بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill)


بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill)
گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ دارویی در کنار هم، با بدن سازگاری بهتری دارند و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته هستند.


بررسی نقش آنتی اکسیدانی پیریدوکسین در برابر استرس فلزات سنگین در گیاه آرابیدوپسیس
در این میان گیاه اسطوخودوس بدلیل دارا بودن خاصیت آرام بخشی، اونتی باکتریال و موثر در درمان رماتیسم، بسیار مورد توجه برنامه گرفته هست.


بررسی نقش آنزیم‌های کیتیناز ، کیتوزانار و بتا 3-1 گلوکاناز در مقاومت ارقام خیار به عامل بوته میری
بدین منظور کشت ریزنمونه برگ و ساقه این گیاه در محیط کشت MS حاوی IAA و 2

بررسی نقش القایی میزان اکسیژن اتمی در بیان ژن متالوتاینین در گندم


56 out of 100 based on 51 user ratings 676 reviews

ارزیابی ژنوتیپهای جو پاییسه ایرانی برای پاسخ به کشت بساک Hordeum vulgare L.
ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی دلمه پنیر تازه پنیر رسیده)
ارزیابی عملکرد و توسعه زیست فناوری کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی در طول برنامه چهارم
بررسی پروتئین p5cs در چند گیاه مختلف با استفاده از ابزار بیو انفورماتیکی
بررسی تاثیر آمینواسید لیزین بر تولید آنزیم پروتئاز قلیایی توسط باکتری Salinivibrio sp. Strain AF-2004
بررسی تاثیر اسانس دو گونه گیاهی بر باکتریهای بیماریزای مواد غذایی
بررسی نقش ژن آلفا ترانسفر ار II در تسریع زمان پر شدن آن در جو زراعی
بررسی نقش عصاره ریشه گیاه Decalepis hamiltonii در حفاظت از نورون ها در برابر استرس اکسیداتیو القا شده توسط اتانول درمگس سرکه
بررسی نقش کیتوزان در تغییر میزان آنزیمهای کیتیناز،کیتوزاناز و بتا 1،3 -گلوکاناز در Pythium عامل بوته میری خیار
بررسی نواحی ITS rDNA برخی گونه های فراوان قارچ Trichoderma در خاکهای زراعی استان مازندران
بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی Eleutheronema tetradactylum در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره
*