پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی


پیش تغلیظ سازی هگزاسیانوفرات ‏‎‏‎(III)‎‏ و اندازه گیری به روش اسپکتروسکپی
برای جداسازی هگزاسیانوفرات ‏‎(III)‎‏ از مخلوطی از آهن ‏‎(II)‎‏ و آهن ‏‎(III)‎‏ یک محلول توریم سولفات هستفاده می شود .


تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
بسیاری از کاتینها و اونیونها اثر مزاحمتی روی تعیین یونهای هگزاسیانوفرات ندارند .


مقایسه پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام زراعی مقاوم و حساس گندم(‏‎(Triticum aestivum‎‏ به شوری
اما کاتیونهایی از ‏‎Ba(II),BI(III),AG(II),Fe(III)‎‏ نشان میدهند که تاثیر منفی روی تعیین اونالیت دارند .


مطالعه دگرگونی ناحیه ای و دگرشکلی سنگهای جنوب غرب ماهنشان(استان زنجان)
تاثیرات مزاحمها با هستفاده از اثر پوشاندن حذف شدند .


رخساره ها ، محیطهای رسوبی و سکانسهای گروه بیدو و نهشته های کرتاسه زیرین در شمال کرمان


مطالعه پدیده های دگرگونی مجاورتی اطراف توده نفوذی شیور-شمالغرب ایران


70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده‌های نفوذی گجد در ارتباط با ولکانیتهای اطراف دهکده گجد در جنوب غربی نائین
مطالعه بیواستراتیگرافی و تحول حیاتی مرز دوران اول و دوم زمین شناسی در ناحیه اسفه شهرضا
بررسی چینه‌شناسی رسوبات پالئوزوئیک فوقانی در شمال شرق آباده با نظری ویژه بر فسیلهای گیاهی
اندازه‌گیری پارامترهای ساختاری و الکتریکی نیمرساناهای دوتایی PbSe,PbTe,CdSe,CdTe رشد یافته از بخار
بررسی و تعیین محیط رسوبی و دیاژنز سازند فهلیان در چاههای آغاجاری-140 و منصوری -6
تحلیل برخی از مسائل مورفودینامیک حوضه رودخانه صفارود رامسر (دامنه شمالی البرز)
تحلیل و مدل بندی رژیمهای بارش در حوضه آبریز قره سو
بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه های آبریز منطقه کهگیلویه و بویراحمد
پالئواکولوژی سازند هجدک در منطقه پابدانا براساس مطالعات پالینولوژی
Locked SQL Server Data Files
SSRS 2005 - Looping Through Report Parameters
Method to generate pdf from access+vb6 or just sql 2005?
How do I attach an .mdf to sql2005?
SQL Server Reporting Services shows DTD prohibited in XML document error
How do I figure out who has a SQL Server 2005 database in Single User Mode?
SQL Server 2005 - clicking on job->Properties yields “New Job” window
Restore a SQL Server database from single instance to cluster
Displaying Tiff files in SSRS reports
How to change slow parametrized inserts into fast bulk copy (even from memory)
*