بررسی لاینهای ماشک (Visia Sativa) در آزمایشات مقایسه عملکرد B


بررسی لاینهای ماشک (Visia Sativa) در آزمایشات مقایسه عملکرد B
تمامی لاینهای شرکت نماينده در این آزمایش حساس به سرما شناخته شدند و کلاً از بین رفتند بغیر از شاهد محلی.


ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های پیشرفته گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به سپتوریوز
نتیجه گرفته شد که این لاینها در شرایط آب و هوایی کرمانشاه (معاونت موسسه دیم) بایستی در بهار کشت گردند.


ارزیابی مقاومت ارقام گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای با استفاده از محاسبه سطح زیرمنحنی


مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم دوروم در شرایط دیم
نمایه ها:


70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

ارزیابی مشاهده ای و مقایسه عملکرد ژنوتیپهای گندم نان در آزمایشات بین المللی در شرایط دیم
ارزیابی مشاهده ای و مقایسه عملکرد ژنوتیپهای گندم دوروم در آزمایشات بین المللی در شرایط دیم
بررسی نسلهای در حال تفکیک جو داخلی
بررسی ارقام و لاینهای جو زمستانه و بینابین بین المللی به منظور انتخاب والدین برای بلوکهای دورگ گیری
دورگ گیری ارقام و لاینهای جو بمنظور ایجاد تنوع ژنتیکی
بررسی نسلهای در حال تفکیک عدس
بررسی در خزانه بین المللی لاین های نخود متحمل به خشکی CIDTN-2001
بررسی در خزانه بین المللی ارقام نخود متحمل به سرما CLCTN-2001
مقایسه عملکرد و تعیین درجه سازگاری ژنوتیپ های عدس دیم
بررسی سازگاری ارقام پیشرفته ماشک (Viciaervilia) در شرایط دیم
بررسی و تعیین محصول و تعیین درجه سازگاری ژرم پلاسم داخلی عدس
RSS feeds from Gallery2
Are PHP Variables passed by value or by reference?
What is PHP Safe Mode GID?
Advancing through relative dates using strtotime()
Difference between NULL and null in PHP
Running xinc on OpenBSD's Apache Server
What's the preferred way to connect to a postgresql database from PHP?
How can I find unused functions in a PHP project
Strange characters in PHP
Compiled PHP?
*