بررسی رابطه عقاید مادری و عادات غذایی کودکان 3-1 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت مادر و کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشک

مقایسه متوسط زمان مراقبت های پرستاری مستقیم ارایه شده به کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر 12-6 ساله بستری در مرکز شبانه روزی نارمک با زمان مور
بررسی ارتباط روش مشکل گشایی خلاق با میزان اثربخشی مدیران مجتمع های خدمات حمایتی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 75-1376
بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد مراقبت از خود در کودکان 12-6 ساله پسر مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز کودکان و نوجوانان بهزیستی استان تهران
بررسی نقش آموزش پیش دبستانی بر آگاهی های بهداشتی دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران، سال 1379
بررسی تاثیر تشویق بر بهبودی اختلال کنترل ادرار کودکان 12-5 ساله مقیم مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست شهر شیراز در سال 1375
بررسی تاثیر بکارگیری طب فشاری توسط بیماران بر میزان سردرد درد مبتلایان به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران
Embedding Windows Media Player for all browsers
Register Windows program with the mailto protocol programmatically
Windows Help files - what are the options?
What's the best setup for Mono development on Windows?
Is there a WMI Redistributable Package?
Windows Equivalent of 'nice'
Verifying files for testing
Better windows command line shells [closed]
Registry vs. INI file for storing user configurable application settings
How to display unicode text in OpenGL?

بررسی رابطه عقاید مادری و عادات غذایی کودکان 3-1 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت مادر و کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشک
این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به منظور بررسی رابطه بین عقاید مادری و عادات غذایی کودکان 3-1 ساله مراجعه نماينده به مراکز بهداشت مادر و کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران، سال 1375 انجام پذیرفته هست.


بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر میزان اعتماد به نفس و قاطعیت دانشجویان دختر پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر-1375
اهداف این پژوهش شامل تعیین عقاید مادران در رابطه با تغذیه کودک و ارتباط اون با برخی مشخصات فردی و خانوادگی اونان، تعیین عادات غذایی کودکان 3-1 ساله و ارتباط اون با برخی مشخصات فردی و خانوادگی اونان و تعیین ارتباط بین عقاید مادری و عادات غذایی کودکان در 3-1 سال هست.


بررسی مقایسه ای نگرش سالمندان مقیم خانواده و سرا نسبت به سالمندی و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی اجتماعی و بهداشتی ایشان در شهر سنندج سال 1377
نمونه پژوهش شامل 149 نفر از مادران مراجعه نماينده به مراکز بهداشتی مادر و کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشکی شهر شهرستان تهران که دارای حداقل یک کودک 3-1 سال که از جامعه پژوهش به طور تصادفی انتخاب شده اند، بود.


بررسی و مقایسه حوادث از نظر نوع، علل، زمان، و مکان وقوع در کودکان مصدوم شهری و روستایی مراجعه کننده بر بیمارستانها و خانه های بهداشتی مختلف ا
اطلاعات به صورت یک مرحله ای گردآوری شده و لوازم گردآوری داده ها پرسشنامه بود.


بررسی تاثیر روش بحث گروهی بر میزان تصویر ذهنی نوجوانان تالاسمی شهرستان شهرکرد در سال 1379
پرسشنامه توسط پژوهشگردر سه بخش تنظیم گردیده بود.


بررسی عوامل مساعد کننده اختلال کمبود توجه توام با بیش فعالی در کودکان دبستانی مدارس دولتی شهر اراک در سال 75-1374
بخش اول شامل 12 سئوال در رابطه با عادات غذایی کودکان 3-1 سال واحدهای مورد پژوهش و بخش سوم شامل 21 سئوال در رابطه با عقاید واحدها درباره تغذیه کودک مطرح شده بود.


بررسی میزان تنیدگی و شیوه های مقابله مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی در شهر کرمانشاه در سال 75 -
داده های گردآوری شده در قالب 32 جدول و 9 نمودار تهیه و تنظیم شده و جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده شده هست.


بررسی تاثیر تلقین و ماساژ پیشانی و شقیقه ها بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاههای شی
یافته های این پژوهش نشان دادند که 9/30 % واحدهای مورد پژوهش درباره اعتقاد به عادات غذایی کودک خود امتیاز بالای 80 را کسب نمودند.


مقایسه رشد جسمی (قد، وزن، دورسر) شیرخواران دو تا دوازده ماهه تحت پوشش مرکز بهداشتی-درمانی احمدی که رابطین بهداشت فعالیت دارند با منطقه ای که
همچنین بین عقاید واحدهای مورد پژوهش درباره عادات غذایی کودک 3-1 سال و وضعیت تحصیلی اونان ارتباط معنی داری وجود دارد.

یافته ها همچنین نشان دادند که بین عادات غذایی کودک و سن ارتباط معنی دار وجود دارد.

و در نهایت عادات غذایی کودکان با عقاید مادران در رابطه با تغذیه کودک ارتباط داشته هست.
70 out of 100 based on 60 user ratings 310 reviews

خصوصیات فردی مراجعین واحد وازکتومی مرکز بهداشتی درمانی شهید جعفری در دو سال اخیر (77-1376)
بررسی تاثیر شناخت درمانی بر هراس اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانهای دولتی شهر کاشان سال 1378
بررسی تاثیر گروه درمانی بر میزان افسردگی سالمندان کهریزک تهران در سال 1379
بررسی مقایسه ای دقت ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان در بخشهای جراحی اطفال بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت د
بررسی میزان تاثیر بکارگیری تکنیک آرام سازی بنسون بر پارامترهای همو دینامیک و تنیدگی زمان ترخیص در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میو کارد ب
بررسی میزان بکارگیری و اثر بخشی روشهای کاهندگی خستگی مورد استفاده بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دا
How do you get the icons out of shell32.dll?
Programatically select multiple files in windows explorer
How can I set up an editor to work with Git on Windows?
How to intercept and cancel auto play from an application?
What's the general consensus on supporting Windows 2000? [closed]
“Symbols can not be loaded” when trying to read dump
simultaneous Outlook reminders on multiple devices
Determining how long the user is logged on to Windows
Windows-based Text Editors [closed]
Can I make Subversion + TortoiseSVN case-insensitive for Windows?
*