زمين شناسي


زمين شناسيفهرست مطالب در اینجا برنامه گرفت .

1- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

2- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

3- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

4- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

5- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

6- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

7- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

8- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

9- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

10- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

11- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

12- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

13- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

14- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

15- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

16- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

17- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

18- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

19- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

20- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

21- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

22- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

23- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

24- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

25- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

26- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

27- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

28- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

29- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

30- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

31- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

32- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

33- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

34- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

35- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

36- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

37- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

38- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

39- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

40- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

41- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

42- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

43- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

44- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

45- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

46- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

47- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

48- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

49- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

50- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

51- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

52- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

53- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

54- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

55- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

56- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

57- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

58- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

59- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

60- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

61- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

62- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

63- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

64- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

65- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

66- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

67- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

68- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

69- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

70- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

71- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

72- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

73- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

74- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

75- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

76- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

77- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

78- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

79- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

80- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

81- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

82- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

83- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

84- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

85- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

86- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

87- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

88- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

89- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

90- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

91- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

92- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

93- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

94- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

95- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

96- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

97- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

98- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

99- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

100- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

101- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

102- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

103- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

104- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

105- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

106- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

107- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

108- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

109- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

110- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

111- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

112- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

113- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

114- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

115- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

116- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

117- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

118- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

119- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

120- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

121- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

122- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

123- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

124- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

125- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

126- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

127- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

128- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

129- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

130- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

131- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

132- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

133- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

134- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

135- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

136- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

137- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

138- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

139- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

140- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

141- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

142- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

143- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

144- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

145- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

146- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

147- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

148- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

149- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

150- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

151- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

152- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

153- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

154- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

155- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

156- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

157- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

158- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

159- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

160- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

161- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

162- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

163- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

164- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

165- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

166- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

167- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

168- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

169- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

170- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

171- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

172- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

173- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

174- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

175- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

176- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

177- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

178- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

179- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

180- [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]پرقدرت ترین توفان ها

1:

ذوب شدن يخچالهاي قطب جنوب ربطي به زمين شناسي ندارد ؟
سوال
چرا كاني الماس در كشور ايران وجود ندارد ؟


پديده يخبندان

2:

alaodin عزيز تا جايي كه من شنيدم چون در دوره هاي گذشته زمين شناسي ايران جزو مناطق رسوبي بوده (به همين دليل نفت الان در اون زياده)‌ و فسيل دايناسور هم در اون پيدا نميشه (البته اينو مطمئن نيستم)‌ و خلاصه قبلا ايران از آب اومده بيرون به خاطر همين موقعيت تشكيل كاني الماس كه خيلي وقت مي بره رو نداشته.

حالا اگه دوستان ديگه بازم اطلاعات بدن ممنون ميشم چون خودمم به اين موضوع علاقمندم


آئروسل سولفات و نقش آن در تغییرات آب و هوایی

3:

با تشكر از دوست خوبم كه در مورد گسل ها اطلاعاتي دادند .
alaodin1 جان
درس محيط زيست زمين شناسي جزو درس هاي دانشگاهي زمين شناسيه و ذوب شدن يخچال هاي قطب جنوب هم به اين درس ربط داره
در ضمن در ايران فسيل هم وجود داره در شهر كرمان و ورزقان فسيل هاي زيادي مي تونيد پيدا كنيد .


زمین شناسی پزشکی


در مورد باران های اسیدی و تاثیرات آن

4:

الماس وگرافيت هر دو از كربن خالص ساخته شده اند با اين تفاوت كه گرافيت در فشار كم والماس براي تشكيل بايد فشار بسيار زياد وجود داشته باشد همانطوري كه ميدانيد براي تهيه الماس مصنوعي گرافيت را تحت فشار بسيار زيادي برنامه ميدهند تا الماس مصنوعي تهيه شود ولي در براي تشكيل الماس طبيعي بايد محيطي با فشار خيلي زياد باشد تا الماس تشكيل شود الماس در اعماق در داخل جبه زمين تشكيل ميشود وبه علل متفاوت(آتشفشان , دايك ,سيل .....


چینه شناسی ( شاخه ایی از زمین شناسی )
) به سطح زمين راه پيدا ميكند وقابل بهره برداري ميشود اما براي تشكيل الماس احتياج به محيط آرام بدون فعاليتهاي تكتونيكي وفعاليتهاي زمين شناسي شديد هست وچون ايران رايشان فازهاي كوهزايي متعددي كه داراي فعاليتهاي تكتونيكي شديد وبسياري از علت هاي ديگر هست ميتوان فرمود احتمال وجود الماس در ايران بسيار كم هست .
در ضمن محيط زيست زمين شناسي آيا از دروس جديد ارائه شده هست من كه چنين واحدي نداشتم.توفان های شن و نحوه برخورد با آنها

5:درباره انرژی زمین گرمایی

6:

زمین
زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی هست.

ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه لایه‌های مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافته هست.

هسته داخلی فلزی و جامد بوده و توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب هست،احاطه شده هست.
زمین شرایط بسیار منحصر بفردی دارد.

هیچکدام از سیارات دیگر آب مایع و جو پر اکسیژن نداشته و حیات در اونها وجود ندارد.

تکامل تدریجی زمین که ۴.۵ میلیارد سال طول کشیده هست، همچنان بطور طبیعی و نیز بر اثر فعالیتهای انسان ادامه خواهد داشت.

همچنین چگالی زمین از تمام سیارات دیگر بیشتر هست.
زمین کره‌ای هست که روی اون زندگی می‌کنیم.

بنا به باورهای دینی از خاک اون آفریده شده‌ایم و روزی دوباره به خاک اون باز می‌گردیم.

این کره خاکی یکی از نه سیاره منظومه شمسی هست که مانند سایر سیارات در مداری به دور خورشید می‌گردد.

زمین سیاره‌ای منحصر بفرد در منظومه شمسی هست که در اون آب و اکسیژن و نیتروژن که برای حیات ضروری‌اند، وجود دارد.
●زمین و عقاید
یونانیها که پیشروان علم بودند، در قرن ششم قبل از میلاد ، زمین را کروی و ثابت فرض می‌کردند و اکثر تمدنها معتقد بودند که جهان ، زمین مرکز هست.

ولی بطلیموس ستاره شناس یونانی بیشتر از سایرین بر این اندیشه معروف معتقد بوده هست.

در جهان زمین مرکز ، زمین در مرکز عالم برنامه داشته و خورشید و سیارات و ستارگان حول اون می‌گردند.

سالها بعد معدودی از متفکران یونانی مخصوصا آریستار خوس اندیشه زمین مرکزی بودن دنیا را زیر سوال بردند.

ولی کتاب بطلمیوس المجسی بر علم اون وقت سیطره داشت و مانع از قبول نظر آریستارخوس شد.

تا اینکه در سال ۱۵۴۳ نیکلا کپرنیک ستاره شناس لهستانی ، مرکزیت را از زمین گرفته و به خورشید داد.
●زمین کروی
یکی از اندیشه‌های یونانیان قدیم این بود که زمین به شکل کره هست.

تصور کرویت زمین نخست در شمار اندیشه‌های فلسفی یونانیان بود.

فیثاغورث ، فیلسوف بزرگ یونانی ، نخستین کسی هست که این عقیده را در حدود سال ۵۲۵ قبل از میلاد ابراز کرد.

یونانیان ، کره را شکل کاملی پنداشتند و درستی این اندیشه را با مشاهدات خود نیز تحقیق کردند.
●زمین قبل از کرویت
پیش از اونکه یونانیان نظریه کروی بودن زمین را مطرح نمايند، اکثر امت عوام معتقد بودند که زمین مسطح هست.

مثلا هندوها معتقد بودند که زمین مسطح بر شانه چهار فیل برنامه دارد که به نوبه خود بر پشت چهار لاک پشت شناور در اقیانوسی بیکران ، ایستاده‌اند.

مصریان باستان ، زمین را رب‌النوع کب می‌پنداشتند که به پهلو دراز کشیده و الهه نات بر روی اون خمیده هست.
●دلایل کرویت
در حدود سال ۳۵۰ پیش از میلاد ارسطو ، دلیل قاطعی بر گرد بودن زمین ارائه کرد.

موثرترین دلیل وی این بود که اگر کسی به طرف شمال یا به طرف جنوب مسافرت کند، در افق روبروی او ستارگان جدیدی ظاهر می‌شوند و در افق پشت سر او ستارگانی که قبلا دیده می‌شدند، ناپدید می‌شوند.

ارسطو همچنین دلیل می‌آورد که کشتیها در هر جهت که از ساحل دور شوند، ابتدا دکل اونها ناپدید می‌شود.

از اینها گذشته مقطع سایه زمین بر ماه در هنگام خسوف ، بدون در نظر گرفتن وضع ماه ، همیشه به صورت یک دایره هست.

ارسطو می‌گوید همه این واقعیت‌ها فقط هنگامی می‌تواند درست باشد که زمین کروی باشد.
در میان تحصیلکرده‌ها ، حتی در اوایل قرون وسطی ، هرگز تصور کروی شکل بودن زمین از بین نرفت.

دانته شاعر ایتالیایی ، در کتاب خود ، کمدی الهی ،‌فرض کروی شکل بودن زمین را پذیرفته هست.
●محیط کروی زمین
اولین فردی که محیط زمین را دقیق اندازه گرفت، اراتستن(۲۷۶-۱۹۵قبل از میلاد) ریاضیدان یونانی بود.

او می‌دانست که در ظهر اواسط تابستان ، خورشید شهر سین ، واقع در جنوب خانه‌اش در اسکندریه مصر ، مستقیما درون چاه عمیقی می‌تابد.

او در همان روز زاویه تابش خورشید بر فراز اسکندریه را ۷.۲ درجه اندازه گرفت.

این زاویه برابر هست با ۵۰/۱ کمان یک دایره.

او می‌دانست که فاصله سین تا اسکندریه ۷۷۲ کیلومتر هست و بدین ترتیب محیط زمین را ۳۸۶۰۰ کیلومتر محاسبه کرد.

این رقم به عدد واقعی ۴۰۰۷۴ کیلومتر بسیار نزدیک هست.
●زمین بیضوی
تا قرن هفدهم زمین به شکل کره کامل فرض می‌شد.

این تصور از ۲۰۰۰ سال پیش تا اون وقت بر افکار تسلط داشت.

ولی اسحاق نیوتن با توجه به چرخش زمین به دور خودش (حرکت وضعی زمین)، نتیجه متفاوتی بدست آورد.

اسحاق نیوتن به متفاوت بودن سرعت سطح زمین در عرضهای جغرافیایی مختلف پی برد.

او با قوانین خود نشان داد که هرچه چرخش سریعتر باشد، اثر گریز از مرکز بیشتر هست، یعنی گرایش مواد به دور شدن از مرکز دوران بیشتر می‌شود از اونجا که سرعت در قطبها صفر هست، پس اثر گریز از مرکز در قطبها تا هستوا پیوسته افزایش می‌یابد.

این بدان معناست که زمین در اطراف کمربند هستوایی خود با شدت بیشتر رانده می‌شود.
●تاریخچه زمین
زمین در بدو پیدایش بصورت کره‌ای از مواد داغ و نیمه مذاب بود.

بتدریج عناصر سنگینتر ته‌نشین شده و هسته فلزی را بوجود آوردند و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند.

پس از گذشت چند میلیارد سال ، زمین سرد شد، سطح زمین جامد گشت ، جو زمین شکل گرفت و اقیانوس بوجود آمدند.

تکامل زمین هنوز هم ادامه دارد: پوسته زمین توسط فورانهای آتشفشانی در کف اقیانوسها نوسازی شده ، دائما بر اثر زمین لرزه‌ها و حرکتهای قاره‌ای در حال تغییر و تحول هست.

تناسب گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر هست.
حرکت زمین به شکل یک پوسته سنگی متشکل از ۱۲ صفحه مجزاست.

هر یک از قاره‌ها روی یک یا چند صفحه برنامه گرفته‌اند.

این صفحات با سرعتی شبیه به سرعت رشد ناخنهای انسان در حال حرکت هستند.

صفحه‌های جامد ، روی سنگهای نیمه مذاب به حالت شناور هستند که خود این سنگهای نیمه مذاب توسط جریانهای داغی که از هسته فلزی زمین فوران می‌نمايند، تکان خورده و باعث حرکت صفحه‌ها در سطح زمین می‌شوند.
●تاریخچه تخمین عمر زمین
از اونجایی که وقت غیر قابل لمس هست، تصور ابعاد وقت نیاز به بصیرت ذهنی داشت که طبیعت‌گرایان قرن هفدهم قادر به پذیرش اون نبودند، بنابراین نگرش قرون وسطایی کوتاه بودن وقت دنیوی همچنان باقی ماند.

محققین مسیحی اون وقت بطور کلی می‌پنداشتند که سن زمین در حدود ۶۰۰۰ سال هست، رقمی که بر پايه قبول نوشته‌های باستانی عبرانی برنامه هست.
●سیر تحولی و رشد
تخمین عمر زمین از مدتهای بسیار طولانی فکر دانشمندان را به خود مشغول کرده بود.

دانشمندان مختلف سعی داشتند با روشهای مختلفی سن کره زمین را تخمین بزنند که از اون جمله می‌توان تخمین عمر زمین را بر پايه شوری آب اقیانوسها و محاسبه میزان رسوبگذاری ذکر کرد.

در سال ۱۸۹۷ ، فیزیکدان معروف « لرد کلوین » (Lord Kelvin) قدمت و عمر زمین را به این صورت تعریف نمود که زمین در ابتدا به حالت مذاب بوده و بعد سرد شده هست.

وی همچنین اظهار نظریه‌هایی را بر پايه فرضیه‌هایی در مورد منشا و مبدا حرارت خورشید به عمل آورد و ادعا کرد زمین سنی در حدود ۲۰ الی ۴۰ میلیون سال دارد.
در اوایل قرن بیستم ، « رادرفورد » (Ruther Ford) و « هولمز » (Holmes) در انگلیس و « بولتوود » (Boltwood) در امریکا دریافتند که تجزیه عناصر ناپایدار جهت تولید ایزوتوپهای رادیوژنیک می‌توانند برای تعیین سن کانیها و سنگهای پوسته کره زمین مورد هستفاده برنامه گیرند.

ولی روشها و تکنیکهای تحلیلی در اون وقت اونقدر دقیق نبود که بتواند مقدار ایزوتوپهای رادیوژنیک موجود در سنگها را تعیین نماید.

در نتیجه منحصرا سپس سال ۱۹۵۰ که اسپکترومتر (Spectrometer) اختراع گردید، تعیین سن سنگها به طریق ایزوتوپی معمول گردید از این مقاله سعی می‌شود تا روشهایی را که از ابتدا برای برآورد عمر زمین مورد هستفاده برنامه گرفته، مورد بحث برنامه دهیم و در نهایت به روشی که امروزه هستفاده می‌شود و دقیق‌تر هست، اشاره کنیم.
●تخمین عمر زمین بر پايه شوری آب اقیانوسها
در سال ۱۷۱۵ « ادموند هالی » (Edmond Halley) ، منجم انگلیسی ، این مطلب را پیش کشید که سن زمین را می‌توان از روی مقدار شوری آب اقیانوسها محاسبه کرد.

عملا نقشه این بود که مقدار شوری آب دریاها را با دقت تمام محاسبه و سپس عمل را ده سال بعد تکرار نمايند، با محاسبه مقدار ازدیاد شوری آب در هر ده سال می‌توان وقت لازم برای تحصیل شوری آب فعلی را از آبهای شیرین اولیه بدست آورد.

اگر هم چنین آزمایشی انجام شده باشد، هیچ ازدیادی در شوری آب اقیانوسها دیده نشد.
در اواخر قرن نوزدهم بعضی محققان با تجدیدنظر در روش فوق و با تجزیه شیمیایی آب رودخانه‌ها ، مقدار سدیم اضافه شده به دریاها در هر سال توسط رودخانه‌های دنیا را محاسبه کردند.

با دانستن حجم تقریبی آب اقیانوسهای امروزی و فرض اینکه آب اقیانوسهای اولیه شیرین بوده هست و میزان ازدیاد سدیم توسط رودخانه‌های امروزی میانگینی برای تمام وقت زمین شناسی هست، اونها وقت لازم برای تحصیل غلظت سدیم و شوری امروزی را محاسبه کردند.

سرانجام نتیجه‌گیری کردند که از روز اولی که آب برای نخستین بار بر روی سطح زمین متراکم شد، ۹۰ میلیون سال می‌گذرد.

امروزه ما می‌دانیم که تخمین هالی از سن اقیانوسهای زمین به مراتب کمتر سن واقعی اونهاست.

دلیل عمده اون هم این هست که او تعویض سدیمی را که میان آب دریا و سنگهای پوسته کره زمینی صورت می‌گیرد، بسیار ناچیز می‌پنداشت.
تخمین عمر زمین بر پايه میزان رسوبگذاری
هر که سنگهای رسوبی را مطالعه کرده باشد، می‌داند که طبقه‌ای ضخیم از ماسه سنگ می‌تواند در عرض یک روز ته‌نشین شود یا لایه نازک گل رسی که روی اون برنامه می‌گیرد، ممکن هست برای ته‌نشین شدن به ۱۰۰ سال وقت نیاز داشته باشد و سطح طبقه بندی میان اونها ممکن هست نماینده مدت وقتی بیش از مجموع اونها باشد.

برای ضخامت معینی از طبقات رسوبی میانگینی برای میزان رسوبگذاری وجود دارد.

اگر تغییرات مهمی در شرایط محیط رسوبی رخ ندهد و فرسایش نیز در امر رسوبگذاری وقفه ایجاد نکند، ضخامت طبقات کم و بیش متناسب با وقت سپری شده خواهد بود.
زمین شناسان اواخر قرن نوزدهم تصور می‌کردند که می‌توانند در صورت تخمین میزان ته‌نشست در محیطهای رسوبی امروزی ، وقت مشخص شده توسط واحدهای سنگهای قدیمی مشابه را نیز معین نمايند.

اونها همچنین تصور می‌کردند که در صورت تعیین ضخامت کل طبقات رسوب کرده در گذشته ، خواهند توانست کل وقت زمین شناسی طی شده را تخمین بزنند.
تخمین عمر زمین بر پايه سرد شدن کره زمین
در بسیاری مناطق درجه حرارت معادن عمیق ازدیاد محسوس و یکنواختی را بر حسب ازدیاد عمق نشان می‌دهد.

این افزایش حرارت نشان می‌دهد که دما از درون گرم زمین به طرف قسمت سرد خارجی اون جریان دارد و از پوسته زمین متصاعد می‌شود.

این اتلاف گرما قابل اندازه گیری هست و منطق « کلوین » (Kelvin) هستدلال می‌کرد که اگر زمین با از دست دادن حرارت ، تدریجا در حال خنک شدن هست، پس در وقت گذشته می‌بایست گرمتر بوده باشد.

کلوین این پدیده را به صورت اتلاف حرارت از یک حالت مذاب اولیه در نظر گرفته بود و با مطالعه میزان جریان حرارت امروزی نشان داد که از نظر وقت زمین شناسی ، مسلما مدت زیادی از وقتی که زمین در حالت مذاب بوده، نگذشته هست.
این وقت ظاهری تبلور پوسته جامد زمین ، حداکثر قدرت ممکن را برای حیات ، اونگونه که ما می‌شناسیم، مشخص کرد.

عدم دسترسی به جزئیات مربوط به نقطه ذوب سنگها و هدایت گرما تحت شرایط حرارت و فشار زیاد ، مانع ارزیابی دقیق وقت تبلور می‌شد، لکن مدت تعیین شده بسیار کم بود.

بر این پايه وقتی که کلوین بدست آورده بود، ۱۰۰ میلیون سال بود.
مواد رادیواکتیو
بعضی از مواد معدنی دارای خاصیت رادیواکتیو هستند، بدین معنی که از خود سه نوع اشعه خارج می‌سازند.

اشعه خارج شده یا دارای بار الکتریکی مثبت هست که در این صورت به نام پرتو آلفا خوانده می‌شود و یا دارای بار اکتریکی منفی هست که اشعه بتا خوانده می‌شود.

نوع سوم اشعه که نزدیک به اشعه ایکس هست، از نظر الکتریکی خنثی هست و به نام اشعه گاما خوانده می‌شود.

در اثر صدور این ذرات ، به مرور جسم به مواد دیگرتبدیل می‌شود.
مدت وقتی را که جهت نصف شدن اتمهای اولیه لازم هست، به نام وقت نیمه عمر می‌خوانند.

وقت نیمه عمر اجسام مختلف ، متفاوت هست و از چند ثانیه تا چند میلیارد سال تغییر می‌کند.

سنگهای تشکیل دهنده زمین معمولا حاوی یک یا چند ماده رادیواکتیو نظیر اورانیوم ، رادیوم ، توریوم و پتاسیم و...

هستند.

با در دست داشتن سرعت تجزیه و اندازه گیری مقدار اولیه و ماده تبدیل شده موجود در نمونه ، می‌توان وقتی را که از تجزیه نمونه می‌گذرد، بدست آورد و بر پايه همین روش هست که سن زمین تعیین شده هست.
تخمین سن زمین بر پايه سنگهای آسمانی
قسمت اعظم و در ضمن قدیمی‌ترین بخش تاریخ زمین شناسی را بخش پرکامبرین تشکیل می‌دهد که معمولا از نظر سنگ شناسی مشخص هست و می‌توان سنگهای متعلق به اون را را تشخیص داد.

آزمایشات مختلف بر روی سنگهای این بخش ، اعداد متفاوتی را بدست داده که کمترین اونها ۶۰۰ میلیون سال و بیشترین اونها ۵/۳ میلیارد سال هست.

اگر تصور کنیم که پرکامبرین از ۳،۵ میلیارد سال پیش شروع شده، وقت تشکیل زمین مسلما از این عدد بیشتر هست و بنابراین برای تعیین سن زمین از شرایط دیگر نیز بایستی کمک گرفت.
یکی از این شرایط ، سنگهای آسمانی هست.

از اونجا که مطابق تمام نظریات موجود ، تشکیل زمین و سایر سیارات منظومه شمسی هموقت بوده هست، با تعیین سن این سنگها می‌توان سن واقعی زمین را بدست آورد.

حداکثر سنی که تا به حال برای سنگهای آسمانی بدست آمده ۴،۶ میلیارد سال بوده هست.

یکی دیگر از عواملی که به تعیین سن زمین کمک می‌کند، نمونه‌هایی هست که از ماه گرفته شده و بر پايه تجزیه نمونه‌های مذبور عددی نظیر عدد فوق برای اونها حاصل شده هست.

بدین ترتیب می‌توان عدد ۴،۶ میلیارد سال را برای سن زمین در نظر گرفتتاریخچه زمین تنها مطالب بسیار اندکی قبل از یک بیلیون سال پیش می‌داند، ولی پیرو یک رشته حوادث محتمل ارائه می‌شود.

این نظریه از یک منطقه فعال پژوهشی به جا مانده هست.

اتمسفر امروزی گاهی به عنوان سومین اتمسفر شناخته می‌شود.

چنانکه ترکیب شیمیایی از دو ترکیب قابل ملاحظه شیمیایی تشخیص داده شده هست.

اتمسفر اصلی مقدمتا از حدود ۳.۵ بیلیون سال پیش سطح زمین به اندازه‌ای سرد شد که پوسته اون شکل گرفت، به شدت بوسیله آتشفشانهایی که بخار ، دی اکسید کربن و بخار آمونیاک آزاد می‌کردند محصور شد.

این باعث بوجود آمدن اتمسفر دومی شد که مقدمتا شامل دی اکسید کربن و بخار آب و همراه مقداری نیتروژن و بدون اکسیژن می‌شد.

دومین اتمسفر به عنوان اتمسفر رایج ۱۰۰ برابر اولین اتمسفر گاز داشت.

بطور کلی این باور وجود دارد که پدیده گلخانه‌ای با بالا رفتن مقدار دی اکسید کربن باعث نگهداری زمین از یخ زدگی می‌شود.
در طول چند بیلیون سال بعد بخار آب از طریق متراکم شدن باعث بوجود آمدن باران و اقیانوسها شد که شروع به حل کردن دی اکسید کربن کرد.

حدود ۵۰% از دی اکسید کربن جذب اقیانوسها می‌شدند.

فوتوسنتز گیاهان باعث باز شدن و تبدیل شدن دی اکسید کربن به اکسیژن می‌شد.

بیشتر اوقات کربن زیادی در سوختهای فسیلی ، سنگهای رسوبی و پوست حیوانات محبوس هست.

چنانکه اکسیژن آزاد شده برای تشکیل نیتروژن با آمونیاک واکنش می‌دهد؛ افزون بر این باکتری می‌تواند آمونیاک را به نیتروژن تبدیل کند.
به نظر می‌رسد بیشتر گیاهان مهمترین عامل افزایش میزان اکسیژن هستند.

در ابتدا با عنصرهای مهمی از جمله آهن ترکیب شده ، ولی سرانجام باعث انباشته شدن اکسیژن در جو و همچنین پیشرفت این نظریه شد.

همراه با ظهور لایه اوزون موجودات مختلف از اشعه فرابنفش بهتر محافظت می‌شدند.

این اتمسفر نیتروژن _اکسیژن سومین اتمسفر به حساب می‌آید.
هلیوم و هیدروژن تشکیل شده بود و گرما اونرا از هم پاشاند.
جو زمین لایه‌ای از گازها هست که که زمین را احاطه کرده‌اند که این گازها بوسیله جاذبه زمین نگهداشته شده‌اند.

جو زمین شامل نیتروژن (۷۸.۱%) و اکسیژن (۲۰.۹%) همراه مقدار کمی از آرگون (۰.۹%) ، دی اکسید کربن (متغیر، ولی حدود ۰.۰۳۵%) ، بخار آب و دیگر گازها می‌شود.

جو زمین موجودات روی زمین را از طریق جذب اشعه فرابنفش خورشید و کم کردن دمای بالای بین روز و شب محافظت می‌کند.
مرز دقیقی بین لایه‌های مختلف جو وجود ندارد، ولی جو به سرعت با افزایش ارتفاع رقیق می‌شود و هیچ مرز مشخصی بین جو و فضای خارج از جو وجود ندارد.

۷۵% از جو زمین تا ارتفاع ۱۱ کیلومتر از سطح سیاره وجود دارد.

در ایالات متحده کسانی که به بالای ۵۰ مایل (۸۰ کیلومتر) سفر نمايند فضانورد شناخته می‌شوند.

ارتفاع ۴۰۰۰۰۰ پا (۷۵ مایل یا ۱۲۰ کیلومتر) جایی هست که تأثیر قابل توجهی هنگام ورود به اون می‌گذارد.

همچنین ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری یا ۶۲ مایلی به عنوان مرز بین اتمسفر و فضا بطور مکرر هستفاده می‌شود.
دما و لایه‌های جوی
دمای جو زمین همراه با ارتفاع تغییر می‌کند؛ رابطه ریاضی بین دما و ارتفاع مابین لایه‌های مختلف جو متغیر هست:
تراپوسفر ، ۰- ۷.۱۷ کیلومتر ، دما با افزایش ارتفاع کم می‌شود.
• هستراتوسفر ، ۷.۱۷ - ۵۰ کیلومتر ، دما با افزایش ارتفاع زیاد می‌شود.
• مزوسفر ، ۵۰ – ۸۰.۸۵ کیلومتر ، دما با افزایش ارتفاع کم می‌شود.
• ترموسفر ، ۸۰.۸۵ - + ۶۴۰ کیلومتر دما با افزایش ارتفاع زیاد می‌شود.
• اگزوسفر
مرزهای بین این مناطق تروپوپوز ، هستراتوپوز و مزوپوز نامگذاری شده‌اند.

میانگین دمای جو در سطح زمین ۱۴ درجه سانتیگراد هست.
فشار
فشار جو نتیجه مستقیمی از وزن هواست.

این به این معنی هست که به همراه مکان و وقت تغییر می‌کند چون مقدار (و وزن) هوای بالای زمین به همراه مکان و وقت تغییر می‌کند.

فشار جوی در اتفاع حدود ۵ کیلومتری تقریبا به اندازه ۵۰% سقوط می‌کند.

میانگین فشار جو در سطح دریا حدود ۱۰۱.۳ کیلو پاسکال هست.

(حدود ۱۴.۷ پوند بر اینچ مربع)
جرم و جرم حجمی
جرم حجمی هوا در سطح دریا حدود ۱.۲ کیلو گرم بر متر مکعب هست.

این جرم حجمی با افزایش ارتفاع کم و به همین صورت فشار اون کاهش می‌یابد.

مجموع جرم جو زمین در حدود ۵.۱ × ۱۰۱۸ کیلوگرم هست که بخش بسیار ناچیزی از کل جرم زمین را تشکیل می‌دهد.

جرم حجمی فشار جو زمین با افزایش ارتفاع تغییر می‌نمايند.

این تغییر تقریبا می‌تواند نمونه کاربردی Barometric formula باشد.
مناطق مختلف جوی
مناطق جوی به چند طریق نامگذاری می‌شوند:
یونوسفر - منطقه‌ای که شامل یونها می‌شود: تقریبا مزوسفر و ترموسفر تا حدود ۵۵۰ کیلومتر.
• اگزوسفر - بالای یونوسفر ، جایی که جو به طرف فضا رقیق می‌شود.
• لایه اوزون - یا اوزونوسفر ، حدود ۱۰ - ۵۰ کیلومتری جایی که اوزون هستراتوسفری یافت می‌شود.

باید توجه داشت در داخل این منطقه اوزون از نظر حجم یک عنصر فرعی هست.
• مگنتوسفر: این منطقه جایی هست که میدان مغناطیسی زمین با بادهای خورشیدی مقابله می‌کند.

این لایه برای دهها هزار کیلومتر در فاصله زیادی از خورشید ادامه دارد.
• کمربندهای تشعشعی وان آلن: مناطقی هستند که ذرات از طرف خورشید متراکم می‌شوند.
شكل و مشخصات زمین
زمین مانند یک نارنگی در هستوا برآمده و در قطبها فرورفته هست.

اسحاق نیوتن حتی فرورفتگی قطبها را حساب کرد و نتیجه گرفت که می‌بایستی در حدود ۲۳۰/۱ تمام قطر زمین باشد.

این عدد به عدد واقعی نزدیک هست.
امروزه اندازه گیریهای دقیق نشان می‌دهد که قطر هستوایی زمین ۴۳ کیلومتر از قطر قطبی اون بیشتر هست.

در واقع ، قطر هستوایی زمین ۱۲۷۵۶ کیلومتر و قطر قطبی اون ۱۲۷۱۳ کیلومتر هست.
هسته زمین از عمق ۲۹۰۰ کیلومتری تا مرکز زمین گسترش دارد و ضخامت کلی اون ۳۴۷۱ کیلومتر هست.

مطالعات نشان داده هست که در عمق تقریبی ۵۱۲۰ کیلومتری ، یک انفصال در خواص الاستیک هسته وجود دارد این ناپیوستگی که ناپیوستگی لمان نام دارد، هسته خارجی را از هسته داخلی جامد جدا می‌کند و هسته بیرونی از گوشته توسط ناپیوستگی گوتنبرگ - ویشرت جدا می‌شود.

در حالت کلی هسته از سه قسمت هسته بیرونی ، هسته جامد داخلی و هسته مرکزی تشکیل شده هست.
هسته بیرونی
هسته بیرونی از ناپیوستگی گوتنبرگ - ویشرت در عمق ۲۹۰۰ کیلومتری شروع و تا عمق ۵۱۲۰ کیلومتری که ناپیوستگی لمان برنامه دارد ادامه می‌یابد.

ترکیب عمومی هسته آلیاژ آهن - نیکل (Ne-Fi) هست و به همین دلیل به اون نیف یا نیفه نیز می‌گویند.

لازم به ذکر هست که امواج S از هسته مایع خارجی عبور نمی‌نمايند.

هسته خارجی دارای حرکات همرفتی هست که سرعت اونها چندین کیلومتر در سال هست.

حرکت وضعی زمین تاثیر به سزایی در این حرکات داشته و این اثربه نام تاثیر کوریولیس نامیده می‌شود.
گردش هسته خارجی دارای تقارن هستوایی می‌باشد که توسط دو لکه برآمده در سطح هسته مایع مشخص می‌شود و این دو لکه در حقیقت محل تظاهر سلولهای واگرا در سطح می باشند.

این سلولهای واگرا در سطح هسته مایع و در مرز بین لایه و هسته مایع به صورت شعاعی پخش شده و در راستای نصف النهاری که تقریبا در راستای شمال و جنوب زمین هسته مایع را دور می‌زند، بهم رسیده و در این محل همگرا می‌باشند.

این بخش احتمالا به فرم یک گودی حلقه مانند دور هسته مایع و در راستای شمال – جنوب تظاهر پیدا می‌کند.
عناصر موجود در هسته
اندازه گیری‌های دقیق به کمک امواج لرزه‌ای نشان می‌دهد که وزن مخصوص هسته ۱۰ % کمتر از مقداری هست که از طریق آلیاژ Ne-Fi در فشار ۱.۵ تا ۳ مگا بار تعیین می‌شود.

بنابراین عناصر سبک وزن و احتمالا کربن ، سیلیکات ، پتاسیم ، گوگرد ، FeO و سرب و عناصر سیدروفیلی نظیر و ...

در هسته وجود دارند.

این عناصر ناسازگار نسبت به محیط شدیدا احیایی هسته زمین به همراه سلولهای همرفتی هسته مایع در لایه تخلیه می‌شوند و به احتمال زیاد از طریق پلومها و سوپر پلومها از خلال گوشته تحتانی ، تحولی و فوقانی به سطح انتقال می یابند.
عناصر کالکوفیلی نظیر در گوشته کمیاب هستند و احتمالا مقادیری از اونها در هسته متمرکز شده هست.

با توجه به اینکه اونومالی دوپال در عرضهای جغرافیایی پایین و در حوالی جنوب هند و ساحل غربی پرو حداکثر می‌باشد.

شاید ارتباطی بین این اونومالی و لکه‌های برجسته بر روی هسته مایع در همین نقاط که عمل تخلیه عناصر ناسازگار را بر عهده دارند، وجود داشته باشد.

حرارت لازم برای مایع نگه داشتن هسته مایع ، به احتمال زیاد از عناصر رادیواکتیوی نظیر پتاسیم ۴۰ تامین می‌شود که می‌تواند در شبکه کانیهایی مثل جرفی شریت حضور داشته باشد.
با توجه به اینکه این کانی در کندریت‌ها شناسایی شده هست، شاید در ترکیب هسته اولیه نیز این کانی حضور داشته و تحت شرایط شدیدا احیایی عنصر لیتوفیلی نظیر پتاسیم خاصیت کالکوفیلی و حتی سیدروفیلی از خود بروز می‌دهد.

بطور کلی مباحث راجع به پترولوژی هسته زمین مدیون مطالعات فراوان بر روی متئوریت‌های آهنی (سیدریت‌ها) هست.

این متئوریت‌ها از نظر فراوانی در دسته دوم اهمیت برنامه دارند.

از نظر ساختمان کریستالوگرافی و % Ni ، آلیاژ Ne-Fi به سه دسته تقسیم می‌شوند :
• هگزا هدریت‌ها با میزان Ni ، ۴ تا ۶ %
• اکتا هدریت‌ها با میزان Ni ، ۶ تا ۱۴ %
• آکتا هدریت‌ها با میزان Ni ، ۶ تا ۱۴ %
• آتاکسیت‌ها با بیش از ۱۴ % وزنی Ni
• به غیر از Ne-Fi عناصری نظیر نیز در ترکیب این متئوریت‌ها حضور دارند.
در اکثر متئوریت‌های فلزی و بالاخص گروه اکتائدریت ساختمان وید من هستاتن (Widman Staten) دیده می‌شود که عبارتست از: تقاطع باندهای پهن و عریض، کاماسیت Kamacite‌ و تیغه های نازک، تانیت Taenite با همدیگر که محل تلاقی اونها پلسیت (Pelcite) نامیده می‌شود.

مطالعات دیاگرامهای فازی مربوط به آلیاژ Ne-Fi در فشار و حرارت‌های مختلف نشان می‌دهد که تبلور متئوریت‌های آهنی باید در حرارت کم ( مثلا ۳۰۰ درجه سانتیگراد) و در فشار خیلی زیاد ( اتمسفر) و در حال تعادل انجام شده هست.
با این توضیحات نتیجه می‌گیرند که تشکیل متئوریت‌های آهنی الزاما در داخل جسمی به قطر یک سیاره صورت گرفته هست و از طرفی توضیحی هست برای علت وجودی خاصیت مغناطیسی در هسته که تصور می‌رود، در دمای بالا فرض شده این خاصیت از بین می‌رود.

ولی این مطالعات نشان داده هست که به احتمال زیاد در دمای هسته زمین پایینتر از مقدار فرض شده برای اون از طریق روند تغییرات گرادیان زمین گرمایی هست و حتی از دمای کوری کانیهای فرومغناطیسی تجاوز نمی‌کند.
چهره متغیر زمین
۲۵۰میلیون سال پیش ، سه تکه بزرگ خشکی بهم نزدیک شدند و یک خشکی بزرگ بنام پانجیا را بوجود آوردند.

سپس مدتی دریای تتیس این خشکی عظیم را به دو قسمت لوراسیا و گندوانلند تقسیم کرد.

۱۲۰ میلیون سال پیش اوراسیا از هم شکافت و آمریکای شمالی از اروپا جدا شد.

گنوانلند نیز شکافته شد و در نتیجه هندوستان به سمت جنوب آسیا حرکت کرد.

قاره‌ها همچنان به حرکت خود ادامه داده و به این شکل کنونی که می‌بینیم در آمدند.

ظرف چند میلیون سال آینده قاره آمریکا به حرکت خود در سمت غرب ادامه داده و قاره آفریقا به اروپا و آسیا ملحق خواهد شد.
منشا میدان مغناطیسی زمین
می‌دانیم که حرکت سیال هادی الکتریسیته به شرط اونکه در میدان مغناطیسی برنامه داشته باشد، جریان الکتریکی تولید می‌کند (اصل دینامو).

بنابراین منشا میدان مغناطیسی زمین ممکن هست مربوط به حرکات هسته باشد.

دو لکه یاد شده که دارای تقارن هستوایی‌اند، به ترتیب در زیر بخش جنوب هندوستان و دیگری در حوالی پرو ، برنامه دارد.

این دینامیک بر پايه مشاهدات دقیق تغییرات میدان مغناطیسی زمین در ۳۰ سال گذشته و مشاهدات و مطالعات ژئوفیزیکی بازسازی شده هست.

با توجه به اینکه آلیاژ Ne-Fi از سیلیکات سنگین‌تر هست ، لذا جدایی و تفکیک هسته آهنی و هستبرنامه اون در مرکز زمین ، با توجه به قوانین فیزیک امری طبیعی هست.
هستبرنامه اون در مرکز زمین ، بر پايه مدل تجمع همگن قابل توضیح هست و سپس هستبرنامه هسته مایع در مرکز زمین ، هسته جامد به تدریج رشد کرده و به حجم فعلی خود رسیده هست.

با توجه به سن تشکیل زمین و قطر هسته جامد ، آهنگ رشدی برابر ۰.۵ میلیمتر در سال می‌توان برای اون در نظر گرفت و باید توجه داشت که این آهنگ رشد ، میانگین کلی رشد هست و بدیهی هست که آهنگ رشد در بدو تشکیل هسته جامد بسیار اندک از رقم میانگین بوده و در حالت فعلی بیشتر از میانگین یاد شده هست.
پايه ا تبدیل آلیاژ آهن - نیکل مذاب به جامد یک واکنش گرمازا هست و گرمای حاصل از اون به همراه تلاشی مواد رادیواکتیو موتور حرارتی زمین را تامین می‌نمايند.

در حالت کلی گردش هسته مایع به دور هسته جامد آهنی به عنوان یک سیم پیچ که هسته آهنی را در بر گرفته و جریان الکتریکی که از سیم پیچ عبور می کند همان پرتوی کیهانی هست که از قطبین زمین به تله می‌افتد.

شفق قطبی هم در اثر این پرتوی کیهانی بوجود می‌آید.
حیات در زمین
اولین موجودات زنده حدود ۳.۸میلیارد سال پیش و اولین دایناسورها حدود ۱۵۰ میلیون سال پیش در زمین ظاهر شدند.

حدود ۶۵ میلیون سال پیش نسل داینوسورها از بین رفت(انقراض دایناسورها).

یکی از شرایط انقراض داینوسورها برخورد یک شهاب سنگ به زمین و پر شدن جو زمین از غبار بود.

در چنین شرایطی نور و گرما به زمین نرسیده و یک دوره کوتاه یخبندان باعث مرگ داینوسورها بر اثر سرما و گرسنگی شده هست.

اگر همه تاریخچه زمین را در ۲۴ ساعت خلاصه کنیم، نخستین انسانها در ۲ ثانیه مانده به نیمه شب ظهور خواهند کرد.
زمین در آغاز شکل گیری
• در اوایل پیدایش منظومه شمسی ، ذرات ریز غبار موجود در قرص خورشید که عمدتا از گاز و غبار تشکیل شده بود، پس از برخورد به هم چسبیده و اجسام بزرگ و بزرگتری را بوجود آوردند.

بدین ترتیب چهار سیاره درونی از این ذرات شکل گرفتند.
• ۴.۵ میلیارد پیش ، زمین دارای سطحی داغ ، قرمز و نیمه مذاب بود.

پس از گذشت میلیونها سال ، سطح زمین شروع به سرد شدن نمود و پوسته جامدی ، به دور زمین بوجود آمد.

گازهای داغ و مواد مذاب از لایه‌های زیرین و از طریق دهانه‌های آتشفشانی بیرون زده و جو ضخیم زمین را بوجود آوردند.

در همین مدت شهاب سنگهای زیادی به سطح زمین خوردند و هزاران گودال شهاب سنگی را در سطح زمین بوجود آورد.

و مقدار زیادی غبار به جو زمین اضافه کردند.
• پس از یک میلیارد سال ، زمین به اندازه کافی سرد شده بود تا بخار آب موجود در جو متراکم شده و قطرات آب را بوجود آورد.

این قطرات آب میلیونها سال به شکل باران شدید به سطح زمین افتاده ، باعث پاک شدن جو زمین و بوجود آمدن اقیانوس شدند.

کره زمین به تدریج به شکل کنونی درآمده هست.
فاصله متوسط از خورشید ۶۰.۱۴۹ کیلومتر
قطر هستوا ۱۲۷۵۶ کیلومتر
مدت حرکت وضعی
۹۳.۲۳ ساعت
مدت حرکت انتقالی
۲۶.۳۶۵ روز
سرعت حرکت انتقالی ۷۹.۲۹ کیلومتر در ثانیه
دمای سطحی ۵۵ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
جرم (زمین = ۱) ۰۰.۱
چگالی متوسط (آب = ۱) ۵۲.۵
جاذبه (زمین = ۱) ۱
تعداد قمر ۱
نحوه پیدایش و تکامل زمین
زمین در بدو پیدایش بصورت کره‌ای از مواد بسیار داغ و نیمه مذاب بوده که به تدریج عناصر سنگین‌تر ته‌نشین شده و هسته فلزی را به وجود آوردند ، و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند.

پس از گذشت میلیاردها سال زمین سرد شد، سطح زمین جامد گشت، جو زمین شکل گرفت، و اقیانوسها بوجود آمدند.

تکامل زمین هنوز ادامه دارد.

پوسته زمین توسط فورانهای آتشفشانی در کف اقیانوسها نوسازی شده و دائما بر اثر زمین لرزه‌ها و حرکتهای قاره‌ای در حال تغییر و تحول هست.

تناسب گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر هست.
آینده زمین
از اونجا که حیات در زمین وابسته به خورشید هست، آینده کره زمین نیز به آینده خورشید وابسته خواهد بود.

حدود ۵ میلیارد سال دیگر ذخایر انرژی خورشید تمام شده و خورشید به یک غول سرخ تبدیل می‌شود و افزایش حجم می‌دهد.

گرمای شدید حاصل از افزایش حجم باعث آب شدن یخ مناطق قطبی و بالا آمدن آب اقیانوس می‌شود.

سپس جو زمین شروع به تبخیر می‌کند و گیاهان خشک آتش می‌گیرند.

در چنین شرایطی امکان حیات در زمین کلا از بین می‌رود.

منبع : [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

7:

البته ببخشيد در مقاله بالا عدد هاي اعشاري برعكس نوشته شده اند 9.5 ريشتر درست هست كه تو شيلي اتفاق افتاد .
راستي لايه اوزون به اندازه دوتا سكه رايشان هم ضخامت داره !!
جالبه!!!!!!!!

8:

به نام خدا
به نظر شما سنگ رسوبی چه سنگیه ؟
البته من خودم می دونم

9:

بر پايه نقل آژانس فضائي اروپا پيدايش مجدد حفره در لايه اوزن برفراز قطب جنوب به يك پديده ساليانه تبديل شده هست.

از وقتيكه پديده ايجاد حفره درلايه اوزن براي اولين بار درنيمه دهه 1980 كشف شد،ماهواره ها نقش مهمي در بررسي اون داشتند.

ماهواره ها در دهه گذشته وضعيت اوزن هستراتوسفري را به دقت كنترل نموده اند.

مشاهدات ماهواره اي نقش به سزايي در ايجاد مدل هاي اتمسفري به عهده داشته اند.

اين مدل ها قادرند فرآيند ايجاد حفره در لايه اوزن را در طي هفته اي كه ايجاد مي شود پيشگايشاني نمايند.

اطلاعات دريافتي از ماهواره نشان داده هست حفره اي كه امسال در
لايه اوزن هستراتوسفري ايجاد شده دو هفته ديرتر از سال گذشته به وجود آمده ولي در مقايسه با وقت ايجاد اين حفره در دهه گذشته تقريبأ در مو قع مشابهي ايجاد شده هست.
پديده ايجادحفره در لايه اوزن برفراز قطب جنوب بستگي به تغييرات هواشناسي منطقه دارد.

شايان ذكر هست كه تركيبات CFC در ايجاد اين پديده مؤثرند و در نتيجه بر پايه پروتكل مونترال ممنوع شده اند.

سپس گذشت دو نيم سال سمپوزيوم 2004 Envisat & ERS در سالزبورگ در اطريش روز دوشنبه 6 سپتامبر 2004 انجام مي گردد بيش از 700 متخصص از 50 كشور برنامه هست كه نتايجي كه از ماهواره ها بدست آورده اند مورد بحث و بررسي برنامه دهند و نتايج تحقيقات خود را برپايه داده هاي Envisat ارائه دهند.
در اين سمپوزيوم تمام زمينه ها مربوط به علوم زمين ،‌شيمي مربوط به آتمسفر بررسيهاي ساحلي ، رادار ، تداخل سنجي ، بادها، موج ، پوشش گياهي ، كشاورزي ، زمين لغزش ، مخاطرات طبيعي ، آلودگي هوا، رنگ اقيانوسها، نشت هاي نفتي و يخ مورد بحث و بررسي برنامه مي گيرند.
در حدود 650 مقاله در اين سمپوزيوم ارائه مي گردد.

مقالات ارائه شده در باره نتايج نشست هاي نفتي از نشست Prestige ، آتش سوزي هاي سال گذشته مبنگل پرتغال ، سيل Elbe در سال 2002 و تغيير تدريخي سوراخ اوزن در جنوبگان و زلزله بم و آلودگي اروپا متمركز خواهد بود

منبع: پايگاه علوم زمين

10:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي كانادا


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
راهنماي جامع اطلاعات در زمينه علوم زمين شامل اقيانوس و اتمسفر و غيره


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي بلژيك


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گلوساري زمين شناسي ساوقت زمين شناسي ايالات متحده


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي آلباني


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي هستراليا


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي ژاپن


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي آلمان


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي بريتانيا


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي فرانسه


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي چين


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي برزيل


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
كانيهاي قيمتي


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي اتريش


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي بلغارستان


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي دانمارك


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي هند


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي ايرلند


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي جمهوري اسلامي ايران


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برنامه اي در رابطه با فرآيندهاي تعاملي بيولوژي و شيمي زمين


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي روماني


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مركز ملي اقيانوس شناسي


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت نقشه برداري كشور


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي آرژانتين


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساوقت زمين شناسي سوئد


http:\\ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مركز سنجش از دور ايران

11:

پالئو نتولوژى (ديرينه شناسى) اون رشته از علوم هست که درباره کليه موجودات دوران هاى گذشته کره زمين بحث وتحقيق مى کند.

مطالعات پالينولوژى شامل ساختمان زيست نمايندگان ورابطه ارثى ورده بندى تکامل وشرایط محيطى وانتشار اونها از حيث وقت ومکان در ادوار گذشته تاريخ زمين بوده , همينطور شامل کليه قوانين طبق فرضيه هاى علمى مربوط به زيست نمايندگان مى باشد.
واژه پالئونتولوژى از سه واژه يونانى پالاميوس يعنى قديم اثنا يعنى موجودات گوگوش يعنى کلام يا يا بحث يا علم ترکيب يافته هست يعنى علم بررسى زيست نمايندگان دوران هاى گذشته .
پالئونتولوژى وارتباط اون با زمين شناسى فسيل ها مى باشد .در واقع فسيل ها محتايشانات طبقات زمين بوده وبقاياى آثار جانورانى هستند که در دوران هاى گذشته در سطح کره زمين در محيط هاى مختلف زيست مى کردند وحوادث زمين شناسى در اونها تاثير داشته هست .
gsi-iran.org

12:

هر کس فرهنگ لغت زمین شناسی داره لطفا بذاره اینجا

13:

گام اول
زمین شناسی از جالبترین و گسترده ترین رشته های علوم هست که از یک سو به دلیل رابطه تنگاتنگ با علوم پایه ای چون شیمی و فیزیک ,جزء علوم پایه به حساب می آید و از دیگر سو به دلیل کاربردهای بسیار فراوان و متنوع اون در زندگی بشر ,جزءعلوم کاربردی نیز به حساب می آید.
شرایط متعددی در شکل گیری ظاهر کلی وجزیی زمین دخیلند.

عللی که باعث ایجاد تپه های ماسه ای در سواحل و پیچ و خم رود ها وفرسایش کوهها و ...می شوند از جمله مواردی هستند که درژئومورفولوژی یا همان زمین ریخت مورد بحث قرا می گیرند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

14:

کانی پگماتیتی یعنی چی ؟
هر کی می دونه بذاره اینجا

15:

بلور به اجسام جامد و همگن و متبلور و اونیزتروپ رو می گن .


اونیزتروپ بودن یعنی اینکه خواص فیزیکی بلور در جهت ها ی مختلف فرق می کنه.


در مورد علت انقراض دایناسورها عقیده شما چیه؟

16:

بنام خدا
هر کس انیمیش زمین شناسی داره یا آدرس سایتش رو می دونه بذاره اینجا .
بابا همه این تاپیک رو که خودم پر کردم یه ذره هم شما بگید .


17:

15 میلیارد سال قبل انفجار بیگ بنگ باعث ایجاد کیهان شد
4.6 میلیارد سال قبل کره زمین به وجود اومد
1.1 میلیارد سال قبل آب های خنثی دریاها رو پر کردند
دایناسورها هم در دوران مزوزوئیک پدید اومدن و 140 میلیون سال به زمین حکومت کردن
13 میلیون سال قبل انسان به وجود اومد
165 میلیون سال قبل دایناسورها از بین رفتند.

دوره یخبندان شروع شد.
لطفا جاهای ناقص رو کامل کنید و اونهایی که از یادم رفته بنویسید

18:

پگماتیت‌ها عبارت از سنگهای آذرین دانه درشتی هستند که به صورت دایک همراه با توده‌های نفوذی عمیق و بزرگ دانه ریزتر دیده می‌شوند.

درشتی دانه‌های پگماتیت‌ها به صورت مطلق نیست بلکه اندازه دانه‌ها نسبت به اندازه دانه‌های توده نفوذی بزرگ سنجیده می‌شود.


19:

سلام منم از شما بسيار تشكر مي كنم .

اميدوارم بتونم مطالبي در اين زمينه اينجا بزارم.

براي اولين اقدام يه آدرس اينجا ميزارم كه فرهنگ لغت زمين شناسيه .

البته خوب يا بد بودنشو نميدونم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و همين طور براي ژيو فيزيك :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

20:

براي اينكه خستگي bb جان در بياد
اولين دستگاه لرزه نگار در چه سالي وتوسط چه كسي ساخته شد ؟

21:


22:

به نظر شما نقش کانی ها در مبارزه با آلودگی چیه؟

23:


24:

در مورد کانی های سرطان زا کی اطلاعات داره ؟

25:

اینم یه سایت با حال برای زمین شناسان و اون هایی که به تاریخ زمین و فسیل شناسی علاقه دارن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فقط به زبان انگلیسیه

26:


27:


28:

منظومه شمسی

یکی از باورها این هست که خورشید، مانند سایر ستاره ها، حدود 6/4 میلیارد سال پیش از ابری که بیشتر از هیدروژن تشکیل شده بود و مقدار کمی از مواد دیگر را هم در بر می گرفت به وجود آمد.

گازهای داغ و متراکم در مرکز این ابر، خورشید را به وجود آوردند و بخشهای بیرونی اون، که دمای پایین تر و تراکم کمتری داشت، در تشکیل سیاره ها نقش داشتند(شکل1).

به این ترتیب منظومه شمسی ما که شامل یک ستاره(خورشید)، نه سیاره و قمرهای اونها(جدول1) و چندین هزار سیارک و شهاب سنگ هست بوجود آمد(شکل 2).

این مجموعه خود رد کهکشان راه شیری که به گونه ابری در آسمان شب دیده می شود برنامه دارد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل (1): طرحی از پیدایش منظومه شمسی(الف) به صورت ابری از گازها،(ب) تراکم تدریجی در مرکز، (ج و د) تشکیل سیاره ها در خارج با تراکم کمتر.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل (2): منظومه شمسی متشکل از خورشید و 9 سیاره اون.سياره زمين
سیاره زمین، که در فاصله حدود 150 میلیون کیلومتری به دور خورشید می گردد، از نظر اندازه پنجمین و ازنظر فاصله از خورشید سومین سیاره منظومه شمسی هست.

زمین با سرعتی حدود 108000 کیلومتر در ساعت به دور خورشید می گردد و در نتیجه طی 365 روز و 5 ساعت و 51/45 ثانیه اون را دور می زند.

در عین حال زمین هر 23 ساعت، 56 دقیقه و 09/4 ثانیه یک مرتبه حول محور خود می چرخد.

شکل زمین به طور کامل کروی نیست، در هستوا کمی بیرون زده و در قطبها کمی تورفته هست.
همانطور که فرموده شد، به نظر می رسد که تولد زمین به همراه سایر ستاره ها، به 5/4 میلیارد سال پیش که ابرهای باقیمانده از تشکیل خورشید شروع به جامد شدن کردند باز می گردد.

برپايه نظریه های امرزوی برای 500 میلیون سال درون زمین به صورت جامد و در دمایی به طور نسبی پایین( حدود 1100 درجه سانتیگراد) باقی ماند.

در این دوره مواد تشکیل دهنده زمین بیشتر آهن و سیلیس به همراه مقدار کمی از سایر مواد که احتمالا بخشی از اونها را مواد پرتوزا تشکیل می داد بودند.

با گذشت میلیونها سال، انرژی رها شده از مواد پرتوزا زمین را گرم و پاره ای از مواد تشکیل دهنده اون را ذوب کرد.

آهن پیش از سیلیس ذوب شد و چون سنگین تر بود به طرف مرکز زمین رفت و سیلیس را از مرکز به سطح راند.

به این ترتیب زمین از یک توده همگن( شکل 3- بالا) با موادی کم وبیش مشابه در تمام اعماق، به توده ای لایه ای با هسته ای آهنی در مرکز، پوسته ای سطحی متشکل از مواد سبک تر با دمای ذوب پایین در سطح و گوشته ای در بین این دو که در برگیرنده بقیه مواد بود تبدیل شد( شکل 1- وسط).

براثر پرتو زایی طی میلیونها سال، هسته مذاب زمین احتمالا امروزه نیز دمایی بالا دارد( حدود 6100 درجه سانتیگراد).

به این ترتیب بخش عمده ای از هسته به صورت مایع هست ولی شواهد نیز دال بر جامد بودن مرکز اون وجود دارد.

بنابراین هسته زمین به دو بخش درونی (جامد) و بیرونی( مایع) تقسیم می شود که 95% اون را هسته بیرونی تشکیل می دهد( شکل3- پایین).


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل (3- بالا): زمین همگی اولیه، (وسط) تشکیل هسته آهنی،( پایین) زمین لایه ای امروزی.


در خارج هسته، گوشته زمین با ضخامت حدود 2900 کیلومتر تقریباً تا سطح گسترش دارد و متشکل از سنگهایی مشابه اونچه که از دهانه آتشفشانها جاری می شود هست.

گوشته در وضعیتی بین مایع و جامد برنامه دارد و کمی انعطاف پذیر هست و بنابراین نقش مهمی در پویایی کره زمین دارد.

اطراف گوشته را قشر سخت و نازکی به نام پوسته در بر گرفته هست که بین حدود 8 تا 60 کیلومتر ضخامت دارد و سطح بیرونی زمین را تشکیل می دهد.

با توجه به مطالب بالا متوجه می شویم که زمین سیاره ای هست فعال و طی میلیونها سال به تدریج ساختار امروزی خود را یافته هست.

امروزه نیز این پویایی ادامه دارد و زمین مرتب در حال ساخت و ساز هست.

اگر چه سرعت این ساخت و ساز در حدی نیست که به صورت روزمره محسوس باشد، ولی اثرات اون به صورت آتشفشان و زمین لرهز این پیام را از درون زمین به ما می رساند که درون کره زمین هنوز هم فعال هست.

برای روشن تر شدن مطلب و توجیه چگونگی این رویدادها، بهتر هست از کمی دورتر و از دیدگاه دیگری لایه ای مختلف زمین را دسته بندی کنیم.

در این چارچوب اگر کره مجموعه ای از کره های هم مرکز در نظر بگیریم، ازخارج به طرف مرکز زمین شاهد قسمتهای مختلف زیر هستیم:
هواکره
طی فرایندهایی که منجر به شکل گیری زمین شد، فرار گازهای ناشی از واکنشهای شیمیایی، پوششی گازی در اطراف کره زمین ایجاد کرد که هوا کره نام دارد.

در این لایه که از سطح زمین تا ارتفاع حدود95 کیلومتری گسترش دارد، از سطح زمین به سوی بالا از فشار و غلظت گازهای اون کاسته می شود.

هوای کنار دریا فشاری برابر 76 سانتیمتر جیوه دارد و تراکم اون برای انسان و حیوانات مناسب هست.

یعنی دارای اکسیژن کافی برای تنفس می باشد.

اما در ارتفاع بالاتر( برای مثال پنج کیلومتری) مقدار اکسیژن کم می شود و چون ارتفاع ستون هوایی که بالاتر از اون برنامه می گیرد کم می شود.

فشار هم کم شده و به سلامتی لطمه می زند.


آب کره
با سخت شدن پوسته زمین ناهمواریهایی در سطح اون پدید آمد که محلهای مناسب را برای تجمع آبهایی که از درون از طریق آتشفشانها و درزه ها به سطح می آمدند تشکیل داد و به این ترتیب اقیانوسها به وجود آمدند.

این پوشش آبی در سطح زمین آبکره نام دارد.


سنگکره
بیرونی ترین قشر جامد و سخت زمین سنگ کره نامیده می شود که در برگیرنده پوسته و سنگهای سخت گوشته بالایی هست.

ضخامت سنگ کره در زیر قاره ها حدود 100 کیلومتر و در زیر اقیانوسها حدود 50 کیلومتر می باشد( شکل 4).


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مذاب کره
این لایه از زیر سنگ کره آغاز و تا عمق حدود 700 کیلومتری گسترش دارد(شکل 5).

در این لایه سنگهای گوشته کمتر شنماينده هستند و در مقایسه با سنگ کره شکل پذیرتر می باشند.

به عبارتی دیگر ازدیدگاه فیزیکی این لایه حالت پلاستیکی داشته و خمیر مانند محسوب می شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گوشته زیرین
دو لایه سنگ کره و مذاب کره.

بدون در نظر گرفتن پوسته، گوشته بالایی را تشکیل می دهند که تا عمق 700 کیلومتری ادامه دارد(شکل5).

شواهد موجود بیانگر این واقعیت هست که از عمق 700 کیلومتری تا عمق حدود 2900 کیلومتری که شروع هسته بیرونی هست.

گوشته بدون هیچ کونه لایه بندی مشخص(برخلاف گوشته بالایی) ادامه دارد.

این بخش، گوشته زیرین نامیده می شود.


هسته بیرونی
هسته بیرونی از زیر گوشته ( عمق حدود 2900 کیلومتر) تا عمق 4980 کیلومتر گسترش دارد(شکل 5).

سرشت فیزیکی هسته بیرونی به گونه مایعات هست.


هسته درونی
هسته درونی جامد هست و گمان برده می شود که از آهن و نیکل تشکیل شده باشد.

این بخش از هسته از عمق 4980 کیلومتر تا مرکز زمین (6370 کیلومتری) گسترش دارد (شکل5)
شکل 4- قشر بیرونی زمین به صورت سنگکره جامد و سخت که بر روی مذاب کره خمیری شناور هست.


شکل 5- قطعه ای از درون زمین در دو مقیاس مختلف که محل ناپیوستگیهای ساختاری و نسبتهای صحیح بین پوسته، گوشته و هسته را نشان می دهد.


با توجه به مدلی که تا اینجا برای درون زمین ارائه شد می توان اون را مانند یک میوه، برای مثال هلو در نظر گرفت که از بیرون به درون شامل پوسته، گوشته، هسته بیرون( پوست هسته) و هسته درونی (مغزه) می باشد (شکل6).


شکل 6- مقایسه ساختار زمین و میوه ای مانند هلو شامل پوسته، گوشته، هسته بیرونی و هسته درونی.[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

منبع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

29:

شكل خارجی سیارات، شبیه به هم‏ هست اما مبداء اونها (به هستثناء احتمالاً زهره) متفاوت هست.

بعنوان نمونه والیس ‏مارینریس (Valles Marineris)، آمیخته ‏ای از سنگاب‏ها و دربند‏هایی هست كه ازنظر شكل نقشه‏ برداری و سطح پیمایی ، به بخش‏هایی از سیستم شكاف شرقی شباهت دارد.

باین‏حال ، بوسیله خصوصیاتِ آتشفشانی مشاهده شده ـ در مقیاس كوچكتر ـ در افریقا همراهی می شود، اگرچه شاید اینها، درنتیجه فرسایش، پیچیده شده باشند.

مناطق وسیع دارای خصوصیات تكتونیكی مربوط به والی س‏مارینریس و نزدیكی اون با كوههای آتشفشانی مونتس تارسیس (Montes Tharsis) ، هر دو ، یك منشأ تكتونیكی را پیشنهاد می كنند .

اما عدم وجود خصوصیات فشارشی (برای نمونه كوههای چین‏ خورده) و معدود كوههای آتشفشانی ـ با توزیع جداگانه ـ اشاره به منابع ماگمایی مجزا (نه مناطق فرورانش (subduction)) دارند .

بعلاوه عدم وجود توده ‏های خاكی اقیانوسی و قاره‏ای (كه ازنظرمكان ‏نگاری تعریف شده اند)، قویاً مبین اونست كه تكتونیك صفحه‏ ای، در مریخ عملی نبوده هست .

بعلاوه داده ‏های گرانشی و نقشه‏ برداری، قویاً پوسته خارجی صلبی را پیشنهاد می كنند كه بسیار ضخیم ‏تر از پوسته زمین هست .

عطارد شبكه ‏ای از پرتگاه های مصنوعی عظیم دارد كه بنظر می اید كه در برخی جاها، دارای آتشفشانی تغییرشكل ‏یافته بواسطه روراندگی هستند .

اما هیچگونه برجستگی ‏های درحال‏ گسترش ، نواحی فرورانش ، شكاف‏ها یا كوههای چین‏ خورده ، بر نیمه عطارد ـ كه بوسیله مارینر 10 تصویر شده هست ـ نمایان نمی باشد.

بنابراین بنظر مي‏رسد كه فعالیت تكتونیك صفحه‏ ای در اونجا نیز نامحتمل باشد.

ماه در مقیاس وسیع هیچگونه خصوصیات فشارش را بنمایش نمی گذارد، بعلاوه داده ‏های زمین ‏شناختی ، پوسته خارجی صلب ضخیمی را برای ماه (همچون مریخ) پیشنهاد می كنند.
مشاهدات راداری سیاره زهره ، برخی دیدگاههای ناخوشایندی راجع به سطوح سیاره (اما با تجزیه ‏و تحلیل اندكی با وجود مطالعات مفصل) را ارائه می دهند .

خصوصیات سطحی كه به كوههای فشارشی ، قله ‏های مجزای قرارگرفته در قوس‏های مربوط به ناحیه كوهی ، برجستگی ‏های (arcuate)، یك سنگاب وسیع {( شكل 15ـ4 )} و تغییرات مكان ‏نگاری اشل قاره‏ ای شباهت دارند به شرایط گداخته بسیار نزدیك به سطح مریخ، عطارد یا ماه اشاره‏ دارند.


چرا مرّیخ ، عطارد یا ماه، خصوصیات تكتونیك صفحه‏ای را نشان نمی ‏دهند.

یك جواب احتمالی اونست كه دمای داخلی زیادی كه برای نمود همرفتی جبه مورد نیاز هست و بدین‏ طریق صفحات زمین را حركت می دهد، تماماً بدلیل ابعاد كوچك این سیارات (نسبت بزرگتر مساحت سطحی به حجم) پراكنده می شود.

تنها سیاره زهره، با ابعاد زمین قابل‏ مقایسه بوده و مطابق مقیاس ابعادی سطح اون، بگونه ‏ای ‏موجه تكتونیك صفحه‏ ای را نمایش می دهد.
احتمال مناسب دیگر اون هست كه پوسته اصلی زمین صرفاً ممكن هست نازكتر از پوسته دیگر سیارات باشد و از اینرو آسان‏‏تر ، ازهم ‏شكاف می یابد.

نهایت اینكه قسمت داخلی دیگر سیارات ممكن هست فاقد نواحی زیر پوسته ـ كه در اونجا آمیختگی صحیح دما ، فشار و تركیب شیمیایی، سبب ایجاد ناحیه كم ‏اصطكاكی می شوند كه صفحات پوسته‏ای می توانند برمبنای اون، سریده شوند ـ باشد.

تعیین قطعی حضور یا عدم حضور خصوصیات مكان‏ نگاری تكتونیك صفحه ‏ای در زهره (شاید بوسیله یك ماهواره تصویربردارنده مجهز به رادار) ـ بوا‏سطه فراهم كردن بینشی كه پارامترهای كلی در اون ، حقیقتاً برای فرایند و گسترش تكتونیك صفحه‏ ای، بسیار مهم و قطعی هستند ـ دارای اهمیت بسیاری برای شناخت زمین می باشد.


توپوگرافی سیاره مریخ
بزرگترین خصوصیات مكان‏ نگاری دیگر در مریخ، بطورغیررسمی Syria Rise نامیده می شود .

این‏ ناحیه ، گنبد بزرگی هست كه تقریباً میان طول جغرافیایی 40 و 140 درجه و میان عرض جغرافیایی 40+ و 40- درجه واقع می شود.

اندازه ‏گیري‏های میدان گرانشی مریخ آشكار ساخته هست كه Syria در تعادل ایزوستاتیكی نبوده و دورترین و وسیع‏ترین تغییرمكان را از حالت تعادل ایزوستاتیكی نشان می دهد .

برای بدست آوردن تعادل ایزوستاتیكی، ارتفاع اون ناگزیر كاهش خواهد یافت .

این امر نشان می دهد كه تعادل ایزوستاتیكی ممكن هست ـ بواسطه جریانات همرفتی داخلی ـ بسیار زیاد تغییر كرده باشد.

بهرحال آرامش لرزه ‏ای مرّیخ، شاهدی در برابر این احتمال هست .


توضیح پیشنهادی دیگر اونست كه لیتوسفر این سیاره، ضخیم بوده و نیازمند دوره های وقت‏ی هنفرمودی برای سازگاری خود به حالت تعادل ایزوستاتیكی هست .

Syria، یك خصوصیت نسبتاً جدید بوده و بنابراین صرفنظر از این مسئله كه چگونه ایجاد شده هست (و مجهول هست)، یك لیتوسفر ضخیم می تواند بخوبی عدم‏ حضور سازواری ایزوستاتیكی اون را توضیح دهد .


Syria بوسیله شكاف‏های بزرگی كه مهم‏ترین اونها، والیس مارینریس هست نشان‏دار می شود.

این شكاف‏ها نشان می دهند كه بالاروی لیتوسفر، در سیاره موجود بوده و به ترك‏ خوردگی اون تحت كشش ایجاد شده ، منجر می شود .

بزرگترین شكاف لیتوسفری كه درحال حاضر ، سطح زمین را نشاندار می كند ، ریفت ‏والی (Rift Valley) در آفریقا هست .

اما با وجود مساحت بزرگتر زمین ، والیس مارینریس بزرگتر هست.

بهرحال بنظر می اید كه بسیاری از شكاف‏های مریخ (ازجمله والیس مارینریس)، احتمالاً بواسطه فرسایش باد یا تغییر مكان ماگما افزایش مي‏ یابند.


سیاره مرّیخ همچنین دارای كوههای آتشفشانی ‏ای می باشد كه از هر آتشفشان شناخته ‏شده ‏ای در زمین، بزرگتر هستند.

كوههای آتشفشانی با كمینه فرسودگی ـ و بنابراین جوانترین آتشفشانهای مرّیخ ـ بر نیمه غربی Syria، در منطقه ‏ای بنام برجستگی تارسیس (Tharsis ridge) واقع هستند.

چهار آتشفشان در اونجا وجود دارد كه تمامی اونها به ارتفاعات حدود 27 كیلومتر بالغ شده و بلندترین نقاط روی سیاره مریخ را تشكیل می دهند.

این آتشفشانها بنظر نمی اید كه درحال حاضر فعال باشند.

(المپوس مونس (Olympus Mons) بزرگترین آتشفشان سیاره هست).
نزدیكترین خصوصیت به اینها ، در سطح زمین، آتشفشانهای سپر و بویژه اون دسته از آتشفشان‏هایی كه بجای اونكه در مرزهای صفحه ‏ای موجود باشند در داخل صفحات روی می دهند هستند.

اونها نامشان را از برش طولي‏شان دنبال می كنند: گنبدهای پهناوری كه به یك سپر جنگی شباهت دارند.

در زمین، این گنبدها بوسیله لاواهای غنی از بازالت (لاواهای بازالتی) ایجاد می شوند.

با توجه مطالعات طیف ‏سنجی از مدار و مشاهدات و تجزیه و تحلیل‏های انجام شده بر سطح سیاره ، این تفسیر برای مرّیخ نیز سازگار هست.

بنابراین نتیجه می تواند اون باشد كه لاواهایی كه این كوههای آتشفشانی را می سازد نتیجه گداختگی جزئی جبه‏ ای هستند كه از نظر تركیب شیمیایی، با تركیب زمین مشابه مي‏ باشند.
حجم بزرگ آتشفشانهای مریخ می تواند نتیجه یك منبع فراوان لاوا، و نیز عدم سازواری ایزوستاتیكی محلی و نیز نبود حركت صفحه لیتوسفر باشد كه تمایل به ایجاد زنجیر‏ه‏ ای از آتشفشانهای كوچكتر (همچون در زمین) خواهد داشت .

دو نكته اخیر ، این نظریه را تایید می كنند كه لیتوسفر مرّیخ ضخیم هست.
كوههای آتشفشانی دیگری نیز در سیاره مریخ وجود دارند كه دارای ابعاد مختلف و در حالات گوناگون حفاظت، و نیز نشانه ‏هایی از انواع متعدد دیگری از خصوصیات آتشفشانی (كه از برخی از اونها مقدار فراوانی لاوا ممكن هست جریان یابد) می باشند .


اما اگرچه مریخ ممكن هست میزان محسوسی فعالیت مجدد آتشفشانی در سطح سیاره را تحمل كرده و شاید پوسته كاملاً گسترده‏ای را ایجاد كند.

واضح بنظر می رسد كه هیچگونه سیستم تكتونیك صفحه ‏ای هرگز نمودار نشده هست.

این نتیجه ، قویاً بواسطه عدم ‏حضور دلایل روشن از مریخ تائید گردید.

(شكل 13ـ3 خصوصیات مكان ‏نگاری مشخصات مرزهای صفحه ‏ای ـ نظیر رشته كوهها، برجستگي‏ های "میان اقیانوسي‌‌"، گودال‏های "اقیانوسی" و كوههای آتشفشانی (از نوعی كه در سطح زمین، در مرزهای صفحه‏ای یافت شده و آتشفشانهای سپر، متفاوت هستند) را نشان می دهد).

این نتیجه همچنین قویاً بواسطه توزیع فرازسنجی مریخ تائید می شود: ارتفاعات واقع بر مرّیخ ، تمایل کمی به دو سطح شدن ـ برخلاف زمین ـ دارند.

این دو سطح، با پوسته اقیانوسی و پوسته قاره‏ای تطبیق نموده و بوسیله فرایندهای تكتونیك صفحه ‏ای ایجاد می شوند .

در مریخ هیچ شاهدی برای وجود دو نوع پوسته موجود نیست.
شاید نزدیكترین فرایندی كه مبین اونست كه در مریخ، تكتونیك صفحه‏ای رخ داده هست ، بالا روی Syria هست كه مبدأ حركت و ایجاد صفحه را نشان می دهد.

دهانه ‏های آتشفشانی برخوردی واقع بر سطح مریخ ، نسبتاً متعارف هستند.

اما این دهانه ‏ها در نیمكره جنوبی، متداول‏تر از نیمكره شمالی بوده و این مسئله، تفاوت برجسته دیگرى میان دو نیمكره هست.

منبع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

30:

استراكودها چه نوع فسیل‌هائی هستند؟
رده هستراكود (كه گاه به عنوان تخم میگو معروفند، در واقع سخت پوستان كوچكی هستند كه توسط صدفی محصور شده‌اند، این صدف دارای دوكفه كیتینی یا آهكی بود.

كه در بخش پشتی بدن به یكدیگر لولا شده‌اند.استراكودها به ویژه برای تعئین افق‌های زیستی چینه‌های دریائی و قاره‌ای در مقیاس محلی یا منطقه‌ای مفید هستند.

منبع :
آفتاب

31:

اگر زمین اندکی ترمز کند
سرچشمه انرژی کشندهای دریایی ( جزر و مد ) که ایستگاه های برق کشندی را تغذیه می نمايند، بر خلاف اونچه گمان می رود، ماه نیست ؛ بلکه چرخش زمین هست .

همین چرخش زمین هست که دریاها و اقیانوسها را ، گاه به طرف ماه می کشاند و گاه از اون دور می کند.


انسان از چه انرژیهایی که هستفاده نمی کند؟ در این جا ، هم انرژی واکنشهای هسته ای وجود دارد، هم انرژی کهنه و مهربان آبشار و هم ( با کمال تاسف ) ساده ترین اونها ؛ یعنی انرژی شیمیایی سوخت و به راستی، دانشمندان شب و روز در تلاشند تا سیاهه سرچشمه های انرژی را درازتر نمايند و در این راه ، از به کار گرفتن نیرو و تخیل خود، به هر میزان که لازم باشد ، دریغ ندارند.

در میان طرحهایی که برای دستگاه های تولید انرژی در آینده وجود دارد، از جمله به دستگاه هایی بر می خوریم که باید از نیروی موجهای دریا یا انرژی آتشفشانهای فعال هستفاده شود.

با وجود این ، سرچشمه عظیمی از انرژی وجود دارد که به ظاهر ، تا کنون توجه پژوهشگران را به خود جلب نکرده هست ، و اون ، انرژی سیاره زمین هست که بی وقفه حرکت می کند ؛ گوی چرخان و عظیمی که میلیاردها سال پیش ، به چرخش درآمده هست.

البته ، هم اکنون هم ، انسان از انرژی ناشی از چرخش زمین هستفاده می کند.
سرچشمه انرژی کشندهای دریایی ( جزر و مد ) که ایستگاه های برق کشندی را تغذیه می نمايند، بر خلاف اونچه گمان می رود، ماه نیست ؛ بلکه چرخش زمین هست .

همین چرخش زمین هست که دریاها و اقیانوسها را ، گاه به طرف ماه می کشاند و گاه از اون دور می کند.

ولی هستفاده ای که امروز از انرژی کشندهای دریایی می شود، بسیار اندک هست .

تازه ، اگر تمامی انرژی را که گوی چرخان زمین در زمینه کشندها از دست می دهد در نظر بگیریم ، بازهم بخش بسیار کوچکی از ذخیره حرکتی اون را به حساب آورده ایم.

انرژیی که به دلیل چرخش زمین ذخیره می شود، چنان عظیم هست که بنابر محاسبه ، عددی برابر ژول ، تقریبا برابر کیلو وات ساعت را نشان می دهد.

برای این که بهتر به اندازه این عدد پی ببرید، یادآوری می کنیم که تولید انرژی برق در سراسر جهان ، نزدیک به کیلو وات ساعت در سال هست؛ یعنی انرژی چرخشی زمین تقریبا ۲۰ میلیارد برابر مصرف انرژی یک سال در تمامی کره زمین هست.

به زبان دیگر ، اگر نیاز آدمی را به انرژی ، در سطح امروزی اون در نظر بگیریم ، اونچه در گوی چرخان زمین نهفته شده هست ، برای مصرف ۲۰ میلیارد سال کافی هست .درست هست اگر تمام انرژی چرخشی زمین را از اون بگیریم ، اون وقت حرکت زمین دور محور خود قطع می شود و البته ، منجر به ویرانی نظام حرارتی سیاره ما می شود؛ شب و روز به جای هر ۱۲ ساعت یک بار ، هر ۶ ماه یک بار ( به حساب گردش زمین به دور خورشید ) به دنبال هم می آید ، وضع آب و هوا به کلی تغییر می کند و جانوران و گیاهان در شرایطی غیر عادی برنامه می گیرند؛ و البته نمی توان پیش بینی کرد این وضع ، چه پایانی دارد.
بنابراین نباید بیش از اندازه طمعکار باشیم که زمین را به طور کامل از چرخش به دور محور خود بازداریم.

اگر تنها بتوانیم سرعت حرکت دورانی زمین را یک % کم کنیم ، اون وقت می توانیم انرژی آزاد شده ناشی از اون را ، برای نزدیک به ۴۰۰ میلیون سال، جانشین همه ایستگاههای تولید برق کنونی کنیم ، و مثلی معروف می گوید: این ، از سر ما هم زیاد هست .

ولی باید فرمود ، مانع بسیار بزرگی در راه هستفاده از این سرچشمه انرژی وجود دارد.

موضوع این هست که برای کند تر کردن چرخش زمین ، باید از جسمی هستفاده کرد که بیرون از زمین باشد.

انجام دادن این کار، وقتی در سیاره خودمان هستیم ، درست مثل این هست که بخواهیم از موهای خودمان بالا برویم .

بسیار خوب ، ولی چرا کم کردن سرعت چرخش زمین را از فضای کیهانی انجام نمی دهند؟ می توان برای نمونه ، در فضا ایستگاه تولید برقی ساخت که بخش متحرک ، یعنی موتور اون ، سیاره زمین باشد.

و آیا نمی توان این دستگاه را ، بر سطح همسفر طبیعی ما ، یعنی ماه درست کرد؟ و اما خود ماه ، آیا نمی توان از انرژی ماه هستفاده کرد ؟
محاسبه نشان می دهد که انرژی جنبشی ماه، ضمن چرخش در مدار خود ، تقریبا ۲۰ بار کمتر از انرژی دوران زمین هست ؛ یعنی ماه می تواند برای نزدیک به یک میلیارد سال ، انرژی لازم را برای ما تهیه کند.

مساله را به ترتیب دیگری هم می توان طرح کرد؛ ماه دارای انرژی پتانسیلی عظیمی هست؛ زیرا در ارتفاع بسیار بالایی نسبت به زمین برنامه دارد.

آیا نمی شود دستگاهی ساخت که به یاری اون ، ضمن پایین آوردن ماه ، از انرژی پتانسیلی اون هستفاده کرد؟ حتی لازم نیست تمام ماه را پایین بیاوریم و بخش کوچکی از اون برای ما کافی هست .

شاید بتوانیم برنامه ای افسانه ای بریزیم ؛ جایی در ماه ، یک ماشین عظیم کار می کند و با جدا کردن قطعه های بزرگی از اون ، اونها را به طرف زمین می اندازد.

اون وقت در این جا روی زمین ، اونها را می گیرند و از انرژی جنبشی ذخیره شده در اونها هستفاده می نمايند.

ولی جدا کردن قطعه هایی از ماه ، کار بسیار دشواری هست .
آیا می توان از انرژی حرکتی ماه یا زمین ، با وسیله ساده تری هستفاده کرد؟ برای نمونه ، روی این جسمهای آسمانی و در فضای کیهانی ، مغناطیسها و قرقره های عظیمی ساخت؟ خوب، سرانجام چه پیشنهاد مشخصی می توان داد؟ بی تردید تنها یکی ؛ پژوهشگری که می خواهد از انرژی جنبشی یا پتانسیلی که در جسمهای آسمانی ذخیره شده هست ، هستفاده کند ، باید همچون ارشمیدس بگوید:" به من یک نقطه اتکا بدهید ...

." به ظاهر یک بار دیگر تاریخ تکرار می شود و مساله به همان جایی بر می گردد که در گذشته های دور بود.

روزنامه همشهری
پرویز شهریاری – ب.

کوگان

32:


33:


34:


35:

رده‌بندی مرجان‌ها
تشخیص مرجان‌های چهارتیغه ای و شش‌تیغه‌ای از یكدیگر در میكروفاسیس‌ها غیر ممكن بوده و فقط از نظر شكل ظاهری و ساختمان‌های شعاعی و دایروی از یكدیگر قابل تمیز می‌باشند.


● راسته روگوزا یا تتراكورال‌ها
از راسته‌های مهم و از بین رفته می‌باشد و كلیه جنس‌های اون متعلق به دوران پالئوزوئیك هست.

دارای اسكلت آهكی بوده و به شكل انفرادی و كلنی دیده می‌شوند .
سطح خارجی اسكلت اونها به دلیل چین خوردگی‌های افقی(Rugae) ناهموار بوده و روگوزا نامیده می‌شوند.

صفحات تابوله(Tabula) و دیس‌اپی‌منت(Dissepiment) نیز مشاهده می‌شوند.

در قسمت فوقانی هر كورالیت فرورفتگی فنجانی شكلی مشاهده می‌شود كه به اون «كالیكس»(Calyx) می‌گویند.
تابوله صفحات كم و بیش افقی، مقعر یا محدب هست كه تا قسمت مركزی داخل یك پولیپ گسترش دارند.
دیس‌اپی‌منت صفحات كم و بیش منحنی‌شكل كه معمولا در مجاورت دیواره بیرونی كورالیت(Epitheca) واقع شده‌اند.
روگوزا ابتدا دارای شش سپتای اولیه(اصلی) می‌باشد و سپتاهای بعدی كه تشكیل می‌شوند، فقط در ۴ نقطه در داخل كورالوم برنامه می‌گیرند و تعداد اونها مضربی از ۴ بوده و نسبت به یك صفحه تقارن دارند، لذا به اونها تتراكورال هم فرموده می‌شود.
زافرانتیس، كلسئولا و لیتوستروشن از جنس‌های شاخص تتراكورال می‌باشند .
● راسته تابولاتا
تمامی جنس‌های این راسته به صورت كلنی مشاهده می‌شوند .

صفحات تابولا در اونها گسترش یافته و سپتاها تحلیل رفته می‌باشند.
منشا مرجان‌های تابولا هنوز مشخص نشده هست.

از اردویسین میانی تا پرمین وجود داشته‌اند و بدین ترتیب هم‌وقتی با مرجان‌های چهارتیغه‌ای نشان می‌دهند.
فاوزیتس، میشلینا و هلیولیتس از جنس‌های شاخص مرجان‌های تابوله می‌باشند.
● راسته اسكلراكتینا یا هگزاكورال‌ها
مرجان‌های منفرد یا كلنی با اسكلت آراگونیتی می‌باشند.

سیكل تشكیل سپتا در اونها شش یا مضربی از شش می‌باشد.

برای اولین بار در تریاس میانی ظاهر شده و یكی از تشكیل‌دهنده‌های مهم ریف‌ها در دریاهای مناطق حاره امروزی هستند.
اسكلت هگراكورال‌ها شبیه به تتراكورال‌ها هست ولی طرز تشكیل سپتاها در اونها با تتراكورال‌ها متفاوت هست.
گونیوپورا، مونتلی‌والتیا و ماوندرینا از جنس‌های شاخص هگزاكورال می‌باشند.
مرجان‌های هگراكورال و تتراكورال اگرچه در بعضی از خصوصیات مورفولوژیكی شبیه به یكدیگر هستند اما اختلافات عمده‌ای دارند.
در تشكیل سپتاهای تتراكورال سپس تشكیل سپتای اولیه، سپتاهای بعدی فقط در ۴ نقطه برنامه می‌گیرند، در صورتی كه سپتاهای هگزاكورال نظم و ترتیب شعاعی دارند.
سپتاهای اولیه تشكیل شده، كورالیت را به قسمت‌های ۶۰ درجه‌ای تقسیم می‌كنند و سپتاهای بعدی در سیكل‌های منظم شش‌تایی و سپس مضربی از شش اضافه می‌شوند.
تشخیص مرجان‌های چهارتیغه ای و شش‌تیغه‌ای از یكدیگر در میكروفاسیس‌ها غیر ممكن بوده و فقط از نظر شكل ظاهری و ساختمان‌های شعاعی و دایروی از یكدیگر قابل تمیز می‌باشند.
تتراكورال‌ها در پرمین فوقانی در حال انقراض بوده و نخستین هگزاكورال‌ها در تریاس میانی ظهور پیدا می‌كنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

36:


37:

bb جون دمت گرم تاپیکت داره رونق میگیره
آقا یه سوال؟
چرا یه آواتار برای خودت نمیزاری نمیزاری

38:

شکیل اولیه کره زمین

انفجار منحصر به فرد یک آتشفشان، وحشت حاصل از یک زلزله، منظره بی بدیل یک دره کوهستانی، و خسارت ناشی از یک زمین لغزش موارد متناقضی هستند که ما همواره شاهد اون بر روی کره زمین هستیم.

کره زمین یک جزء بسیار کوچک از کاینات پهناور هست، ولی خانه ماست.

کره زمین منابع مورد نیاز برای جامعه پیشرفته و عناصر زندگی ما را تامین میکند.

بنابراین آگاهی از این سیاره برای ادامه زندگی ما حیاتی هست.

پدید آمدن زلزله­های اخیر که حاصل جابجائی در پوسته زمین هست، و انفجار مواد مذاب از یک آتشفشان فعال، تنها نمایشگر قسمتهای پایانی از یک پروسه طولانی هست که ساختار کنونی کره زمین را بوجود آورده هست.

پدیده­های زمین شناسی که در داخل زمین اتفاق می­افتند تنها در سایه توجه به تاریخچه کره زمین و نحوه تغییرات اون در طول سالیان کهن قابل شناخت هست.

به همین منظور ابتدا خلاصه ای از پیدایش اولیه کره زمین ارائه میگردد.

کره زمین یکی از 9 سیاره­ای هست که به همراه چندین قمر و تعداد زیادی اجسام کوچکتر به گرد خورشید می­گردند.

طبیعت منظم و مرتبی که بر منظومه شمسی حاکم هست، محققان را به این هستنتاج هدایت می­کند که زمین و سایر کرات هم وقت با خورشید و از عناصر اولیه یکسانی تشکیل شده باشند.

بر پايه فرضیه سحابی[1]، اجسام منظوم شمسی از یک توده بزرگ ابر دوار به نام ابر خورشیدی[2] تکوین یافته هست که این توده سحابی غالبا از هیدروژن و هلیم و % پایینی از عناصر سنگینتر ترکیب یافته بود.

حدود 5 میلیارد سال پیش، این توده بزرگ ابر از گاز و ذرات ریز بر پايه جاذبه شروع به کشیده شدن به سمت همدیگر کردند.

با منقبض شده این ابر مارپیچی بر سرعت چرخش اون اضافه کرده می­شد.

با گذشت وقت این توده پراکنده تبدیل به یک دیسک صاف با تمرکز مواد در مرکز اون گردید.

همراه با انباشته شدن مواد برای تشکیل کره زمین، اصابت ذرات سحابی با سرعت بالا و زوال عناصر رادیواکتیو باعث افزایش تدریجی دمای کره زمین گردید.

این افزایش دما به اندازه­ای بود که گرمای لازم برای ذوب آهن و نیکل را تامین نمود.

پدیده ذوب، حبابهای مایعی از فلزات سنگین ایجاد نمود که به سمت مرکز سیاره زمین فررفتند.

علاوه بر این، در دوره ذوب، توده­های شناوری از سنگ مذاب به سطح کره زمین انتقال یافتند که با هستحکام یافتن در سطح کره زمین، پوسته اولیه اون را تشکیل دهند.

این مواد سنگی غنی از اکسیژن و عناصر oxygen seeking بخصوص سیلیکون و آلومینیوم و مقدار کمتری کلسیم، سدیم، پتاسیم، آهن و منگزیم بودند.

این دوره اولیه تفکیک شیمیایی، سه لایه پايه ی داخلی زمین یعنی هسته غنی از آهن، پوسته ابتدائی باریک و بزرگترین لایه زمین به نام گوشته را که بین هسته و پوسته برنامه دارد را بوجود آورد.

[1] Nebular hypothesis

[2] Solar nebula

39:

كاني شناسي
کانی‌شناسی یکی از شاخه‌های زمین‌شناسی هست که به بررسی ویژگی‌های شیمیایی، ساختار بلورین و ویژگیهای فیزیکی کانی‌ها می‌پردازد.

پژوهش بر روی فرایندهای پیدایش و نابودی کانی‌ها نیز در گستره بررسی‌های این دانش برنامه می‌گیرد.

تا سال ۲۰۰۴ میلادی بیش از ۴۰۰۰ گونه کانی توسط انجمن جهانی کانی‌شناسی (ima) شناسایی شده هست.

از این تعداد، ۱۵۰ کانی را می‌توان جزو کانی‌های معمول و ۵۰ کانی را می‌توان از کانی‌های تا اندازه‌ای کمیاب به‌شمار آورد.

بقیه اون‌ها کانی‌های کمیاب یا بسیار کمیاب هستند.
پیشینه :


سده‌ها پیش از دستیابی انسان به فلزات و دانش هستخراج و مصرف اونها، برخی از سنگها و کانیها مهمترین لوازم دفاعی، زراعی و شکار بشر بشمار می‌آمده‌اند.

بشر نخستین، جهت تهیه لوازم سنگی از مواد دارای سختی زیاد همچون سنگ آتشزنه، کوارتزیت، ابسیدین، در کوهی و ...

که در محیط زندگی‌اش فراوان بوده هستفاده کرده هست.

نحوه هستفاده و بکارگیری این مولد اونچنان در زندگی و پیشرفت انسان مؤثر بوده هست که بر این پايه وقت زندگی انسان اولیه را به سه دوره دیرینه‌سنگی، میان‌سنگی و نوسنگی تقسیم شده‌اند.

هموقت با شناخت فلزات و هستخراج اونها عصر فلزات آغاز گردید.

احتمالاً اولین فلز هستخراج شده در حدود ۴۵۰ سال ق.م، مس بوده هست.

کانی‌ها اجسامی طبیعی، بلورین، جامد، غیر آلی (معدنی) و همگن هستند که مشخصات فیزیکی ثابت و ترکیب شیمیایی مشخصی دارند.

با توجه به همگن بودن شیمیایی کانیها، ترکیب اونها را می‌توان بوسیله فرمول نشان داد.

با این وجود این فرمول در بسیاری از حالات، منظور عادی شمی را مجسم نمی‌کند، به این جهت در نگارش اون مفاهیم کریستال و شیمی به مقیاس وسیعی باید منظور گردد.

برای معرفی کانیها علاوه بر فرمول اونها، تمام خواص فیزیکی مانند خواص نورانی، الکتریکی، مقاومت، سختی و بالاخره خاصیت بلورشناسی نیز مورد بررسی برنامه می‌گیرد.

پايه مطالعه این خواص موضوع کانی شناسی عمومی را تشکیل می‌دهد.
تاریخچه:


مصریان قدیم شش هزار سال قبل از میلاد در صحرای سینا فیروزه را به خاطر رنگ زیبایش هستخراج می‌کردند.

انسانهای دوران نوسنگی، سنگ آتشزنه را که دارای سطح شکست تیز هست، به عنوان چاقو و سرنیزه، جهت تراشیدن چوب و تهیه نوک تیز کمان به کار می‌برند.

علاوه بر تفریت که دارای سطح شکست منحنی شکل هست برای تهیه تبر و از سنگ آتشزنه و پیریت جهت تهیه آتش هستفاده می‌کردند.

دوره نوسنگی وقتی پایان یافت که انسان توانست در نتیجه آزموده‌های گوناگون از مس و قلع آلیاژی به نام مفرغ یا برنز تهیه کند.

در طی عهد برنز بشر قرنها تجربه اندوخت تا سرانجام حدود ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به کشف و تهیه آهن توفیق یافت.

به روایت دیگر حدود ۲۷۰۰ سال قبل عصر مفرغ آغاز شد که در این عصر انسان لوازم خود را از این آلیاژ تهیه می‌نموده هست.

حدود ۳۰۰۰ سال پ.م مصریها از ذوب سیلیس، شیشه تهیه نمودند و قرنها پیش از میلاد مسیح چین‌ها در فسیلها از کائولن لوازم چینی می‌ساخته‌اند.

در طول تاریخ اطلاعات بسیاری در رابطه با چگونگی شکل گیری، جنس، ساختمان و سایر خصوصیات کانیها بدست آمده هست.


سیر تحولی و رشد:


در باخترزمین اینگونه ادعا می‌شود که یونانیها نخستین ملتی بودند که جنبه علمی کانیها را بررسی کردند مثل تالس ملطی که ۴۸۵ سال پیش از میلاد به خاصیت کهربایی کانیها اشاره کرده و تمیش تکلس (۵۲۷-۵۴۹ ق.م) که دست به هستخراج معادن زد.

یک کتاب سنگ‌شناسی که به ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ ق.م) نسبت می‌دادند بعدها معلوم شد که در سده هشتم نوشته شده، ولی کتابی از شاگردش یتوفر هست (۲۸۸-۳۷۲ ق.م) بجا مانده بنام "راجع به سنگها" که شاید بتوان فرمود اولین کتاب علمی کانی شناسی هست.

کتاب با ارزش دیگری که بعدها نوشته شد بوسیله پزشک رومی جالینوس (۲۰۱-۱۱۳ م) بود.

اثر دانشمند بزرگ ایرانی، ابوعلی سینا (۱۰۳۷-۹۷۰) تحت عنوان "درباره کانیها" را شاید بتوان فرمود اولین کتابی هست که کانیها را بطور سامانمند به چهار دسته تقسیم کرده هست.

از اروپاییان از کانی شناس آلمانی آلبرت فون بول (۲۸۰-۱۱۹ م) یاد می‌کنیم این شخص که به ماگنوس معروف هست دارای پنج جلد کتاب از زمینه کانی شناسی هست.

از دو شخصیت دیگر آلمانی به نامهای باسیلوس والنتین و آگریکولا (۱۶۲۳-۱۵۵۵) یاد می‌کنیم که شخص اخیر بعدها به پدر هواشناسی معروف گشت.

آخرین شخصی که کانیها را از نظر ظاهری پژوهید، کانی شناس روسی لموسوف (۱۷۱۱-۱۷۶۵) بود.

در سال ۱۶۶۹ یک دانشمند دانمارکی به نام نیلس هستنسن قانون ثابت بودن زوایا را کشف کرد.

در همین سال شخص دیگری به نام اراسموس بارتولینوس موفق به کلسیت گردید.

قانون پارامتر وایس آلمانی در دهه دوم سده بیستم وضع کرد.

در سال ۱۸۳۰ هسل ۳۲ کلاسه را ثابت کرد، پس از اون با بهره‌گیری از محاسبات ریاضی فدروف روسی و شنفلیس آلمانی ۲۳۰ شبکه فضایی را ثابت کردند.

با کشف اشعه ایکس بوسیله رنتگن، تحول عظیمی در کانی شناسی بوجود آمد بدینوسیله برای اولین مرتبه ماکس فون لاوه موفق به بررسی ساختمان داخلی بلور گردید.

سپس اینکه هستفاده از پرتو ایکس در کانی شناسی نشان داده شد، براگ در سال ۱۹۱۳ اولین ساختمان یعنی شبکه نمک طعام را معرفی نمود.

منبع: سايت آفتاب

40:

آشنايی با علم رسوب شناسی
ریشه لغوی:

Sedimentology یا رسوب شناسی نام خود را از واژه لاتین Sedimentum گرفته هست که به معنای رسوب کرده هست.دید کلی:

سنگهای رسوبی ، از انباشت ذرات ناشی از خرد شدن انواع سنگهای دیگر بوجود آمده‌اند.

این ذرات ، معمولا به کمک نیروی گراویته ، آب ، باد و یا یخ به محل جدید خود منتقل شده و در اونجا به ترتیبی جدید نهشته می‌شوند.

برای مثال ، امواجی که به ساحل صخره‌ها برخورد می‌نمايند، ممکن هست که از این طریق ، ذرات ریگ و شن دریا کنار دیگری را در همان نزدیکی فراهم آورند.

این نهشته‌های ساحلی اگر سخت می‌شدند، سنگی رسوبی تشکیل می‌یافت.

یکی از مهمترین خاصه‌های سنگهای رسوبی ، لایه بندی رسوبات تشکیل دهنده اونهاست.تاریخچه و سیر تحولی:

· تا قبل از سال 1815 میلادی بیشتر مطالعات بر پايه چینه شناسی بود و از شکل هندسی ، تعیین ضخامت و ارتباط جانبی رسوبات با یکدیگر هستفاده می‌گردید.

در سال 1815 ، ویلیام اسمیت نقشه زمین شناسی انگلستان را تهیه کرد و گسترش و برنامه گرفتن توالی سنگهای رسوبی منطقه را با شکل نشان داد.· هنری سربی از سال 1859 از میکروسکوپ پلاریزان جهت مطالعه سنگهای رسوبی هستفاده کرد و مقاله‌ای در سال 1879 در انجمن زمین شناسان لندن ارائه نمود که در اون اهمیت میکروسکوپ پلاریزان را در مطالعه سنگهای رسوبی بیان داشت، که این خود یکی از مهمترین پیشرفت‌های رسوب شناسی محسوب می‌شود.

بر همین پايه هنری سربی به نام "پدر پتروگرافی" لقب گرفت.· در سال 1891 برای اولین مرتبه رسوبات عهد حاضر کف دریاها بوسیله کشتی چالنجز به سطح آب آورده شد و مورد مطالعه برنامه گرفت.

در سال 1919 ونتورت نیز مقاله‌ای در رابطه با اندازه و گردشدگی ذرات درسنگهای آواری ارائه کرد که قدم بسیار بزرگی در تقسیم بندی اندازه ذرات بوده هست.· گرابو درسال 1904 مقالهای درباره طبقه‌بندی سنگها و بعدها در سال 1913 کتابی تحت عنوان "اصول چینه شناسی" نوشت که تمام مسائل رسوبگذاری تا وقت خود را در اون نیز عنوان نمود که این خود یکی از پیشرفتهای مهم در رسوب شناسی می‌باشد.· هنز کلوز در سال 1938 ساختمانهای رسوبی را مورد بررسی برنامه داد و از مطالعه اونها میزان انرژی محیط و همچنین جهت حرکت رسوبات از منشا به حوضه رسوبگذاری را تفسیر نمود.

در سال 1942 ، کینگ رخساره‌های مختلف رسوبی را تعبیر و تفسیر نمود بالاخره در سال 1952 گارلز به مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات(اختصاصات فیزیکوشیمیایی مانند PH و Eh ) پرداخت.

از اون وقت به بعد نیز تحقیقات زیادی در زمینه‌های مختلف رسوب شناسی توسط محققان این رشته در سراسر جهان انجام گردیده و یا در حال انجام هست.تقسیم بندی کلی ذرات رسوبات:

· ذرات آواری:

ذرات تشکیل دهنده این گروه از تخریب سنگهای موجود در سطح زمین حاصل شده‌اند.

این ذرات باید دارای مقاومت مکانیکی و ثبات شیمیایی زیادی در مقابل عمل هوازدگی باشند تا در رسوبات باقی بمانند ، زیرا اگر مقاومت اونها کم باشد در منشا یا سپس رسوبگذاری تجزیه و کانیهای جدید به ویژه "رسی" را به وجود می‌آورند.

ذرات آواری خود به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

o ذرات آواری غیر آلی ، مانند: کوارتز و فلدسپات

o ذرات آواری آلی یا کربندار ، مانند: کروژن

· ذرات جامد شیمیایی و بیوشیمیایی:

این ذرات از تخریب سنگهای قدیمه حاصل شده‌اند و درون حوضه رسوبی بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی و بیوشیمیایی تشکیل گردیده‌اند.

این گروه خود به دستهای زیر تقسیم می‌شود:

o خرده‌های اسکلتی

o دانه‌های غیر اسکلتی کربنات کلسیم

o کانیهای تبخیری که به طور فیزیکی حمل شدهاند

o گلاکونیت

کاربرد رسوب شناسی:

· مهمترین کاربرد رسوب شناسی در ارتباط با اکتشاف منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز می‌باشد، در گذشته بیشتر کمپانیهای نفتی برای کشف مخازن در جستجوی طاقدیسها بودند، اما با پیشرفت وقت به این نتیجه رسیدند که علاوه بر نفتگیرهای ساختمانی ، نفتگیرهای چینه شناسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار هست.زیرا در این گونه نفتگیرها سنگهای با تخلخل و نفوذپذیری زیاد به طور جانبی و عمودی به سنگهای با نفوذپذیری کم تبدیل می‌شوند و از حرکت نفت و گاز به طرف بالا جلوگیری می‌نمايند.· یکی دیگر از کاربردهای مهم رسوب شناسی در رابطه با روش لرزه نگاری ، مطالعه طبقات رسوبی در زیر سطح زمین هست.

بدین وسیله میتوان محیط رسوبی ، ارتباط جانبی طبقات و همچنین توالی عمودی رسوبات را تعبیر و تفسیر نمود.· از مطالعات رسوبشناسی می‌توان در رابطه با کارهای اکتشافی زغال سنگ هستفاده کرد و گسترش وضعیت لایه‌های زغالی را تعبیر و تفسیر نمود.· بعضی از کانیهای فلزی مانند سرب و روی بطور محدود در سنگهای رسوبی میزبان ، نظیر ریفها یا رسوبات جلبکی فسیل شده ، وجود دارند.

بنابراین درک رسوب شناسی به اکتشاف سرب و روی در این گونه سنگها کمک فروانی می‌کند.· اورانیوم و پلاسرهای مختلف در داخل رسوبات رودخانه‌ای قدیمه تجمع یافته‌اند، بنابراین با هستفاده از مطالعات رسوب شناسی می‌توان محیط رسوبگذاری سنگهای رسوبی حاوی اورانیوم و پلاسرها را تعبیر و به اکتشاف این گونه مواد کمک فراوانی نمود.در رابطه با هیدروژئولوژی ، مطالعات رسوبشناسی به شناخت و چگونگی تشکیل سنگهای آبدار در محیطهای رسوبی مختلف کمک زیادی می‌نماید.

لذا ، بدین وسیله می‌توان به گسترش سنگ آبدار پی برد و از حفاریهای مکرر برای یافتن آب که متحمل مخارج زیادی هست، جلوگیری کرد.منبع : دانشنامه رشد

41:

شخصات كلي رشته زمين شناسي
1ـ تعريف و هدف:
زمين شناسي عملي هست كه با مفهوم عام خود شناخت كليه پديدههاي زمين را در بر ميگيرد و در اون منشاء زمين، تاريخ، ساختمان زمين، مواد متشكله اون، منابع طبيعي موجود در اون و تغيير و تحولاتي كه در طول وقت در اون پديد آمده هست مورد بررسي برنامه ميگيرد.
زمينشناسي با وسعت ابعاد رشتههاي متعددي را شامل ميشود كه هريك در جهتي خاص به كاوش ميپردازند و تخصصهاي مختلف اين رشته ها را ايجاد مينمايند تا با تربيت پژوهشگران و متخصصين متعهد مورد نياز مملكت در اين زمينه ها، موجبات رشد علمي و هستقلال اقتصادي و حاكميت بر منابع طبيعي خود را بدست آوريم.
2ـ نقش و توانايي:
الف ـ نقشههاي زمينشناسي و معدني را تهيه و تفسير نمايند.
ب ـ در گرايشهاي:
ـ زمينشناسي اقتصادي: كارآيي لازم جهت همكاري با گروههاي اكتشاف.
ـ آبشناسي: كارآيي لازم جهت آبياري و بهرهبرداري از كانهاي زيرزميني.
ـ زمينشناسي مهندسي: كارآيي لازم جهت همكاري در كارهاي صحرايي و كارگاهي مهندسين ژئوتكنيك را دارا باشند.
ج ـ در وزارتخانههاي معادن و فلزات، نفت، نيرو، كشاورزي و ساوقتهاي تابعه اونها و همينطور كليه موسساتي كه به نحايشان از انحا در زمينشناسي هستفاده مينمايند، كارآيي لازم را در زمينه علوم زمينشناسي داشته باشند.
د ـ پايه علمي لازم را براي ورود به سطوح بالاتر دارا باشند.
3ـ ضرورت و اهميت:
علوم زمين به عنوان يك عامل تعيينكننده در پيشرفت صنعتي و اقتصادي كشورهاي جهان كارآيي خود را به ثبوت رسانيده هست.

در گذشته سلطهگران خارجي، زمينشناسان ايراني را به مثابه زمينههاي ديگر علمي و صنعتي از مسائل زمينشناسي كشور عقب نگهداشته بودند، به طوري كه اكثر پروژههاي زمينشناسي، اكتشافات و بهرهبرداري از مواد نفتي و ذخاير معدني ما بدست كارشناسان خارجي انجام ميشد و روز بروز با غارت مواد خام كشور، هستيلا و سلطه بيگانه بر كشور افزايش مييافت.
اينك امروز كه به يمن بركت انقلاب اسلامي كه %د قطع تمام وابستگيها و كسب هستقلال اقتصادي كشور قدم پيش گذاشتهايم، لازم هست پايه ا شناختي كافي و محققانه داشته باشيم تا زمين ايران را بهتر بشناسيم، اسرارش را فاش سازيم و ثروتهاي نهانش را آشكار كرده و مطالعات زمينشناسي در زمينههاي كشاورزي، هستخراج معادن، جادهسازي، پلسازي، پروژههاي ساختماني، مواد خام موردنياز صنايع و دستيابي طبيعي داراي اهميت ميباشد.
4ـ طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسي رشته زمينشناسي 5/4 تا 5/6 سال و نظام آموزشي اون مطابق آييننامه آموزشي مراكز آموزش عالي مصوب ستاد انقلاب فرهنگي هست.

دوره اون به صورت عملي ـ نظري ـ عملي، نظري ـ عمليات صحرايي و كارآموزي خارج از دانشگاه عرضه ميشود.
دانشجايشانان اين دوره پس از گذراندن 152 واحد درس عمومي و اختصاصي در يك آزمون سراسري شركت مينمايند.

در صورت قبولي در اين آزمون و احراز واقعيات، مستقيما وارد دوره كارشناسي ارشد ميشوند.

در غير اين صورت يكي از مجموعههاي گرايشي كارشناسي را انتخاب كرده و با انجام كارآموزي به مدت يك نيمسال دوره كارشناسي را به پايان ميرسانند.
5ـ واحدهاي درسي:
الف ـ دروس عمومي
ب ـ دروس پايه
ج ـ دروس اصلي
د ـ دروس تخصصي
هـ ـ دروس گرايشي

42:

سيل
توصيف پديده سيل: به خارج شدن آب با تداوم وقتى محدود، از ظرفيت ايمن مجرا و يا مخزن آبهاى سطحى که با اشغال بخشى از زمينهاى پشت و يا اطراف اونها همراه ‌باشد، سيل فرموده مى‌شود.

سيل با غرقاب نمودن منطقه مى‌تواند باعث تلفات انسانى و دامى و خسارات به ساختمنها، تاسيسات، باغها، کشتزارها و منابع طبيعى گردد.

آگاهى‌هاى عمومىآئين نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى هر نوع تصرف د ر بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى منوط به موافقت کتبى و قبلى وزارت نيرو هست.

به هستناد اصل يک صد و سى و هشت قانون پايه ى جمهورى اسلامى ايران و اختيار حاصل از تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب آئين نامه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى را به شرح زير تصايشانب مى نمايد:

ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه

از نظر اجراى مقررات اون در معانى ذيل به کار برده شده هست:

رودخانه : مجرائى هست طبيعى که آب بطور دائم يا فصلى در اون جريان داشته باشد.نهر طبيعى : مجرائى هست طبيعى که آب بطور دائم يا فصلى در اون جريان داشته و داراى حوضه آبريزى مشخصى نباشد.نهر سنتى : مجراى آبى هست که بوسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد.مرادب : زمين باتلاقى مسطح و پستى هست که داراى يک يا تعدادى آبراهه باشد و معمولاً % بزرگ دريا زير آب رود همينطور اراضى پستى که در مناطق غيرساحلى در فصول بارندگى و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقى داشته باشد.


برکه : اراضى پستى هست که در اثر جريان سطحى و زيرزمينى، آب در اونها جمع شده و باقى مى ماند.

مسيل : مسيل مجرائى طبيعى هست که سيل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در اون جريان پيدا مى کند

مسيل متروکه : مجرائى هست طبيعى که تحت تاثير شرایط طبيعى يا غيرطبيعى امکان حدوث سيبلاب در اون وجود نداشته باشد.بستر : اون قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل هست که در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيک و داغاب و حداکثر طغيان با دوره هاى برگشت مختلف وسيله وزارت نيرو و يا شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان تعيين مى شود.

دوره برگشت طغيان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى تعيين و جهت برآورد سيبلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نيرو و شرکت هاى آب منطقه اى و آب برق خوزستان فراخوان مى گردد.

تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها برپايه حداکثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله بوسيله وزارت نيرو و شرکت هاى آب منطقه اى و آب برق خوزستان تعيين مى شود و در مناطقى که ضرورت ايجاب نمايد سيلاب با دوره برگشت کمتر يا بيشتر از 25 ساله محاسبه برنامه گيرد شرکت هاى فوق الذکر حسب مورد با ارائه نقشه هاى مربوط و توجيهات فنى از حوزه ستادى وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.

تغييرات طبيعى بستر رودخانه ها، مسييل ها يا انهار طبيعى در بستر سابق تاثيرى نداشته و بستر سابق کماکان در اختيار حکومت اسلامى هست ليکن حريم براى اون منظور نخواهد شد.


حريم : اون قسمت از اراضى اطراف رودخانه، مسيل، نهرطبيعى يا سنتى مرداب و برکه طبيعى هست که بلافاصله پس از بستر برنامه دارد و به عنوان حق ارتفاق براى کمال انتفاع و حفاظت اونها لازم هست و طبق مقررات اين آئين نامه توسط وزارت نيرو با شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان تعيين مى گردد.

حريم انهار طبيعى يا رودخانه ها اعم از اينکه آب دائم يا فصلى داشته باشند از يک تا بيست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه يا نهر طبيعى يا مسيل از هر طرف منتهى اليه بستر وسيله وزارت نيرو و شرکت هاى تابعه اون تعيين مى گردد.

(در محدوده شهرها حريم انهار طبيعى و رودخانه ها بطور کلى طبق مصوبه شوراى عالى معمارى و شهرسازى تعيين و پس از موافقت آب منطقه اى ذيربط يا آب و برق خوزستان حسب مورد فراخوان خواهد شد ).ماده 2- شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به امکانات حد بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها و برکه هاى طبيعى موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزى مشخصى و با اعزام کارشناس يا کارشناسان ذيصلاح طبق مقررات اين آئين نامه تعيين نمايند.ماده 3- شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان در هر مورد که بستر و حريم رودخانه و نهر طبيعى و مسيل و مرداب و برکه طبيعى را بطور موضعى تعيين مى نمايند مراتب را به طريق مقتضى کتباً به متقاضى فراخوان و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسرى موضوع از طريق پخش اعلاميه هاى محلى (براى يک نوبت ) به اطلاع اشخاص ذينفع مى رسد که بستر و حريم رودخانه و نهر (طبيعى، سنتى ) و مسيل و مرداب و برکه طبيعى مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مى توانند براى کسب اطلاع از حدود بستر و حريم تعيين شده به شرکت آب مربوطه مراجعه و چنانچه اعتراضى داشته باشند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اطلاعيه اعتراض خود را به شرکت مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارند، چنانچه اعتراضى نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلت مذکور در فوق واصل شود شرکت آب منطقه اى مربوطه اعتراض را به کميسيونى مرکب از دو نفر کارشناس فنى ذيصلاح و يک نفر کارشناس حقوقى که از بين مجرب ترين کارشناسان با ابلاغ مدير عامل منصوب مى شوند ارجاع مى نمايد.ماده 4- کميسيون مذکور در ماده 3 پس از وصول پرونده مورد اعتراض، نقل کارشناس يا کارشناسان را مورد بررسى برنامه داده و در صورتى که با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد اون را مورد تاييد برنامه مى دهد والا سپس اخذ توضيحات از کارشناس يا کارشناسان ذيربط نظر خود را به شرکت فراخوان خواهد نمود، چنانچه توضيحات مذکور براى کميسيون قانع نماينده نباشد کميسيون مى تواند راساً يا وسيله کارشناسان ديگرى محل را بازديد کند و سپس نظر خايشانش را در مورد بستر و حريم به شرکت فراخوان دارد نظر اين کميسيون قطعى بوده و به منزله نظر وزارت نيرو هست .ماده 5- پس از فراخوان نظر کميسيون موضوع ماده 3 اين آئين نامه شرکت آب منطقه اى نسبت به علامت گذارى نهائى حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضى اقدام خواهد نمود و نسخه اى از نقشه مربوط به بستر و حريم را براى اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشدارى و شهردارى حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به ژاندارمرى و شهربانى فراخوان خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همکارى مامورين انتظامى جلوگيرى خواهد کرد.ماده 6- پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل مرداب و برکه طبيعى در صورتى که شرکت آب منطقه اى قلع و قمع اعيانى اعم از اشجار و غير اون واقع در بستر و حريم را براى هستفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند برپايه مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره - هرگاه اعيانى موجود در بستر و حريم بصورت کشت موقت باشد پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.

ماده 7- کشت موقت در اون قسمت از بستر رودخانه، نهر، مسيل که براى بهره بردارى از آب مزاحمتى ايجاد ننمايد با موافقت کتبى و قبلى شرکت آب منطقه اى ذيربط بصورت اجاره و رعايت اولايشانت براى مجاورين بلامانع هست ولى مستاجر به هيچ وجه حق ايجاد اعيانى و غرس نهال و درخت (به جز زراعت سطحى ) را ندارد در صروت تخلف اراضى مسترد و از فعاليت وى جلوگيرى خواهد شد .

شرکت آب منطقه اى ذيربط بايد در اجازه نامه قيد کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشى از سيل و نظاير اون هيچ گونه مسئوليتى نخواهد داشت تبصره - هستفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضى بستر بالادست سدها شمول ندارد.ماده 8- چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعى، مسيل بصورت طبيعى تغيير نمايد و باقيمانده بستر که بستر مرده ناميده مى شود و کماکان در اختيار دولت هست براى اجراى طرحهاى آب و برق هستفاده باشد با حدود مشخصى از طريق وزارت نيرو به دستگاههاى متقاضى بصورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازى و کناره بندى و ساير واقعيات مربوط در سند واگذارى قيد خواهد گرديد.ماده 9- چنانچه افراد يا شهردارى ها بصورت موردى تقاضاى تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا برکه طبيعى را که در مجاورت ملکى واقع هست بنمايد شرکت آب منطقه اى مکلف هست با اخذ هزينه کارشناسى طبق تعرفه مصوب وزارت نيرو نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يک از موارد يا د شده به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل اقدام نمايد، مشروط بر اينکه تصرفات قانونى اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيطلاح تاييد شده باشد.ماده 10- چنانچه امکان ديواره سازى و هستفاده از اراضى مازاد بستر براى مجاورين وجود داشته باشد شرکت آب منطقه اى ضمن مشخص کردن مجاورين رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا برکه طبيعى و با در نظر گرفتن نکات فنى مربوط به مهندسى رودخانه مشخصات ديواره و مقدار زمين هايى که در اثر ديواره سازى حاصل مى شود را معلوم و به مجاورين فراخوان خواهد نمود تا در صورت تمايل به شرکت مراجعه و يا قبول واقعيات و مشخصات ديواره سازى براى اخذ اجاره مربوط اقدام نمايند.

بستر واقع در پشت ديواره احداثى در اختيار دولت جمهورى اسلامى هست شرکت مى تواند پس از تامين ميزان حريم که بلافاصله سپس ديواره احداثى شروع مى شود باقيمانده بستر را به سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به سايرين اجاره دهد.ماده 11- شرکت هاى آب منطقه اى با همکارى شهردارى ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مسييل هاى متروکه را شناسائى خواهند نمود تشخيص متروکه بودن مسيل ها در خارج از محدوده قانونى شهرها با شرکت آب منطقه اى هست ولى در داخل محدوده قانونى شهرها شرکت مزبور با همکارى شهردارى ها تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود، در صورت بروز اختلاف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر مى باشد.

ماده 12- عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه ها، انهار طبيعى مسيل ها، مرداب ها و برکه هاى طبيعى با موافقت وزارت نيرو بلامانع هست .

ولى مسئوليت حفاظت اونها با دستگاههاى ذيربط خواهد بود.

ماده 13- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف در موقع تحديد حدود املاک واقع در کنار رودخانه، نهر مسيل، مرداب، و برکه طبيعى و شبکه هاى آبيارى و آبرسانى و زهکشى وضعيت ملک مورد ثبت را نسبت به تاسيسات آبى فوق الذکر در روى نقشه ملک مشخص و يک نسخه از اون را همراه با توضيحات لازم براى تعيين يحد بستر و حريم به شرکت هاى آب منطقه اى ذيربط ارسال تا شرکت هاى مذکور حد بستر و حريم تاسيسات آبى را مشخص و به ادارات ثبت فراخوان نمايند.

ادارات ثبت در چنين مواردى تنها پس از وصول جواب شرکت هاى آبى منطقه اى مبنى بر تعيين حد بستر و حريم تاسيسات فوق الذکر مجاز به صدور سند مالکيت خواهند بود.ماده 14- وزارتخانه و موسسات و شرکت هاى دولتى و شهردارى ها و همينطور ساوقتها و نهادهاى وابسته به دولت مکلفند قبل از اجراى طرحهاى مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حريم.ماده 15- هرگاه حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى و راههاى اصلى و فرعى موجود تداخل نمايند قسمت مورد تداخل براى تاسيسات طرفين مشترکاً مورد هستفاده برنامه خواهد گرفت .

علل وقوع سيل:ايشانژگيهاى سيل حاصل خصوصيات بارندگى و حوضه آبريز هست که در اين ميان شدت بارندگى، ميزان نفوذپذيرى سنگها و خاکهاى حوضه، ميزان و نوع پوشش گياهى و خصوصيات ريخت‌شناسى حوضه از اهميت ايشانژه‌اى برخوردار هست.

مهمترين علل وقوع سيل را مى‌توان به صورت زير بيان نمود: رگبارهاى تند و کوتاه مدت در حوضه آريز کوچک رگبارهاى شديد و طولانى مدت در حوضه‌ آبريز بزرگ ذوب برف و يخچالها در اثر افزايش ناگهانى دما گرفتگى مسير جريان آب در نتيجه از بين رفتن مسير آبراهه‌ها و يا ريختن زباله به داخل اونها بالا آمدن سطح آب زيرزمينى ناشى از نفوذ مقادير زيادى آب به آبخوانها بايشانژه آبخوانهاى نسبتا کم عمق و با قابليت انتقال کم احداث سازه‌هاى نامناسب در مسير جريان آب تجاوز به حريم بستر آبراهه‌ها از طريق ايجاد اعيانى و غيره شخم زدن اراضى شيبدار در جهت شيب افزايش رواناب در اثر تخريب جنگلهل و پوشش گياهى رانش زمين در حاشيه رودخانه‌ها، هستخرها و مخازنى که نسبت به زمينهاى اطراف در ارتفاع بالاترى قراردارند.

مديريت نامناسب سدها و آب‌بندها از طريق رهاسازى ناگهانى آب شکسته‌شدن سدهاى طبيعى و يا مصنوعى نکات ايمنى در مورد سيل: در زمينه وضعيت سيل خيزى محل سکونت خود از ارگان‌هاى مسئول مانند ساوقت زمين‌سناسى، وزارت نيرو، جهاد کشاورزى و هلال احمر کسب اطلاع نماييد.

اگر محل سکونت شما در پهنه سيل‌خيز برنامه دارد نسبت به جابجايى اون اقدام نماييد.

به هشدارهاى ساوقت هواشناسى توجه کنيد.

اموال خود را در مقابل سيل بيمه نماييد.

در هنگام بارندگى از خط القعرها، آبراهه‌ها و نقاط پست به سمت نقاط مرتفع دورشايشاند.

هرگز با وسايط نقليه از ميان سيل عبور نکنيد، به اين نکته توجه کنيد که سيلابى با ارتفاع يک فوت، يک اتومبيل رامى‌تواند درمسير به حرکت در آورد.

در هنگام سيلاب روحيه خود را حفظ نموده و سيستم گاز و برق منزل خود را قطع نماييد.

سپس فروکش نمودن سيلاب خود را به مناطق امن‌تر برسانيد.

در اين هنگام مراقب حوضچه‌هاى باقيمانده از سيلاب باشيد، زيرا ممکن هست در برخى از انها به علت سقوط سيم‌هاى برق جريان الکتريسيته وجود داشته‌باشد.

فضاى لازم براى فعاليت گروههاى کمک رسانى فراهم آوريد.

خلاصه فعاليتها و پروژه هاى کميته فرعى – تخصصى پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه:به موجب قانون تشکيل کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعى در تاريخ 8 مرداد 1370 توسط مجلس شوراى اسلامى و در اجراى بند د ماده 1 آئين نامه اجرايى اين قانون که در ارديبهشت سال 1372 به تصايشانب هيئت وزيران رسيد ، کميته ياد شده به منظور مبادله اطلاعات، تحقيقات علمى و ارائه راه کارهاى منطقى و عملى جهت پيشگيرى و کاهش اثرات بلاياى طبيعى ناشى از طوفان، آلودگى هوا، سيل و نوسانات آب درياها و درياچه ها و طغيان آب رودخانه ها تشکيل گرديد و مسئوليت کميته فرعى تخصصى پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه به وزارت نيرو محول شد.

اعضاء اين کميته که فعاليت خود را از اواخر سال 1372 بطور رسمى آغاز نمود عبارتند از : وزارت کشور وزارت نيرو _ وزارت جهاد کشاورزى _ وزارت راه و ترابرى _ وزارت مسکن و شهرسازى _ وزرات پست و تلگراف و تلفن _ مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن _ ساوقت صدا و سيماى جمورى اسلامى ايران _ ساوقت هواشناسى کشور و ساوقت زمين شناسى کشور .

در سالهاى بعد بر حسب ضرورت از نمايندگان ساوقت برنامه و بودجه _ بنياد مسکن انقلاب اسلامى _ موسسه ژئوفيزيک دانشگاه شهرستان تهران و مرکز آموزش و تحقيقات جعيت هلال احمر در جلسات کميته دعوت بعمل آمد.

در حال حاضر کميته، هر ماه بطور متوسط يکبار تشکيل جلسه داده و در اين نقل اهم اقدامات انجام يافته از وقت تشکيل تاکنون ارائه گرديده هست.

اولينمصوبات و برنامه ريزى هاى کميته به شرح زير مى باشد: تهيه و تصايشانب شرح وظايف کميته فرعى تخصصى پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه و تصايشانب اون در کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعي.

تهيه شرح وظايف کميته هاى هستانى و تصايشانب اون در کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعي.

تهيه و تدايشانن شرح خدمات مطالعات طرح جامع سيل و تصايشانب اون در کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعي.

(بازنگرى شرح خدمات مطالعات جامع سيل برپايه نتايج مطالعات انجام شده در دستور کار برنامه دارد).

بررسى و تصايشانب طرحهاى مطالعاتى پيشنهادى و اعتبارات مربوطه.

شرح وظايف کميته فرعى

پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه:

1.

تهيه برنامه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى مورد نياز براى کاهش خطرات سيل و بالا آمدن آب دريا و طغيان رودخانه و تعيين دستگاه اجرائى ذيربط.

2.

ايجاد ارتباط با مراکز مشابه بين المللى و اخذ تجربيات و ارائه اون به دستگاههاى ذيربط در رابطه با پيشگيرى از سيل و نوسانات آب درياها

3.

ايجاد هماهنگى بين دستگاههاى اجرائى مختلف در رابطه با پروژه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى پيشگيرى و کنترل سيل.

4.

شناسائى روش هاى مختلف در رابطه با پيشگيرى از سيل و نوسانات آب درياها و طغيان رودخانه

5.

ايجاد هماهنگى بين کميته هاى فرعى سيل در هستانها و اعمال نظارت عاليه بر اونها.

6.

ايجاد موسسه مالي اطلاعاتى تخصصى در ارتباط با وظايف کميته.7.

تهيه برنامه هاى تبليغاتى و فرهنگى لازم جهت هستفاده از امکانات ارتباط جمعى (روزنامه، راديو، تلايشانزيون و غيره ) به منظور بالا بردن بينش و آگاهى عموم در ارتباط با کاهش خطرات ناشى از سيل.

8.

پيشنهاد بودجه سالانه طرحهاى مطالعاتى و تحقيقاتى مورد نياز براى پيشگيرى از سيل و طغيان رودخانه و نوسانات آب دريا به کميته ملي.

9.

برگزارى سمينارها و نشستهاى علمى و تحقيقاتى در ارتباط با وظايف کميته در سطح ملى منطقه اى، بين المللي.

10.

برگزارى دوره هاى آموزشى خاص کوتاه مدت و پيشنهاد و پيگيرى برگزارى دوره هاى تخصصى دراز مدت و اصلاح واحدهاى درسى از طريق مراجع آموزشى ذيربط.

نشانى سايتهاى مختلف در رابط با پديده سيل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ww.fhrc.mdx.ac.uk/choice.html [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

43:

ر مبحث زمين شناسي محيط زيست كنش و واكنش انسان با محيط زمين‌شناسي بررسي مي‌شود.

زمين‌شناسي محيط زيست علمي هست كه مورد قبول عامه واقع شده هست.

زمين شناسي محيط زيست در واقع يك موضوع جديد نيست و بطور كلي باسه شاخه از علوم زمين بيشتر در ارتباط هست، ژئومورفولوژي، زمين‌شناسي اقتصادي و زمين‌شناسي مهندسي.

با اطلاع از زمين‌شناسي محيط زيست مي‌توان نيازها ، نحوه اداره محيط زيست ومديريت در امور زيست را بهتر فهميد.

در زمين‌شناسي محيط زيست فقط مناطق روستايي و طبيعت اطراف ما بررسي نمي‌شود، بلكه محيط زيست‌هاي شهري و منابع آلوده‌كننده اونها نيز مورد تحقيق و كاوش برنامه ميگيرد.

از سال 2000 ميلادي حدود 5/3 ميليارد نفر از امت جهان (50 % امت جهان) در مناطق شهري زندگي مي كنند كه فقط 1 % مساحت زمين را شامل مي‌شود.

در اين وضعيت هست كه كنش و واكنش انسان و محيط زيست زمين‌شناسي بيشترين شدت را خواهد يافت و زمين‌شناسي محيط زيست بصورت عملي بيشترين كاربرد را پيدا مي‌كند.

رشد شهرها وجود منابع آب، كاني‌ها و سنگها را ايجاب مي‌كند و مواد باطله و زباله‌هاي زيادي را باعث مي‌شود كه همين آسيب‌پذيري انسان به مخاطرات طبيعي را بالا مي‌برد و اين بايد در مديريت مورد توجه برنامه گيرد.

در اين درس چنين مطالبي بررسي مي‌شود.

زمين‌شناسي محيط زيست يك موضوع كاربردي هست و زمين‌شناسان محيط زيستي يك نقش اصلي و مهم در مديريت مرتبط با زمين‌شناسي محيط زيست دارند

44:


45:

كنترلهاي اثر گلخانه ای مورد ترديد برنامه گرفته هست
در مطالعات آب و هواي گذشته دو نظريه مخالف وجود دارد.

يك تئوري پيشنهاد مي‌كند كه Co2 هدايتگر اصلي نوسانات آب و هوايي در تمام وقتها بوده هست.

Co2 آتمسفري برآورد شده از گذشته بر پايه انواع مختلف شاخصها مي‌باشد و مدلهاي متفاوتي كه اونها حمايت مي‌كند، تفاوت زيادي ندارند.

بدتر از همه اينكه اونها با ثبت‌هاي آب و هوايي در طول فانروزوئيك مطابقت ندارد.

يكي از بهترين ثبتهاي تغييرات اصلي آب و هوا، به غير از تيليتهاي قاره‌اي، ذرات آواري حمل شده با يخ مي‌باشد.

اونها چهار اپيزود اصلي سرد شدن را ثبت مي‌كنند: اردوايشانسين پسين، دونين تاپرمين پسين، ژوراسيك پسين تاكرتا سه مياني و حدود 35 ميليون سال پيش.

ثبت ايزوتوپ اكسيژن فسيلهاي اكسيژن كه با دماهاي اقيانوسي مطابقت دارد نيز چهار سردشدگي جهاني طي Ma 545 نشان مي‌دهد.

مدل سازي Co2 نياز به جزئيات بيشتر دارد و محل مبحث اثر گلخانه ای نيز مورد سؤال هست.

اين مسئله نتيجه مطالعه Nir shaviv و همكارش مي‌باشد
(Shaviv,N.J.& Veiser, J.,2003, Celestial driver of Phanerozoic Climate? Gsa Today , Huly 2003, P.4-10)
ايشانزرشيمي كربناتها را تجزيه كرده، به خصوص ايزوتوپهاي اكسيژن اونها را در طي 30 سال از زندگي خود و بيش از ديگر ژئوشيميت‌ها در مورد مسائل مربوط به كربنات داده جمع‌آوري كرده هست.

اين دو بدين علت با هم كار كردند كه علايق اونها با هم مطابقت داشت.
اونها پيشنهاد كردند كه روابط آب و هوا - Co2 ممكن هست برعكس چيزي باشد كه معمولا فكر مي‌شود؛ آب و هوا ممكن هست ميزان دي اكسيدكربن را تنظيم كند.

يك نقش ثانايشانه براي گازهاي «greenhouse» اخلال در مدل‌سازي تغيير آب و هوا بواسطه فعاليتهاي انساني مي‌باشد.

كار شاايشانو و ايشانزر براي مدل‌سازان آب و هوايي بسيار نگران كننده هست زيرا كه يك برنامه براي اجراي شبيه‌سازيهاي بزرگ با تركيب ميليونها كاربر home PC داشتند،‌شبيه به راهبردي انستيتايشان SETJ ((Allen,M.R, Possibe or probable or Natwe,v.425, P.242.

فيليپ هستات معتقد هست كه مدل‌سازي آب و هوا تلف كردن وقت هست.
(Stott,P.,2003,You Can’t Control the Climate, New Scientist, 20 September 2003, P.25)
هستات معتقد هست كه اتكا به داده‌هاي چنين مدلهايي ممكن هست خطرناك نيز باشد، چون ما به خوبي نمي‌توانيم تغيير كوتاه‌مدت آب و هوا را بفهميم.


46:

دايناسورها چه مي خوردند؟
بعضي دايناسورها، مارمولك ها ، لاك پشت ها ، تخم هاي پستانداران اوليه را مي خوردند.

بعضي ديگر از اين جانوران ،دايناسورهاي ديگر يا حيوانات مرده را صيد مي كردند.عده اي هم گياهان را مي خوردند(اما نه علوفه،چراكه هنوز ظاهر نشده بودند!) همينطور فسيل هاي يافت شده از هستخوانهاي دايناسورها حاايشان فسيل هاي اسپور و پولن هاي صدها و هزارها نوع گياهاني هست كه در طول دوره مزوزوئيك مي زيسته اند.

تعدادي از اين گياهان برگهاي خوردني داشتند كه شامل بي خزان مخروطي، سرخسها ، خزه ايها ، دم اسبيان و...ودر اواخر عمر دايناسورها گياهان گلدار بوجودآمدند.اگرچه وقت مطمئن براي مبدا گياهان گلدار هنوز مشخص نشده اما آخرين دايناسورها مطمئنا قادر به خوردن ميوه بوده اند!

47:

شواهد سنگواره اي نشان مي دهند كه قديمي ترين پرنده پاهايي شبيه پاهاي دايناسور داشته هست
سنگواره آركئوپتريكس به قدمت 150 ميليون سال كه مدتها به عنوان قديمي ترين پرنده در نظر گرفته مي شد، احتمالا مي تواند هرگونه ترديد علمي را برطرف نمايد كه دايناسورها ، خصوصا گروهي از گوشتخواران دوپا كه به نام تروپودها شناخته مي شوند.
تا همين اواخر، گونه اي به اندازه كلاغ در يك كلكسيون شخصي نگهداري مي شد.( هم اكنون اين گونه به مركز دايناسور وايومينگ در ترموپليس تعلق دارد)
اين سنگواره نهمين نمونه آركئوپتريكس معرفي شده به جهان علم هست.

(دهمين گونه از دايناسوري بالدار) تمام ده سنگواره در نهشته هاي آهكي نزديك سولن هافن آلمان يافت شده اند.
آخرين گونه بهترين سنگواره اسكلتي شكسته شده در تخته سنگي از جنس آهك خالص برنامه دارد و نشان دهنده آثار واضح بال و دم پردار هست.
جمجمه تنها گونه هاي آركئوپتريكس نشان مي دهد،زاايشانه ديد چشمان پرنده در سطح فوقاني سر برنامه داشته هست.


48:

- لوازم آلات سنگي نشان مي دهدكه در بريتانياي 700000 سال پيش انسانهايي زندگي مي كرده اند.
لوازم آلات سنگي يافت شده در ساحل بريتانيا نشانگر اين هست كه انسانها بسيار زودتر از اونچه قبلا تصور مي شد به صورت مجتمع در اروپاي شمالي زندگي مي كرده اند.سنگ چخماق هاي كهن در صخره هاي پك فيلد واقع در شرق انگلستان خاطرنشان مي سازد كه بنا به اعتقاد محققين انسانهايي در اروپا شمال حدود 700000 سال پيش به سر مي برده اند.
محققين اظهار مي دارند كه يافته ها نشان دهنده اين هست كه انسانها 200000 سال زودتر از اونچه كارشناسان گمان داشته اند، به بريتانيا سفر كرده اند.
سنگ چخماق ها به عنوان نمونه اي از ابزارهاي دست ساز براي تكه تكه كردن گوشت و خردكردن چوب در رسوبات همراه با بقاياي اسبهاي آبي، فيل ها و ساير جانوران خشكي يافت شدند.
با توجه به انقراض طولاني حيات وحش، اين سنگ ها به دوره اي بسيار گرمتر يعني هنگامي كه بريتانيا هنوز از طريق يك باريكه خشكي به قاره اروپا متصل بود، باز مي گردد.
" انسانهاي اوليه كه اون ابزارها را ساخته اند ( در انگلستان) در آب و هواي مديترانه اي به همراه موجوداتي همچون اسب آبي، فيل، كرگدن، كفتار و شير زندگي مي كردند" اين فرموده دستيار مولف كريس هسترينگر، انسان شناس در موزه تاريخ طبيعي لندن ، هست.


49:

- سنگواره هاي "گودزيلا"حيات واقعي هيولاهاي دريايي را آشكار كردند
سنگواره بدست آمده از يك هيولاي واقعي دريايي- نوعي جانور شبيه كروكوديل بزرگ در پاتاگونياي آرژانتين با حفاري به دست آمده هست.

اين جانور احتمالا از دماغ تا دم 13 فوت (4متر) طول داشته هست.
محققيني كه اين كشف را كردند اظهار مي دارند كه خزنده دريايي ملقب به گودزيلا حدود 135 ميليون سال پيش مي زيسته هست.


50:

- قطب شمال مغناطيسي به سرعت به طرف روسيه حركت مي كند
بهتر هست بابا نوئل فطب نمايش را بررسي كند.چون قطب شمال مغناطيسي كه با قطب شمال جغرافيايي تفاوت دارد، در حال تغيير مكان هست!
تحقيقات جديد نشان مي دهد كه قطب با سرعت 25 مايل(40 كيلومتر) در سال در حال حركت هست.درطول قرن گذشته قطب 685 مايل (1100 كيلومتر) از كاناداي شمالي به سمت سيبري حركت كرده هست.(بنا به فرموده جواستونر، ديرينه مغناطيس شناس در دانشگاه ايالتي اورگون)
طبق فرموده هستونر،با سرعت متداول قطب تا پنجاه سال آينده به سيبري مي رسد.ايشان اظهار مي كند: " حركت اون واقعا سريع هست" ما شاهد رايشاندادي هستيم كه دست كم براي 500 سال بي سابقه بوده هست.
لورن مك كي ، يك پژوهشگر مغناطيس زمين در منابع طبيعي كانادا، اظهار مي دارد كه داده هاي هستونر با يافته هاي ايشان مطابقت دارد.او مي گايشاند " حركت قطب به وضوح شتاب گرفته هست."

51:

نقشه برداری های های بلندپروازانه نجومی وارد مرحله جدیدی می شود !
پروژه ای جهت تکمیل نقشه برداری عالم بین کهکشانی و نقشه راه شیری.
طبق نقل مطبوعاتی بنیاد ملی علوم (nsf) ایالات متحده در روز 12 ژوئیه، با فراهم شدن بودجه و شرکای بین المللی جدید، بلندپروازانه ترین پروژه نقشه برداری نجومی که تا کنون اجرا شده، وارد مرحله سه ساله دوم خود گردید.

طی پنج سال اول عملیات Sdss، 300 دانشمند نقشه صدها میلیون کهکشان، ستاره، و شبه اختر (کوازارها) را در نوار بسیار پهنی از آسمان تهیه کردند.

این نقشه های بسیار دقیق تائید کردند که کهکشان ها از یک الگوی شبکه ای و اسفنج مانند پیروی می نمايند که احتمالا به خاطر تاثیرات کوانتومی در وقت انفجار بزرگ به وجود آمده هست.

طبق نظریه انفجار بزرگ، این انفجار کیهانی بین 10 تا 20 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته که باعث پرتاب شدن ماده در سرتاسر عالم شده هست.

این نقشه برداری ها، اجرام آسمانی بسیار دور و پرانرژی ای به نام شبه اخترها، که فقط 900 میلیون سال پس از پیدایش عالم به وجود آمده اند، را نیز شناسایی کردند، و شواهدی به دست آمده که نشان می دهد کهکشان راه شیری خودمان با جذب کهکشان های کوچکتر همجوارش بزرگ تر شده هست.

طبق اطلاعیه روز 11 ژوئیه، پروژه Sdss-ii دارای سه بخش هست: بخش اول، با تصویربرداری و اندازه گیری فواصل بین تقریبا 1 میلیون کهکشان و شبه اختر در نوار ممتدی از آسمان در نیمکره شمالی، نقشه برداری از عالم بین کهکشانی را تکمیل خواهد کرد؛ بخش دوم، نقشه کهکشان راه شیری را تهیه خواهد کرد؛ بخش سوم، ابر نواختر ها، انفجارهای عظیمی که توسط ستارگان در حال فروپاشی به وجود می آیند، را مطالعه خواهد کرد.

کنسرسیوم تحقیقات اخترفیزیک در نیومکزیکو مسئولیت اداره پروژه Sdss-ii را بین موسسات شرکت نماينده به عهده دارد.

این موسسات شامل:
آزمایشگاه ملی لوس آلوموس
موزه تاریخ طبیعی آمریکا
دانشگاه باسل
گروه مشارکت ژاپن
انستیتوی ماکس پلانک در اخترشناسی و اخترفیزیک
و
گروه دانشمندان کره ای هست

52:

دانشمندان سنگ هايی از پوسته زمين در زير بستر دريا بيرون آوردند
دانشمندان وابسته به برنامه جامع حفاری اقيانوس (1)، در جستجوی خط مرزی دست نيافتنی بين پوسته سخت و خشك زمين و جبه داغ و نرم تر اون، سومين عميق ترين سوراخی را كه تا كنون در پوسته كف اقيانوس حفاری شده، ايجاد كردند.

بنا بر نقل مطبوعاتی بنياد ملی علوم (2) ايالات متحده در روز 16 آوريل، دانشمندان اميدوار بودند كه حفاری شان به جبه زمين برسد، ولی متوجه شدند كه تلاش هايشان با اختلاف ناچيزی – به عقيده اونها با فاصله ای كمتر از 300 متر – ناموفق مانده هست.

طرح اوليه 10 ساله و 5/1 ميليارد دلاری برنامه جامع حفاری اقيانوس از طرف بنياد ملی علوم و وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فن آوری ژاپن حمايت می شود.

برنامه جامع حفاری اقيانوس يك طرح حفاری و تحقيقاتی دريايی بين المللی با همكاری 18 كشور هست كه با حدف بهبود درك علمی دانشمندان از كره زمين از طريق نظارت و نمونه گيری از محيط های زير بستر دريا ايجاد شده هست.

رودی باتيزا (3)، مدير برنامه حفاری اقيانوس بنياد ملی علوم، می گايشاند، " اين يكی از بهترين تلاش هايی بوده كه تا كنون انجام گرفته هست، يعنی حفاری در كف اقيانوس برای رسيدن به جبه زمين.

اين برنامه سر نخ های مهمی در رابطه با چگونگی شكل گيری پوسته كف اقيانوس در اختيار ما برنامه خواهد داد."

در كشتی مخصوص حفاری كف اقيانوس، به نام جايشاندس رزولوشن (4)، محققين سنگ هايی از 1.416 متری زير بستر دريا بيرون آوردند كه اطلاعات با ارزشی درباره تركيب پوسته زمين در اختيار اونها برنامه خواهد داد.

بونوآآ ايلدفونس (5) از دانشگاه مونپوليه در فرانسه، دانشمند و يكی از مديران مشترك طرح در اين سفر تحقيقاتي، فراخوان نمود، " تحقيقاتی كه پس از سفر دريايی (بر روی نمونه هايی كه از حفاری به دست آمده) انجام خواهد شد دانش ما را نسبت به پروسه حركت آهسته شيارهای ميانی كف اقيانوس گسترش خواهد داد؛ اين پروسه يكی از اجزاء كليدی نيروهای فعال زمين هست."

دانشمندان برنامه جامع حفاری اقيانوس فراخوان نمودند كه حفاری های بيشتری برای تعيين محل جبه احتمالا در همان مكان صورت خواهد گرفت؛ در پايان سفر تحقيقاتي، دهانه سوراخ حفاری شده كماكان باز، سالم و از وضعيت مناسبی برخوردار بود و آماده انجام حفاری های عميق تر می باشد.


53:

ساده ترين اكوسيستم زنده
كمپلكس بسيار عظيمي مثل زندگي در سطح سلولي يك سادگي پايه ي دارد، حداقل از نظر شيمي بنيادي اون.

متابوليسم سلولي قدرت خود را از انتقال الكترونها از سطوح انرژي بالا به پايين بدست مي‏آورد.

الكترونهاي با انرژي بالا از نظر شيميايي ازمولكولهاي فعال، اتمها يا يونهايي ريشه مي‏گيرند كه قادر به آزادسازي اونها هستند.

الكترون بين عاملها مبادله مي‏شود.

مسير متابوليك در عامل اكسيد كننده كه پذيرنده اين الكترونهاست خاتمه مي‏يابد.

فرايند رد وبدل كردن الكترون در بيشتر انواع سلولي انجام ميگيرد به شكل پمپاژ يونهاي هيدروژن يا عقب و جلو رفتن در عرض ديواره سلول تا يك گراديان الكتروشيميايي ايجاد شود كه به طور پيوسته شارژ و تخليه ميشود.

بيوشيمي اين فرايند چرخه ADP- ATP را در هسته زندگي و بانسخه هاي گوناگون منعكس ميسازد.
تبادل الكترون و پروتون كه به طور بالقوه متابوليسم راتأييد مي‏كند يك منبع توان الكتريكي شكل ميدهد.

خوانندگان جوانتر ممكن هست هستفاده از ميوه به عنوان پايه باتري ساده را آزمايش كرده باشند، كه واقعيات Ph پايين دارد.

بررسي پتانسيل باكتريها براي توليد مستقيم الكتريسيته اخيراً يك پيشرفت مهم ايجاد كرده هست(Bond, D.R., 2002, Electrode- reducing microorganisms that harvest energy from marine sediments, Science, V.

295, P.

483-485).

عضايشان از خانواده Geobacteraceac (Desulfuramonas acetoxidans) به آساني در هنگام متابوليسم مواد آلي در گلهاي بدون اكسيژن الكترون اضافي ايجاد ميكنند.

دانيل بوند و همكارانش الكترودهاي گرانيتي را به گلهاي بدون هوا و رسوبات اكسيژن دار بالايي واردكردند.

حتي با يك چنين آزمايش خاصي، جريان كافي براي راه اندازي يك ماشين حساب ايجاد شد همانطور كه امكان توانمند كردن وسايل زيردريايي با هستفاده از بيو الكتريسيته افزايش مي‏يابد، چنين ژئوباكتريهايي قادر به متابوليسم كردن يك محدوده آلوده كننده هاي معمولي آلي ميباشند.

رسوبات آلي دريايي در واقع بدون محدوديت هستند، بنابراين غيرقابل تصور نيست كه فرايند منابع تواني جديد نتيجه دهد، هر چند تبديل به مخازن توان بالا مشكل هست.


54:

همه این پست های قبلی رو از سایت رسمی
ساوقت زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
کپی کردم.

( نامردی تو کار ندارم منبا رو همیشه نوشتم )

55:

نقشه هر جایی رو که دوست داری از این سایت بگیر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

56:

نظريه‌‌عمومي علوم‌زمين مورد شك قرارگرفت
تاريخ علم نشان مي‌دهد كه اون چه مورد پذيرش عموم هست معمولاً اشتباه هست.

با اين وجود، در طول تاريخ اونچه باعث پايدار شدن عقايد نادرست مي‌شد چيزي بيش از اشتباه كسينوسي بود به طوريكه برخي دانشمندان جرأت مخالفت با نظريات را نداشتند.

كوپرنيكوس وكپلر به علت فشارهاي ايدئولوژيكي كه وجود داشت نظريه خود مبني بر مخالفت با مركزيت زمين در جهان را منتشر نكردند.

برخي طرفداران كوپرنيكوسي زنداني يا اعدام شدند و خود او نيز بيش از 40 سال پنهان بود و فقط در آخر عمر جرأت كرد و عقيده خود را منتشر ساخت.

حتي شجاعترين، شريفترين و با هستعدادترين دانشمندان هم معمولاً با اعيان و اشراف موافقت مي‌كردند.

اگر اين كار را نمي‌كردند مجبور به سكوت مي‌شدند.

تحول علم بوسيله تأثير غير همنواگرايي مشخص مي‌شود، اما افراد كمي در جدا سازي و تقابل با روند كلي كار مي‌كنند.
يك زمين شناس مدرن در اين مورد هميلتون از مدرسه معدن كلرادو هست كه اكنون مشغول كار بزرگ خود هست (Hamilton, W.B.,2003,An alternative Earth, GSAToday,V.ls(11),P.4-12).

او در ابتدا به مقابله با نظريه عمومي درميان ژئوفيزيكدانان و ژئوشيميست‌ها مبني بر اينكه گوشته در بخش زيرين گوشته بالايي تهي شده همچنان تفكيك نشده باقي مانده، مي‌پردازد.

در ارتباط با اون تصور عمومي گردش ساده مواد از سطح به عمق از طريق قطعات فرورانده شده و پلومهاي صعود كننده از مرز هسته- گوشته مي‌باشد.

هميلتون مي‌گايشاند كه هيچكدام از موارد بالا صحت ندارد و گوشته فوقاني و زيرين از هم جدا هستند.

مخالف او از اين اطمينان ريشه مي‌گيرد كه زمين «گرم، سريع و به شدت» رشد كرده هست و به احتمال زياد ماه اون سپس برخورد عظيم زمين با سياره‌اي به اندازه مريخ در كمتر از Ma100 پس از رشد، حاصل شده هست.

چنين توده‌اي بايد به سرعت تفكيك يابد تا يك گوشته زيرين را اون طور كه توسط بيشتر ژئوفيزيكدان و ژئوشيميت‌ها تصور مي‌كنند، بوجود آورد.
كل مقاله هميلتون ارزش مطالعهرا دارد چون تمام تحول تكتونيكي و ماگمايي زمين را مرور مي‌كند.

بنابراين توصيه مي‌كنم اين مقاله را حتماً مطالعه كنيد.


57:

سايت Smithsonian Dynamic Earth

مؤسسه موزه ملي Smithsonian يك وب سايت جديد شامل علوم زمين [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارد (6 نسخه Flash و قابل پرينت گرفتن).

بخش سنگها و هستخراج معدن اون در حال اجرا هست، اين.

بخشهاي ىيطر أن شامل سنگهاي قيمتي، تكتونيت صفحه‌اي و سيستم شمسي مي‌باشند.

همينطور فايل هاي جهت download و گالري علوم زمين نيز وجود دارد.

در نسخه Flash هستفاده از ارتباط فرموداري معمولي تا حدي آهسته هست، اما نسخه قابل پريبنت، تصايشانر ندارد.

با يك ارتباط سريع، اين سايت براي بينندگان متبدي فرآيندهاي زمين بسيار موردتوجه خواهد بود.


58:

سايت دايناسورها !
در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همه‌ چيز جدي هست! يك فرد مشتاق هلندي به نام Fred Bervoets يك منبع گسترده و لينك هاي فراوان در هر موضوعي، كه حتي شامل يك محل تبادل نظر و اتاق فرمودگو نيز مي‌شود، بوجود آورده هست.

در اين سايت طرحهاي فني و محركهاي هنري از انواع مختلف به همراه راهنمايي‌هايي در مورد اينكه نمونه‌ها در كدام موزه‌ها ديده مي‌شوند و سايتهاي اصلي فسيل كدام هست، وجود دارد.

پوست، تخمها، نوع غذا، مباحث، گونه‌هاي همراه و منابع براي نسخه‌برداري...

.


59:

شكار لحظات توسط فضانوردان !
وقتيكه جورج هستيونز كارگردان فيلم «بزرگترين داستاني كه تاكنون فرموده شده» در انتهاي فيلم خود از بازي جان ايشانن انتقاد كرد به او فرمود «شما بايد با ابهت بيشتري بازي مي‌كرديد».

و ما از اون وقت يكي از بزرگترين نتايج در تاريخ سينما را داريم: «Aw,he truly was…».

فضانوردان تعداد زيادي از اين لحظات «AW» را تجربه كرده‌اند و خوشبختانه تمام اونها با خود دوربين مي‌برند.

اونها تصاايشانر زيادي از پديده‌هاي عجيب و حيرت‌آور و تصاايشانر زمين در هنگاميكه از اون دور مي‌شدند، گرفته‌اند.

تعداد زيادي از اين تصاايشانر (حدود 400 هزار)وجود دارد و NASA بهترين مناظر سطح زمين را در سايت جديد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جمع‌آوري كرده هست.

بطورمثل اكر بر رايشان كلمه «Faults» كليك كنيد ، 184 تصايشانر از هر قاره وجود داشت.

Downloads در دو اندازه مي‌باشند، Kb300 و Mb13، بنابراين كيفيت تصاايشانر بسيار بالا هست.

كل سايت در آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل جستجو هست.


60:

آرشيو تصايشانري USGS

ساوقت زمين‌شناسي آمريكا 16 هزار عكس صحرايي از آرشيو خود را بر رايشان وب با قابليت پرينت قرارداده هست.

اونها در آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل دسترس هست و شامل قانون كپي رايت نمي‌شود، بنابراين هر كس مي‌تواند از اون براي سخنرانيها يا كتابهاي درسي هستفاده كند .

تاريخ عكسها به اولينروزهاي تحقيق زمين‌شناسي در ايالات متحده برمي‌گردد و به حالت سياه و سفيد و رنگي مي‌باشند.

هر چند سايت هنوز در حال گسترش هست ولي موتور اون به خوبي و با سرعت بالا كار مي‌كند.

با كليك بر رايشان كلمات «UnConformity» و «thrust» به ترتيب 31 و 52 تصايشانر ايجاد مي‌شود.

هر ساوقت زمين‌شناسي آرشيو بزرگي از عكسها را نگهداري مي‌كند كه هرگز نور را نديده‌اند و بنابراين USGS آغاز كننده اين كار و مشوق ديگران براي دنبال كردن سايت مي‌باشد.

به خصوص اگر ساوقت زمين‌شناسي بريتانيا كه قديمي‌ترين در جهان مي‌باشد به جاي كسب سرمايه اندك از طريق فروش بخشي كوچكي از مجموعه خود به صورت كارت پستال، كار مشابه همكاران آمريكايي خود اجرا کند، خبر خوشي خواهد بود.


61:

كتابخانه ديجيتال وب سايتهاي آموزشي
كتابخانه ديجيتال براي سيستم آموزش زمين اكنون سايتي دارد كه مي‌تواند به عنوان دروازة ورود به هزاران وب سايت علوم زمين عمل كند كه مواد آموزشي از مدرسه تا سطح حرفه‌اي فراهم مي‌آورد ) [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رنج جامعي از عنوانها وجود دارد وقابليت بالقوه اون بخشي هست كه كنفرانسها وگروههاي مباحث را معرفي مي‌كند.


62:

تصاايشانر Landsat به عنوان هنر
سايت مركز پرواز فضايي [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شما را قادر مي‌سازد تا تصاايشانر زيبا و جذاب گرفته شده توسطبرنامه Landsat را ببينيد، dowload كنيد وحتي سفارش دهيد.


63:

متن اصلي:
دره طالقان در شمال غرب شهرستان تهران واقع شده و از نظر تقسيمات زمين شناسى، در البرز مرکزى برنامه مى گيرد.

دراين منطقه فقط رسوبات و سنگهاى (Tertiary) برونزد داشته که از شمال بوسيله تراستهاى کندوان و پراچان و از جنوب بوسيله تراست طالقان در بين برونزدهاى پالئوزوئيک و مزوزوئيک محصور گرديده هست.

روستاى گته ده در شرق اين دره، روى پيروکلاستيکهاى سازند کرج (ائوسن) واقع شده و توده نفوذى مورد مطالعه بصورت يک گنبد ساب ولکانيک (Subvolcanic dome)، بلافاصله در جنوب غربى اين روستا و از درون پيروکلاستيکهاى ياد شده، بر سطح زمين ظاهر شده هست.
شواهد صحرايى مشخص مى سازد که ارتباط توده ساب ولکانيک گته ده با سنگهاى اطراف يک ارتباط گسلى هست.

بدين معنى که يک شبکه گسلى در توفهاى پيروکلاستيکى ائوسن، از قبل موجبات نفوذ و جايگيرى توده را در داخل اين شبکه فراهم کرده هست.

بر پايه شواهد صحرايى مى توان دو گسل اصلى و گسلهاى فرعى متعددى در طرفين اين توده مشخص نمود.

برشهاى گسلى که متشکل از خرده هاى پيروکلاستيکى و خرده هاى آذرين هستند، همراه با سيمانهايى از جنس BaSo4, CaCo3 , SiO2, Fe2O3 در اطراف و داخل بدنه توده فراوان به چشم مى خورند.

توده مورد مطالعه اصولاٌ داراى لايه بندى نبوده و به صورت يک پيکره واحد گنبدى شکل از ماگماى نيمه عميق مى باشد که به داخل پيروکلاستيکهاى سازند کرج تزريق گرديده و با اختلاف ارتفاعى بين 60 تا 80 متر نسبت به سنگهاى اطراف رخنمون يافته هست.
سنگهاى توده ساب ولکانيک گته ده عمدتاٌ به رنگ کرم روشن و در پاره اى مواقع به رنگهاى خاکسترى کمرنگ و يا قهوه اى کم رنگ ديده مى شوند که در مجموع داراى بافتى آپليتى با پورفيرهاى نادرى از کوارتز و پلاژيوکلاز مى باشد.

بطور کلى اندازه بلورهاى زمينه سنگ از مرکز توده به سمت خارج کاهش مى يابد.

و اهم اونها عبارت هست از ارتوکلاز 80 تا 85 % و ريز بلورهاى کوارتز حدود 10 % هست.

در ميان کانى هاى فرعى، بيوتيت، زيرکن، فنوکريستالهاى پلاژيوکلاز و سلزين (Celsian) قابل ذکر هست.
توده ساب ولکانيک گته ده در معرض تغييرات متاسماتيکى و دياژنزى زيادى برنامه گرفته هست، به گونه اى که ماهيت بافتى و مينرالوژيکى موجود سنگهاى متشکله اون با وضعيت اونها قبل از رايشاندادهاى ياد شده بسيار متفاوت مى باشد.

از جمله پديده هاى مهم متاسماتيکى، تشکيل دانه هاى قهوه اى (brown pigments) هست که با جور شدگى خوب و پراکندگى گسترده و نسبتاٌ زياد در متن تمام مقاطع نازک سنگهاى توده، اعم از سطحى و يا عميق ديده مى شود.

رنگ تيره تر دانه هاى قهوه اى نسبت به زمينه هاى اطراف به علت کائولنى شدن خفيفى هست که در سطح اين دانه ها روى داده هست.

رايشاندادهاى دياژنزى در قالب فعاليتهاى کانى سازى ثانوى در داخل توده ساب ولکانيک گته ده به دو شکل متمايز ديده مى شود:
1- کانى سازى در محيط هاى (Subaerial) که در قالب اکسيداسيون کانى هاى قديمى، نظير پيريت صورت گرفته هست.
2- کانى سازى محلولهاى هيدروترمالى که درقالب تشکيل سيمانهاى پرنماينده درز و شکاف ها و فضاهاى بين دانه اى و حفرات انحلالى سطحى در سنگهاى توده و بايشانژه در داخل برشهاى گسلى (Fault breccia) انجام شده هست.

با توجه به ابعاد وسيع و گسترده متاسماتيسم در توده ساب ولکانيک گته ده، تعيين نام سنگ به روشهاى معمول و بکارگيرى نمودارهاى مثلثى و با ملحوظ داشتن نشانه هاى صحرايى، شواهد بافتى و کانى شناسى ميکروسکوپى، تجزيه هاى شيميايى و هستفاده از نمودارهاى طبقه بندى سنگهاى آذرين، تخصيص نام «آلکالى فلدسپار ميکرو گرانيت (alkali feldspar microgranite)، منطقى تر به نظر مى رسد.
فراوانترين عناصر در سنگهاى مورد مطالعه به ترتيب K+1, Al+3, Si+4 بوده و K2o, Al2O3, SiO2 به ترتيب با ميانگين هاى 61/03, 15/38, 13/99 %، بيشترين مقدار نسبى را در سنگهاى مورد مطالعه دارا مى باشند.

معمولاٌ شرایط آلکالينيتى عمده در سنگهاى آذرين K2O, Na2O, CaO هست و بيشترين مقدار اکسيدهاى اين عناصر در سنگهاى توده ساب ولکانيک گته ده به ترتيب 0/06, 0/25, 16 % هست.

بدين ترتيب دو عامل اصلى آلکالينيتى در سنگهاى متعارف يعنى Na2O, CaO در مقادير ياد شده، نقشى در آلکالينيتى سنگهاى مورد مطالعه نداشته و قلت اونها با فراوانى +K جبران مى گردد.
با توجه به ماهيت گرانيتوئيدى سنگهاى مورد مطالعه در گته ده، تشکيل ماگماى اينگونه سنگها از طريق فرايندهاى ذوب پوسته اى (crustal melting) و اوناتکسى (anatexis) پوسته سياليک که در منطقه طالقان از ماهيت آرکوزى برخوردار هست، بيشتر قابل توجيه مى باشد.
بدين معنى که وجود ماگماى قليايى در منطقه باعث ذوب بخشهاى عميق سازندهاى ماسه سنگى گرديده و موجبات تشکيل ماگماى گرانيتوئيدى غنى از پتاسيم و فقير از سديم، کلسيم و منيزيم را فراهم آورده هست.

اين ماگماى نسبتاٌ سبک (buoyant) از طريق شبکه گسلى بالا آمده و در سطح منجمد گرديده هست.
منابع: پایگاه ملی داده های زمین

64:


65:

تب رنيوم (Rhenium) معدنكاران را به آتشفشان هدايت مي‌كند
رنيوم براي ساخت سفينه‌هاي فضايي و برخي كاربردهاي ديگر عنصر ضروري مي‌باشد.

رنيوم همانقدر كه كم‌ياب هست، بد بو نيز مي‌باشد.

قيمت فعلي اون 45/1 دلار آمريكا براي هر گرم مي‌باشد و معمولا از گازهاي انتشار يافته از گرم كردن موليبدن، كه يكي از محصولات فرعي معادن مس مي‌باشد، هستخراج مي‌شود.

ارزش اون در حدود 6/1 قيمت طلا هست و با شروع كار ايستگاه بين‌المللي فضايي آمريكا – روسيه، ارزش يك قطعه بزرگ رنيوم افزايش يافته هست.

براي زمين‌شناسان شورايشان در وقت اقتصاد كمونيستي هستخراج رنيوم كار پرجاذبه‌اي بود.
آتشفشانهاي مؤسسه روسي Experinaental Minerulogy در سال 1992 كشف كردند كه گازهاي داغ آتشفشان Kudriavy در Kuril Archepelago سولفيد رنيوم خالص را بيرون داده و رسوب مي‌كند – اين كاني كه تا اون وقت ناشناخته بود رنيئت (rhenlite) ناميده شد.

رگه‌هاي ساخته شده داراي حداقل ده تن رنيوم هستند وگازهاي فومرولي با يك نرخ چند گرم در روز اونرا دوباره مي‌سازند.

هستخراج رگه‌ها و تغليظ رنئيت يك طرح اقتصادي جذاب محسوب مي‌شود.

حتي اكنون دانشمندان روسي در حال ساخت هرم چوبي براي پوشاندن يكي از رگه‌ها مي باشند.

اين كار گازهاي فومرولي را به يك دام شيميايي قيفي شكل هدايت مي‌كند تا رنيوم رسوب كند، در اين روش زئوليت‌ها به عنوان كشندة يون هستفاده مي‌شوند.

طرحهاي آينده هستفاده از سرپوشهاي بتوني يا سراميكي براي به دام انداختن تمام فومرولهاي كراتر Kudriavy مي‌باشد.


66:

دانشمندان عمر زمین را به حدود 4.5 بیلیون سال تخمین می زنند، همچنین فسیل ها نشان می دهند که سابقه حیات بر روی کره زمین به 3.5 بیلیون سال پیش می رسد.

دانشمندان معتقد هستند که زمین یگانه جرم آسمانی می باشد که توانایی پذیرش حیات به شکل و گونه ای که ما انسانها از اون انتظار داریم را در خود دارد.

دلیل اون به شرایط زیادی بر می گردد که شاید یکی از مهمترین اونها وجود اتمسفر و کمربندهای مغناطیسی اطراف زمین باشد.

مجموع این شرایط کره زیبای زمین را از گزند بسیاری خطرات موجود در فضا محافظت می کند.

با وجود اونکه از نظر ما انسانها کره زمین بسیار بزرگ و وسیع می باشد اما از دید افرادی که به فضا سفر کرده اند کره زمین بسیار کوچک بنظر می رسد.

زیبایی زمین از دید فضانوردان چهره آبی رنگ اقیانوسها و دریاهای اون هست که با زمین های سبز و قهوه ای از یکطرف و ابرهای خاکستری موجود در اتمسفر ترکیب شده هست.
خیلی از ما بخصوص در دوران کودکی آروزی مسافرت به فضا را در سر می پرورانیم اما اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که همه ما به نوعی سوار بر فضا پیمای زمین با سرعت 108 هزار کیلومتر در ساعت در حال حرکت در فضا هستیم.
زمین سومین سیاره نزدیک به خورشید با فاصله ای حدود 150 میلیون کیلومتر میباشد.

حتما" می دانید که برای زمین حدود 365.256 روز طول می کشد تا یک سفر کامل بدور خورشید داشته باشد.

احتمالا" تعجب خواهید کرد همچنین اگر بدانید که یک گردش کامل زمین به دور محور خود بر خلاف تصور اغلب امت 24 ساعت نمی باشد بلکه چیز حدود 23 ساعت و 56 دقیقه.

متوسط شعاع کره زمین حدود 6378 کیلومتر می باشد، که اگر محیط دایره ای به این شعاع را حساب کنید به همان عدد معروف که همه ما می دانیم یعنی اینکه محیط زمین (یا همان کمربند هستوا) در حدود 40 هزار کیلومتر میباشد، خواهیم رسید.

هنگامی که از فضا به زمین نگاه می شود برخی قسمتهای اون بسیار زیبا جلب نظر می کند.

یکی از این قسمت ها سومالی و شاخ آفریقا می باشد که به رنگ نارنجی متمایل به قرمز و قهوه ای روشن هست، میباشد.

علت اون مشخصا" کمبود آب، پوشش گیاهی خاص و وجود صحرا در این قسمت از کره زمین میباشد.

از دیگر قسمتهای زیبا و مشخص کره زمین می توان به Antarictica یا همان قطب جنوب اشاره کرد که از فضا زیبایی خاصی دارد.

گرمترین دمایی که تا کنون در زمین دیده شده هست مربوط می شود به نقطه ای در لیبی بنام "العزیزا" که در سال 1922 در حدود 57 در جه سانتیگراد نقل شده هست.

همینطور سردترین قسمت در قطب جنوب در منطقه ای بنام وستوک (Vostok) می باشد، دمای این منطقه در سال 1983 به زیر 89 درجه سانتیگراد رسید.


67:


68:


69:


70:

توضیح در باره این سایت های پست بالایی ( 134)
اولی جدیدترین اخبار و عکس ها رو از فضا و زمین در اختیار شما برنامه می ده
دو تا سایت دیگه هم عکس هایی از زمین رو که از فضا و از طریق ماهواره گرفته شدن نشون می دن
البته تو سایت spacing image یعنی وسطی شما می تونید عکس هر جایی از دنیا رو که بخواید گیر بیارید ( آخره حاله ) تو خود این سایت از هر شهر ایران و از هر آثار تاریخی و معروف یه چند تا عکس گذاشتن ( البته بعضی هاش فروشی هستن )

71:

ب اقيانوس ها مجددا در حال گرم شدن هست

دانشمندان اقيانوس شناسى ناسا فراخوان نمودند که پديده ال نينو در اقيانوس آرام در تشکيل توفان در اقيانوس اطلس هيچ تاثيرى ندارد.

اين خبر بسيار خوشايندى مى باشد زيرا با افزايش ميزان پديده ال نينو در اطلس که مسبب طوفانهاى عظيمى در منطقه شده هست، درحاليکه در طوفانهاى اقيانوس آرام بى تاثير هست.

ال نينو مى تواند در اقيانوس اطلس موجب طوفانهاى هولناکى شود و مسبب تغييرات آب و هوايى شديد در منطقه شود.

پديده ال نينو هم در عرض پائين و حتى در عرضهاى بالاى اتمسفر مى تواند اثرات مخرب خود را بر جاى بگذارد.

در اطلس وزش بادها مى تواند مانع تشکيل پديده ال نينو شوند، ولى در اقيانوس آرام باعث تشديد اين پديده مى شود.

بر طبق گزارشات موجود آب اقيانوس ها مجددا در حال گرم شدن هست و اين مى تواند نشانى از بروز طوفانهاى سهمگين در آينده نزديک باشد.


72:

بسيارى از ارتفاعات يخى در سالهاى اخير ناپديد شده هست
براى اولين بار، زمين شناسان با ترکيب و مقايسه واقعيات آب و هوايى ثبت شده در يخ هاى کوههاى اوند جنوبى و هيماليا تغيير واقعيات آب و هوايى را امروز مورد مطالعه برنامه داده اند.

اين شواهد يک تغيير عظيم را درحدود 5000 سال پيش و گرم شدن هوا را در 50 سال اخير نشان مى دهد.

اين شواهد نشان داد که بسيارى از ارتفاعات يخى در سالهاى اخير ناپديد شده هست.

تحقيقات اخير نشان داده که در اغلب بخش هاى دنيا، يخها و يخچالها در حال نابود بوده و در بسيارى از نواحى رطوبت در حال افزايش هست.

اين عمل باعث گرم شدن جهانى و افزايش بارندگى در تمامى مناطق مى شود.


73:

دکترمحمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران در همايش روز صنعت و معدن
به نقل روابط عمومى ساوقت زمين شناسى و اکتشاتفات معدنى کشور دکترمحمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران چهارشنبه در همايشى که به مناسبت گراميداشت روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران کشورهاى اسلامى و با حضور مسئولان و فعالان اين بخش انجام شد، با ابراز خوشحالى و شکر گزارى از پروردگار به دليل حضور در جمع صنعتکاران و معدنکاران شهادت آيت ا...

بهشتى را تسليت فرموده و خواستار اون شدند که جلسه اى صميمى با صنعتگران و معدنکاران که در اون وزراى محترم صنايع و معادن، کار، رفاه و تامين اجتماعى،مسئولين موسسه مالي ها، ساير مسئولين ذيربط و ايشان حضور داشته باشند انجام شود و مشکلات اونها را بشنوند.

و اضافه کردند بعضى از گره هاى کوچک در صنعت کشور وجود دارد که مى شود در همين جلسه ها اونها را شنيد و راجع به اونها تصميم گيرى کرد، و حل اين گره هاى کوچک خود باعث حل مشکلات ديگرى در اين بخشها مى گردد.


74:

زمين لرزه‌اى بخشهايى از شمال ژاپن را لرزاند

زمين لرزه‌اى به بزرگى 4/5 ريشتر دیروز شنبه بخشهايى از شمال اين کشور را لرزاند.

خبرگزارى اسوشيتدپرس: کانون اين زمين لرزه که ساعت 8 و 32 دقيقه بامداد دیروز روى داد، حدود 50 کيلومترى زير بستر دريا در سواحل شرقى ايالت مياگى نقل شد.به فرموده مقامات اين زمين لرزه در شهرهاى ايالت مياگى حدود سيصد کيلومترى شمال شرقى توکيو و همينطور ايالت ايواته در مجاور اون احساس شد.

هنوز گزارشى از خسارات يا تلفات احتمالى اين زمين لرزه دريافت نشده هست.ژاپن يکى از زلزله خيز ترين مناطق دنيا هست.


75:

آتشفشان آتش (fire) واقع در غرب مکزيک، ستون بلندى از خاکستر و گاز را به ارتفاع بيش از 1مايل به هوا پرتاب کرده هست.

باد اين ستون 7150 فوتى را به سمت غرب حرکت داده هست و به فرموده مسئولين هستان جاليسکو، کسى آسيب نديده هست.
اين آتشفشان 2.5 مايلى دو بار در ماه ژانايشانه فوران کرده و باعث تحريک تعدادى زمينلغزش کوچک شده هست.

آتش که در مرز هستانهاى جاليسکو و کوليما، در فاصله 420 مايلى غرب مکزيکوسيتى برنامه دارد، مکرراً در سالهاى اخير فوران کرده هست.


76:

اهداف زمین‌شناس در علم زلزله‌شناسی چیست؟
ك زمین‌شناس هدف‌های زیر را در زلزله شناسی مورد توجه برنامه می‌دهد:
۱.

مشخص كردن مناطق لرزه‌خیز روی زمین از نظر جغرافیائی
۲.

توزیع عمق كانون زمین لرزه‌ها
۳.

شناخت ساختمان درون زمین به ویژه بخش فوقانی پوسته زمین
۴.

كسب اطلاعات درباره سازوكار (مكانیسم) زمین لرزه‌ها در حالیكه اهداف فیزیكدان‌ها از بررسی زمین لرزه‌ها متفاوت هست

77:

منظور از تاقدیس و ناودیس چیست؟
اقدیس؛ چینی هست كه تحدب لایه‌ها در اون به سمت بالاتر قرارگرفته باشد(تاقدیس فرم) و یا چینی هست كه طبقات قدیمی‌تر در مركز اون برنامه دارند.
ناودیس:چینی هست كه تحدب لایه‌ها در اون به سمت پائین برنامه گرفته باشد (ناودیس فرم) و در حالت كلی طبقات جوانتر در مركز اون باشند.


78:

تغيير شکل در آستروئيدها
کتر فرانک از دانشگاه کاليفرنيا درحال راهنمائى و هدايت يک تيم فضانورد مى باشد که در حال تحقيق در مورد دانسيته و ترکيب سيستم پاتروکلوس هست.اين سيستم کاملا شبيه ستارگان دنباله دار مى باشد(اجزا وترکيبات) اما چگالى اون از آب کمتر هست .
نتايج منتشر شده گايشاناى اينست که آستروئيدها در موقعيت کنونى قبلا نبودند بلکه مهاجرت کرده اند در حال حاضر آستروئيدها در 60 درجه پشت سياره زهره و در پيرامون خورشد واقع شده اند اونها بسيار کوچک و کم نور هستند ولى داراى هستراکچر و ساختمان بسيار سختى هستند
اکنون دانشمندان در حال تکميل کردن تکنيکى هستند که توسط ان و با کمک ليزر درون اين اجرام آسمانى را نيز مى توان اوناليز کرد حتى اين تکنيک لکه هاى کيهانى رانيز تجزيه کرده و مى توان اجرام را با اين لکه ها شفاف مشاهده کرد
تلسکوپهاى مستقر در زمين مجهزند به ليزر سديمى و ميتوانند با دريافت کمترين نور بالاترين جزئيات را فراهم کند.

تئوريهاى مدرن امروزى چنين بيان ميکند که آستروئيدها در سحاب و توده هاى گازى خورشيدى شکل گرفته اند .

امروزه بيش از يک هزار آستروئيد کشف شده هست اما شهاب سنگ پاتروکلوس داراى 150 کيلومتر ضخامت و قطر مى باشد.

اما مشاهدات اخير در هاوائى اين شهاب سنگ را داراى دوموضع مى داند :
قسمت بزرگتر 122 کيلومترپهنا و قسمت کوچکتر 112 کيلومتر مى باشد .
اما سوالى اينجا مطرح هست اينست که پاتروکلوس دوتائى چگونه شکل گرفته هست؟
نتايج چنين بيان ميکند که اين شهاب سنگ سنى بالغ بر 5/4 ميليارد سال دارد و ممکن هست در هنگام افزايش و پيوستگى گاز و مرحله آرايش و شکل گيرى منظومه شمسى مثل هزاران موضع ديگر تشکيل شده باشد.


79:

زمين شناسى مهندسى ساحلى چه وظايفى را دنبال مى کند؟
جواب

منطقه ساحلى که نوار باريکى از خشکى وآب هست، منطقه مسکونى، تفريحى، تجارى وصنعتى مهمى بشمار مى آيد.

اين منطقه فصل مشترک ميان کالاها ومصنوعات کشاورزى وصنعتى هر ملت، وبازار بين المللى هست.

کشتيرانى وماهيگيرى صنايع اوليه مناطق ساحلى هستند.

محدوديت فضا، قيميت زياد زمين، و خطر طوفان همگى نقش زمين شناسى مهندسى در مناطق ساحلى را بسيار مهم مى نمايند.

حفاظت خط ساحلى عبارت هست از: اصلاح ساحل يا تعديل فرايندهاى ساحلى، به نحوى که به کاهش فرسايش، انرژى موج ايشانا احتمال ضرر و زيان بيانجامد.

دو روش پايه ى حفاظت خط ساحلى عبارتند از روش سازه اى که در اون نوعى سازه مهندسى بر پا مى‌شود، و روش غير سازه اى که در اون فرايندهاى خط ساحلى بدون ساختن سازه اصلاح مى شوند.

انتخاب بهترين روش به نحوه بهره ورى از زمين مورد حفاظت بستگى دارد.


80:


81:


82:

در اواخر سالهای 1940 دو سقوط شهابسنگی تماشایی به وقوع پیوست.

در بامداد 12 فوریه 1947، در اوسوری تایگا، شمال شرقی ولادی وستک، در اتحاد شوروی یک شهابسنگ فلزی جامد، ناگهان متلاشی و خرد شد و به صورت یک «رگبار آهن» فرو بارید و بیش از 120 حفره، که بعضی از اونها به اندازه ای بزرگ بودند که می توانستند یک ساختمان دو طبقه را در خود جای دهند،به وجود آوردند.

یکی از جرمهای باز سازی شده، به وزن 1745 گرم، بزرگ ترین شهابسنگ سقوط کرده مشاهده شده ای هست که تاکنون در جهان باز سازی کرده اند.

بر طبق برآورد دانشمندان، شهابسنگ اوسوری که در اتحاد شوروی به شهابسنگ سیخوت آلاین معروف هست، پیش از بر خورد با جو زمین، بیش از یک صد تن وزن داشته هست.

در سپس 18 فوریه 1948، در کانزاس، نبراسکا و ایالتهای مجاور ، صدها هزار نفر سقوط یک شهابسنگ سنگی (شخانه) را به چشم خود تماشا کردند جرم اصلی این شهابسنگ که به سنگ هستان فورناس معروف هست، بیش از یک تن وزن دارد و بزرگ ترین شهابسنگ سنگی هست که تاکنون در جهان باز سازی شده هست.

بر طبق محافظه کارانه ترین برآوردها وزن کل شهابسنگ اصلی پیش از بر خورد با جو، باید بیش از 10 تن بوده باشد.

یک رویداد دیگر ممکن هست پی آمد سقوط شهابسنگی به اندازه چندین برابر شهابسنگ اوسوری با هستان فورناس بوده باشد در 30 ژوئن 1908 در وسط آسمان منطقه تونگوسکا، سیبری آتشگویی ظاهر شد در این حادثه موجهای هوایی به غایت شدید پدید آمدند (که در سراسر جهان ضبط شدند) و پس از برخورد شهابسنگ زمین لرزه هایی به وجود آمدند.

در منطقه مرکزی سقوط بیش از هشت میلیون درخت بر اثر فشار از ریشه کنده شدند.

حرارت به وجود آمده به قدری زیاد بود که تنه های درختان و اجساد گوزنهای کشته شده را به ذغال تبدیل کرد.

از این ناحیه تاکنون هیچ شهابسنگی به دست نیامده هست.

این امر تقریباً باور نکردنی، موجب شده هست که بسیاری درباره خود واقعه شک نمايند نظریه های متعددی که بعضی از اونها تخیلی هست ارائه شده هست ولی معما همچنان باقی هست.

فقط معدودی از شهابسنگها یی که تا کنون در سراسر جهان جمع آوری شده اند، از نظر اندازه با شهابسنگهای اوسوری و هستان فورناس که به فاصله یک سال از یکدیگر سقوط کرده اند قابل مقایسه اند و شهابسنگهای زیر از این قبیل شهابسنگهای عظیمند:

شهابسنگ آهنی عظیم 70 تنی نزدیک هوبا، افریقای جنوب غربی ، شهابسنگ آهنی 30تنی آهنیگهیتو که ربرت پیری (Peary) کاشف امریکایی از از گریلند باز آورده و آهن باکو پیر یتو 22 تنی که نمونه عظیمی از مکزیک هست.


83:

زمين شناسي تاريخي بيان گذشته زمين (پيدايش زمين و حيات، بوجود آمدن آب و هوا، انقراض انواع مختلف موجودات زنده و ...) با هستفاده از شواهد موجود در سنگها مي باشد.
در مورد پيدايش و تغييرات زمين سه نظريه
الف) كاتاستروفيسم: پيدايش و انقراض جانداران ناشي از يكسري رخدادهاي ناگهاني هست.
ب) يكنواختي: وقت حال كليد ادوار گذشته هست.
ج) واقع گرايي: قوانين بنيادي طبيعت با وقت تغيير نمي كند ولي سرعت، شدت و موقعيت تغييرات متفاوت مي شود.
هوا كره: مجموعه تركيبات شيميايي زمين از آغاز پيدايش تاكنون ثابت بوده ولي نسبت عناصر تركيبي اون در گذشته و حال متفاوت هست و اكسيژن آزاد امروزه ثانايشانه هست.

آب كره: آب در ابتدا به شكل بخار اطراف كره زمين را احاطه كرده بود و با پايين آمدن درجه حرارت به مايع تبديل شد و به صورت باران در آمد.

با جاري شدن اب باران اقيانوسها بوجود آمد.
سنگ كره: قديمي ترين سنگهاي پوسته كره زمين (آذرين) در اثر سرد شدن مواد مذاب بوجود آمد.

مناطق بيرون مانده از آب تحت تأثير هوا زدگي و فرسايش توسط باد به محيطهاي رسوبي منتقل شد و اولين لايه هاي رسوبي بوجود آمد.


محيطهاي رسوبي را كه مبناي ژئومورفولوژيكي دارند به سه دسته تقسيم مي كنند:
۱- محيطهاي دريايي كه در محيطهاي آبي شكل گرفته و بر مبناي عمق تقسيم بندي مي شوند: منطقه ساحلي، آبهاي كم ژرف، ژرف و پر ژرف.
۲- محيطهاي غير دريايي كه در خشكي شكل مي گيرند و شامل رسوبات كوهپايه اي، دشت سيلابي، بياباني، درياچه اي و يخچالي هست.
۳- محيطهاي مختلط در بين خشكي و دريا بوجود مي آيند و شامل محيطهاي كرانه اي، كولابي، حاشيه اي، دلتا و خلج دهانه اي هست.
هر محيطي داراي رخساره خاصي مي باشد.

به طور كلي رخساره ها را به دو دسته تقسيم مي كنند:
۱- قاره اي كه شامل يخچالي، آبرفتي، درياچه اي، بادي و كولابي مي شود
۲- دريايي كه به دليل گسترش در ادوار گذشته زمين شناسي اهميت خاصي داشته و فراواني فسيل نيز در اون هست.

شامل رخساره هاي ساحلي، منطقه عميق و نيمه عميق مي باشد.
پالئوژئوگرافي به معناي جغرافياي ديرينه هست و هدف اون مشخص كردن حدود درياها و خشكيهاي كره زمين در ادوار گذشته هست.

براي بيان اون نياز به شواهدي كه از درون سنگها بيرون مي آيد داريم.

اين شواهد بر مبناي ايشانژگيهايي نظير كانيهاي تشكيل دهنده، بافت، رنگ، لايه بندي، فسيلها و گسترش اونها مي باشد.
ساليابي زمين شناسي به دو طريق مطلق (وقوع رخداد با ذكر عدد) و نسبي (تعيين تقدم يا تأخر يك پديده نسبت به پديده ديگر) مي باشد.

تعيين سن نسبي كابرد بيشتري دارد.
تاريخ گذشته زمين را به بخشهاي مختلفي تقسيم مي كنند و به طور كلي پيدايش كره زمين در ۲ ايون صورت گرفته:
۱- ايون پركامبرين كه مشتمل بر ۲ بخش هست:
الف) پروتروزوئيك (آثار حياتي اوليه) بخش فوقاني
ب) آركئوزوئيك (فاقد آثار حياتي) بخش زيرين
۲- ايون فانئروزوئيك به معناي پيدا زيستي كه مشتمل بر دورانهاي :
الف) پالئوزوئيك(ديرينه زيستي):
كامبرين،
اردوسين،
سيلورين،
دونين،
كربونيفروپرمين.


ب) نروزوئيك (ميانه زيستي):
ترياس، ژوراسيك و كرتاسه
ج) سنوزوئيك (نوزيستي):
ترسيروكواترنر.
به منظور رده بندي موجودات زنده از يكسري فاكتورها مثل فرم ساختمان بدني هستفاده مي شود.

به طور كلي موجودات زنده و فسيلها را به چند دسته تقسيم مي كنند:
الف) تك سلوليها كه مهمترين گروه اونها راديولاريا يا شعاعيان، فرامينيفرها و كوكوليتها هستند.
ب) پرسلوليها كه در محيطهاي آبي و خشكي زندگي مي كنند و به گروه بي مهرگان و مهره داران تقسيم مي شوند.
بي مهرگان شامل دسته هاي زير مي باشند:
الف) اسفنجها
ب) مرجانها (اطراف دهان اونها توسط تنتاكلها احاطه شده هست مثل ميشلينا)
پ) بريوزوآ: اسكلت آهكي، كف زي ثابت، داراي تنتاكل مثل تنستلا
ت) براكيوپوا: مثل رنگونلا
ث) نرم تنان كه شامل دوكفه ايها، شكم پايان و سفالوپودا هستند
ج) بند پايان
چ) خار پوستان
ايون پركامبرين: ايون پركامبرين ۶/۴ ميليارد سال پيش شروع شده، به دوره آركئوزوئيك و پروتروزوئيك تقسيم مي شود.

اولين پوسته سخت زمين تشكيل شد، فاقد رسوبات و پوشش گياهي بوده، زمينهاي پركامبرين بيشتر در اثر سردو سخت شدن پوسته اولين زمين بوجود آمده و تشكيل سپرها يا نواحي پايدار را مي دهند.

در پركامبرين حدود ۱۲ فاز كوهزايي داريم.

حوادث مهم كوهزايي پالئوزوئيك به بعد يعني كالدونين، هرسي نين و آلپين رسوبات جوانتر را چين داده هست.
جانداران پركامبرين را به چند دسته تقسيم مي كنند :
هستروماتوليت، كلينا، جوارياسير، كولاريس، اسپريجينا و شونژيت
دوران پالئوزوئيك سيصد سال طول كشيده و به دو دوره تحتاني و فوقاني تقسيم مي شود.

حوادث مهم اين دوره عبارتند از: غلظت مناسب اكسيژن براي تنفس موجودات در اين دوره بوجود آمده، در لايه هاي فوقاني اتمسفر، اوزون تشكيل شده، بنابريان شاهد گسترش جانوران و گياهان هستيم، بخشي از قاره نيمكره شمالي كه زير آب بوده بيرون آمده و به خشكي متصل شده، كوههاي اين قاره تخريب شده و رسوبات اون به قاره سرخ نام گرفته هست؛ به علت داشتن اكسيد آهن قرمز رنگ.
يكي از دوره هاي دوران پالئوزوئيك دوره كامبرين هست كه وجه تمايز اون از دوره پركامبرين عبارتست از:
۱- در برخي از نواحي طبقات كامبرين به طور دگر پيب رايشان لايه هاي پركامبرين را پوشانده هست.
۲- در برخي نواحي رسوبات يخچالي و تيره ها ديده مي شود
۳- طبقات فسيل دار.
جانداران كامبرين منحصر به محيطهاي دريايي اند.

دنياي گياهي اون با پركامبرين تفاوت چنداني ندارد.

از مهمترين موجودات كامبرين، تريلوبيتها و آركئوسيتها هستند.


ر آبهاي آرام دور از ساحل دوره سيلورين، گراپتوليتها تنها فسيلها مي باشند.

موجودات نواحي ساحلي آبهاي كم عمق، تريلوبيتها، براكيوپودا، مرجانها، خارپوستان، نرم تنان و بند پايان هستند.
پديده هاي مهم اين دوره پيدايش مهره داران براي اولين بار هست، از قبيل آگناتاها و پلاكودرمها.

با سيلورين پلئوزوئيك تحتاني به پايان مي رسد و پالئوزوئيك فوقاني با دوره دونين شروع مي شود.

ماسه سنگهاي رنگين و بسيار كم فسيل، دوره پرتكاپو از نظر حركات كوهزايي، تكامل موجودات و تسخير خشكي توسط گياهان و جانوران، مهمترين پديدها هاي اين دوره هستند.

جانداران اين دوره گياهان آوند دار در خشكيها، نهاتردان آوندي كه انشعابات شاخه اي ۷ شكل داشتند و آمدن مهره داران از آب به خشكي هست.
دوره كربونيفر، كوههاي هرسي نين در اروپا و كوههاي آپالاش در امريكا بوجود آمد.

قسمت اعظم معادن زغال سنگ اروپا مربوط به اين وقت هست.

گياهان گسترش چشمگيري داشتند و مهمترين اونها سيژيلر، لپيدودندرن، كالاميت، كردائيت و سرخسها هستند.


84:

ایم دو تا پست بالایی از شبکه آموزش بودن .


85:


86:

كاني
کانی عنصر يا تركيبات شيميايي، طبيعي، جامد، همگن، متبلور با تركيبات شيميايي نسبتاً معين هست كه سازنده اصلي سنگهاي پوسته جامد زمين مي‌باشد.اين مواد كه بر پايه قوانين خاصي متبلور مي‌گردند بر پايه خواص فيزيكي، سيستم‌تبلور، ماكل يا دوقلايشاني و خواص شيميايي خود قابل شناسايي و تشخيص هستند.اين مواد علاوه بر زيبايي ظاهري خود به دليل دارا بودن ارزش اقتصادي و علمي از ديرباز مورد توجه خاص انسان بوده‌اند.

چرا كه بسياري از جواهرات، سنگهاي معدني و .........

در واقع كاني هستند.


87:

شبه كاني
اصطلاح شبه‌كاني جهت معرفي اون دسته از مواد طبيعي كه تمامي خواص كاني بجز سيستم تبلور را دارا هستند بكار مي‌رود.
مانند : اوپال Opal
ليمونيت
ابسيدين
كهربا Amber

88:


89:

رييس ساوقت نظام مهندسى معدن کشور فراخوان نمود: جايگاه زمين شناسان به عنوان صاحبان و فعالان علم مادر بايد مشخص و روشن شود.

سيد حسن خوشرو فرمود: متاسفانه جايگاه علوم پايه مانند زمين شناسى، زيست شناسى، فيزيک، شيمى و رياضى در سطح کشور چه از لحاظ علمى و چه از لحاظ اجتماعى روشن نيست.

وى اضافه کرد: بايد در برنامه‌ريزى تحصيلى دانشکده‌هاى فنى در سال اول و دوم دانشگاه فقط دروس فيزيک و رياضى تدريس شود و از سال سوم دروس تخصصى ارايه شود.وى خاطرنشان کرد: براى رشته‌هاى عمران نيز بايد از سال دوم واحد درسى زمين شناسى تدريس شود چرا که نمى‌توان پذيرفت، فردى مهندس عمران باشد و از زمين شناسى سر رشته نداشته باشد.

وى اضافه کرد: جايگاه زمين‌شناسان در بخش معدن و عمران بسيار عميق و مهم بوده و بايد به اون توجه پايه ى شود.

وى در ارتباط با کارکرد ساوقت نظام مهندسى معدن کشور فرمود: کار اين ساوقت تعامل صحيح با وزارت صنايع و معادن بوده و نه به عنوان شريک يا رقيب بلکه به عنوان بازوى کمکى اون عمل مى‌کند و آمادگى لازم براى کمک به بخش صنايع و معادن را دارد.


90:


91:

سلام
یه سوال؟

کسی مرجع کاملی در باره 50 تا طبقه بندی ماسه سنگ ها داره؟
فولک و پتی جان و بقیه ...

کامل هم نبود نبود !

92:

منبع پست بالا سایت ساوقت معادن ایران هستش .


93:

از این به بعد مطالب مربوط به دیرینه شناسی و کانی شناسی در تاپیک جداگانه برنامه می کیرن.


94:

شفق قطبی --------> نقاشی خدا در اسمان

برای اونکه بتوانیم به مفهوم شفق پی ببریم ,لازم هست , حقایقی را در مورد فضای اطراف زمین بدانیم .در اطراف ما چیزهای زیادی وجود دارند که نمی توانیم ببینیم از جمله هوایی که تنفس می کنیم , یا میدان مغناطیسی که زمین را احاطه کرده هست و یا پلاسما , یعنی ذرات بارداری که تحت تاثیر میدان مغناطیسی هستند .اما در برخی از نقاط زمین مناظر زیبایی را می توان دید .

در نیمکره شمالی ,گاهی شبها در آسمان پرده های نورانی دیده می شود .

ضخامت این پرده منحنی شکل که ارتفاع اون به چند صدکیلومتر و طول اون به چندین هزار کیلومتر می رسد , بیش از یک کیلومتر نیست اما در مورد نحوه تشکیل این پرده نورانی باید فرمود که درخشش نور در هزاران کیلومتری بالای زمین را شفق قطبی گویند .

که ذرات اتمی باردار پاشیده شده از سطح خورشید هست که با اتمهای موجود در اتمسفر زمین برخورد کرده و اونها را وا می دارند تا انرزی خود رابه صورت پرتو های نورانی بیرون دهند خورشید در حالت عادی جریان یکنواختی از ذرات را بیرون میدهد که شفق قطبی را ایجاد نمی کنداما هر از گاهی انفجاری عظیم رخ داده و یا زبانه خورشیدی در یک لکه خورشیدی شکل می گیرد و به این ترتیب فواره ای از ذرات به فضا پرتاب می شود که معمولا فقط چند ساعت دوام می آورند .

این ذرات, اکنون دارای بار مغناطیسی نیز هستند و وقتی به میدان مغناطیسی زمین می رسند , بعضی به سمت قطبین رفته و شفق را ایجاد می نمايند .

شفقی که در شمال و جنوب زمین ایجاد می شود به رنگ سبز هست و اونهایی که در ارتفاع بسیار بالای آسمان شکل می گیرندبه رنگ قرمز یا بنفش می باشند .

اما رنگ نوری که شما میبینید بستگی به نوع گاز و ارتفاعی دارد که در اون بیشترین برخوردها اتفاق می افتد .

در 100 تا 300 کیلومتری شفقی به رنگ زرد متمایل به سبز ایجاد می شود و در ارتفاع 300 کیلومتری رنگ این پدیده قرمز هست .

گازهای سبک, مثل هلیوم , در بالای جو یونیزه شده و رنگهای آبی و ارغوانی را ایجاد می نمايند اما چشمهای ما نمی توانند همیشه اونها را در آسمان ببینند .

و در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اینگونه مناظر را بیشتر در نزدیکی قطبهای مغناطیسی یعنی در مناطقی از گرینلند و سواحل اسکاندیناوی و سیبری و آلاسکا می توان مشاهده کرد که درصورت شدید بودن فعالیتهای خورشیدی ,شانس دیده شدن اونها در مناطق دیگر نیز وجود دارد.

(برگرفته از کتاب ( دایره المعارف علوم , نوشته محمود سالک )

جمع اوری مطلب : امير حسين

95:

bbعزيز ، تاپيك پرباري هست.
اما براي پيدا كردن سريعتر موضوعات توسط مراجعين ، اگر يك فهرستي شبيه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ايجاد بكني خيلي بهتر و در دسترس تر خواهد شد.

96:

تاپیک فهرست گذاری شد.


97:

جستارهای این برگ همه از پایگاه داده های علوم زمین گرفته شدند.


98:

برای بهتر شدن تاپیک
سئوال + نظر + پیشنهاد

99:


100:


101:


102:


103:


104:

چطور بايد فهميد كه در چه نقطه ايي ميشود طلا پيدا كرد رايشان زمين يا رودخانه يا زير زمين اصلا علا يم مشخصي وجود دارد كه بدون دستگاه ايشانا ظاهر منطقه نشان ميد هد كه اونجا ميشود طلا پيدا كرد ؟؟؟؟؟؟؟

105:

منبع: پایگاه داده های علوم زمین

106:

منبع: شرکت ملی فولاد ایران

107:

ايا می توانيد در زمينه تدريس فصل پنجم کتاب زمين شناسی سوم دبيرستان (شناخت کانی ها) سايتی معرفی کنيد؟ البته در حد فهم دبيرستان نه دانشگاه و به زبان فارسی

بزرگترين مشکل بچه ها در فهم اين فصل هست اما متاسفانه من به جز پايگاه داده های علوم زمين سايت ديگری نديده ام که به بچه ها معرفی کنم.


108:

خوشحال میشم بتونم کمکتون بکنم .


البته من خودم هنوز تو بعصی مسائل از دوره دبیرستان ضعیف هستم .


اینو ببینید .

در صورتی که خواستید یکی دیگه هم پیدا می کنم .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


109:


110:

مرسی دوست عزيز
من زمين شناسی اقتصادی خوانده ام و آمادگی هرگونه کمک علمی را به شما دارم
در حال حاضر علاوه بر کار تدريس، در زمينه سنجش از دور و Gis نيز فعال هستم

111:

خواهش می کنم.
اتفاقا من خیلی تو این تاپیک احتیاج به یک نفر مثل شما داشتم .

خیلی حوب شد که شما اومدین .


اگه امکان داره درباره زمین شناسی اقتصادی بیشتر توضیح بدین .
ممنون

112:

مثل اينکه زمين شناسا همه شب بيدارن!!!

113:

چرا كاني الماس در كشور ايران وجود ندارد ؟[/QUOTE]


سنگ مادر الماس کيمبرليت نام دارد اين سنگ در فشار و دمای زياد بوجود می آيد.

و محل تشکيل اون ها در ريفت های درون قاره ای هست، اين ريفت ها در آفريقا وجود دارند و اغلب اونها بالغ هستند و مراحل تکامل را پشت سر گذاشته اند، در ايران اين نوع ريفت را نداريم پس محيط تشکيل الماس در ايران وجود ندارد!!پس دنبال الماس گشتن بیهوده هست

اما من شخصاً مطمئن نيستم که آيا واقعاً درايران ريفت نداريم

نکته جالب اون هست که الماس از کربن خالص تشکيل شده، آيا تا به حال فکر کرده ايد این کربن از کجا تامين شده هست؟؟؟؟

جالب هست!!! از کربنات ها!!!!! CaCO3!!!!!!!!!!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

114:

خیلی ممنون
در صورتی که مطلبی کوتاه و جالب داشتید حتما بگذارید .

چون اینجا مطالب کوتاه رو بیشتر خونده میشه .


115:

از نظر شما مطرح کردن مطالب انگليسی که مشکلی نداره؟

116:

Normally, diamonds form in a “stability zone” within the upper mantle at depths of 150 to 200 kilometers, where the temperature and pressure allow carbon from mantle rocks to stably transition to diamond.

The diamonds are then brought to the surface via vertical magmatic columns called kimberlite pipes.


117:

الماس ها 1تا 3 بليون سال پيش در جبه زمين در عمقی تشکيل شده اند که فشار کافی هست، (حدود 55000 اتمسفر) و دما خيلی بالا نیست (حدود 1000 درجه سانتيگراد!!!) اين شرایط در اعماق 150 کیلومتری قاره ها و 200 کیلومتری پوسته اقیانوسی فراهم هست.

سنگ های این منطقه پریدوتیتی و به شکل لرزولیت و هارزبورژیت می باشد.(60-90 % الیوین- 10-40 % اورتوپیروکسن)

نقل از:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

118:

يک نکته جالب در مورد الماس
55 % الماسهایی که داریم صنعتی، 45% نیمه قیمتی، 5% قیمتی هستند.


95 % الماسها قهوه ای!!! 4% بیرنگ یا دودی، 1% قرمز یا صورتی هستند.


119:

کسی یادش هست گرین هستون ها رو کجای ایران داریم؟؟؟؟(نزدیک افیولیت ها؟؟؟؟؟؟)

Curiously, diamonds have recently (1999) been found in French Guiana, not in kimberlite pipes, but in a greenstone schist, in a mineral called komatiite, at longitude 53°W, latitude 4°N.

The Dachine greenstone belt is the remains of the roots of a Proterozoic island arc, where there was once subduction, and the schists were made by the metamorphosis of volcanic material in the Amazonian orogeny (perhaps when South America collided with North America in the Ordovician).


120:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این مقاله در مورد شکلگیری الماس از فعل و انفعال کربنات و سیلیکات بحث کرده هست.


121:

bb نظرتون در مورد اینکه هر هفته در مورد یک موضوع بحث کنیم چیه؟؟
(هرچی در مورد کانه زائی ،سنگها و کانی های صنعتی و قیمتی مینرالوگرافی و ....هست من می توانم مطلب بنویسم)

122:

در پارک فرمودگو یک مجسمه بسیار جالب هست که همه زمین شناسا باید اونو ببینن، مدل تصوری ابوریحان بیرونی از درون زمین!!!!!!!!
محشره
دارم سعی می کنم عکسش رو یا یه مطلب ازش پیدا کنم.

باور کنین از هرچی دانشمند خارجی جلوتر بوده!!!

123:

سلام
شما هر جور كه دوست دارين ادامه بديد .


ممنون

124:

زمين‌شناس نمونه سال
دکتر قايشاندل سيوکى به عنوان يکى از بنيانگذاران علم پالينومورف در ايران معرفى شد.

انجمن زمین شناسی ایران

125:

ظرف دو سال اخير دراستان تهران17هزار زمين لرزه ثبت شده هست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به به کجا داریم زندگی می کنیم!! به نظر شما یه کم تعدادش زیاد نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

126:

زمین شناسی پزشکی

زمين شناسى شاخه گسترده از شناخت عوارض شيميايى و فيزيکى زمين بوده و زمين شناسى – پزشکى بررسى عوارض شيميايى و تاثير اون بر ژئوشيمى هر منطقه و ساکنين مناطق بومى مى باشد ، اين علم با توزيع و مهاجرت عناصر در جهان سروکار دارد و تعيين کمى عناصر در بخش هاى مختلف زمين و از سوى ديگر به قوانين کنترل نمايندة توزيع عناصر در هر منطقه مرتبط مى باشد .که مطالعه اين بخش زيربناء علم زمين شناسى – پزشکى هست که در حيطه آب ، خاک ، سنگ ، رسوب ، موجودات زنده اعم از گياهان ، جانوران و حيوانات بوده و لذا تجزيه کمى و دقيق فاکتورهاى ذکر شده و دسترسى به ميزان عناصر متشکله در هر کدام از اون ها در شناخت و تاثير اين شرایط برسلامت موجودات زندة بومى نقش تعيين نماينده اى دارد .

امروزه زير شاخه هاى مهمى در علم ژئوشيمى وجود دارد که ازجمله بررسى ژئوشيمى معدنى ، آلى ، اکتشافى ، ميکروبى ، زيست محيطى و پزشکى از اون جمله هست .
کليه عناصر تشکيل دهندة پوسته زمين از طريق چرخة خاک ، آب و هوا واردبدن موجودات زنده شده و در دراز مدت تاثيرات خود را بر جاى مى گذارند و لذا عناصر کالکوفيل ( کادميم ، روى، جيوه ، سرب،ارسنيک ، اونتيموان و بيسموت ) بيشترين خطر مسموميت زائى را دارند و عناصر ليتوفيل ( نظير آلومنيوم ، باريوم ، برليوم و تاليوم ) و نيز در بسيارى از موارد باعث مسموميت هاى شديد شده و بسيارى از عناصر جدول مندليف نيز ماهيت دو سايشانه اى برخوردار هستند که در صورت افزايش يا کاهش تاثيرات جبران ناپذيرى بر جا مى گذارند .

مثل يدوفلوئور وبسيارى از عناصر راديو اکتيو که در حالت طبيعى، محيطى را تحت تاثير برنامه مى دهد و انحراف از سلامت را در موجودات زنده باعث مى شود .

وجود کمربندهاى جغرافيايى که گاه در طول يک قاره قابل پى گيرى هست مثل بيمارى سل ، تالاسمى ، گواتر و برخى سرطان ها نشانگر تعمق به مسايل بومى و تاثيرات اون بر موجودات زنده مى باشد .


127:

در مورد کمپلکس بوشفلد در آفريقا چيزی می دانيد اين محدوده کانه زائی شده، احتمالاً از برخورد يک شهابسنگ ايجاد شده هست
اين کمپلکس مربوط به پرکامبرین بوده و سن اون 2 میلیارد سال هست

ولی در چه وقتی برخورد صورت گرفته؟؟ و چطور توانسته در وسعتی بسیار زیاد (66000 کیلومتر مربع!!)باعث ایجاد گودال شود؟؟؟؟ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
5

128:

البته در کمپلکس بوشفلد تفریق داریم!!! پس چطور اون را به برخورد شهابسنگ نسبت داده اند؟؟؟
جواب: ممکن هست اين کمپلکس حاصل برخورد شهابسنگ باشد اما این برخورد عاملی بوده برای تحرک ماگما به طرف بالا

129:

اگر کسی بخواهد کنکور ارشد یا دکترا شرکت کند من می توانم کمک کنم

130:

سلام
ميخواستم بدونم با چه معدلي ميشه بدون كنكور به كارشناسي ارشد رفت ؟
درس هايي كه تو كارشناسي ارشد داده ميشه چي هستن؟
بازم سئوال دارم بعدا مي پرسم فعلا ببينم كساي ديگه هم سئوال دارن يا نه ؟
ممنون

131:

اول به من بگوئيد کارشناسی ارشد بدون کنکور در کدام دانشگاه؟
هر دانشگاه قوانین خود را دارد
برای مثال در دانشگاه آزاد اسلامی شاگردان اول دوم و سوم کل تاکيد می کنم کل دوره می توانند از این امتياز هستفاده نمايند.(البته این مربوط به 4 سال پیش هست من فردا شب شرایط امسال را برایتان می نویسم)
در مقطع دکتری نیز معدل بالای 17 و نمره پايان نامه بالای 19 (البته در بعضی گرایش ها معدل همه بالاتر از 18 هست!!! و انتخاب مشکل می شود))
از من به شما نصيحت سعی کنيد مقاله بنویسید چرا که در هر مرحله بسیار مفید هست (ارزش هر شخص به مقاله های هست که می نویسد)
در زمينه مقاله هم اگر کمکی بخواهيد من درخدمتم

132:

امیدوارم کافی باشه

133:

خيلي ممنون
راستي شما ژيشنهاد كرده بوديد كه هر هفته راجه به يك مسئله صحبت كنيم .


كاملا موافقم از فردا شنبه شما خودتون راجع به هر چيزي كه دوست داريد بحث رو شروع كنيد تا شنبه هفته بعد مسئله جديدي رو آغاز كنيم .
ممنون

134:

یه پیشنهاد بدین کدوم بهتره؟
1- جواهرات
2- مخاطرات زمین شناسی
3- معدن و معدن کاری
4- Gis
5-سنجش از دور
6- دایناسورها
7- بازنگری و یادآوری دروس کارشناسی
8- زمین شناسی اِیران!!!!(می دونم همه دانشجوها عاشق این درسن!!!)

135:

آگات:
در شمالشرقي ايران (استان آذربايجان شرقي اطراف ميانه ) پنج منطقه اميدبخش داراي پتانسيل آگات(عقيق) شناسايي شده كه بصورت ژئودهايي حفرات موجود در سنگهاي آتشفشاني ائوسن را پر كرده اند.

اندازه اين ژئودهاي آگات بين چند ميليمتر تا حداكثر10 سانتي متر هست.بطور كلي رنگ اين آگات ها اغلب آبي نيلي ،آبي روشن ،سبز يماني، قرمز و خاكستري هست.محدوده آگات خور در هستان اصفهان در جنوب شرقي شهرستان خور برنامه گرفته هست.و ذخيره اي نزديك به 1250 كيلو براي اون پيش بيني مي شود.و محدوده آگات تربت حيدريه در هستان خراسان در 18 كيلومتري شمال غرب تربت حيدريه جاي دارد.ژئودها و رگه هاي آگات در داخل گدازه هاي پيروكسن اوندزيتي سياه رنگ برنامه دارد.

و انديس آگات فردوس مه بصورت قلوه ها و ژئودهاي آگات در سنگهاي پيروكسن اوندزيتي نئوژن تمركز داشته و به رنگهاي متفاوت سفيد تا سفيد شيري و زرد تا قهوه اي مي باشند.

انديس آگات اردين ورامين در 15 كيلومتري جنوب شرق زنجان برنامه دارد .آگاتهاي دودي و دودي متمايل به آبي بصورت ژئودهاي در داخل حفرات واحد اوندزيتي واقع در مجموعه آتشفشاني ائوسن ديده مي شود.از انديس هاي ديگر آگات مي توان به انديس هاي زير اشاره نمود:
انديس آگات دودي در گدازه هاي اوندزيتي اليگو-ميوسن در جنوب آب گره قره آغاج در جنوب غرب ميانه (استان آذربايجان غربي) .
آگاتهاي دودي و خاكستري در ليستونيت هاي گزدز در جنوب بيرجند(استان خراسان).
آگاتهاي قهوه اي و قرمز در كنگلومراي پليوسن در شمال نصرت آباد (استان سيستان و بلوچستان)
آگات سفيد و خاكستري در ولكانيكهاي ائوسن در شمال نطنز (استان اصفهان).


پایگاه داده های علوم زمین

136:

هرکيلو ژاسپ و آگات خام در بازارهاى جهانى از 2 تا 36 دلار متفاوت بوده و قيمت هر ورقه[ژاسپ و آگات فرآورى شده به ابعاد حدود 5/.

اينچ بين 1 تا 50 دلار متفاوت هست.تو ایران هنوز روی سنگ ها و کانی های نیمه قیمتی کار نشده اگه کسی می خواد پول در بیاره بسم الله
قیمتش هم که بد نیست

مثلاً:
اگر جایی در کل حدود 560 تن ژاسپ با ارزش 1410 دلار داشته باشه، با توجه به هزينه پايين هستخراج هر کيلو سنگ، عمليات هستخراجى به صرفه اقتصادى خواهد بود.

یعنی هستخراج از منطقه ای با ذخيره‌اى بالغ بر 530 تن و با ارزش حدود 10 ميليارد ريال و کل هزينه هستخراج بالغ بر 500 ميليون ريال، با سودآورى همراه هست.


137:

Dr.Adeli
عزيز سلام
از امروز درباره زمين شناسي اقتصادي تو اين تاپيك پايين بحث مي كنيم .


اميدوارم كه ما رو تنها نگذاريد .
ممنون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

138:

تو اين تاپيك درباره مخاطرات زمين صحبت كنيم تا شنبه بعدي .


139:

تو تاپيك پايين هم درباره دايناسورها صحبت مي كنيم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

140:

زلزله
عبارتست از لرزش زمین در اثر آزاد سازی سریع انرژی که اغلب موارد در اثر لغزش در امتداد یک گسل در پوسته زمین اتفاق می­افتد.

انرژی آزاد شده از محل آزاد شدن اون، که کانون نامیده می­شود، بصورت امواج در همه جهتها منتشر می­شود.

این موجها شباهت بسیار زیادی به امواج ایجاد شده در اثر فروافتادن یک سنگ در آب آرام یک حوضچه دارد.

به همان ترتیب که ضربه سنگ باعث به جنبش درآوردن امواج آب میشود، یک زلزله امواج لرزه­ای را ایجاد می­کند که در زمین منتشر می­شوند.

با وجود اینکه انرژی آزاد شده با فاصله گرفتن از کانون زلزله به سرعت پراکنده شده و میرا می­شود، ولی ابزارهای بسیار حساسی که در سراسر جهان بمنظور ثبت ارتعاشات پوسته زمین نصب شده اند، اون را حس کرده و ثبت می­نمايند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] .


141:

با تشكر
چند تا سئوال داشتم .
چه سنگ هايي بيشترين مقاومت رو در مقابل زلزله دارن؟
و چه سنگ هايي كم ترين مقاومت رو دارن ؟
آيا تا به حال دشت وت زلزله آمده و اگه نيامده چرا؟
ممنون

142:


خاکها دارای اندازه ذرات متفاوتی بوده و در یک تقسیم بندی بسیار کلی خاکها در طبیعت به صورت خاکهای رسی ،‌ سیلتی ، ماسه ای ، شنی و قطعات سنگی تقسیم می شوند.خاکهای سطحی عموما ترکیبی از خاکهای فوق و خاکهای نباتی می باشند.

خاکها از لحاظ تراکم ساختمانی به شکل شل، نیمه متراکم و متراکم وجود دارند.

خاکها علاوه بر تفاوت در ریزدانه و درشتدانه بودن دارای چسبندگی و قفل و بستهای متفاوتی می باشند.در واقع برخی خاکها خاصیت الاستیک و برخی شنماينده دارند.

خاکهای رسی اشباع عموما دارای چسبندگی قابل توجهی بوده لیکن خاکهای سیلتی و ماسه ای از چسبندگی کمتری برخوردارند.

امواج زلزله در جهت چین ها وطبقات سریعتر از جهت عمود بر اون انتشار می یابند.معمولاًخطرناکتر ازهمه واریزه ها، آبرفتهای ته دره ها ،سپس باتلاقها ، تورب زارها و در یاچه هایی که گیاهان اون را فراگرفته اندمی باشد .

خطر زمین های خشک از زمین های اشباع شده از آب کمتر هست.

امیدوارم کافی باشه(بیشتر از این اطلاعات ندارم )

143:

بلوک لوت بصورت يک پهنه ساختارى با روند شمالى-جنوبى در شرق کشور و خرده قاره ايران مرکزى برنامه دارد.

برخی معتقدند که بلوک لوت از نظر زمين شناسى يک ناحيه پايدار و صلب مى باشد که بطور جانبى توسط گسله هاى شمالى - جنوبى احاطه شده هست.

شواهد لرزه ايى به روشنى نشان مي دهد که گسله هاى اطراف بلوک لوت بسيار فعال اند.
مطالعه لرزه‎خيزي بلوك لوت بیانگر اون هست كه برخی از نواحي اين زون، مانند قائن، در اثر زمين‎لرزه ايشانران شده‎اند.

از جمله زمين‎لرز‎ه‎هاي ايشانرانگر سدة بيستم اين بلوك، مي‎توان به زمين‎لرزه‎‎هاي بَجستان (1925)، نهبندان (1928)، چاهك (1941)، دشت بياض (1968) اشاره كرد (بربريان، 1974).


144:

از هفته آینده یکی از دوستان من به نام دکتر ملک به ما می پیوندد، ایشان که الحق از نوابغند، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی بوده و کارهای درخشان فراوانی در زمینه های مختلف انجام داده اند، که از جمله اونها می توان به بررسی پتانسیل آهن، کرم، سرب، روی، مس، طلا در منطقه مختاران، بیرجند، خوسف، سه چنگی و ...اشاره کرد.
ایشان همچنین چندین سال علاوه بر تدریس در مقاطع مختلف،دانش آموزان و دانشجویان را در زمینه انتخاب رشته راهنمایی کرده اند.
امیدوارم بتوانیم از وجود ایشان هستفاده نمائیم.


145:

توپاز
چگونگی تشکیل: از بخارات فلوئور داری تشکیل می‌شود که در طی مراحل پایای انجماد سنگهای آذرین سیلیسی بیرون رانده شده‌اند.

توپاز در گدازه‌های ریولیتی و در گرانیتها یافت می‌شود.

به علاوه کانی مشخص پگماتیتها ، بویژه در انواع قلع‌دار هست.

خصوصیات فیزیکی: سختی اون 8 هست چگالی اون حدود 3.4 تا 3.6 هست.

و جلای شیشه‌ای دارد و به رنگ زرد ، صورتی ، زرد روشن ، مایل به آبی ، سبز و بیرنگ دیده می‌شود.

یک کانی شفاف تا نیمه شفاف هست.

ترکیب شیمیائی: ترکیب AL2SiO4(F،OH)2 میزان اکسید آلومینیوم 56.6 % ، اکسید سیلیسیم 33.4 % و آب 10 %

در زون گریزن کانسارهای مولیبدن توپاز همراه مسكايشانت، كوارتز، فلوريت و كرندوم.دیده می شود.


146:

در مورد زمین شناسی و پترولوژی گرانیت ها و اوندزیت ها چیزی می دونین؟

147:

ممنون از لطف شما
كه در نبود من اين تاپيك رو حفط كرديد .


اميدوارم بازم همراهي كنيد .


148:

واقعا ممنون
خيلي عالي ميشه

149:

ميشه در مورد ساختارهاي اوليه ي دگرگوني و كاربرد هاي اون توضيح بديد.


150:

s831153 عزيز
سلام
پيشنهاد مي كنم به اين جا سر بزني .

در مورد سنگ هاي دگرگوني
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگه ممكنه توضيح بده در مورد ساختار هاي اوليه و ثانايشانه تشكيل كاي مطلب ميخواي يا چيز ديگه ؟

151:

در مورد كاني هاي اوليه و ثانايشانه و دگرگوني تو تاپيك كاني شناسي بحث شده
به اوتجا مراجعه كنيد
ممنون

152:

دوستان چند تا همایش در پیش داریم:
1- اولين همايش زمين شناسي کاربردي ايران
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مقدس در نظر دارد اولين همايش زمين شناسي کاربردي ايران را در ارديبهشت ماه 1386 در جوار بارگاه ملکوتي حضرت ثامن الائمه (ع) با شرکت اساتيد، دانش آموختگان، پژوهشگران، متخصصين علوم زمين و رشته هاي مرتبط انجام نمايد.
دسترسي به اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه ثبت نام، ارسال مقالات و ديگر موارد مورد نياز از طريق تماس با دبيرخانه همايش و يا مراجعه به پايگاه اطلاع رساني ذيل امکان پذير خواهد بود.
تلفن: 8400037(0511)
2- دومین همایش معدن
دانشگاه صنعتی شاهرود که شهریور 1386 هستش و تا دی ماه مقاله می گیره


امیدوارم شرکت کنید

153:

می دونستین ایران بخش زمین شناسی دریایی داره؟
کشوری که هنوز نقشه های زمین شناسی 1:20.000 نداره و هیچ زمین شناسی به این راحتی ها رنگ نقشه ژئوشیمی رو نمی بینه کشتی تحقیقاتی داره تا از کف دریا نقشه تهیه کنه!!!

مهندس سعدالدين مدير بخش زمين شناسي دريايي ساوقت زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور فرموده از جمله کارهای برنامه ریزی شده :
1- اطلس رسوب وژئوشيمى دريايى ورقه 1:100.000 بهشهر 2- اطلس شيمى آب ورقه 1:100.000 بهشهر 3- اطلس مهندسى و ريخت شناسى ورقه 1:100.000 بهشهر 4- اطلس رسوب وژئوشيمى دريايى ورقه 1:100.000 بندر انزلى 5- اطلس شيمى آب ورقه 1:100.000 بندر انزلى 6- اطلس ريخت شناسى ورقه 1:100.000 بندر انزلى
1- اطلس رسوب و ژئوشيمى دريايى ورقه 1:100.000 خلیج فارس و دریای عمان 2- اطلس شيمى آب ورقه1:100.000 جابهار 3- اطلس مهندسى و ريخت شناسى ورقه1:100.000 جابهار 4- اطلس رسوب وژئوشيمى دريايى ورقه 1:100.000 کنارک 5- اطلس رسوب وژئوشيمى دريايى ورقه 1:100.000 کنارک می شود اشاره نمود.


154:

بله .من این کشتی رو از نزدیک دیدم.......واسمش هست لندو گراف
ایرانی ها یکی از ملت های بسیار مبتکر و پیشرو در زمینه ی نقشه برداری دریائی بودن بودن متاسفانه!!!!!!!!
(رجوع کنید به کتاب تاریخ 2500سال تاریخ دریانوردی ایرانیان)
ضمنا توی بخش جغرافیائی ارتش نقشه های زمینی بادقت بیشتر از اینی که شما اینجا فرمودید
کشوری که هنوز نقشه های زمین شناسی 1:20.000 نداره
موجوده ومن خودم 2واحد کارتوگرافی رو روی همین نقشه ها پاس کردم
ضمنا واحد های تخصصی من هم درهمین مورد بود...........
بخاطر اکتشافات میدان های نفتی و بفیه مسائلCیاC........ایرانی ها توی علم نقشه برداری جایگاه خوبی دارن(البته اگه بتونن حفظش نمايند)

155:

سلام دوستان

با تشكر از مطالب مفيد شما در اين تاپيك...

من تاپيك رو ايشانرايش و پستهاي اضافه رو پاك كردم.
لطفا پستهاي خارج از موضوع رو در پيغام خصوصي مطرح كنيد.

همگي موفق باشيد

156:

سلام
من می خواستم در مورد تکتونیک برا ارشد امتحان بدم ( البته سال دیگه ) ولی متسفانه هیچ جزوه ای در این زمینه پیدا نکردم
شما می تونید به من کمک بکنید .

و اینکه بگید چه طوری بخونم تا بتونم موفق بشم
در ضمن من دانشجوی سال 3 زمین شناسی هستم
ممنون می شم

157:

می بخشید آ
من به شدت علاقه به این کار دارم ( مقاله نویسی )
ولی نمی دونم چه طوری باید بنویسم و از کجا باید شروع کنم
ممنون می شم کمکم کنید.


158:

سلام دوست عزيز

اگر منظور شما از راهنمايي براي شيوه مقاله نايشانسي از ديد نگارشي هست اين تاپيك براتون مي تونه مفيد باشه:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

موفق باشيد

159:

سلام دوست عزیز
از اینکه من را راهنمایی کردید بسیار منون هستم .
اگه باز هم به مشکلی در این زمینه برخورد کردم با اجازتون ازتون می پرسم
باز هم ممنون

160:

آتشفشانهایی که گدازههای ان حاوی الماس هست معمولا بیش از 125 km عمق دارند.ودر این نوع اتشفشانها نیز
نباید خزینه ماگمایی را داشته باشیم چون الماس به گرافیت تجزیه میشود.(در دما و فشار کمتر خزینه ماگمایی)
یکی دیگر از کانسارهای الماس محل برخورد شهاب سنگ ها به زمین هست مانند افریقای جنوبی

161:

سلام دوستان

تاپيك ايشانرايش و مرتب شد

شاد باشيد


68 out of 100 based on 23 user ratings 148 reviews