ترکیب ویژگیهای طیفی-مکانی برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای


ترکیب ویژگیهای طیفی-مکانی برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
نقشه های کاربری و پوششها ارضی، در برنامه ریزیهای کشوری از اهمیت خاصی برخوردار هست.


تحلیل و شبیه سازی همزمانی در مودم ‏‎OFDM‎‏ برای خطوط برق 230 ولت
گسترش شهرها منجر به تبدیل کاربریها قدیمی به کاربریهای جدید میشود.


کنترل سیستم های غیر خطی نامعین و غیر کمینه فاز با استفاده از کنترل لغزشی تطبیقی
اطلاع از تغییرات روستاهای حواشی شهری بر اثر تبدیل کاربری ارضی، مانند تبدیل مزارع به ساخت و سازهای شهری، کارخانه ای و غیر کشاوری، جهت بررسی شرایط و علل اونها می تواند مورد توجه برنامه ریزان و مدیران باشد.


بررسی کنترل کننده یکپارچه توان ‏‎(VPFC)‎‏ در شبکه انتقال ایران
این امر می تواند اونها را در این نکته رهنمون شود که آیا تغییرت حادث با اهداف برنامه ریزی شده هماهنگی دارد یا اینکه در تضاد هست، واقدامات موثر جهت کنترل شرایط تغیر دهنده را صورت دهند.


شبیه سازی، طراحی و بهبود تصمیم گیری و اجرای تعویض کانال در مخابرات سیار سلولی
هستفاده از روشهای سنتی جهت تعیین کاربریهای ارضی بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشند.


بهبود ضریب توان و کاهش میزان های مونیکهای جریان یکسو کننده های سه فاز در شبکه قدرت با استفاده از روش سوئیچینگ ولتاژ صفر ‏‎(ZVS)‎‏ و جریان صفر
امروزه سنجش از دور موثرترین روش در تهیه اطلاعات پوشش زمینی محسوب می شود.


طراحی یک سیستم خبره جهت عیب یابی و تشخیص خطا در عملکرد رله های حفاظتی ایستگاههای فشار قوی
این کار با تصویر برداری از صحنه موردنظر در چندین باند متفاوت الکترومغناطیسی، توسط سنجنده های چند طیفی مستقر در ماهواره های سنجش از دور صورت می گیرد، سپس، با طبقه بندی خودکار این تصاویر، نقشه پوششها زمینی تولید می شود.


راهبردی جدید در کاربرد نظریه های ‏‎H ‎‏ و گروه - عضویت در طراحی الگوریتم های وفقی پایا
فرایند طبقه بندی به دو مرحله ساتخراج ویژگیهای تصویر و طبقه بندی خودکار این ویژگیها به کلاسهای مختلف پوشش زمینی تقسیم می شود.


تخمین طیف سیگنال مایکرو ویو در باند ‏‎x‎‏ در زمان کوتاه با بکارگیری کرلاتور آنالوگ و پردازش دیجیتال
ویژگیهای مزبور می توانند مربوط به خواص طیفی یا بافتی تصاویر باشند.

در روشهای متداول طبقه بندی تصاویر ماهواره ای تنها از اطلاعات طیفی هستفاده می شود.

در این تحقیق از اطلاعات بافت نیز به عنوان اطلاعات مکانی هستفاده شده هست.

از میان روشهای متنوع هستخراج اطلاعات بافت، روشهای مبتنی بر هیستوگرام مرتبه دوم مورد بررسی برنامه گرفتند.

جهت بدست آوردن باند حاوی اطلاعات بافت از باندهای مختلف، و پنجره هایی با ابعاد متغیر هستفاده شده هست.

سپس با هستفاده از ترکیب اطلاعات بافت و اطلاعات طیفی با روش طبقه بندی حداکثر احتمال و حداقل فاصله، فرایند طبقه بندی صورت گرفت.

نتایج حاصل نشان می دهد که ادغام اطلاعات مکانی بافت و اطلاعات طیفی به طور قابل توجهی دقت طبقه بندی را افزایش می دهد.
70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews