تعیین آب مصرف پتانسیل (مطالعات لایستمتری ) گیاهان مبنا (چمن) ذرت، پنبه، سویا و ضرایب گیاهی و میزان شستشوی ازت از خاک در شرق مازندران


تعیین آب مصرف پتانسیل (مطالعات لایستمتری ) گیاهان مبنا (چمن) ذرت، پنبه، سویا و ضرایب گیاهی و میزان شستشوی ازت از خاک در شرق مازندران
در این تحقیق از چهار عدد لایسیمتر زهکش دار که به کشت گیاهان چمن، ذرت، پنبه و سویا اختصاص یافت، هستفاده شد.


بررسی ارقام و لاینهای گندم تحت استرس شوری در شرایط مزرعه ای
در طول اجرای آزمایش کلیه اطلاعات هواشناسی بهمراه میزان آب آبیاری و میزان آب زهکشی شده از هر لایسیمتر یادداشت برداری و در انتهای آزمایش با انجام بیلان آبی، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان سویا، پنبه، ذرت و میزان تبخیر و تعرق گیاه مبناء (چمن) و محاسبه نسبت این دو مقدار به هم، ضریب گیاهی برای گیاهان مذکور تعیین شد.


بررسی تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف در گزینش ارقام متحمل به خشکی سویا
همچنین آب زهکشی شده از هر لایسیمتر، هربار پس از آبیاری جمع آوری و به آزمایشگاه تحقیقات خاک و آب ارسال و نسبت به اندازه گیری میزان ازت (نیتراته) موجود در اون اقدام شد.


تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره چکانها به روش آبیاری قطره ای در درختان زردآلو ارومیه
در انتهای آزمایش در سال 1378 نسبت به اندازه گیری عملکرد داخل و اطراف هر کدام از لایسیمترها اقدام شد.


مطالعه کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند در آبیاری بارانی
نتایج حاصل از اجرای این تحقیق پس از انجام تجزیه و تحلیل های آماری لازم ارائه خواهد شد.


مقایسه کاربرد و روش آبیاری بارانی و استغراقی جهت کشت مستقیم برنج در خوزستان


بررسی اثر آبیاری تکمیلی روی ارقام پیشرفته گندم


94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews