بررسی کشت خالص گوجه فرنگی و کشت مخلوط آن با لوبیا سبز پا کوتاه در سه فاصله ردیف مختلف


بررسی کشت خالص گوجه فرنگی و کشت مخلوط آن با لوبیا سبز پا کوتاه در سه فاصله ردیف مختلف
در این آزمایش گوجه فرنگی بعنوان محصول اصلی و لوبیا سبز پا کوتاه بعنوان محصول فرعی در نظر گرفته شد .


تعیین میزان عملکرد دو رقم لوبیای چیتی و قرمز در بهترین تراکم کشت دانه (طرح تحقیقی، مشارکتی)
نوع طرح فاکتوریل بر پايه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار بود .


مقایسه اثر روشهای احداث باغ انجیر دیم بر استقرار و رشد رویشی نهالها و کمیت و کیفیت میوه
فاکتور اول فاصله بین ردیفهای کاشت گوجه فرنگی در سه سطح (80، 100 و 120 سانتی متر)، فاکتور دوم نوع کشت دردو سطح (کشت خالص گوجه فرنگی که در یک طرف پشته گوجه فرنگی کشت گردید .


اثر هرس بر کمیت و کیفیت انجیر نوع ازمیر در مقایسه با روش سنتی
نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف گوجه فرنگی از لحاظ عملکرد در هکتار، عملکرد تک بوته، تعداد میوه در هر بوته اختلاف معنی داری مشاهده گردید .


بررسی و مقایسه کمی و کیفی ارقام انجیر
عملکرد کشت خالص گوجه فرنگی با فاصله بین ردیفهابی کشت 100 سانتی متر بهتر از سایر تیمارها بود .


انتخاب ارقام جدید از طریق تلاقی ژنوتیپهای انار با هسته نرم و ارقام تجارتی استان
از لحاظ عملکرد تک بوته و تعداد میوه در هر بوته کشت خالص گوجه فرنگی با فاصله بین ردیفهای کشت 120 سانتی متر بهتر نتیجه داد .


بررسی اثرات توام روش هرس و فاصله کاشت برروی خواص کمی و کیفی انار
علمکرد در هکتار برای لوبیا سبز در تیمار کشت خالص لوبیا سبز بهتر از سایر تیمارها گردید .


شناسایی و جمع آوری ارقام انار نرم دانه کشور جهت ایجاد نرم دانگی در یک رقم ممتاز (ملس ترش ساوه)
بودجه بندی د رسه گزینه اجرا شد .


ارزیابی صفات کمی و کیفی کلوتهای حاصل از پروژنی های جدید بذر حقیقی سیب زمینی
در گزینه اول قیمت گوجه فرنگی مطابق متوسط ارزش منطقه ای معادل 585 ریال لحاظ گردید .

در گزینه دوم قیمت گوجه فرنگی با 20% افزایش 2/655 ریال و در گزینه سوم با 20%کاهش معادل 468 ریال منظور گردید .

نتایج بودحه بندی نشان داد که در گزینه اول و دوم تیمار کشت خالص گوجه فرنگی با فاصله 120 سانتی متر با بیشترین سود ناخالص در رتبه اول و در گزینه سوم تیمار کشت مخلوط گوجه فرنگی و لوبیا سبز با فاصله بین ردیف 80 سانتی متر برتری داشت .
88 out of 100 based on 58 user ratings 958 reviews