بهینه‌سازی سیکل‌کاری واحد تغلیظ اسید فسفریک و مدلسازی ریاضی بر اساس یافته‌های تجربی "صنعتی و نیمه‌صنعتی"


بهینه‌سازی سیکل‌کاری واحد تغلیظ اسید فسفریک و مدلسازی ریاضی بر اساس یافته‌های تجربی "صنعتی و نیمه‌صنعتی"
شناخت مکانیسم انتقال حرارت در طراحی فرایند، نقش پايه ی دارد و پیشگوئی تغییرات واقعی ضریب انتقال حرارت و تعیین شرایط موثر بر اون یکی از مهمترین مسائل جهت بهینه کردن و اقتصادی بودن واحدهای صنعتی می‌باشد.


کود اوره با پوشش گوگردی
بطور کلی تشکیل رسوب روس سطوح تبادل حرارتی، ضریب کلی انتقال حرارت را کاهش می‌دهد و به این شکل بازدهی کل سیستم نسبت به افزایش وقت، کاهش می‌یابد، اما از سوی دیگر بدلیل پیچیده بودن مکانیسم تشکیل رسوب ، مدل کردن اون توسط یک عبارت ساده ریاضی کاری غیرممکن هست زیرا این پدیده به پارامترهای عملیاتی مختلفی همچون سرعت و دمای سیال، شار حرارتی، غلظت ، قدرت یونی، ساختمان سطح و ...


بازیابی آهن از منابع اکسیدی آن
وابسته هست .


مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
در این تحقیق جهت آشنائی با تغییرات ضریب انتقال حرارت که خود مستلزم مطالعه فرایند رسوب ، شناخت ضریب انتقال حرارت حالت تمیز و دیگر شرایط وابسته می‌باشد و بدلیل عدم امکان تغییر پارامترها در واحد صنعتی، پس از طراحی و ساخت مقیاس نیمه‌صنعتی ضریب انتقال حرارت اسید فسفریک در حالت تمیز تعیین شد (زیرا فرایند رسوب نسبت به حالت تمیز سنجیده می‌شود).


سنتز و شناسائی in(ch3)3
لازم به توضیح هست که اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین ضریب انتقال حرارت اسید فسفریک نایاب هست و تا کنون در هیچ مقاله یا مرجع علمی معتبری، مطلبی در این زمینه به چاپ نرسیده هست .


استفاده از تکنولوژی فیبرهای موئین مشبک و امکان استفاده از مواد جاذب در جداسازی یونهای فلزی از فاضلاب صنعتی ایران
در حال حاضر پس از بررسی سنتیک واکنش رسوب ، ضمن شبیه‌سازی واحد برنامه کامپیوتری دقیق نوشته شد که افت ضریب کلی انتقال حرارت نسبت به وقت توسط اون قابل مشاهده هست ، ضمنا مقایسه نتایج حاصل و گزارشهای واحد صنعتی میزان تاثیرپذیری مدل از پارامترهای مختلف عملیاتی را تعیین می‌کند.


رفع گرفتگی پیش گرمکن عمودی واحد هفتم سیمان تهران
افزون بر این با توجه به نوع خاک فسفات مصرفی، وقت دقیق شستشوی مبدلهای حرارتی "که عدم شناخت اون یکی از مشکلات پايه ی واحد تغلیظ میباشد" نیز تعیین میشود.


سنتز و شناسایی چند ترکیب اورگانوفسفر


شبیه‌سازی پدیده مخروطی شدن آب -گاز در چاههای نفتی


62 out of 100 based on 37 user ratings 1012 reviews