بررسی سیتوژنتیکی اثر تنش شوری بر یاخته های مریستمی راس ریشه چند رقم پیاز ایرانی

ژئوشیمی، دیاژنز و محیط رسوبی سازند آسماری در تاقدیس چناره و مقایسه آن با چاه شماره 1 میدان لب سفید در شمال غربی اندیمشک
محیط رسوبی و دیاژنز نهشته های سازند شیر گشت در دو برش کوه عاشقان و کوه راهدار، طبس
روش گالرکین گسسته برای حل معادلات انتگرال -دیفرانسیل فردهلم با هسته های به طور ضعیف منفرد
بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی وانادیوم، تیتانیوم و عناصر نادر خاکی در توده معدنی شماره 1 گل گهر سیرجان
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های اردویسین میانی - بالایی در شمال غرب استان کرمان
نقش آنزیم گلوتاتیون-S-ترانسفراز (GST)در تجزیه ی آلاینده های محیطی
حل عددی، بسط و گسترش پلاسما در فرآیند برهمکنش لیزر با فلز
آنالیز واریانس برای مشاهدات فازی مقدار
تعیین پارامترهای جنس یک مقطع آئرودینامیکی با پوشش ناهمسانگرد
بیوکنترل قارچ بیماریزای رایزوکتونیا سولانی در سیب زمینی
پترولوژی، ژئوشیمی و ژنز کانسار بوکسیت دوپلان (شهید نیلچیان-استان چهارمحال و بختیاری)
مدلسازی کمی آبخوان دشت اسد آباد (همدان)
بررسی SNP های شناخته شده در ناحیه کد کننده ژن ARLTS1 و یافتن واریانتهای جدید این منطقه در جمعیت زنان ایرانی مبتلا به تومور ارثی پستان
Best way to insert timestamp in Vim?
In Vim, what is the best way to select, delete, or comment out large portions of multi-screen text?
How do you paste multiple tabbed lines into Vi? [closed]
Smarter Vim recovery?
Screen + vim causes shift-enter to insert 'M' and a newline
Are there CScope-style source browsers for other languages besides C/C++ on Windows?
How to increment in vim under windows (where CTRL-A does not work…)
Vim / vi Survival Guide
Tabs and spaces in vim
Counting occurrences in Vim without marking the buffer changed
*