طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوری با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ ممنتم


طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوری با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ ممنتم
هدف از اجرای این پروژه کنترل و پایدارسازی وضعیت ماهواره سه محوره با بکارگیری گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ ممنتم به عنوان عملگر هست .


بازشناسی حروف مجزای دستنویس فارسی با استفاده از مدل پنهان مارکف با چگالی پیوسته و ایده ترکیب چند سیستم خبره
این کار بصورت ترکیبی از طراحیهای تئوریک و ملاحظات عملی صورت پذیرفته هست .


طرح مدار جذر با قابلیت گسترش و آزمون
در این راستا معادلات غیرخطی چند متغیره سیستم با فرض صلبیت ماهواره بطور کامل هستخراج می‌گردد.


مدلسازی کامپیوتری توربو آلترناتورهای سه فاز با دومسیر موازی در هر فاز
سپس عملگرهای مورد هستفاده در سیستم کنترل وضعیت ماهواره مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
گشتاوردهنده‌های مغناطیسی همواره بعنوان یک عملگر ساده، ارزان با توان مصرفی پایین مورد توجه طراحان ماهواره بوده هست ولی بدلیل عدم توانایی این عملگر جهت کنترل هموقت سه محور لزوم هستفاده از یک عملگر دیگر همراه با گشتاوردهنده‌های مغناطیسی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.


طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
این عملگر چرخهای کنترل اندازه حرکت زاویه‌ای هست که اندازه حرکت زاویه‌ای ماهواره را بنحوی تغییر می‌دهند که اندازه حرکت زاویه‌ای حرکت کل زاویه‌ای کل ماهواره تغییر ننماید.


بررسی پدیده نوسان توان در شبکه انتقال فارس و تنظیم رله‌های دیستانس برای مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز این پدیده
طراحی کنترل نماينده برای این سیستم چند متغیره غیرخطی با بکارگیری عملگرهای فوق‌الذکر و با ملحوظ نمودن برخی ملاحظات عملی صورت گرفته هست .


تهیه نرم‌افزاری بر پایه المانهای محدود و انجام مطالعات موردی در ارتباط با تجهیزات قدرت توسط این نرم‌افزار
این ملاحظات عمدتا مربوط به محدودیت گشتاور مکانیکی حاصل از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و حضور گشتاورهای اختلالی ناشی از منابعی همچون تشعشعات خورشیدی، نیروهای آئرودینامیکی و گرادیان جاذبه‌ای می‌باشد.


انتخاب بهینه مقطع کابلها در شبکه‌های قدرت توزیع و فوق توزیع
لذا کنترل‌نماينده می‌بایست توانایی مقابله با این گشتاورهای اختلالی را دارا باشد.

علاوه بر این گشتاورهای کنترلی مورد نیاز در محدوده توانایی عملگرهای مغناطیسی برنامه گیرد.

بدین منظور دو روش کنترل‌نماينده PID چند متغیره و LQG/LTR مورد هستفاده برنامه گرفته هست .

طراحی به روش PID چند متغیره بر پايه جایابی قطبهای حلقه بسته صورت گرفته و روش LQG/LTR بر پايه تئوری کنترل بهینه بنا شد.

به این ترتیب نشان داده می‌شود که کنترل وضعیت ماهواره سه محوره با بکارگیری گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ ممنتم و با هستفاده از قوانین کنترل PID و LQG/LTR و همچنین با در نظر گرفتن برخی ملاحظات عملی قابل حصول هست .
76 out of 100 based on 66 user ratings 766 reviews