بررسی و شناسائی صفات مطلوب اصلاحی در جمعیت های بومی خربزه


بررسی و شناسائی صفات مطلوب اصلاحی در جمعیت های بومی خربزه
بمنظور بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتی در جمعیت های خربزه بومی کشور ژنوتیپ خربزه در یک طرح لاتیس مربع ساده مورد ارزیابی برنامه گرفتند صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از میانگین وزن، طول، عرض، قطر تخمدان، قطر گوشت، % قند و ضریب شکل، که از تقسیم طول بر عرض میوه بدست آمد.


شناسایی جمع آوری و ارزیابی مرفولوژیکی، سیتولوژیکی و حفاظت دائمی ذخایر توارثی ارقام سیب استان خراسان
با توجه به نامتعادل بودن تعداد نمونه در داخل هر تیمار، برازش مدل خطی عمومی برپايه مدل تکرار، تیمار و نمونه داخل تیمار، وجود اختلاف معنی دار در بین جمعیت ها را در سطح 01/0 و عدم وجود اختلاف معنی دار را در بین نمونه های درون هر جمعیت نشان داد.


شناسایی احیاء و ارزیابی صفات زراعی- بتانیکی توده های شبدر موجود در بانک ژن
بنابراین 49 تیمار آزمایش که دارای تعداد نمونه بین از 7 بودند.


شناسائی احیاء و ارزیابی صفات زراعی- بتانیکی 500 توده یونجه بانک ژن
انتخاب و پس از ادغام نمونه ها بصورت متعادل در یک طرح RCBD (با توجه به معنی دار نشدن اثر بلوک ناقص) مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


بررسی و تعیین مناسب ترین تراکم بذر در کشت توام هویج و تربچه بعد از برداشت برنج
مطابق انتظار اختلاف بین جمعیت ها در کلیه صفات مورد ارزیابی در سطح 01/0 معنی دار گردید.


بررسی مناسب ترین تراکم بوته در عملکرد و اندازه پیاز کولیتوارهای پیاز
تجزیه واریانس بیشترین تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی در صفت % قند، کمترین تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی در میانگین عرض میوه، برآورد گردید.


تلاقی سه طرفه بین ژنوتیپ های لوبیا و تشکیل جمعیت پایه
همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی وزن میوه با تمام صفات اندازه گیری شده مثبت و معنی دار بود.


بررسی و سلکسیون در توده محلی پیاز خراسان
صفت میانگین عرض میوه کمترین همبستگی را با صفات دیگر نشان داد.


اصلاح بعضی از جمعیتهای پیاز با گرده افشانی باز به روش انتخاب لاین و تولید جمعیتهای سینتتیک پیاز
بیشترین وراثت پذیری برآورد شده مربوط به صفت ضریب شکل میوه بود و قطر گوشت کمترین وراثت پذیری را به خود اختصاص داد.

همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی صفت ضریب شکل میوه با تمام صفات بجز % قند و قطر گوشت معنی دار بود.

انتظار می رود گزینش برپايه ضریب شکل سبب افزایش طول و وزن میوه و کاهش عرض میوه و قطر تخمدان شود.
88 out of 100 based on 58 user ratings 358 reviews