تسریع کتال شدن آلدئیدها و کتن‌ها با میکروویو /

سنتزیک مرحله‌ای سیستم‌های فوران پراستخلاف /
بررسی کمپلکس‌های تشکیل شده بین (18-Crown-6) و برخی از یونهای فلزی در مخلوط حلالهای غیرآبی /
کوپلاژ SPE به CGC-FID با استفاده از دریچه تزریق PTV برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه‌ای /
اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم سلنیم بروش تزریق در جریان پیوسته با دتکتور اسکتروفتومتری /
یک روش کاتالیتیکی - فتومتری همراه با سیستم FIA برای اندازه‌گیری نقره /
بررسی میزان پلوتونیم در نمونه‌های زیست‌محیطی و پسماندهای رادیواکتیو /
تعیین مقادیر کم و جزئی Hg(II) بر اساس اثر بازدارندگی آن بر روی واکنش بین تیوسولفات تیونین بروش سینیتکی - اسپکروفتومتری /
اندازه‌گیری میتوکنسانترون در مایعات بیولوژیکی به روش پلاروگرافی بعد از استخراج به داخل مخلوطی از ایزوپروپانول - کلروفرم /
اندازه‌گیری کادمیم، سرب جیوه در سبزیجات جنوب تهران /
استخراج مواد قطبی و نیمه قطبی از محیطهای آبی باسیال فوق بحرانی CO2 /
انتخاب انتقالی مس از غشاء مایع /
مطالعه کمپلکس‌های جیوه (II) باکراون اترها و بعضی مشتقات تیوآمید در حلالهای مختلف به روش پلاروگرافی موج آندی /
تکنیک‌های نوری جدید: اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی رزنانس پلاسمون سطحی /
*