ویژگی های زمین شناختی و آب شناختی آبخوان دشت خاش

پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین منطقه محمد آباد ابریشم (جنوب جاجرم)
حل عددی معادلات با مشتقات جزئی مرتبه دوم به کمک روش اختلال هموتوپی
وجود و همگرایی دورترین و بهترین نقاط تقریبی
تاثیر استرس خشکی و آبسیزیک اسید بر الگوی پروتئینی در گیاه رستاخیزی Cheilanthes fragrans در مقایسه با گیاه غیر رستاخیزی Nephrolepis sp با روش الکتروفورز دو ب
طراحی و بررسی ساختار یک پپتید با ساختار غالب بتا (?-sheet) با الگوگیری از سم سه انگشتی نوروتاکسین
کاربردهایی از ابر گروه های تبدیلات
گراف مقسوم علیه های صفر و گراف تام حلقه ی جابه جایی
بررسی تاثیر تنش کم آبی بر کشت در شیشه و جوانه زنی چهار رقم گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr)
اثرات بر همکنش کادمیوم و آهن بر رشد و فتو سنتز گیاه برنج (Oryza Sativa L)
بررسی اثر تنش شوری بر کیفیت و کمیت اسانس و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه مرزه تابستانه(Satureja hortensis L)
بررسی اثر فاکتور رشد شبه انسولینی –(IGF-I)I- روی سلول های تمایزیافته PC12 پس از اعمال فشار هیدروستاتیک
تعمیم مفهوم میانگین پذیری
مطالعه تجزیه ی بیولوژیکی متیل ترسیوبوتیل اتر (MTBE) از منابع آبهای آلوده
Best way to insert timestamp in Vim?
In Vim, what is the best way to select, delete, or comment out large portions of multi-screen text?
How do you paste multiple tabbed lines into Vi? [closed]
Smarter Vim recovery?
Screen + vim causes shift-enter to insert 'M' and a newline
Are there CScope-style source browsers for other languages besides C/C++ on Windows?
How to increment in vim under windows (where CTRL-A does not work…)
Vim / vi Survival Guide
Tabs and spaces in vim
Counting occurrences in Vim without marking the buffer changed
*