بررسی مناسبترین تاریخ کشت خزانه و انتقال نشاء بر روی صفات کمی و کیفی ارقام پیاز


بررسی مناسبترین تاریخ کشت خزانه و انتقال نشاء بر روی صفات کمی و کیفی ارقام پیاز
به منظور تعیین مناسبترین تاریخ کشت خزانه و انتقال نشاء ارقام پیاز طرحی به صورت هستریپ پلات با 4 تکرار بر روی ارقام پیاز روی بلند به اسامی قرمز آذرشهر و رقم محلی قرمز اسحاق آباد اجرا شد .


شناسایی جمع آوری و ارزیابی ژنوتیپ های بومی و وحشی درختان میوه هسته دار در شمال غرب کشور
ارقام پیاز در ستونهای افقی و تاریخ انتقال نشاء در چهار سطح در ستونهای عمودی برنامه گرفتنتد .


شناسایی جمع آوری و ارزیابی ژنوتیپ های گردو در غرب کشور
نتایج نشان داد : اولین تاریخ نشاء و اولین تاریخ انتقال نشاء (25/11/1380 و 60 روز پس از کشت خزانه) بهترین نتیجه را از نظر عملکرد پیاز داشته هست .


احیا، نگهداری و ارزیابی تخصصی ذخایر توارثی نخود در شرایط دیم
رقم قرمز اسحاق آباد با متوسط عملکرد 29/87 تن در هکتار در کلاس ‏‎A‎‏ برنامه گرفت .


بررسی اثرات فواصل خطوط و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی گندم پیشرفته نان رقم ‏‎M-75-7‎‏


بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم رقم سیمینه


76 out of 100 based on 76 user ratings 1126 reviews

ارزیابی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم پائیزه
گزینش بوته های مطلوب در بین نسلهای در حال تفکیک گندم نان از نظر مرفولوژیک مقاومت در برابر بیماریهاو خصوصیات دانه
بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام گندم زمستانه و نیمه زمستانه درآزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد مشاهده ای و تکراردار
بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام گندم و تنش شوری
بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی جدید گندم
ارزیابی توده های بومی و زراعی گندم استان خراسان به منظور تعیین مقاومت آنها نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم
بررسی لاینها و ارقام گندم نان در آزمایش های بین المللی مقایسه عملکرد و خزانه های مشاهده ای
بررسی و انتخاب در توده های دو رگ و نسلهای درحال تفکیک
بررسی درتوده های دو رگ و نسلهای در حال تفرق گندم نان
RSS feeds from Gallery2
Are PHP Variables passed by value or by reference?
What is PHP Safe Mode GID?
Advancing through relative dates using strtotime()
Difference between NULL and null in PHP
Running xinc on OpenBSD's Apache Server
What's the preferred way to connect to a postgresql database from PHP?
How can I find unused functions in a PHP project
Strange characters in PHP
Compiled PHP?
*