مطالعه تغییرات اقلیم حرارتی شمالغرب ایران و پیش بینی اوضاع آتی


مطالعه تغییرات اقلیم حرارتی شمالغرب ایران و پیش بینی اوضاع آتی
بررسی رفتار و پیش بینی آینده دمای حداقل و حداکثر و متوسط ماهانه منطقه شمالغرب ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد.


بررسی زمین‌شناسی و پترولوژی سنگ‌های آذرین جنوب قم (منطقه نراق- بیدهند- سد پانزده خرداد) (زون ارومیه - دختر)
به همین منظور آمار ماهانه دمای ایستگاههای تبریز و ارومیه (از سال 1959 تا 1998) ایستگاه اردبیل (از سال 1977 تا 1998) انتخاب گردیدند.


محیط رسوبی و دیاژنز بخش زیرین سازند الیکا در مقطع سربندان (فیروزکوه)
در مرحله بعد آمار توصیفی و مولفه های اصلی (روند، چرخه ای، تصادفی و فصلی) سری وقتی بطور فصلی و سالانه بررسی گردید و با هستفاده از روش مدلسازی میانیگن متحرک جمع بسته خود بازگشت آریما‏‎ARIMA‎‏ و آریمای فصلی‏‎SARIMA‎‏ برای هر یک از ایستگاهها یک مدل احتمالی تعیین گردید.سپس با هستفاده از مقدار کمترین واریانس و میانگین سری های وقتی تفاضل گیری شد.یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهند که تغییرات حداقل و حداکثر و متوسط دمای ایستگاههای تبریز و ارومیه و اردبیل معنی دار می باشد.بطوریکه این تغییرات در ایستگاه تبریز با افزایش دما و در ایستگاههای ارومیه و اردبیل با روند کاهش دما همراه هست.


بررسی چینه‌شناسی رسوبات تریاسیک بالایی در منطقه جنوب طبس


پتروگرافی و پتروژنز کانسار سنگ آهن شهرک تکاب


82 out of 100 based on 52 user ratings 1102 reviews

پترولوژی گرانیتوئیدهای منطقه تکنار - سر برج (شمالغرب کاشمر)
مطالعه بیواستراتیگرافی سازند قم در شمال شرق اصفهان (منطقه آبگرم)
بررسی زمین‌شناسی و پترولوژی توده‌های نفوذی کجد در ارتباط با ولکانیت‌های اطراف (دهکده کجد در جنوب غربی نائین)
پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال شهرکرد
مطالعه پترولوژی دگرگونی ناحیه ای و دگرشکلی در سنگهای منطقه کرسفید-شمال شرق نی ریز (استان فارس)
کانی شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژنز احتمالی مینرالیزاسیون مس در منطقه علی جواد، شمالغرب اهر
محاسبه عیار و ذخیره آنومالی شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر توسط روش زمین آماری کریکینگ ‏‎Kriging‎‏
پالئوزوئیک بالایی کوههای شتری در : سردر و چیروک طبس
پهنه‌بندی ناپایداری شیب‌های سنگی
مطالعه بیوستراتیگرافی میکروفاسیس‌های سنومانین - تورونین و استفاده از روش‌های شیمیایی در تطابق چینه‌شناسی آنها در نواحی کوه منگشت (شرق خوز
Locked SQL Server Data Files
SSRS 2005 - Looping Through Report Parameters
Method to generate pdf from access+vb6 or just sql 2005?
How do I attach an .mdf to sql2005?
SQL Server Reporting Services shows DTD prohibited in XML document error
How do I figure out who has a SQL Server 2005 database in Single User Mode?
SQL Server 2005 - clicking on job->Properties yields “New Job” window
Restore a SQL Server database from single instance to cluster
Displaying Tiff files in SSRS reports
How to change slow parametrized inserts into fast bulk copy (even from memory)
*