طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع در صنعت بیمه ایران


طراحی و پیاده‌سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع در صنعت بیمه ایران
در این تحقیق به طراحی و پیاده سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع در صنعت بیمه ایران پرداخته شده هست.


تهیه و شناسایی نانو Bi2O3 دوپه شده با Er3+ ,Lu3+ ,Ho+3 به روش هیدروترمال و بررسی مورفولوژی آنها
بدین منظور از مدل RFM برای تحلیل ارزش مشتریان یکی از شرکت های بیمه ای بزرگ هستفاده شده هست.


بررسی اثر pH، غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغ
مشتریان این شرکت برپايه سه متغیر تازگی، تکرار و ارزش پولی بخش‌بندی شده اند.


پیش تغلیظ و افزایش فسفر محلول سنگ معدن معادن فسفات ایران و خالص‌سازی فسفریک اسید (سبز)
پس از محاسبه این متغیرها، با هستفاده از الگوریتم‌های k-means و fuzzy c-mean مشتریان خوشه‌بندی شده‌اند.


اثر حلال روی پایداری و جابه‌جایی‌های شیمیایی طیف NMR در توتومرهای دارویی
هم چنین وزن هریک از این متغیرها در صنایع مختلف میتواند متفاوت باشد از این‌رو با هستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک از این متغیرها تعیین شده هست.


کاربرد سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی در انتقال ژن TRAIL به منظور القای آپوپتوز در رده سلولی لوکمیایی HL-60
سپس خوشه‌ها برحسب ارزش رتبه‌بندی شده‌اند و سودآورترین مشتریان مشخص شدند.


بررسی کارایی مراتب بالاتر و شرایط بهینگی مربوط به آن
هم‌چنین در فاز دوم این تحقیق ، با اس‍تفاده از تکنیک هستخراج قوانین انجمنی، الگوهای مصرف مشتریان در هر خوشه ، ترسیم گردیده هست.در این تحقیق به طراحی و پیاده سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع در صنعت بیمه ایران پرداخته شده هست.


تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات بر بیان ژن‌های TLR4، NF-κB، TNF-α در بافت ریه موش های صحرایی نر
بدین منظور از مدل RFM برای تحلیل ارزش مشتریان یکی از شرکت های بیمه‌ای بزرگ هستفاده شده هست.


مطالعه رهیافت‌های نیل به هامیلتونی نسبیت عام
مشتریان این شرکت برپايه سه متغیر تازگی، تکرار و ارزش پولی بخش‌بندی شده‌اند.

پس از محاسبه این متغیرها، با هستفاده از الگوریتم‌های k-means و fuzzy c-mean مشتریان خوشه‌بندی شده‌اند.

هم چنین وزن هریک از این متغیرها در صنایع مختلف میتواند متفاوت باشد از این‌رو با هستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک از این متغیرها تعیین شده هست.

سپس خوشه‌ها برحسب ارزش رتبه‌بندی شده‌اند و سودآورترین مشتریان مشخص شدند.

هم‌چنین در فاز دوم این تحقیق ، با اس‍تفاده از تکنیک هستخراج قوانین انجمنی، الگوهای مصرف مشتریان در هر خوشه ، ترسیم گردیده هست.
82 out of 100 based on 62 user ratings 262 reviews