بررسی تاثیر اسید آمینه ی اورنیتین در القای مقاومت به شوری در سلول های جداکشت توتون (Nicotianatabacum L.cv.Burley 21)

بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در گیاهان بیش انباشتگر نیکل جنس Alyssum
بررسی ریخت‌شناسی و مولکولی برخی از گونه های جنس Colutea L (تیره باقالاییان Fabaceae) در ایران
خواص الکترونی نانو لایه های LaPtBi و LaPdBi وآلیا‍‍‍‍‍ژPdxPt1-xBi (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)
ترانسفکشن سلول‌های بنیادی عصبی با ژن BDNF با استفاده از نانو سیستم حامل
بررسی اثرات بیش بیان miR-326 بر فعالیت مسیر پیام رسانی Hedgehog و القای آپاپتوز در سلول های بنیادی لوکمی میلوئیدی مزمن +CD34
بررسی اثر ضد اضظرابی عصاره ی هیدروالکلی پوست قرمز پسته و نقش احتمالی سیستم گاباارژیک و گیرنده های استروژن در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار
Summary fields in Crystal Report VS2008
What is the purpose of the designer files in Visual Studio 2008 Web application projects?
Compatability between Windows Vista and Visual Studio 2008
How to Ease TDD with MSTest / VS2008
How do I get latest from a Visual Studio solution from the command line?
Working in Visual Studio (2005 or 2008) on a networked drive
Debug visualizer - the visualizer dll can't be loaded
How to upgrade TFS 2005 to TFS 2008?
Find in Files: Search all code in Team Foundation Server
What does VS 2008's “Convert to Website” mean?

بررسی تاثیر اسید آمینه ی اورنیتین در القای مقاومت به شوری در سلول های جداکشت توتون (Nicotianatabacum L.cv.Burley 21)
شوری یکی از فاکتورهای اصلی محدود نماينده رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی می‌باشد.


تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر نرخ تمایز سلولهای مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت آزمایشگاهی در جهت ایجاد سلولهای عصبی
یکی از مهم-ترین آسیب‌هایی که در شرایط شوری به گیاه وارد می‌شود در اثر القای تنش اکسیداتیو می‌باشد.


بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی- تکوینی اندام های رویشی، تغییرات پروتئینی (پروتئین کل و آنزیم های ضد تنشی) و خواص ضد جهشی گیاه حرا (Forssk.) Vierh Avicenni
مقدار گونه-های فعال اکسیژن (ROS) توسط فعالیت اونزیم‌های جاروب نماينده و شرایط غیر اونزیمی نظیر پرولین و پلی آمین ها کنترل می‌شود.


پالینومورف های پالئوزوئیک پسین،چاه سامان 1، میدان نفتی سلمان، جنوب غرب خلیج فارس
هم پرولین و هم پلی‌آمین ها از پیشساز مشترک اورنیتین تولید می‌شوند.


بررسی خواص ساختاری الکترونی و الاستیکی آلیاژهای حافظه دار TiNi1-xCux
در تحقیق حاضر، تاثیر دو انانتیومر مختلف L و D اورنیتین بر روی مقاومت سلول های جداکشت توتون نسبت به تنش شوری مورد بررسی برنامه گرفت.


استفاده از کوچک مولکولها در تولید اندودرم قطعی شایسته برای تمایز به سلول های درون ریز پانکراسی از سلول های بنیادی جنینی انسانی
سلول های 6 روزه توتون با 50 میلی‌مولار NaCl در حضور یا عدم حضور 5/0 میلی مولار L و D اورنیتین تیمار داده شدند.


بررسی اثر میکروپارتیکل تاکرین متصل به کایتوسان مغناطیسی بر تخریب بافت مغزی ناشی از Streptozotocin از طریق رسپتور موسکارینی در رت نر نژاد ویستار
هرچند شوری توانست فعالیت اونزیم های اونتی اکسیدان نظیر کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسیددسموتاز را افزایش دهد ولی این مقدار افزایش برای کاهش سطح H2O2 کافی نبود.


رشد پایه قالب نانولوله های پروسکایت تیتانات سرب
L اورنیتین همراه یا بدون شوری موجب افزایش فعالیت اونزیم های اونتی اکسیدان و در نتیجه کاهش سطح H2O2 گردید.


بررسی خواص الکتریکی پیوند غیر همگن نانوساختار نیکل فتالوسیانین و برمو آلومینیوم فتالوسیانین و کاربرد آن به عنوان حسگر گازی
اما مقدار MDA همچنان به طور معنی داری بیشتر از سطح گروه شاهد در سلول های توتون باقی ماند.

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تیمار 5/0 میلی مولار L اورنیتین نمی‌تواند موجب افزایش مقاومت سلول های توتون نسبت به شوری شود.

اما D اورنیتین 5/0 میلی مولار به تنهایی نه تنها اثر بدی بر روی رشد ، زنده مانایی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی نداشت بلکه موجب افزایش فعالیت اونزیم های اونتی اکسیدان، بیوسنتز پرولین و پوترسین و توانایی رشد سلول های توتون تحت تنش شوری گردید.

نتایج تحقیق حاضر در هستفاده از دو انانتیومر اورنیتین پیشنهاد می‌کند که انانتیومر D به عنوان انانتیومر غیر طبیعی در مقاومت سلول های توتون نسبت به تنش شوری نقش دارد.


نمایه ها:


68 out of 100 based on 53 user ratings 628 reviews

نمایش سطحی آنزیم لاکاز باکتریایی در یک نانوسیستم القاشونده فنلی و ارزیابی کارایی حذف آاودگی
بررسی سیستم سروتونرژیک(گیرنده 1و2)هیپوکامپ پشتی(CA1) در حافظه القا شده توسط هارمان در موش کوچک آزمایشگاهی نر NMRI نژاد
رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین در نهشته‌های دانه ریز (گلی) فلات قاره‌ی دریای عمان در محدوده‌ی استان هرمزگان
بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در دو رقم گیاه کلزا ( Brasica napus) تحت تنش آلومینیوم
بررسی خواص نوری و الکترواپتیکی نانو ذرات فرومغناطیس(Fe3O4) مخلوط شده با بلور مایع نماتیک
بررسی ساختار – فعالیت و پایداری در لاکازهای وحشی و جهش یافته در مایعات یونی: مقایسه با سایر آنزیم ها
How do you convert an aspx or master page file to page and code behind?
Renaming the containing project folder in VS.net under TFS
VS 2005 & 2008 library linking
Targeting with VS 2008 after installing SP1 of .NET 3.5
Crystal Report icons/toolbar not working when deployed on web server
Converting a .rptproj from VS2005 to VS2008
Visual Studio 2008 / Web site problem
Recent Projects panel on VS2008 not working for fresh installs
How do I enable line numbers in VS2008?
Set Google Chrome as the Debugging Browser in Visual Studio
*