ماتریس مولد کدهای‏‎MDS‎‏


ماتریس مولد کدهای‏‎MDS‎‏
نظریه های کدگذاری پس از سال 1940 آغاز و با هستفاده از تکنیک های ریاضی توسعه یافت.


دولت رانتیر و جامعه مدنی در ایران(1376-1342)
در ابتدا جبر خطی تکنیک اصلی محاسبات ریاضی و سپس نظریه حلقه مورد هستفاده برنامه گرفت.


ضرورت جرم زدایی در حقوق کیفری ایران
ساختار بسیاری از کدها علاوه بر فضای برداری بودن، از جنبه های دیگری همانند وجود تناظر بین این نوع کدها و ایده آلهای حلقه ای Rn اشاره کرد.


تحلیل اصلاحات سیاسی ایران پس از 76 براساس اندیشه سیاسی کارل پوپر
کدهای ‏‎ BCHکه کدهای q ‎‏تایی دوری بوده و اهمیت زیادی دارند در 1959 توسط هاکوئنگم و در 1960 توسط بوز و چاودری کشف شدند.


بررسی ماهیت قرارداد موقت کار و پیامدهای عملی آن
در 1960 کدهای رید-سولمون با کاربرد فراان در ماموریت های فضایی و ارنباطات بی سیم کشف شد.


ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین‌المللی
از مهمترین کدهای دیگر کدهایی هستند که در اونها کران سینگلتون بصورت تساوی بربرنامه و به کدهای ماکزیمم فاصله جدایی پذیر ‏‎MDS‎‏ مشهورند.


بررسی اکوفیزیولوژیکی گیاه دارویی Tanacetum polycephalum و اثر شرایط رویشگاهی بر کمیت و کیفیت مواد موثره
در سومین بخش پایان نامه نشان داده شده اگر ماتریس مولد یک کد به فرم هستاندارد ‏‎G= I[A]‎‏ بوده و ‏‎A‎‏ دارای این خاصیت باشد که هر زیر ماتریس مربعی اون نامنفرد باشد اونگاه کد حاصله ‏‎MDS‎‏خواهد بود.


جایگاه حقوقی و نقش مدیران در شرکتهای تجاری


کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران


76 out of 100 based on 86 user ratings 286 reviews