خاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب


خاصیت آرمنداریز ضعیف حلقه‌ها و ایده آل‌های صلب
فرض کنیم R یک حلقه شرکت پذیر یکدار و alpha:R \rightarrow R یک همریختی هست.


برآوردهای استوار تابع چگالی طیفی
حلقه R را کاهشی گویند، هرگاه فاقد عنصر پوچ توان ناصفر باشد.


نقاط ثابت در فضاهای توپولوژیک تحت انقباض‌های تعمیم‌یافته
اگر R کاهشی باشد {f(x)=∑m_{i=0}^{n}{a_ix^i و {g(x)=∑m_{j=0}^{m}{b_jx^j عناصری از حلقه چندجمله ای های [R[x باشند، چنانچه f(x)g(x)=0، اون گاه برای هر i,j داریم a_ib_j=0.


تحلیل حساسیت برای نگاشت‌های p-η افزایشی و محاسبات تغییرات مناسب برای حالت پارامتری نگاشت‌های p-η افزایشی
تعمیم های متعددی از مفهوم حلقه های کاهشی تاکنون ارائه شده که از اهم اون ها، حلقه های آرمنداریز، حلقه های نیم جابجایی، حلقه های آرمنداریز ضعیف، حلقه های alpha_آرمنداریز اریب، alpha_spsآرمنداریز، alpha_نیم جابجایی و حلقه های آرمنداریز از نوع سری توانی می باشند که در این پایان نامه به مطالعه و بررسی اون ها می پردازیم.


عدد احاطه‌ای مهارشده تام در گراف‌ها


خانواده رونگه-کوتا شبه ضمنی برای دستگاه های سخت و غیر سخت


88 out of 100 based on 68 user ratings 1318 reviews