بررسی سیستم آبیاری و مطالعه آب مورد نیاز خرما (رقم پیارم)


بررسی سیستم آبیاری و مطالعه آب مورد نیاز خرما (رقم پیارم)
اگرچه اختلاف معنی داری بین عملکردها از لحاظ آماری مشاهده نگردید ولی چون تیمار 75% علاوه بر مصرف آب به میزان کمتر عملکرد بیشتری را نشان می دهد می توان فرمود تیمار 75% بهتر بوده هست.


مطالعه کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند در آبیاری بارانی


مقایسه کاربرد و روش آبیاری بارانی و استغراقی جهت کشت مستقیم برنج در خوزستان


88 out of 100 based on 78 user ratings 478 reviews

بررسی اثر آبیاری تکمیلی روی ارقام پیشرفته گندم
طراحی و ساخت (تانسیومتر)
بررسی استفاده از فاضلاب های (جنوب تهران) در کشاورزی
تعیین مناسبترین روش برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع د رمنطقه رشت
برهمکنش کم آبیاری و مصرف کود نیتروژن در محصول برنج منطقه ی کوشکک استان فارس
بررسی اثرات روشهای آبیاری تحت فشار ( قطره ای ، میکروجت ویا بلر) و غرقابی در عملکرد کمی و کیفی موز
تبخیر و تعرق پتانسیل مرجع ‏‎Eto‎‏ چمن
تعیین و تبخیر و تعرق گیاه پسته
بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیر زمینی و تعیین تاثیر آن بر روی میزان زود شکافی در درختان بارور پسته
مطالعه اجتماعی - اقتصادی آبیاری تحت فشار در استان فارس
اثرات مالچ پلی اتیلن سیاه و دوره های آبیاری و تراکم بوته بر رشد عملکرد طالبی سمسوری ورامین
Why can't SGML::Parser::OpenSP find the symbol __ZTI15SGMLApplication?
Is there an elegant zip to interleave two lists in Perl 5?
Saving Perl Windows Environment Keys UPCASES them
Which Perl database interface should I use?
Suggest some good MVC framework in perl [closed]
Are there conventions for function names when using the Perl Test::More?
Are there any good automated test suites for Perl? [closed]
Are there any good automated frameworks for applying coding standards in Perl?
Is there any way to enable code completion for Perl in vim?
What does Class::MethodMaker exactly do?
*