بررسی آزمایشگاهی برخی عوامل موثر بر رهاسازی عناصر از کانی های سپیولیت، پالیگورسکیت و بنتونیت


بررسی آزمایشگاهی برخی عوامل موثر بر رهاسازی عناصر از کانی های سپیولیت، پالیگورسکیت و بنتونیت
کانی‌های رسی موجود در خاک تأثیر شگرفی بر تمامی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارند.


تاثیر زمان و عوامل مربوط به خاک بر اثر فنانترن بر گیاه گندم
از شرایط موثر بر هوادیدگی کانی‌ها می‌توان به چرخه اکسیداسیون‌واحیا، آبگیری، هیدرولیز، انحلال، کلات‌شدن (پیوند یک یون فلزی با یک کپسول آلی)، جابجایی آلومینیوم از ساختمان رس به داخل هیدروکسیدهای آبدار از طریق جایگاه‌های تبادلی اشاره کرد.


مقایسه‌ی آنتی بیوتیک های تزریقی از نظر cost effectiveness بودن با فرم خوراکی آنها در پرونده ی بیماران بزرگسال مبتلا به پنومونی در بیمارستان های وابس
از اون‌جایی ‌که اطلاعات کمی در رابطه با تاثیر اسیدهای آلی در شرایط شور و هم‌چنین تاثیر اسیدهای آلی سپس اعمال تناوب‌های خشک و مرطوب شدن بر هوادیدگی و آزادسازی عناصر از کانی‌های سیلیکاته به‌ویژه کانی‌های فیبری وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف بررسی آزمایشگاهی اثر دو نوع اسید‌آلی سیتریک و اگزالیک (با غلظت ثابت 10 میلی‌مولار) در شوری‌های مختلف (0، 6، 12 و 24 دسی‌زیمنس بر متر) و تناوب‌های خشک و مرطوب شدن (0، 1، 3، 6 و 9 مرتبه ) بر هوادیدگی و آزادسازی عناصر سیلیسیم، آلومینیوم، منیزیم، پتاسیم و آهن از سه کانی پالیگورسکیت، سپیولیت و بنتونیت (در اندازه بین53 تا 25 میکرون) در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد.


طراحی سیستم اپتیکی اندازه گیری غیر تهاجمی میزان قند خون با استفاده از روش فوتوآکوستیک مبتنی بر امواج نزدیک به سطح تولید شده در پوشش فیبرنوری
مقدار رهاسازی عناصر منیزیم، آهن و آلومینیوم با هستفاده از دستگاه جذب اتمی و عناصر پتاسیم و سیلیسیم به‌ترتیب با دستگاه فلیم‌فتومتر و اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری گردید.


طراحی و فرمولاسیون نانوساختارهای کورکومین کانژوگه شده با یک حامل پروتئینی جهت دارورسانی به بافت‌های سرطانی
نتایج نشان داد که در همه تیمار‌ها میزان رهاسازی عناصر به نوع عنصر مورد مطالعه، نوع اسیدهای آلی، مقدار شوری، نوع کانی و تعداد تناوب‌های خشک و مرطوب شدن بستگی دارد.


توابع توزیع پارتونی انتگرال‌گیری نشده
از میان اسیدهای آلی مورد مطالعه، در تمام تیمار‌ها میزان رهاسازی عناصر آلومینیوم و منیزیم در نمونه‌های تیمار شده با اسید سیتریک بیش از نمونه‌های تیمار شده با اسید اگزالیک می‌باشد.


بررسی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های ذرت شیرین و فوق شیرین با استفاده از تجزیه بای پلات
حال اون‌که، رهاسازی سیلیسیم، پتاسیم و آهن در نمونه‌های تیمار شده با اسیداگزالیک بیش از اسیدسیتریک هست.


ساختارهای انرژی تاریک با سرعت صوت متغیر
هم‌چنین نتایج نشان داد که با افزایش شوری رهاسازی عناصر از هرسه کانی پالیگورسکیت، سپیولیت و بنتونیت افزایش می‌یابد، با این وجود در حضور اسیدهای آلی میزان رهاسازی عناصر از هر سه کانی پالیگورسکیت، سپیولیت و بنتونیت نسبت به تیمارهای غیر شور کاهش معنی‌داری می‌یابد.


مطالعه عددی جریان و قطبش اسپینی از طریق مولکول پلی‌استیلن در حضور آرایه‌ای از رادیکال‌های آزاد مغناطیسی
در رابطه با تیمار تناوب‌های خشک و مرطوب شدن نیز با افزایش این دوره‌ها، میزان رهاسازی همه عناصر افزایش یافت.

هم‌چنین اعمال این تیمار در حضور اسیدهای آلی منجر به افزایش معنی‌دار رهاسازی همه عناصر از هر سه کانی گردید.

به‌علاوه، در همه تیمارها، نتایج نشان داد که نسبت سیلیسیم رهاسازی شده به مجموع آلومینیوم، منیزیم و آهن رهاسازی شده از کانی سپیولیت بیش از پالیگورسکیت و بنتونیت هست که بر پایداری بیش‌تر پالیگورسکیت و بنتونیت نسبت به سپیولیت دلالت دارد و نشان می‌دهد که کانی سپیولیت تحت شرایط مطالعه بیش‌تر از دو کانی پالیگورسکیت و بنتونیت هوادیده می‌شود.
62 out of 100 based on 37 user ratings 712 reviews