بررسی هرزآب در سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت در دو حالت استفاده از آبپاش ضربه‌ای و اسپریربابوم


بررسی هرزآب در سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت در دو حالت استفاده از آبپاش ضربه‌ای و اسپریربابوم
این طرح بر روی سیستم سنتزپیوت شماره 29 مستقر در اراضی بخش 4 کشت و صنعت پارس واقع در 40 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان پارس‌آباد مغان که دارای مشکل رواناب و خروج آب از مزرعه هست ، انجام گرفت .


تعیین نیاز آبی گیاه پنبه به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر
در این تحقیق کاربرد بوم (به طول 12 متر با 3 اسپریر) نسبت به آبپاش ضربه‌ای از نظر افزایش یکنواختی بخش آب و کاهش هرز آب مورد ارزیابی برنامه گرفته هست .


تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها در آبیاری قطره‌ای درختارن زردآلو در ارومیه
احتمال پتانسیل هرزآب در بین دو برج آخر دستگاه حداکثر می‌باشد بنابراین 3 کرت اصلی آزمایش به شکل قطاعی ناقص از دایره و به یک فاصله از محور دستگاه در جهت شعاع و سپس محدوده اونها با ورقهای گالوانیزه ایزوله گردید.


تنش آبی بر روی ارقام هیبریدهای آفتابگردان
با احداث سیستم مناسب در نقطه خروجی کرتها آزمایشی بیانگر اون هست که کاربرد بوم در مقایسه با آبپاش ضربه‌ای باعث کاهش هرزآب به میزان 39/46 % در سرعت چرخشی 40 % دستگاه شده هست ولی یکنواختی بخش آب تفاوت قابل ملاحظه‌ای در دو حالت نداشته هست .


شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی موثر در عدم پذیرش با پذیریش آبیاری تحت فشار در استان تهران


غربال اینبرد لاینهای متحمل به خشکی تحت رژیمهای مختلف آبیاری در ذرت


88 out of 100 based on 68 user ratings 718 reviews

کارآیی مصرف آب در ارقام گندم
کارآیی مصرف آب در ارقام مختلف گندم
کالیبراسیون نرم‌افزار Cropwat جهت تعیین نیاز آبی چغندرقند ایران
مدیریت آبیاری چغندرقند در شرایط کم آبی
مقایسه چهار روش آبیاری (شیاری-قطره‌ای-بابلر و میکروجت ) و درصد آب مورد نیاز بر عملکرد و کیفیت زردآلو
مقایسه راندمان کاربرد آب در مزرعه به ازای دو روش آبیاری نواری و شیاری در زراعت چغندرقند
مقایسه روشهای آبیاری سطحی با دورهای مختلف در باغات پسته
مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای در گلستانهای کاشان
بررسی شدت و گستردگی آلودگی خاکها به ناصر سنگین و تعیین مقدار آنها در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب
Why can't SGML::Parser::OpenSP find the symbol __ZTI15SGMLApplication?
Is there an elegant zip to interleave two lists in Perl 5?
Saving Perl Windows Environment Keys UPCASES them
Which Perl database interface should I use?
Suggest some good MVC framework in perl [closed]
Are there conventions for function names when using the Perl Test::More?
Are there any good automated test suites for Perl? [closed]
Are there any good automated frameworks for applying coding standards in Perl?
Is there any way to enable code completion for Perl in vim?
What does Class::MethodMaker exactly do?
*