شبیه‌سازی و پیاده‌سازی میکروپروسسوری کنترل دور موتور مغناطیس دائم سنکرون به روش بدون حسگر


شبیه‌سازی و پیاده‌سازی میکروپروسسوری کنترل دور موتور مغناطیس دائم سنکرون به روش بدون حسگر
امروزه موتورهای سنکرون از نوع مغناطیس دائم بعنوان رقیب جدی برای موتورهای DC و حتی نوع القایی در کابردهای سر و درایو با قابلیت بالا مطرح می‌باشند.


مدلسازی عضله تحریک شده در شرایط غیرایزومتریک توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی
در حقیقت برتری این نوع موتورها، عمدتا بخاطر جایگزینی سیم‌پیچ تحریک در یک موتور سنکرون معمولی با مواد مغناطیس دائم هست .


کنترل هلیکوپتر بر مبنای روشهای غیرخطی
این امر باعث شده تا روشهای کنترل مختلف جهت دستیابی به بهترین و انعطاف‌پذیرترین مشخصه‌های رفتاری بر روی اونها پیشنهاد شده و مورد بررسی برنامه گیرد.


طراحی اندازه‌گیر شیب سطوح
در این پایان‌نامه ابتدا به شناسایی و دسته‌بندی این نوع موتورها، نحوه بکارگیری مواد مغناطیسی بر روی روتور و معرفی مدل ریاضی بیان‌نماينده اونها، مورد هستفاده در شبیه‌سازی پرداخته و سپس روش کنترل برداری و بدون حسگر مکانیکی در امتداد شار روتور برای موتور مغناطیس دائم سنکرون با مغناطیس سطحی شرح داده شده هست .


ارائه یک روش جدید در محاسبه تبدیل معکوس رادن
در این روش با مجزاسازی مولفه‌های جریان متناظر با گشتاور و تولیدنماينده شار فاصله هوایی و سپس کنترل مستقل این دو مولفه، تغییرات گشتاور متناسب با جریان شبیه به مشخصه موتور DC با تحریک جداگانه، بدست آمده هست .


طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع
همچنین روشهای مختلف تعیین موقعیت اولیه روتور شرح داده شده هست .


کنترل گشتاور در یک خودروی برقی مجهز به دو محرکه الکتریکی
در ادامه دیاگرام کنترل سرعت درایو با توجه به روش کنترل بیان شده ارائه شده و عملکرد موتور تحت این روش از روی نتایج حاصل از شبیه‌سازی سیستم مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بازشناسی نتهای موسیقی برای ساز سنتور
در این بررسی بدلیل نیاز به اعمال جریانهای اجباری سه فاز سینوسی یا شبه‌سینوسی به سیم‌پیچهای هستاتور، از اینورتر ولتاژ با مدولاسیون عرض پالس و به صورت کنترل شده با جریان هستفاده گردیده هست .


بازشناسی حروف مجزای دستنویس فارسی با استفاده از مدل پنهان مارکف با چگالی پیوسته و ایده ترکیب چند سیستم خبره
در پایان جهت مقایسه نتایج حاصل از شبه‌سازی با جواب واقعی موتور، درایو یک موتور مغناطیس دائم سنکرون با کنترل مستقیم توسط DSP طراحی و پیاده‌سازی شده و ضمن بررسی اجزا درایو، عملکرد موتور از طریق هستخراج شکل موجهای ولتاژ و جریان موتور، مورد بررسی برنامه گرفته هست .
68 out of 100 based on 33 user ratings 208 reviews

طرح مدار جذر با قابلیت گسترش و آزمون
مدلسازی کامپیوتری توربو آلترناتورهای سه فاز با دومسیر موازی در هر فاز
کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
بررسی پدیده نوسان توان در شبکه انتقال فارس و تنظیم رله‌های دیستانس برای مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز این پدیده
تهیه نرم‌افزاری بر پایه المانهای محدود و انجام مطالعات موردی در ارتباط با تجهیزات قدرت توسط این نرم‌افزار
Creating test data in a database [closed]
Should DB layer members be static or instance?
List of standard lengths for database fields
How to filter by 2 fields when loading data into an access database table from an excel spreadsheet
Good strategy for leaving an audit trail/change history for DB applications?
To what extent should a developer learn database?
What is the “best” way to store international addresses in a database?
Stored Procedure and Timeout
joining latest of various usermetadata tags to user rows
Database: What is Multiversion Concurrency Control (MVCC) and who supports it? [closed]
*