالات چاپ شده در مجلات مربوط به آموزش زبان
در سالیان اخیر، کارشناسان حیطه ژانر فراخوان نموده‌اند که نگارش مقاله تحقیقی برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و بالاتر کاری دشوار هست ، و هنگامیکه لازم باشد این مقاله به یک زبان خارجی نوشته شود، کار بسیار دشوارتر خواهد بود.


فلسفه اجتماعی در ادب طغرائی
از سوی دیگر، تحقیقاتی که اخیرا" در زمینه آموزش زبان انجام شده‌اند نشان داده‌اند که آگاهی از ساختار ژانر، در هستفاده صحیح از زبان انگلیسی در محیط دانشگاه، نقش مهمی را ایفا م کند.


"شکوی الشعراء فی الادب المعاصر"
بعبارت دیگر، اگر دانشجویان از نحوه نگارش ژانر آگاه شوند، می‌توانند عناصر زبانی را طوری با یکدیگر ترکیب نمايند که مطالب مورد نظر اونها به بهترین نحو بیان شوند.


تحقیق و تحلیل پیرامون استفهامات قرآنی از نظر ادبی و بلاغی
بنابراین، تحقیق حاضر، برپايه نظریه تحلیل ژانر سویلز، ساختار حرکتی را در بخش مباحثه مقالاتی مورد بررسی برنامه داده هست که در هفت مجله مربوط به آموزش زبان به چاپ رسیده‌اند.


بررسی آثار و احوال حافظ ابراهیم
نتایج این تحقیق حاکی از اونست که مجموعه‌ای از حرکتهای مشخص بخش مباحثه این مقالات را تشکیل می‌دهند.


تصویری از یک هنرمند به عنوان یک انسان کامل: تفسیر رمان پولی‌سیز اثر جمیز جویس از دیدگاه کارل یونگ
بعلاوه ، در این تحقیق، ساختار حرکتی بخش مباحثه مورد بررسی برنامه گرفته هست ، فراوان‌ترین حرکتهای بخش مباحثه مشخص شده و ترتیب حرکتها تعیین شده هست .


دیدگاهها و ابعاد شخصیت سیدقطب
همچنین فراوان‌ترین ساختارهای دستوری مربوط به هر حرکت در این تحقیق آمده هست .


بررسی اجمالی شعر و ادب اندلس و شرح حال مختصری از احوال وآثار مشهورترین نویسندگان و شاعران این سرزمی


حق‌التلاوه


50 out of 100 based on 25 user ratings 100 reviews