مشتق های موضعی تقریبی

برخی خواص طول عمر سیستم K از n پی در پی
برخی نتایج در بافه مدولها
بررسی برخی خواص مدولهای دد کیند
زیر فضاهای پایا تحت تشابه و عملگر های خطی حافظ تشابه
ارزیابی روی یک مدول
قدر مطلق های هولدری مجانبی
پوششهای زیرنرمال متناهی از گروههای حل پذیر خاص
نامساوی برون-مینکوفسکی و برخی کاربردهای آن
خواص میانگین پذیری گروهی برای جبرهای فون-نویمان
مرتبه ضربگر شور یک P- گروه متناهی و تعمیم آن به ضربگر شور زوجی از P-گروههای متناهی
گروه های پوششی تعمیم یافته
تعیین ساختار آنزیم متیل گلی اکسال سنتاز از گونه Thermus Sp.GH5 به روش بلورنگاری پرتو X
مطالعه ژئوشیمی زیست محیطی کارخانه زغالشویی زرند، جنوب شرق ایران
Best way to insert timestamp in Vim?
In Vim, what is the best way to select, delete, or comment out large portions of multi-screen text?
How do you paste multiple tabbed lines into Vi? [closed]
Smarter Vim recovery?
Screen + vim causes shift-enter to insert 'M' and a newline
Are there CScope-style source browsers for other languages besides C/C++ on Windows?
How to increment in vim under windows (where CTRL-A does not work…)
Vim / vi Survival Guide
Tabs and spaces in vim
Counting occurrences in Vim without marking the buffer changed
*