برخی نتایج در بافه مدولها

گروه های پوششی تعمیم یافته
تعیین ساختار آنزیم متیل گلی اکسال سنتاز از گونه Thermus Sp.GH5 به روش بلورنگاری پرتو X
مطالعه ژئوشیمی زیست محیطی کارخانه زغالشویی زرند، جنوب شرق ایران
بررسی ارتباط چند شکلی‌های ژنتیکی Gstml،GSTTl و GSTO2 با بهره هوشی دانش آموزان شهرستان فریدونشهر
بررسی ساختاری و تحلیل واتنش محدود در پهنه دگر شکل شده غوری
استخراج روغن از انواع گوناگون هسته انگور و بررسی خواص آن و تأثیر آن بر میزان LDL و HDL
بررسی سیتوژنتیکی اثر تنش شوری بر یاخته های مریستمی راس ریشه چند رقم پیاز ایرانی
جداسازی، تعیین ویژگی و شناسایی مولکولی باکتریهای ساکن در خاکهای آلوده به نفت
بررسی ارتباط بین گسترش تکرار GAA در ژن FRDA با تغییرات ژنتیکی و بیوشیمیایی کمپلکس I زنجیره تنفسی میتوکندریایی در بیماران فردریش آتاکسیا (FA)
تکامل ساختاری دیاپیر گنیسی توتک، جنوب غرب ایران
اثر امواج الکترومغناطیس بر مسیر نیتریک اکساید در اندوتلیوم عروق موش صحرایی
بهبود عملکرد مدولاسیون تمام اپتیکی و الکترواپتیکی در موجبرهای پلیمری آلاییده با رنگینه آلی آزو
توسیعی از تقریبهای یکنواخت و فضای ایده آل ماکسیمال جبرهای لیپشیتس تحلیلی توسعه یافته
Best way to insert timestamp in Vim?
In Vim, what is the best way to select, delete, or comment out large portions of multi-screen text?
How do you paste multiple tabbed lines into Vi? [closed]
Smarter Vim recovery?
Screen + vim causes shift-enter to insert 'M' and a newline
Are there CScope-style source browsers for other languages besides C/C++ on Windows?
How to increment in vim under windows (where CTRL-A does not work…)
Vim / vi Survival Guide
Tabs and spaces in vim
Counting occurrences in Vim without marking the buffer changed
*