آسیب پذیری دشت مرودشت ناشی از آلودگی های صنعتی - شیمیایی

شارریچی و قضیه (حدسیه) پو آنکاره
حلقه های تصویری اصلی شبه یکانی
بررسی اثر تنش شوری روی تجمع مواد محلول سیتوزولی و پاسخ های آنتی اکسیدانتی دو رقم کلزا(.Brassica Napus L)
پیشگویی وضعیت پیوندی سیستئین با استفاده از مدل های ترکیبی آماری و هوش مصنوعی
همریختی حلقه ها و بعد گورنشتین متناهی
بررسی ریزش گل تحت تاثیر دما و اتیلن در گیاه فلفل(Capsicum Annuum L)
تولید نانوساختار کربن با روش رسوب گذاری بخار شیمیایی به کمک پلاسمای DC
بررسی تکتونیک حوضه دریاچه کافتر
توپولوژی فراتوان
شناسایی و بررسی تغییرات زمانی تنوع گونه ای خرچنگ های پهن در مناطق بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم، خلیج فارس، 87-1386)
مطالعه میکروسکوپی تبخیر و تصعید لیزری ملانین ها به وسیله شبیه سازی دینامیک مولکولی
تغییرات رفتاری Zebrafish تحت تاثیر عوامل محیطی
روابط متقابل بین فشرده سازی داده ها و آنالیز هارمونیک
Best way to insert timestamp in Vim?
In Vim, what is the best way to select, delete, or comment out large portions of multi-screen text?
How do you paste multiple tabbed lines into Vi? [closed]
Smarter Vim recovery?
Screen + vim causes shift-enter to insert 'M' and a newline
Are there CScope-style source browsers for other languages besides C/C++ on Windows?
How to increment in vim under windows (where CTRL-A does not work…)
Vim / vi Survival Guide
Tabs and spaces in vim
Counting occurrences in Vim without marking the buffer changed
*