مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )

تاثیر محلول پاشی در مگس ، ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پسته ‏‎Pistacia vera L.‎‏ در مناطق گرمسیری
مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر و ارائه راه حلهای مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
تعیین ضرایب آرچی ‏‎(a,m)‎‏ برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
مقایسه پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام زراعی مقاوم و حساس گندم(‏‎(Triticum aestivum‎‏ به شوری
مطالعه دگرگونی ناحیه ای و دگرشکلی سنگهای جنوب غرب ماهنشان(استان زنجان)
Conditional Visibility and Page Breaks with SQL Server 2005 Reporting Services
Can you perform an AND search of keywords using FREETEXT() on SQL Server 2005?
What's the simplest way to execute a query in Visual C++
Upgrading Sharepoint 3.0 to SQL 2005 Backend?
Query to list all tables that contain a specific column with SQL Server 2005
Does ReadUncommitted imply NoLock
Simulating queries of large views for benchmarking purposes
sql 2005 roles
Sporadically Slow Calls From .NET Application To SQL Server
Moving SQL2005 app to SQL2008

مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین غرب بانه ( کردستان )
داده های ژئو شیمیایی نشان می دهد که ایوریت ها از گوشته غنی شده بالای منطقه فرورانش منشا گرفته اند .


رخساره ها ، محیطهای رسوبی و سکانسهای گروه بیدو و نهشته های کرتاسه زیرین در شمال کرمان
بیوتیت گرانیت و گرانیتهای گارنت دار از ذوب متارسوبات حاصل شده اند .


مطالعه پدیده های دگرگونی مجاورتی اطراف توده نفوذی شیور-شمالغرب ایران
گرانیت های گارنت دار حاصل ذوب بخش پلیت ها در طی واکنش ذوب - آبزدایی بیوتیت می باشند .


بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده‌های نفوذی گجد در ارتباط با ولکانیتهای اطراف دهکده گجد در جنوب غربی نائین
برخی بیوتیت گرانیت ها منشا پلیتی داشته و بقیه سنگ منشا گریوکی دارند که به نظر می رسد در تشکل اونها واکنش های ذوب - آبزدایی بیوتیت و مسکوویت ، هر دو نقش داشته اند .


مطالعه بیواستراتیگرافی و تحول حیاتی مرز دوران اول و دوم زمین شناسی در ناحیه اسفه شهرضا
در ضمن خواص ژئو شیمیایی نشان می دهد که آب در تشکیل بیوتیت گرانیت ها نسبت به گرانیت های گارنت دار نقش بیشتری داشته که این امر با نتایج حاصل از ژئو ترمومتری تطابق دارد .


بررسی چینه‌شناسی رسوبات پالئوزوئیک فوقانی در شمال شرق آباده با نظری ویژه بر فسیلهای گیاهی


اندازه‌گیری پارامترهای ساختاری و الکتریکی نیمرساناهای دوتایی PbSe,PbTe,CdSe,CdTe رشد یافته از بخار


94 out of 100 based on 74 user ratings 1174 reviews

بررسی و تعیین محیط رسوبی و دیاژنز سازند فهلیان در چاههای آغاجاری-140 و منصوری -6
تحلیل برخی از مسائل مورفودینامیک حوضه رودخانه صفارود رامسر (دامنه شمالی البرز)
تحلیل و مدل بندی رژیمهای بارش در حوضه آبریز قره سو
بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه های آبریز منطقه کهگیلویه و بویراحمد
پالئواکولوژی سازند هجدک در منطقه پابدانا براساس مطالعات پالینولوژی
بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی رسوبات کربونیفر-پرمین در برش گلستانه در شمال دره الیکا(البرز مرکزی) با نگرشی ویژه به مرز کربونیفر-پرمین
مطالعه تغییرات اقلیم حرارتی شمالغرب ایران و پیش بینی اوضاع آتی
تغییر اقلیم در شمال و جنوب-جنوب غرب ایران از دیدگاه مشاهدات بارش
Locked SQL Server Data Files
SSRS 2005 - Looping Through Report Parameters
Method to generate pdf from access+vb6 or just sql 2005?
How do I attach an .mdf to sql2005?
SQL Server Reporting Services shows DTD prohibited in XML document error
How do I figure out who has a SQL Server 2005 database in Single User Mode?
SQL Server 2005 - clicking on job->Properties yields “New Job” window
Restore a SQL Server database from single instance to cluster
Displaying Tiff files in SSRS reports
How to change slow parametrized inserts into fast bulk copy (even from memory)
*