تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران


تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران
جرم تمرد در دسته بندی جرائم در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به ماموران نظامی در حال انجام وظیفه قانونی اونان قابل تحقق هست.هم چنین این جرم از طرف کارمندان دولت نسبت به مافوق اونها نیز قابل تصور هست.


بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی - ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپایدک
جرم تمرد بطور جداگانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده هست .تمرد در قانون مجازات اسلامی را تمرد عمومی و تمرد در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تمرد نظامی می نامند.


بررسی رابطه‌ی بین ذهنیت فلسفی و نگرش به روشهای تدریس فعال در بین معلمان ریاضی مقطع راهنمایی دخترانه شهر اصفهان
در این پایان نامه سعی می شود به نقد و بررسی قوانین جزائی ایران در خصوص جرم انگاری تمرد و مجازاتهای مقرر در این خصوص پرداخته شود.


بررسی مقایسه‌ای میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران و اخبار وب‌سایت‌های خبری و عوامل موثر بر آن: از دیدگاه دانشجویان تحصیلات ت
نگارنده در این پایان نامه برای تبیین موضوع ابتدا مفاهیم حقوقی و فقهی تمرد را بررسی و مقایسه می کند و سپس معایب و نواقص قوانین جزائی ایران را در خصوص جرم تمرد بیان می نماید.


مقایسه و ارتباط بین سبک‌های دلبستگی با سازگاری اجتماعی درمیان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
در این تحقیق نگارنده مشخص می کند که تعریفی که در حال حاضر در مورد جرم تمرد ارائه شده هست تعریف جامع و مانعی نمی باشد و تعریف مورد نظر نه تنها موجبات سوء هستفاده افراد سود جو را فراهم می کند بلکه می تواند منجر به سوء هستفاده مامورین دولتی از موقعیت قانونی شان گردد و به حقوق اجتماعی افراد لطمه وارد آورد .


امکان‌سنجی به کارگیری الگوی رسانه عمومی در صدا و سیما (پژوهش دلفی میان خبرگان، متخصصان و مدیران)
و هم چنین در تعریف فوق نوع وظیفه نیز مشخص نیست که وظیفه حاکمیتی را شامل می شود یا تصدی را.


بررسی مدرسه زندگی از دیدگاه جان دیویی
در مورد بازدارندگی مجازاتهای پیش بینی شده در ماده فوق نگارنده به این نتیجه می رسد که اعمال این مجازاتها نسبت به متمردین می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و میزان مجازاتها کافی هست.


تاثیر کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه‌ی منطقه 4 تهران، و نگرش آنها نسبت به این فناو
در مورد تعریف جرم تمرد نگارنده به این نتیجه می رسد که چنانچه قانونگذار در تعریف جرم تمرد از عبارت «با اقدام عملی»استفاده کند و نوع وظیفه را نیز مشخص کند و ماده را به این صورت بیان کند که«هر گونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی و با اقدام عملی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه حاکمیتی اونان به عمل آید تمرد محسوب می شود»شایسته تر می باشد.


بررسی جایگاه قانونی و جرم‌شناختی طرح ارتقاء امنیت اجتماعی68 out of 100 based on 53 user ratings 328 reviews