نقش میکوریز آربسکولار و کرم خاکی بر میزان همزیستی باکتری ریزوبیوم تریفولی و عملکرد علوفه دو رقم شبدر ایرانی و برسیم در کشت خالص و مخلوط در من

بررسی ایجاد موتانت های تحمل به شوری با استفاده از اشعه گاما در چند رقم سویا
ارزیابی ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.) از نظر تحمل تنش خشکی
تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک بابونه آلمانی
بررسی تاثیر اشعه گاما در ایجاد تنوع در صفات زراعی کلزا و ردیابی ژن کنترل کننده اولئیک اسید با استفاده از نشانگرهای مولکولی
تاثیر کاربرد برگی کود ازته بر عملکرد گیاه سورگوم
برآورد وراثت پذیری خصوصی و عمومی هدایت روزنه‌ای، دمای کانوپی و صفات گیاهچه‌ای گندم تحت شرایط تنش آبی
اثر کود شیمیایی نیتروژنه، کودآلی و تنش رطوبت در نظام‌های کشاورزی در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات زراعی کمی و کیفی ذرت
بررسی پویایی مکانی و زمانی جمعیت بانک بذر و گیاهچه علف‌های هرز تحت مدیریت‌های متفاوت و اثر آن بر عملکرد برگ زعفران (Crocus Sativus L.)
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بومی خربزه‌ئیان ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (RAPD,SSR)
بررسی عملکرد و خصوصیات وابسته به آن در برخی ژنوتیپ های تتراپلوئید و هگزاپلوئید گندم و ارتباط آن با خصوصیات فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در شرای
اثر بقایای علف کش های رایج بر محصولات کشت شده در تناوب باگندم و تنفس میکروبی خاک
اثر تیمارهای مختلف بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی گلرنگ
بررسی تأثیر کشت مخلوط سورگوم و شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت علوفه
JRuby / Rack deployment
What Ruby IDE do you prefer? [closed]
Is there a way to call a private Class method from an instance in Ruby?
What is the difference between Ruby 1.8 and Ruby 1.9
How does Ruby 1.9 handle character cases in source code?
What's the best way to configure my Ruby compilation in Debian?
How do I marshal a lambda (Proc) in Ruby?
Setting Attributes in Webby Layouts
Programming a simple IRC (Internet-Relay-Chat) Client
cannot install ruby gems - zlib error
*