بررسی توزیع درآمد و نابرابری درآمدی درایران با استفاده از ریزداده ها


بررسی توزیع درآمد و نابرابری درآمدی درایران با استفاده از ریزداده ها
تحقیق حاضر روند نابرابری درآمد(هزینه) در ایران (به تفکیک مناطق شهری و روستایی) را با هستفاده از ریزداده های مرکز آمار ایران بین سالهای 1380-1375 مورد بررسی برنامه داده هست.


نقش تسهیلات بانکی (بانک مسکن) بر نوسانات بازار مسکن در مناطق شهری
برای بررسی روند نابرابری ، شاخصهای ضریب تغییرات ، انحراف از میانگین نسبی، انحراف از میانه نسبی، واریانس لگاریتم درآمدها، ضریب جینی، شاخص تایل و شاخص اتکینسن برآورد شده هست.


بررسی آثار حجم پول بر فرآیند تورم در ایران طی سه دهه اخیر
نتایج حاکی از اونست که نابرابری درآمد(هزینه) از سال 1375تا 1377 در مناطق شهری کاهش یافته هست و پس از اون تا سال 1380 افزایش یافته هست، اما نابرابری درآمد(هزینه) در مناطق روستایی تا سال 1377 افزایش و سپس تا سال 1380 کاهش یافته هست.


برآورد تقاضا برای برخی از گرایشهای فنی و حرفه ای. مورد استان فارس
نتایج حاصل از تحلیل حساسیت شاخصها بیانگر سازگاری این شاخصهاست .


بررسی همگرایی بهداشت در استانهای ایران(1378-1365)
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) بطور معناداری افزایش یافته هست، در حالیکه میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته هست.


بررسی ریشه های مالی تورم در اقتصاد ایران /تحلیل هم انباشتگی ‏‎VAR‎‏
برپايه یافته های تحقیق با احتیاط می توان هستنباط نمود که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده هست.


نقش حمل و نقل هوایی در توسعه اقتصادی ایران


صنعت حمل و نقل هوائی و اثرات اقتصادی آن در کشور


88 out of 100 based on 88 user ratings 838 reviews